Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Per l'estudi de la Química en l'Enginyeria Agroalimentària, es desenvolupen temes de Química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica, la cinètica química, l'equilibri en fase gasosa i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i oxidació-reducció). S’estudia també, la nomenclatura i la formulació de compostos orgànics així com la seva importància en el sector agroalimentari.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Gabriela Adriana Bastida  / Maria Farnés Corrales Barbé  / Andre Mazega Fontes  / Fabiola Vilaseca Morera
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CB04 Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions
 • CE05 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria
 • CE04 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.

Continguts

1. QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA (6h)

          1.1. Conceptes elementals.

          1.2. Formulació i nomenclatura de compostos inorgànics i orgànics: hidrurs, òxids, peròxids, oxoàcids, sals, hidrocarburs alifàtics i aromàtics, derivats halogenats i principals grups funcionals.

          1.3. Productes orgànics d'interès en bioquímica i en el sector agroalimentari.

2. DISSOLUCIONS I DISPERSIONS COL·LOIDALS (5h)

          2.1. Tipus de mescles.

          2.2. Concepte i classificació de les dissolucions.

          2.3. Expressió de la concentració.

          2.4. Solubilitat. Factors interns i externs.

          2.5. Concepte de dilució.

          2.6. Propietats col·ligatives.

          2.7. Ionització. Electròlits i no electròlits.

          2.8. Conductivitat elèctrica específica i equivalent.

          2.9. Grau de dissociació iònica. Classificació dels electròlits.

          2.10. Propietats col·ligatives en solucions electrolítiques. Factor i de Van't Hoff.

          2.11. Dispersions col·loidals: tipus i propietats.

          2.12. Sabons i detergents.

3. TERMOQUÍMICA (2h)

          3.1. Principis termodinàmics.

          3.2. Canvis energètics en les reaccions químiques i processos físics. Variació d'energia interna i variació d'entalpia.

          3.3. Llei de Hess.

          3.4. Entalpia de formació. Condicions estàndard.

          3.5. Variació d'entropia.

          3.6. Variació d'energia lliure i espontaneïtat d'un procés.

4. EQUILIBRI QUÍMIC (2h)

          4.1. Constant d'equilibri i característiques.

          4.2. Relació Kc i Kp.

          4.3. Equilibris heterogenis.

          4.4. Energia lliure i constant d'equilibri.

          4.5. Llei de Le Châtelier.

          4.6. Factors que afecten a l'equilibri químic.

5. EQUILIBRI ÀCID-BASE (4h)

          5.1. Ionització de l'aigua. Conceptes de pH i pOH.

          5.2. Evolució del concepte àcid-base.

          5.3. Força relativa d'àcids i bases. Constant d'ionització (Ka i Kb).

          5.4. Hidròlisi de sals.

          5.5. Efecte de l'ió comú.

          5.6. Dissolucions tampons o reguladores de pH.

          5.7. Indicadors. Valoracions àcid-base.

6. SOLUBILITAT I PRECIPITACIÓ (2h)

          6.1. Equilibri de solubilitat de sals poc solubles.

          6.2. Solubilitat i constant del producte de solubilitat (Kps).

          6.3. Efecte de l'ió comú.

          6.4. Dissolució de precipitats.

7. ELECTROQUÍMICA: REACCIONS REDOX, PILES I ELECTRÒLISI (2h)

          7.1. Reaccions d'oxidació i reducció. Conceptes d'oxidant i reductor.

          7.2. Piles galvàniques.

          7.3. Potencial estàndard d'elèctrode i sèrie electromotriu.

          7.4. Espontaneïtat de les reaccions redox.

          7.5. Equació de Nernst.

          7.6. Piles comercials: piles seques, piles alcalines i acumuladors.

          7.7. Cel·les electrolítiques. Lleis de Faraday.

8. PRÀCTIQUES DE LABORATORI (10h)

          8.1. Introducció al laboratori. Densitat relativa i grau alcohòlic volumètric d'un vi.

          8.2. Separació de mescles. Destil·lacions

          8.3. Estequiometria. Anàlisi gravimètrica: determinació de la humitat d'un pinso.

          8.4. Càlcul i preparació de dissolucions i dilucions. Conductivitat de dissolucions. Anàlisi volumètrica: determinació de la concentració d'un àcid en solució.

          8.5. Piles galvàniques. Electròlisi d'una solució aquosa de iodur de potassi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 4,00 0 4,00
Prova d'avaluació 4,00 21,00 0 25,00
Resolució d'exercicis 13,00 27,00 8,00 48,00
Sessió expositiva 0 32,00 26,00 58,00
Sessió pràctica 10,00 5,00 0 15,00
Total 27,00 89,00 34,00 150

Bibliografia

 • Chang, Raymond (cop. 2010 ). Química (10ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Chang, Raymond (cop. 2013 ). Química : undécima edición (11a ed.). México: McGraw-Hill / Interamericana. Catàleg
 • Peterson, W. R (cop. 2013 ). Nomenclatura de las sustancias químicas (3a ed). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H (cop. 2003 ). Química general (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Rosenberg, Jerome L (cop. 2014 ). Química (10ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1993 ). Química per a les ciències de la naturalesa i de l'alimentació . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Silberberg, Martin S (cop. 2002 ). Química general . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Vale Parapar, José (cop. 2004 ). Problemas resueltos de química para ingeniería . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Secció Enginyeria Química de l'Escola Politècnica Superior (2016). Pràctiques de Química. Universitat de Girona.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis entregables Es valoren els intents de fer els exercicis i els que es realitzen correctament. 12 No
Pràctiques de laboratori Es valora la preparació prèvia de les pràctiques mitjançant qüestions orals i l'actitud de treball al laboratori. 10 No
Prova avaluació continuada, PAC Mitjançant una prova curta intrasemestral no eliminatòria, s'avaluen els coneixements adquirits en formulació i nomenclatura de Química inorgànica i orgànica. 20 No
Prova avaluació pràctiques de laboratori Els coneixements assolits durant les pràctiques de laboratori, s'avaluen mitjançant un examen escrit. 20 No
Prova FINAL avaluació coneixements teòrics i exercicis Els coneixements assolits durant les classes expositives i de resolució d'exercicis, s'avaluen al final del semestre mitjançant un examen escrit. 38 No

Qualificació

1) Per a les competències referents a les CLASSES EXPOSITIVES i de RESOLUCIÓ D'EXERCICIS:
- Una prova intrasemestral PAC (20%), no eliminatòria i no recuperable.
- Prova FINAL d'avaluació de coneixements teòrics i exercicis (38%), no recuperable.

2) Per a les competències adquirides al LABORATORI:
Nota al laboratori (10%) i examen de pràctiques (20%), no recuperable.
La no assistència al 100% de les sessions de pràctiques de laboratori comporta la pèrdua del dret a ésser avaluat de l'assignatura.

3) Durant el semestre, l’estudiant utilitzarà el moodle per a la resolució d’un exercici més elaborat per cada tema (12%). Aquesta activitat no és recuperable.

4) La NOTA FINAL és la mitjana ponderada de les diferents activitats d’avaluació, i té en compte també un factor de progressió de l'estudiant.

Nota final = 0,12 x nota exercicis entregables + 0,10 x nota laboratori + 0,20 x examen pràctiques + 0,20 x prova avaluació intrasemestral + 0,38 x examen final + factor de progressió (FP)

FP = (nota examen final – nota prova avaluació intrasemestral) x 0,15

No hi ha una nota mínima en cada activitat d’avaluació.
La nota final ha de ser igual o superior a 5 per aprobar.

Si l'estudiant té una nota baixa en l'examen PAC, podrà obtenir punts addicionals si fa un examen final amb bona nota (factor de progressió positiu).
Per contra, si l'estudiant obté una nota excel·lent en l'examen PAC i obté una nota mínima en l'examen final, el factor de progressió corregirà aquesta situació anòmala.
Per aplicar el factor de progressió, el valor absolut de la diferència de notes entre els dos exàmens haurà de ser igual o superior a 5 punts.

No hi ha una nota mínima en cada activitat d’avaluació.
La nota final ha de ser igual o superior a 5 per aprobar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a totes les sessions pràctiques de laboratori i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació i/o no es presenta a la prova final de coneixements teòrics i exercicis.

Avaluació única:
En el cas d'avaluació única es realitzarà un únic examen en el que s'inclourà tant temari teòric com de les pràctiques realitzades al llarg del curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran tutories quan els alumnes ho demanin i acordant l'hora amb el professorat. Les tutories seran presencials o online depenent de la quantitat d'alumnes que la demanin.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El professorat es posarà en contacte amb l'estudiantat principalment mitjançant el correu electrònic facilitat per la universitat o el fòrum d'avisos del moodle.

El professorat recordarà exàmens i entregues i acordarà tutories durant les classes de problemes si els alumnes ho demanen al finalitzar les classes.

Observacions

Es recomana l'assistència a les classes d'aquesta assignatura, l'estudi regular i la resolució continuada dels exercicis proposats, per tal de poder realitzar sense dificultat totes les activitats avaluables.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de que es torni a un a sistema 0% presencial:
- Les classes teòriques es realitzaran virtualment igual que a l'escenari semi-presencial.

-Les classes de problemes passaran al mateix format online, i es penjaran els exercicis resolts.

- En el cas de les pràctiques, es penjarà el quadern de pràctiques virtuals amb les dades experimentals de cursos anteriors, per tal de poder efectuar la seva interpretació, anàlisi, i si s’escau, càlculs corresponents.

Modificació de l'avaluació:
Es modificarà el procès d'avaluació de l'actitud al laboratori, que correspondrà a l'entrega dels informes de pràctiques. A part d'això, en cas de 0% presencial els examens d'avaluació es duran a terme de forma no presencials.

Tutoria i comunicació:
Es mantindrà la comunicació mitjançant correu electrònic i/o el fòrum d'avisos del moodle. En cas de tutories, l'alumne so licitarà mitjançant correu electrònic les tutories i aquestes es desenvoluparan a través de les diferents plataformes disponibles (meet, office, etc.).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.