Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
En aquest mòdul tractarem l’adquisició de la llengua en contextos multilingüístics a Educació Infantil (0-6). També treballarem els processos d’aprenentatge de la llengua escrita des d’una perspectiva socioconstructivista –tant de la lectura com de l’escriptura- i el paper de la literatura en aquests processos.
Crèdits ECTS:
11

Grups

Grup JI

Durada:
Anual
Professorat:
Karolin Renate Nicola Kunde  / Maria Masgrau Juanola
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (5%), Italià (5%)

Competències

 • Conèixer els continguts lingüístics i literaris aplicables al desenvolupament curricular vigent d’Educació Infantil.
 • Identificar i analitzar la interdisciplinarietat i la globalitat dels processos de desenvolupament i d’aprenentatge infantil 0-6 en totes les dimensions: cognitiva, emocional, psicomotora, volitiva i de benestar
 • Identificar trastorns, carències i dificultats que pertorben el benestar dels infants i el desenvolupament físic i psíquic adequat.
 • Dissenyar propostes didàctiques que afavoreixin l’adquisició d’una nova llengua en contextos multilingües.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Argumentar l’activitat docent i la pròpia intervenció per a valorar-les de manera crítica.
 • Dissenyar activitats que afavoreixin l’autoregulació del coneixement.

Continguts

1. El llenguatge escrit. El concepte d'alfabetització avui.

          1.1. La lectura a Educació Infantil: Etapes d'adquisició. La comprensió lectora. El foment de la lectura.

          1.2. La descoberta de l'escriptura. Etapes d'adquisició. Revisió de metodologies.

2. L’adquisició d’una nova llengua (L2) a Educació Infantil en contextos multilingüístics: procés de l'infant i dificultats comunes. La convivència de llengües a l'escola. El paper del docent: situacions que afavoreixen la interacció lingüística.

3. La literatura infantil: obres i autors, criteris de tria, lectura crítica, estratègies didàctiques.

4. La interacció didàctica en el procés d'adquisició de la llengua escrita. El paper de l'infant i la intervenció docent.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 32,00 12,00 15,00 59,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 7,00 44,00 12,00 63,00
Lectura / comentari de textos 5,00 11,00 9,00 25,00
Pràctiques en empreses / institucions 9,00 44,00 12,00 65,00
Tasques i qüestionaris formatius 7,00 44,00 12,00 63,00
Total 60,00 155,00 60,00 275

Bibliografia

 • Arnau Querol, Joaquim (1998 ). Els Programes d'immersió: una perspectiva europea . Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Artigal, Josep Maria (DL 1984 ). Com fer descobrir una nova llengua : proposta metodològica i pràctica per a introduir a parvulari el català per a no-catalanoparlants . Vic: EUMO. Catàleg
 • Artigal, Josep Maria (1989 ). La Immersió a Catalunya : consideracions psicolingüístiques i sociolingüístiques . Vic: Eumo. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (2006 ). Aprender y enseñar en educación infantil . Barcelona: Graó. Catàleg
 • BIGAS, M., CORREIG, M. (2000). Didáctica de la lengua en educación infantil. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Casares, Ramon (2009 ). Educación y sociedad : una perspectiva sobre las relaciones entre la escuela y el entorno social . Barcelona: ICE Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Carlino, P. Santana, D. (cop. 1996 ). Leer y escribir con sentido : una experiencia constructivista en educación infantil y primaria . Madrid: Visor. Catàleg
 • Díez Vegas, Cristina (2004 ). La Escritura colaborativa en educación infantil: estrategias para el trabajo en el aula . Barcelona: ICE :Horsori. Catàleg
 • FONS I ESTEVE, Montserrat (1999). Llegir i escriure per viure: alfabetització inicial i ús real de la llengua escr. Barcelona: La Galera. Catàleg
 • Graves, D.H (1991 ). Didáctica de la escritura . Madrid: Morata [etc.]. Catàleg
 • Maruny Curto, Lluís Ministral Morillo, Maribel Miralles Teixidó, Manuel Calm Masó, Josep Teberosky, Ana (DL 1997 ). Escribir y leer : materiales curriculares para la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito de tres a ocho años . Zaragoza: Edelvives. Catàleg
 • Ruiz Bikandi, Uri (DL 2000 ). Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Siguan, Miquel (1998 ). Bilingüisme i educació . Barcelona: EDIUOC :Proa. Catàleg
 • Teberosky, Ana (1992 ). Aprendiendo a escribir . Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • TEBEROSKY, Ana, SOLÉ, Isabel (1999). Psicopedagogia de la lectura i l’escriptura. Barcelona: UOC. Catàleg
 • TEBEROSKY, Ana, COLOMER, Teresa (2001). Proposta constructivista per aprendre a llegir i escriure. Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Teberosky, Ana (2003 ). Contextos de alfabetización inicial . Barcelona: Universitat de Barcelona. ICE [etc.]. Catàleg
 • Valls Juliá, Juan (1998 ). Los Aprendizajes tempranos : (marco pedagógico) . Barcelona: Casals. Catàleg
 • Vila, Ignasi (1989 ). Adquisició i desenvolupament del llenguatge : l'importantés prevenir . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Vila, Ignasi (2006 ). Llengua, escola i immigració: un debat obert . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Generaliat de Catalunya. Estudis. Educació Infantil. Currículum. Recuperat , a xtec.cat
 • Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura (1999 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Pereña, Mònica (coord.) (2018). Enseñar y aprender lenguas en un modelo educativo plurilingüe (1a). Barcelona : Horsori. Catàleg
 • Soler, Isabel (coord.) (2019). Leer, comprender y aprender. Propuestas para favorecer el aprendizaje a partir de textos (1a). Barcelona: Horsori.
 • Portell, Joan; Aloy, Josep Maria (2004). M'agrada llegir. Barcelona : Ara. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Cartografia literària. Reflexió i exploració de la literatura infantil clàssica i contemporània: línies editorials, temàtiques, gèneres i autors. Elaboració de criteris de tria. Lectura crítica de LIJ. Perspectiva crítica.
Capacitat de justificació i argumentació.
20 No
Pràctica d'aula: disseny, desenvolupament i anàlisi d'una activitat per fomentar la lectura dialògica. Recull de textos literaris adequats per a Educació Infantil, proposta didàctica, aplicació (presencial/virtual) i anàlisi. Nivell d'apliació dels continguts treballats
Grau de reflexió.
Propostes coherents i creatives, adequades a la finalitat i al context.
capacitat de recerca i innovació.
25
Examen: Reflexió individual sobre el procés d'aquisició de la llengua escrita -lectura i escriptura- a Educació Infantil. Coneixement de les etapes de lectura i escriptura descrites per Frith i Teberosky.
Capacitat d'observació i anàlisi de les produccions infantils.
Capacitat d'intervenir segons el diagnòstic per etapes.
20
Projecte final: Proposta d'intervenció per introduir els infants en la llengua escrita (lectura i escriptura) des de l'oralitat.
Recerca autònoma d'informació teòrica i pràctica: bibliografia, visites recomanades, assistència a conferències, etc.
Elaboració d'una proposta pràctica contextualitzada.
Capacitat de síntesi i relació.
Adequació al context i als destinataris.
Capacitat d'innovació i adequació als objectius didàctics.
Habilitat de comunicació oral.
25
Pràctiques d'aula: assistència a xerrades, simposis, cerca bibliogràfica autònoma; entrevista a persones que han viscut situacions lingüístiques complexes, revisió del currículum, revisió crítica de metodologies clàssiques de lectoescriptura, situacions pràctiques reals. Domini de l'expressió escrita
Coherència i adequació
Justificació segons els referents teòrics compartits
Nivell de continguts
Participació, proacció.
10 No

Qualificació

Per superar el mòdul s'han de fer, presentar i aprovar les quatre activitats d'avaluació següents, amb totes les seves fases:
Examen
Cartografia lectora
Activitat de lectura dialògica
Projecte final

Segons criteris elaborats pel professorat de l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, cal mostrar domini de llengua en totes les activitats. El domini mínim exigit es correspon al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües corresponent a nivell C de català.
El domini de llengua escrita es tindrà en compte en tots els treballs en grup, els individuals i en l'examen final. Es descomptarà un 0,1 per cada falta en els treballs avaluables i en l'examen.

L'assistència a l'assignatura és obligatòria. Si un estudiant no pot assistir a classe regularment per motius de força major, cal recórrer a l'itinerari d'avaluació única.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant obtindrà un "No presentat" si no fa o no presenta alguna de les activitats d'avaluació següents:
Examen
Cartografia lectora
Activitat de lectura dialògica
Projecte final

Avaluació única:
Les persones que puguin seguir l'avaluació contínua de l'assignatura, poden seguir l'itinerari d'avaluació única que consistirà en aquestes tres tasques:
Examen sobre l'alfabetització inicial i l'adquisició d'una L2 a Educació infantil.
Disseny d'una proposta didàctica de lectura literària dialògica per a una aula d'Educació Infantil real amb diversitat lingüística. Cal fer un mínim d'una tutoria amb la professora assignada per orientar aquesta tasca.
Disseny d'una proposta didàctica per fomentar l'alfabetització inicial en una aula d'Educació Infantil real amb diversitat lingüística. Cal fer un mínim d'una tutoria amb la professora assignada per orientar aquesta tasca.
Totes tres tasques s'han d'aprovar i són recuperables.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 de les següents activitats d'avaluació:
Examen
Cartografia lectora
Activitat de lectura dialògica
Projecte final

Si una d'aquestes activitats té una nota superior a 4 i inferior a 5 en la recuperació i la mitjana final de totes les activitats d'avaluació és superior a 5, es farà mitjana però la nota final de l'assignatura serà un 5.

Tutoria

Les classes presencials seran l'espai idoni per a compartir dubtes i inquietuds relatives al transcurs de l'assignatura.
Les professores també estaran disponibles per a assistir els estudiants en la franja de docència virtual assignada a aquest mòdul, tant si la proposta que es fa aquella setmana és diacrònica com sincrònica.
Per a cadascun d'aquests treballs,
• Pàctica d'aula: disseny, desenvolupament i anàlisi d'una activitat per fomentar la lectura dialògica.
• Projecte final: Proposta d'intervenció per introduir els infants en la llengua escrita (lectura i escriptura) des de l'oralitat.
s'haurà de fer un mínim d'una tutoria grupal obligatòria en què es presentarà una primera idea de l'activitat a la professora i es discutirà i enriquirà de manera conjunta.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A part de les sessions presencials, i les activitats virtuals, en què es donarà retorn als estudiants ad hoc (o abans d'un mes, en el cas dels lliuraments), els estudiants tindran el correu de la seva professora i podran resoldre dubtes per aquesta via o demanar una tutoria individualitzada sempre que ho considerin oportú.

Observacions

Cal un bon nivell de llengua oral i escrita per aprovar l'assignatura. Es penalitzaran tots els errors lingüístics amb un mínim de 0,1 punts,
sense límit.

Assignatures recomanades

 • Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1)

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Algunes de les activitats que estava previst fer de manera presencial a l'aula es faran a casa i es demanarà als estudiants que les lliurin a través del moodle.

Modificació de l'avaluació:
La presentació final de projectes, prevista per a final de maig, si no es pot fer de manera presencial, quedarà suprimida. La rúbrica d'avaluació d'aquest projecte eliminarà l'ítem de presentació i es farà la mitjana a partir de la resta de criteris.
L'examen final es farà de manera virtual i amb les adaptacions necessàries per garantir que és significatiu.

Tutoria i comunicació:
Els estudiants poden sol·licitar tutories virtuals mitjançant correu electrònic sempre que ho desitgin.
Les professores es connectaran periòdicament amb el grup-classe, dins l'horari docent habitual, mitjançant diverses eines digitals, segons les activitats d'aprenentatge que es vulguin proposar: els fòrums del moodle, la vídeoconferència, etc.
També es faran correus a cada grup de treball per donar-los el retorn necessari per avançar en el projecte final.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.