Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
El currículum LOE a l'etapa d'Educació Infantil. Les àrees curriculars i el seu desplegament. Globalització i interdisciplinarietat. Coneixement de bones pràctiques i elaboració de propostes didàctiques des d'una perspectiva inclusiva i globalitzadora. Pràctiques educatives innovadores en l'Educació Infantil. Reflexió a partir de la pròpia pràctica. Llengua estrangera (anglès) a l’etapa d’Educació Infantil. El context europeu i els objectius principals del currículum. Reptes i contextualització de les activitats en la pràctica diària. La selecció d’activitats: atenció a totes les necessitats educatives.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup JI

Durada:
Anual
Professorat:
Alexandra Bos Solé  / Maria Carola Vila  / Carla Magin Valenti  / Nora Vehí Pomés
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Aplicar recursos per elaborar propostes didàctiques amb i a partir dels mitjans audiovisuals.
 • Utilitzar els coneixements de psicologia evolutiva de la infància 0-6 en l’elaboració de seqüències didàctiques i en la justificació de les intervencions educatives.
 • Dissenyar projectes d’innovació educativa coherents, contextualitzats, creatius i ben justificats.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Resistir la frustració, responsabilitzar-se i implicar-se positivament en la transformació personal i col•lectiva.

Continguts

1. BLOC 1. EL CURRÍCULUM A EDUCACIÓ INFANTIL I. Currículum (concepte). Curriculum LOE i currículum etapa Educació Infantil.

2. BLOC 2. EL CURRÍCULUM A EDUCACIÓ INFANTIL II. Interdisciplinarietat i enfocament globalitzat de les àrees. Desplegament curricular i programació. Components de les unitats de programació.

3. BLOC 3. GRANS CONCEPTES ESTRUCTURADORS DEL CONEIXEMENT DES D’UN ENFOCAMENT GLOBALITZADOR. Identitat, alteritat i comunitat. Estratègies, metodologies i recursos interdisciplinars. L’aprenentatge-servei. L’ús dels audiovisuals a l’educació infantil. Interdisciplinarietat i formulació de bones preguntes. Treball per projectes a partir de preguntes.

4. BLOC 4. BONES PRÀCTIQUES EN LLENGUA ANGLESA DES D'UN ENFOCAMENT GLOBALITZADOR. Anglès i la seva didàctica a l'etapa d'educació infantil: principis generals i objectius del currículum. Desplegament del currículum: desenvolupament de les capacitats en llengua estrangera. Relació entre llengua estrangera i altres àrees i activitats escolars. Selecció i programació d'activitats d'aprenentatge en anglès.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 2,00 30,00 15,00 47,00
Anàlisi / estudi de casos 2,00 0 0 2,00
Cerca i anàlisi d'informació 4,00 12,00 0 16,00
Lectura / comentari de textos 10,00 8,00 0 18,00
Resolució d'exercicis 5,00 13,00 0 18,00
Sessió expositiva 15,00 0 10,00 25,00
Treball en equip 35,00 55,00 22,00 112,00
Tutories de grup 0 7,00 5,00 12,00
Total 73,00 125,00 52,00 250

Bibliografia

 • Aranda Hernando, Ana María (DL 2003 ). Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en educación infantil . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (1997 ). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (2a ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Brumfit, Christopher (1991 ). Teaching English to children : from practice to principle. London: Collins ELT. Catàleg
 • Cameron, Lynne (2001 ). Teaching languages to young learners . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Casas, Montserrat (1999). Les ciències socials a l'ensenyament obligatòri: Què ensenyar i per a què?. III Jornades. L'ensenyament de les ciències socials: reflexió i experiències,, 7-11 Catàleg
 • Domínguez Garrido, María Concepción Alcaraz Montesinos, Amparo Medina Rivilla, Antonio (cop. 2004 ). Didáctica de las ciencias sociales para primaria . Madrid: Pearson Education. Catàleg
 • Ellis, Gail (2002 ). The Primary English teacher's guide (New ed.). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Escamilla, Amparo (2009-2011 ). Las Competencias en la programación de aula : infantil y primaria (3-12 años) . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Feliu, Maria, 1980- (2015 ). Ciencias sociales y educación infantil (3-6) : cuando despertó, el mundo estaba allí . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Flores, C.; Corcoll, C. (2008). Aprendre una llengua estrangera a l'educació infantil: un repte per a l'escola. Recuperat , a http://www.xtec.cat/recursos/lestrangeres
 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2010 ). Saberes e incertidumbres sobre el currículum . Madrid: Morata. Catàleg
 • Guillén, Carmen (DL 2002 ). Didáctica de la lengua extranjera en la educación infantily primaria . Madrid: Síntesis Educación. Catàleg
 • Lightbown, Patsy (2006 ). How languages are learned (3rd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • López Téllez, Gloria (1999 ). Ring a ring of roses : reflexiones y propuestas para trabajar la lengua inglesa en educación infantil . Oviedo: Universidad de Oviedo. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Sílvia Majoral (2004). Veig tot el món! Crèixer junts tot fent projectes. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Marquez, C. i Roca, M. (2006). Plantear preguntas: un punto de partida para aprender ciencias. Revista Educación y Pedagogía, vol. XVIII(45), 61-71
 • Mauri, Teresa (DL 2008 ). Disseny, desenvolupament i innovació del currículum . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Prats, Luis (2005 ). Cine para educar : guía de más de 200 películas con valores . Barcelona: Belacqva. Catàleg
 • Murphy, Raymond (1993 ). Basic grammar in use . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Reilly, Vanessa (1997 ). Very young learners . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Swan, Michael (1995 ). Practical English usage (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Taylore, N.. Teaching English in "infantil": Implications for the classroom. Recuperat , a http://www.xtec.net/cirel/02/infantil/index.htm
 • Torres Santomé, Jurjo (1996 ). Globalización e interdisciplinariedad : el currículum integrado (2ª ed.). Madrid: Morata. Catàleg
 • Williams, P. (2008). Being, having, doing. Recuperat , a http://www.xtec.cat/recursos/lestrangeres
 • UK-based site with resources for primary teachers. Recuperat , a http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en
 • Van Manen, Max (1998 ). El tacto en la enseñanza : el significado de la sensibilidad pedagógica . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Van Manen, Max (cop. 2004 ). El Tono en la enseñanza : el lenguaje de la pedagogía . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Espai de trobada per amestres d'infantil i primària. Recuperat , a http://www.eduangles365.com
 • Online grammar support. Recuperat , a http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
 • On-line dictionary. Recuperat , a http://www.yourdictionary.com/
 • Infància : revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat (1981- ). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • ORDEN ECI/3960/2007, por la que se establece el currículo y se regula la Ed. Inf (2007). Recuperat 10/07/2010, a www.boe.es/boe/dias/2008/01/05/pdfs/A01016-01036.pdf
 • DECRET 181/2008, pel qual s'estableixen els ensenyaments segon cicle EI (2008). Recuperat 10/07/2010, a www.gencat.cat/diari/5216/08247053.htm
 • Waddington, J., Coto, S., Siqués, C. (2018). Creating and evaluating a foreign language area in an early childhood setting. European Early Childhood Education Research Journal, 26(3), 334-346

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració en grup (4 estudiants) d'una carpeta d'aprenentatge (portafolis). Aquesta carpeta inclou diferents activitats i exercicis (mostres) i recull el disseny d'un projecte final (el qual s'avalua de forma específica fora d'aquest apartat). • Presentació ordenada, clara i neta.
• Correcció i claredat en la comunicació escrita.
• Capacitat d’argumentació i justificació de les opinions defensades.
• Utilització correcta i precisa de la terminologia. educativa pròpia dels continguts treballats.
• Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts de l’assignatura.
• Capacitat de treballar en grup de forma cooperativa per assolir objectius comuns.
• Recerca de fonts de documentació que permetin ampliar i aprofundir els continguts treballats a classe.
30
Disseny d'un projecte en grup: elaboració d'una Unitat Didàctica pròpia que inclogui un mínim de 9 activitats d'aprenentatge (resultat del procés de treball recollit al portafolis). Inclou l'elaboració i tractament dels suports visuals corresponents a l'exposició oral del projecte. • Justificació contextualitzada i argumentada de la proposta.
• Claredat i coherència dels objectius, continguts, criteris d'avaluació, metodologia i seqüència d'activitats juntament amb les capacitats que es pretenen desenvolupar.
metodologia, seqüència d'activitats,
• Inclusió de recursos didàctics atenent a criteris innovadors, estètics i de qualitat.
• Promoció de situacions i contextos d'aula adequats als interessos i motivacions dels infants a partir de la relació i comunicació amb els altres i amb l'entorn.
• Ús dels suports visuals.
20
Activitat individual d'avaluació (tasca de coavaluació). Integra els continguts dels diferents blocs.
Consisteix a avaluar reflexivament i argumentadament un projecte didàctic elaborat per un grup de treball format per companys i companyes del grup-classe.
• Requisits formals.
• Adequació de la quantitat i qualitat de la informació.
• Claredat de la informació.
• Ús ajustat dels coneixements treballats al mòdul a l'hora d’argumentar i justificar l’avaluació proposada.
• Utilització correcta de la documentació (ús de la bibliografia i citació correcta seguint l’APA).
• Ús correcte de la comprensió de la terminologia i del vocabulari.
• Capacitat d’argumentació i de reflexió valorativa amb aportació d’evidències.
25
Altres activitats individuals
• Autoreflexió individual de cada bloc (dues en el cas del primer bloc)
• Autoreflexió individual en relació a tot el mòdul
• Exposició oral del projecte
• Participació efectiva en les diferents activitats proposades pel professorat.
S'especificaran prèviament a la realització de les activitats 25

Qualificació

Les quatre activitats avaluables (portafolis, unitat didàctica, activitat de coavaluació i les altres activitats individuals) s'han d'aprovar separadament amb una qualificació mínima de 5.0 punts.

• El portafolis computa el 30% del mòdul.
• El disseny de la Unitat Didàctica computa el 20% del mòdul.
• L'activitat individual d'avaluació (coavaluació) computa el 25% del mòdul.
• Les altres activitats individuals (autoreflexió individual de cada bloc, autoreflexió individual en relació a tot el mòdul, exposició oral de la unitat didàctica, participació efectiva en les diferents activitats proposades pel professorat i lliurament dels encàrrecs en els terminis proposats) computen un 25% del mòdul.

La recuperació de les activitats d'avaluació NO PRESENTADES consta d'un període de 7 dies a comptar des de la data de presentació/lliurament de l'activitat.

La recuperació de les activitats d'avaluació PRESENTADES AMB QUALIFICACIÓ DE NO APROVAT/NO APTE consta d'un període de 10 dies a comptar des de la data de publicació de la qualificació de l'activitat.

Ambdós supòsits comporten una qualificació màxima de 5.0 punts en les tasques de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol d'aquestes situacions implica la qualificació de No Presentat:
• No presentar el portafolis.
• No presentar la unitat didàctica.
• No presentar o no participar en l'exposició oral de la unitat didàctica.
• No presentar l'activitat de coavaluació.
• No presentar les activitats individuals.


Tal com està recollit als criteris d'avaluació:
• La recuperació de les activitats d'avaluació NO PRESENTADES consta d'un període de 7 dies a comptar des de la data de presentació/lliurament de l'activitat.
• Aquest supòsit comporta una qualificació màxima de 5.0 punts en les tasques de recuperació.

Avaluació única:
L'avaluació única és individual i requereix la superació d'algunes activitats d'avaluació de l'assignatura, a més d'una activitat d'avaluació específica:
• Disseny i exposició oral de la Unitat Didàctica (20%).
• 9 Mostres d'aprenentatge durant l'elaboració de la UD (30%).
• Tasca de coavaluació (25%).
• Examen tipus test (25%).

Les cinc activitats avaluables (portafolis, unitat didàctica, exposició oral, activitat de coavaluació i prova escrita) s'han d'aprovar separadament amb una qualificació mínima de 5.0 punts.

Per tal de superar l'avaluació única cal demostrar la competència en cadascun dels blocs d'aprenentatge (1, 2, 3 i 4) aplicant correctament els continguts treballats en el marc de cada bloc.

Les o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis entre el 14 i el 16 d'octubre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

El Bloc 4 "Bones pràctiques en llengua anglesa des d'un enfocament globalitazdor" es fa en llengua anglesa.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.