Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L'ensenyament de l'educació física escolar. Elements i aspectes de metodologia de l'ensenyament. La sessió, estratègies didàctiques, activitats d'ensenyament i aprenentatge i aspectes d'interacció i comunicació docent. L'avaluació. Diferents continguts de l'educació física escolar i el seu tractament.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup FD

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Victor Lopez Ros
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Física amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Física.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació física.
 • Identificar estratègies i recursos per afavorir l’adquisició d’una nova llengua en contextos multilingües i multiculturals.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies més adequades per als objectius perseguits (personals i professionals).
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. Continguts d'educació física escolar i el seu desenvolupament.

          1.1. Aspectes bàsics de creixement, maduració i desenvolupament motor.

          1.2. Les habilitats motrius bàsiques i específiques:

                    1.2.1. Evolució de les habilitats motrius en edat escolar.

                    1.2.2. Estratègies bàsiques per afavorir el desenvolupament, l'aprenentatge i l'avaluació de les habilitats motrius.

          1.3. El joc motor:

                    1.3.1. Elements estructurals i funcionals.

                    1.3.2. Adequació dels jocs als objectius d'aprenentatge i estratègies de modificació.

          1.4. La condició física en edat escolar:

                    1.4.1. Les capacitats condicionals en edat escolar.

                    1.4.2. Estratègies metodològiques per afavorir el seu desenvolupament.

2. Disseny i intervenció docent en educació física escolar.

          2.1. Les activitats d'ensenyament i aprenentatge:

                    2.1.1. Elements constitutius de les tasques i de les activitats.

                    2.1.2. Nivells de dificultat i de complexitat de les activitats.

          2.2. Mètodes d'ensenyament, interacció i estratègies de comunicació docent:

                    2.2.1. L'ajuda pedagògica i els feedbacks.

                    2.2.2. Descripció i anàlisi dels diferents mètodes d'ensenyament.

                    2.2.3. El clima de l'aula i estratègies d'organització del grup-classe.

          2.3. L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes:

                    2.3.1. Estratègies, procediments i instruments d'avaluació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 9,00 6,00 0 15,00
Anàlisi / estudi de casos 2,00 12,00 1,00 15,00
Lectura / comentari de textos 5,00 10,00 0 15,00
Prova d'avaluació 5,00 29,00 2,00 36,00
Sessió participativa 9,00 6,00 3,00 18,00
Sessió pràctica 12,00 14,00 0 26,00
Total 42,00 77,00 6,00 125

Bibliografia

 • Armour, K. (2014). Pedagogical Cases in Physical Education and Youth Sport . London: Routledge. Catàleg
 • Castejón, F.J. (coord.) (1997). Manual del maestro especialista en educación física. Madrid: Pila Teleña. Catàleg
 • Contreras, O. (1998). Didáctica de la educación física. Barcelona: Síntesis. Catàleg
 • Durand, M. (2001). Chronomètre et survêtement. Paris: Revue EPS. Catàleg
 • Ennis, C. (2016). Routledge Handbook of Physical Education Pedagogies. London: Routledge. Catàleg
 • Fernández, E. (coord.) (2002). Didáctica de la educación física en la educación primaria. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Fröhner, G. (2003). Esfuerzo físico y entrenamiento en niños y jóvenes. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Gallahue, D. i Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Giffrey, D.; Housner, L. (2007). Designing effective instructionals tasks for physical education and sports (1ª). Champaign (IL): Human Kinetics. Catàleg
 • González, C. i Lleixà, T. (coords.) (2010). Didáctica de la educación física. Barcelona: Graó/MEC. Catàleg
 • Griggs, G. (2015). Understanding Primary Physical Education (1). London: Routledge.
 • Hahn, E. (1988). Entrenamiento con niños. Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Hernández, J.L. i Velázquez, R. (coords.) (2010). La educación física a estudio. El profesorado, el alumnado y los procesos de ens. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Hodge, S.; Lieberman, L.; Murata, N. (2012). Essentials of teaching adapted Physical Education (1). London: Routledge.
 • Hughes, B. (2012). Evolutionary Playwork (2). London: Routledge.
 • Jurimae, T. & Jurimae, J. (2001). Growth, physical activity and motor development in prepubertal children. London: Routledge. Catàleg
 • Kirk, D., MacDonald, D. i O'Sullivan, M. (Coords.) (2006). Handbook of Physical Education. Londres: Sage Publications. Catàleg
 • López-Ros, V.; Pradas, R.; Font, R. (2014). Educación Física en Primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la prácti. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Lleixà, T. (2003). Educación Física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • Metzler, M.W. (2011). Instructional models for physical education (3ª). Scottsdale: Holcomb Hathway. Catàleg
 • Mosston, M. i Ashworth, S. (2001). La enseñanza de la educación física. La reforma de los estilos de enseñanza (1ª). Barcelona: Hispano Europea. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Ovens, A.; Hopper, T.; Butler, J. (2012). Complexity thinking in physical education (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Pieron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-deportivas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Pradas Casas, R. (coord.) (2019). L'educació física en els centres educatius: infància, joventut i moviment. Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Ruiz Pérez, L.M. (1995). Competencia motriz. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Ruiz Pérez, L.M. (coord.) (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Sánchez Bañuelos, F. (2002). Didáctica de la educación física. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Seners, P. (2001). La lección de educación física. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Sicilia, A. i Delgado, M. A. (2002). Educación física y estilos de enseñanza (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Sicilia, A. i Fernández Balboa, J.M. (2005). La otra cara de la enseñanza. La educación física desde una perspectiva crítica. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Siedentop, D. (1998). Aprender a enseñar la educación física. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Silverman, S. i Ennis, C. (eds.) (1996). Student learning in physical education. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Tannehill, D.; MacPhail, A.; Halbent, G.; Murphy, F. (2012). Research and practice in physical education (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Tinning, R. (2011). Pedagogy and human movement (1ª). London: Routledge. Catàleg
 • Ureña, N. et al. (2006). Las habilidades motrices básicas en primaria. Programa de intervención. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Whitehead, M. (2010). Physical Literacy. London: Routledge.
 • Journal of teaching in physical education. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • Tándem. Didáctica de la Educación Física. Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC 1 Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics treballats al llarg del curs. Respondre adequadament a les preguntes presentades pel professor.
Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
60
AVC 2 Disseny d'una sessió pràctica encarregada pel professor sobre el desenvolupament de diferents continguts del mòdul. Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
Correcció en els aspectes formals de presentació.
Adequació dels continguts a les demandes dels professors.
Argumentació i raonament en les pràctiques proposades.
Ús de fonamentació teòrica de referència.
20 No
AVC 3 Presentació d'una pràctica elaborada en petit grup. Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
Correcció en els aspectes formals de presentació.
Adequació dels continguts a les demandes dels professors.
Argumentació i raonament en les pràctiques proposades.
Ús de fonamentació teòrica de referència.
20 No

Qualificació

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació.
Es proposa una penalització de -0.15 per als errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals). Una acumulació excessiva d’aquest tipus d’errors pot comportar la qualificació de suspès.
La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Treballs:
Presentació i aspectes formals.
Redacció correcta i argumentada.
Entrega en les dates establertes.
Contingut ajustat a les demandes del professorat.

Examen:
Redacció correcta a nivell ortogràfic, sintàctic i d'argumentació i raonament.
Contingut ajustat a les qüestions plantejades.
Per aprovar el mòdul cal haver aprovat l'examen (tant avaluació continuada com avaluació única).

Les faltes d'ortografia tenen fins a 1 punt de penalització en la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a que no es presenti a la prova avaluativa individual (60%) en l'avaluació continuada, o que no es presenti a l'avaluació única rebrà el qualificatiu de NO PRESENTAT.

Avaluació única:
L'avaluació única s'ha de sol·licitar expressament durant el període establert segons la normativa vigent.
Les o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis en els plaços establerts a tal efecte en el semestre corresponent.
L'activitat d'avaluació única consisteix en un examen final que inclourà tots els continguts (teòrics i pràctics) que s'hagin dut a terme durant el curs.

Requisits mínims per aprovar:
En el cas de l'avaluació continuada caldrà tenir aprovada l'AVC1 (prova escrita sobre continguts teòrics i pràctics (60%)), per tal de fer el sumatori amb AVC2 i AVC3.
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories amb l'alumnat es duran a terme mitjançant correu electrònic, vídeo conferències i també presencialment, segons les necessitats i circumstàncies del moment.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i la interacció amb l'alumnat es duran a terme mitjançant correu electrònic, presecialment via tutories, i mitjançant vídeo conferències.

Observacions

Cal assistir a les classes pràctiques amb la roba adequada a tal efecte. L'assistència a qualsevol de les classes de grup gran i de grup mitjà pressuposa la realització de les activitats encarregades.
Es considerarà activitat encarregada o contingut impartit tot allò comunicat a classe i també allò que es comuniqui pels canals habituals. L'alumne és el responsable de disposar d'aquesta informació quan la mateixa s'hagi transmès adequadament.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.