Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Dolores Cañabate Ortiz
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Fontajau

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Continguts

1. LA PROGRAMACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA A LA LOE. 1.1 Concepte de programació 1.2 Justificació teòric-pràctic de la programació 1.3 Principis, f actors i criteris de la programació 1.4 Programació didàctica basada en competències 1.5 Orientacions per l'elaboració de la programació didàctica 1.6 Elaboració i desenvolupament dels objectuius didàctics en els diferents cicles

2. NEUROEDUCACIÓ FÍSICA I DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA MOTIRU. Concepte i desenvolupament. Situacions didàctiques que afavoreixen el seu desenvolupament.

3. ESTILS I MÈTODES D’ENSENYAMENT.Diferents classificacions. Objectius. Interaccions.Rol de l'alumne i mestre

4. LES TASQUES MOTRIUS. Diferents classificacions

5. APRENENTATGE COOPERATIU I EDUCACIÓ FÍSICA.Interdependència positiva.Responsabilitat individual i grupal.Interacció estimuladora.Habilitats personals i de grup.Autoavaluació

6. L'AVALUACIÖ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA.Concepte de programació.Justificació teòric-pràctic de la programació. Principis, factors i criteris de la programació. Orientacions per l'elaboració:Unitats i projectes de programació competencial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 20,00 0 24,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,00 0 5,00
Exposició dels estudiants 1,00 0 0 1,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Resolució d'exercicis 2,00 1,00 0 3,00
Sessió expositiva 3,00 0 0 3,00
Sessió pràctica 6,00 0 0 6,00
Treball en equip 9,00 14,00 0 23,00
Total 25,00 50,00 0 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Activitats d'aprenentatge i d'autoavaluació i coavalaució en relació a cada un dels continguts del programa Presentació i aspectes formals.
  Redacció correcta i argumentada.
  Entrega en les dates establertes.
  Contingut ajustat a les demandes dels professors.

  20 No
  Disseny d'activitats d'avaluació.Autoevaluació i coavaluació.Treball cooperatiu Presentació i aspectes formals.
  Redacció correcta i argumentada.
  Entrega en les dates establertes.
  Contingut ajustat a les demandes dels professora
  Redacció correcta a nivell ortogràfic, sintàctic i d'argumentació i raonament.
  Contingut ajustat a les qüestions plantejades
  20 No
  Programació didàctica basada en competències. Presentació i defensa del treball. Aprenentatge cooperatiu Treballs:
  Presentació i aspectes formals.
  Redacció correcta i argumentada.
  Entrega en les dates establertes.
  Contingut ajustat a les demandes dels professora
  Redacció correcta a nivell ortogràfic, sintàctic i d'argumentació i raonament.
  Contingut ajustat a les qüestions plantejades
  30 No
  Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics treballats al llarg de l'optativa Treballs:
  Presentació i aspectes formals.
  Redacció correcta i argumentada.
  Entrega en les dates establertes.
  Contingut ajustat a les demandes dels professor
  Redacció correcta a nivell ortogràfic, sintàctic i d'argumentació i raonament.
  Contingut ajustat a les qüestions plantejades
  30 No

  Qualificació

  ADEQUACIÓ

  Avaluació formativa al llarg del quadrimestre.
  Es tindrà en compta la participació i aportacions en les sessions que farem a través de videoconferència .

  Per poder ser avaluat és imprescindible haver assistit un MÍNIM 80% de les sessions pràctiques i haver aprovat l'examen escrit.
  Hi haurà recuperació de l'examen que es podrà optar com a màxim a un
  aprovat. Només és podran presentar a l'examen de recuperació aquells que s'han presentat a examen en primera opció.

  Per poder ser avaluat/da és imprescindible assistir al 80% de les sessions.

  Adequació de les activitats a les demandes de les professores
  -Reflexió crítica
  - Argumentació i raonament
  - Correcció en els aspectes formals de presentació i sintàcticao cal portar certificat de cap tipus de falta d'assistència.
  Els treballs cal presentar-los en el plac preestablert.Per poder ser avaluat del mòdul s'ha d'haver aprovat l'exàmen i el haver presentat tots els treballs i/o activitats dins del termini demanant, així com també és imprescindible el 80% de l'assistència a classe amb una participació activa i reflexiva. Una vegada que es tingui aprovat aquestes parts és podrà fer la mijana del mòdul.
  es activitats algunes seran individuals i altres en grup amb tres companys. Es presentaran a través de presentacions en les sessions videoconferència.
  Les activitats que portarem a terme durant aquesta etapa de confinament s’ha consensuat juntament amb l’alumnat. Es prioritza aquelles que tenen una lògica interna i competencial. Les activitats d’aprenentatge i avaluació presentaran tota una sèrie de característiques que afavoreixi l’aprenentatge de l’alumnat i sempre vetllant perquè no suposi una carrega no assumible pels alumnes.

  Per poder ser avaluat de l’optativa s'ha d'haver pogut participar en les sessions -videoconferència i haver entregat les activitats acordades.

  No hi haurà prova d’avaluació. L’avaluació serà continua a través de les activitats d’aprenentatge i una autoavaluació


  Aspectes que tindrem en compte a l'avaluació:
  Activistas d'arprenentatge
  Coneixement teòric
  Capacitat reflexiva
  Capacitat per relacionar continguts
  Treball en equip
  Reflexió crítica
  Exposicións adequades als criteris presentats anteriorment en cada un dels casos

  Avaluació formativa al llarg del quadrimestre. Per poder superar el mòdul és imprescindible l’assistència d'un 80% com a mínim de les sessions; haver presentat dins del termini fitxat per cada professor totes les activitats i treballs demanats per la professora (60 de la nota) i superar la prova escrita 40 de la nota final.
  Es tindrà en compta la participació i aportacions al grup dins de les sessions. L'elaboració de treballs, les seves exposicions, la qualitat del treball presentat i l'adequació als requisits demanats en cada un d'ells. Així com la presentació dels treballs dins del termini assenyalat per les professores.

  Per poder ser avaluat del mòdul s'ha d'haver aprovat l’examen i el haver presentat tots els treballs i/o activitats dins del termini demanant, així com també és imprescindible el 80% de l'assistència a classe amb una participació activa i reflexiva. Una vegada que es tingui aprovat aquestes parts és podrà fer la mitjana de l’assignatura.

  Hi haurà recuperació de la prova escrita 60% de la nota Cal recordar que en aquest s'acumula tota la part teòrica i pràctica de l’optativa L’examen de recuperació només es podrà treure com a màxim un 5 sobre el tant % del valor de l’examen.

  La recuperació serà només de l'examen i es mantindrà la nota obtinguda en els treballs i/o activitats.

  Només és podran presentar a l'examen de recuperació aquells que s'han presentat a la convocatòria de l’examen fitxat.

  Prova escrita individual:
  Ajustar-se a les demandes del contingut.
  Anàlisi i reflexió conceptual.
  Correcció formal: ortogràfica, semàntica, sintàctica i gramatical

  El sentit de l'avaluació continua és millorar en el procés d'aprenentatge i poder adquirir uns coneixements globals de l’optativa

  Aspectes que tindrem en compte a l'avaluació:
  Coneixement teòric
  Capacitat reflexiva
  Capacitat per relacionar continguts
  treball en equip
  Reflexió crítica
  Interdisciplinarietat
  Criteris d’aprenentatge cooperatiu
  Exposició correcte.
  Coneixement teòrics i pràctics dels continguts treballats
  Coherència didàctica
  Relació teòrica i pràctica de tots els continguts del mòdul.
  Reflexió pràctica
  coherència a l'educació primària
  treball cooperatiu

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  a NO assistència mínima un 80% de les sessions.
  La NO presentació de tots els treballs i de les activitats d'aprenentatge dins de la data límit.

  Avaluació única:
  L'avaluació única consisitirà amb un examen que comptarà amb diferents proves teòriques i pràctiques al final der l'optativa.
  Cal tenir en compte que l'alumne no tindrà l'acompanyament a llarg del procés d'ensenyament i aprenentatge.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Les tutories es portaran a terme a través de plataformes virtuals.
  Aquestes s'hauran de concretar amb les professores.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Majoritariament s'utilizarà el correu electrònic, forum i videoconferencies.
  Lres tutories podran ser individuals o col.lectives d'acord a les necessitats.

  Observacions

  Cal tenir en compte que l'assignatura ( desenvolupament, continguts i avaluació ...)estarán sotmesos a les possibles modificacions donades pel Covit i principalment per les indicacions de l'Oficina de salut Pública.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Activitats d'aprenentatge individual i en grup
  Activitats d'avalaució individividual i d'autoavaluació en relació a cada un dels continguts del programa
  Aprenentatge cooperatiu
  Classe videoconferencia per part del docent
  Lectura i comentari d'articles
  cercar informació
  Exposició dels estudiants presentació i exposició de treballs o comentaris d'articles ) 1 0
  Aprenentatge cooperatiu. Activitats d'aprenentatge presentació per grups a través de sessions videoconferencia amb tot el grup classe

  Modificació de l'avaluació:
  Avaluació continua
  S'avaluarà les activitats d'aprenentatge , exposicions i presentacions de treballs.
  A través de les sessions videoconferencia hauran de presentar les activitas a la resta de la classe per tal de fer un debat i millora les situacions d'aprenentatge presentades . 80%
  Discusió d'articles treballats primerament individual i deprés amb tot el grup en sessions videoconferencia 20%

  Tutoria i comunicació:
  les tutories es portaran a terme via e.mail i en sessions en grup cooperatiu a traves de videoconferencia

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.