Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
100%
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alfons Surroca Costa
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Daniel Bosch Costa  / Alfons Surroca Costa
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Monica Casadella Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG6- Interpretar l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions principals en relació amb els continguts propis de cada matèria
 • ECOCE1- Identificar y comprender las variables explicativas de la actividad empresarial y de su estructura organizativa, para formular y resolver problemas concretos en la toma de decisiones
 • ADECE1- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • CIFCE3- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • ADECE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. EL DRET I L'ORDENAMENT JURÍDIC 1.1. El concepte de dret i d'ordenament jurídic 1.2. La regulació jurídica de l’activitat econòmica: dret públic i dret privat 1.3. Branques del dret privat: el dret civil 1.4. Branques del dret privat: el dret mercantil 1.5. Branques del dret privat: el dret del treball i de la Seguretat Social

2. EL SISTEMA DE FONTS DEL DRET 2.1. La Constitució 2.2. La llei 2.3. Els reglaments 2.4. El costum i els principis generals del dret 2.5. La jurisprudència

3. APLICACIÓ I EFICÀCIA DE LES NORMES JURÍDIQUES 3.1. La interpretació de les normes jurídiques 3.2. L'analogia 3.3. La infracció de les normes jurídiques i la seva sanció

4. LA PERSONA I LA PERSONALITAT CIVIL 4.1. Concepte i classes de persona 4.2. La personalitat civil: capacitat jurídica i capacitat d'obrar 4.3. Començament i fi de la personalitat: naixement i mort de les persones físiques 4.4. La capacitat d'obrar i els seus límits: edat, incapacitació i declaració de prodigalitat

5. LES PERSONES JURÍDIQUES 5.1. Associacions i fundacions 5.2. Altres tipus de persones jurídiques: corporacions i societats

6. ELS DRETS SUBJECTIUS I LA REPRESENTACIÓ 6.1. El dret subjectiu: exercici i límits 6.2. La representació 6.3. Els límits temporals en l'exercici dels drets: la prescripció i la caducitat

7. EL DRET DE PROPIETAT I ELS ALTRES DRETS REALS 7.1. Els drets reals: adquisició i extinció 7.2. Propietat, copropietat i possessió 7.3. Altres tipus de drets reals. A) Drets reals de gaudiment. B) Drets reals de garantia. C)Drets reals d'adquisició preferent 7.4. La publicitat dels drets reals immobiliaris: el Registre de la Propietat

8. OBLIGACIONS I CONTRACTES 8.1. La relació obligatòria: concepte i estructura. Les fonts de les obligacions 8.2. Classes d’obligacions. A) Genèriques i específiques. B) Alternatives i facultatives C) Mancomunades i solidàries. D) Les obligacions pecuniàries. E) Les obligacions recíproques

9. EL COMPLIMENT I L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 9.1. El pagament: subjectes i requisits objectius 9.2. La garantia del compliment. A) El dret de retenció. B) La pena convencional. C) Les arres 9.3. El compliment defectuós i l'incompliment de les obligacions: en especial la mora del deutor. Els remeis davant l'incompliment A) L'execució forçosa. B) La facultat resolutòria. C) La responsabilitat per danys i perjudicis 9.4. Protecció del dret de crèdit. A) La responsabilitat patrimonial universal. B) Accions subrogatòria, directa i pauliana

10. EL CONTRACTE EN GENERAL 10.1. El contracte: concepte i classes. El contingut del contracte. A) El principi d'autonomia privada. B) Contractes típics i atípics 10.2. Els elements del contracte 10.3. La ineficàcia del contracte. A) La nul·litat. B) L'anul·labilitat. C) La rescissió

11. LA COMPRAVENDA 11.1. Doctrina general sobre la compravenda: compravenda civil i compravenda mercantil 11.2. Estructura del contracte de compravenda 11.3. Obligacions del comprador 11.4. Obligacions del venedor 11.5. La garantia en la venda de béns de consum 11.6. Compravendes especials. Els pactes típics al contracte de compravenda. Compravenda de béns mobles a terminis

12. LA PERMUTA I LA DONACIÓ 12.1. El contracte de permuta 12.2. El contracte de donació

13. ELS ARRENDAMENTS, EL CONTRACTE D'OBRA I EL CONTRACTE DE SERVEIS 13.1. Arrendament de coses. A) Regulació general en el CC. B) Regulació especial en matèria d'arrendaments 13.2. L'anomenat arrendament de serveis 13.3. El contracte d'obra. A) Concepte i classes. B) Obligacions de les parts. C) Els riscos en el contracte d'obra

14. EL PRÉSTEC I EL DIPÒSIT 14.1. El contracte de préstec: concepte i règim jurídic 14.2. El contracte de dipòsit: concepte i característiques

15. LA SOCIETAT CIVIL I LA FIANÇA 15.1. La societat civil: concepte i règim jurídic 15.2. El contracte de fiança

16. EL CONTRACTE DE MANDAT I ALTRES FIGURES CONTRACTUALS 16.1. El contracte de mandat. La mediació 16.2. L’arrendament financer o leasing 16.3. El contracte de factoring: concepte, evolució i classes 16.4. El contracte de franquícia o franchising: concepte i classes

17. LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL 17.1. Concepte i fonament 17.2. La responsabilitat per fets propis: els pressupòsits de la responsabilitat civil 17.3. La responsabilitat per fet aliè: en especial, la responsabilitat de l'empresari pels fets dels seus auxiliars 17.4. La responsabilitat objectiva o sense culpa 17.5. L’obligació d’indemnitzar: pressupòsits i abast

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 41,00 109,00 0 150,00
Total 41,00 109,00 0 150

Bibliografia

 • Carlos LASARTE (2015). Curso de Derecho civil patrimonial. Introducción al derecho (21a). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Lacruz Berdejo, José Luis (2008 ). Nociones de derecho civil patrimonial e introducción al derecho (6ª ed. rev. y puesta al día / |bpor Jesús Delgado Echeverría, M Ángeles Parra Lucán). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Díez-Picazo, Luis (1998 ). Instituciones de derecho civil (2ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Albaladejo, Manuel (2004 ). Compendio de derecho civil (12ª ed.). [Madrid]: Edisofer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Cas pràctic. El professor plantejarà als estudiants dos casos pràctics relatius a alguna de les lliçons del programa, que hauran de resoldre. Prèviament a l'activitat, el professor informarà del tema objecte de la pràctica, així com dels materials doctrinals, jurisprudencials i legislatius, que s'espera que l'estudiant treballi a casa, per a preparar la pràctica. Cada estudiant, individualment, redactarà la solució del cas pàctic a l'aula que, posteriorment, es comentarà i corregirà per part del professor. Les activitats pràctiques tenen caràcter no recuperable.
Cada cas pràctic puntua el 20% de la nota final de l'assignatura.
Es valorarà la capacitat de raonament de l'estudiant i la capacitat de selecció i sistematizació de la informació així com del coneixement de l'ordenament jurídic i de les seves regles. 40 No
Exàmens. Realització d'un examen escrit (recuperable) per tal d'avaluar els coneixements teòrics de l'estudiant. La nota de la part teòrica resultarà de la valoració de l'examen escrit realitzat el dia de la convocatòria oficial (o, en el seu cas, de la seva recuperació).

60

Qualificació

La valoració dels coneixements teòrics es realitzarà a través d'un examen escrit que tindrà lloc el dia de la convocatòria oficial (o, en el seu cas, de la seva recuperació) i que constituirà el 60% de la nota final de l'assignatura.

Els exàmens poden incloure preguntes test (a/b/c/d) o de redactar (obligatòries o a escollir), siguin teòriques o casos pràctics. No està permès dur el programa oficial de l'assignatura el dia de l'examen. El temari sempre hi entrarà tot, s'hagi vist amb teoria o pràctica, o no s'hagi vist. No hi ha exàmens per a pujar nota.

Els exàmens es duran a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle.

Per altra banda, es realitzaran al llarg del curs dos casos pràctics voluntaris i NO RECUPERABLES. Cadascun d'ells constituirà el 20% de la nota final de l'assignatura.

La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació de l' assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor” (Art. 21 de la Normativa sobre Avaluació i Qualificació de la UdG).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant únicament tindrà la condició de no presentat quan no realitzi cap dels exàmens.

Avaluació única:
Excepcionalment, l’estudiant podrà acollir-se a una avaluació única, si ho sol·licita dins dels terminis fixats i d’acord amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat.

En acollir-se al sistema d’avaluació única, renuncia a l’avaluació continuada. En aquest cas, l’estudiant haurà de presentar-se a l’examen final de l’assignatura, on se l’avaluarà de tots els continguts i haurà de donar resposta a un cas pràctic o comentari de text similars als que han realitzat al llarg del semestre els estudiants que han seguit el sistema general d’avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories de grup o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories del professorat, prèvia sol·licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Observacions

En el seu cas, es recomana que l'alumne assisteixi tant a les classes teòriques com a les pràctiques amb els textos legals corresponents a l'assignatura, fonamentalment, amb un exemplar del Codi civil (es recomanen les edicions publicades per les editorials Tecnos i Civitas. La legislació civil catalana i també estatal es pot trobar a la pàgina web del Projecte Norma Civil (http://civil.udg.edu/normacivil)

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Classes expositives, en les que s’anirà desenvolupant el contingut de tot o part del programa. Aquestes classes es duran a terme o bé en format presencial directament a l’aula, o bé en streaming (dins l’horari previst per a l’assignatura) o mitjançant la visualització de vídeos preparats pel professorat de l’assignatura. Per a cadascuna de les lliçons, el professorat indicarà les lectures necessàries per a complementar el contingut de la lliçó.

Seminaris, classes participatives o tutories d’aula. En la seva major part, es duran a terme a l’aula, en format presencial. El seu objectiu és comentar col·lectivament els principals aspectes d’una lliçó i clarificar els dubtes que hagin pogut quedar després de la lectura dels materials recomanats i de la visualització d’un vídeo o d’una explicació en streaming. En aquestes activitats, els alumnes podran plantejar preguntes al professor i aquest també podrà adreçar-ne d’altres als alumnes, en el benentès que, amb els materials indicats, han preparat abans la matèria a casa. La participació dels estudiants en aquesta activitat podrà formar part del sistema d’avaluació continuada.

Pla de contingència en cas de nou confinament: si no fos possible realitzar les activitats programades en format presencial, com a conseqüència d’un nou confinament, les classes expositives i els seminaris, classes participatives o tutories d’aula, es duran a terme per via telemàticament, a través dels instruments de comunicació previstos per la UdG.

Les classes expositives es realitzaran en streaming o mitjançant la preparació de vídeos per part del professorat de l’assignatura.

Els seminaris, classes participatives o tutories d’aula es duran a terme en streaming, a través dels mecanismes de comunicació telemàtica previstos per la UdG.

Modificació de l'avaluació:
La valoració dels coneixements teòrics es realitzarà a través d'un examen escrit que tindrà lloc el dia de la convocatòria oficial (o, en el seu cas, de la seva recuperació) i que constituirà el 60% de la nota final de l'assignatura.

Els exàmens poden incloure preguntes test (a/b/c/d) o de redactar (obligatòries o a escollir), siguin teòriques o casos pràctics. No està permès dur el programa oficial de l'assignatura el dia de l'examen. El temari sempre hi entrarà tot, s'hagi vist amb teoria o pràctica, o no s'hagi vist. No hi ha exàmens per a pujar nota.

Els exàmens es duran a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permet moodle.

Per altra banda, es realitzaran al llarg del curs dos casos pràctics voluntaris i NO RECUPERABLES. Cadascun d'ells constituirà el 20% de la nota final de l'assignatura.

La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació de l' assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor” (Art. 21 de la Normativa sobre Avaluació i Qualificació de la UdG).

Tutoria i comunicació:

Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories del professorat, prèvia sol·licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.