Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Concepte i legitimació del dret penal. Principis constitucionals limitadors del dret penal. Principis de la criminalització. Principis de la responsabilitat penal. Principis de la sanció penal.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alberto Cruz Sanchez
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alberto Cruz Sanchez
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alberto Cruz Sanchez
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
  • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
  • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat

Continguts

1. Concepto de Derecho Penal. El Derecho Penal como conjunto normativo y como institución social.

2. La justificación del Derecho Penal (doctrinas de justificación o teorías del castigo): utilidad del castigo (prevención de delitos), realización de la Justicia (merecimiento), reparación del daño.

3. Principios o bases del Derecho Penal.

          3.1. Concepto y origen.

          3.2. Principios o límites de la criminalización de conductas (¿Qué castigar?): 1. El principio de protección de bienes jurídicos o lesividad. 2. El principio de ultima ratio del Derecho Penal. 3. El principio de legalidad penal. 4. El principio de culpabilidad.

          3.3. Principios o límites de la sanción penal (¿Cómo castigar?): 1. El principio de humanidad de las penas. 2. El principio de proporcionalidad de las penas. 3. El principio de igualdad.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 10,00 0 12,00
Prova d'avaluació 1,00 8,00 0 9,00
Sessió expositiva 12,00 16,00 0 28,00
Sessió pràctica 5,00 19,00 0 24,00
Total 20,00 53,00 0 73

Bibliografia

  • Santiago MIR PUIG (2015). Derecho Penal. Parte General (10ª). Barcelona: Reppertor.
  • Francisco MUÑOZ CONDE / Mercedes GARCÍA ARÁN (2019). Derecho Penal. Parte General (10ª). Tirant lo Blanch.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen teòric per avaluar els coneixements adquirits.
Els que s'indiquen més endavant. 40
Examen pràctic per avaluar els coneixements adquirits. Els que s'indiquen més endavant. 60

Qualificació

El sistema d’avaluació continuada s’estructura de la següent forma:

L'avaluació continuada de l'assignatura s'estructura a partir de la realització d'un examen teòric i d'un examen pràctic en el qual s'avaluaran els coneixements de l'alumne. D'aquests dos exàmens sortirà la nota final de l'assignatura. S'ha de tenir en compte que (1) L'examen teòric val el 40% de la nota final i l'examen pràctic val el 60% de la nota final; (2) No fan mitjana les notes inferiors a 3,5 (de tal forma que l’alumne que tregui una nota inferior a 3,5 en qualsevol dels exàmens, haurà de recuperar aquesta nota en la data de recuperació d’exàmens, mentre que l'alumne que tregui una nota igual o superior a 3,5 podrà decidir si recuperar o no aquesta nota, sota el seu propi risc i responsabilitat, tenint clar que es reservarà la nota més alta).

Si els exàmens d'avaluació continuada es poden fer presencialment, l'examen teòric serà un examen de preguntes teòriques a desenvolupar i l'examen pràctic serà un examen on es plantejaran un o més supòsits que l'alumne haurà de resoldre utilitzant els coneixements adquirits.

Si els exàmens d'avaluació continuada no es poden fer presencialment, tant l'examen teòric com l'examen pràctic seran exàmens tipus test i/o de preguntes curtes a desenvolupar que es faran en línia.

El supòsit o supòsits que es plantejaran a l'examen pràctic seran semblants a les pràctiques realitzades durant el curs.

Els exàmens d'avaluació continuada, que seran recuperables, es realitzaran l'últim dia del calendari de classes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "no presentat" aquell alumne que no realitzi alguna de les proves que formen part de l’avaluació i que a més a més no es presenti a la seva recuperació.

Avaluació única:
L’alumne podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. Per tal que l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre. L'avaluació única de l'assignatura s'estructura a partir de la realització d'un únic examen oral en el qual s'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics de l'alumne. En particular, s'avaluaran els coneixements de l'alumne en matèria de jurisprudència constitucional rellevant sobre els principis constitucionals del Dret Penal. Aquest examen representarà el 100% de la nota i serà recuperable. La data de l'examen d'avaluació única es comunicarà més endavant als alumnes que s'acollin a aquest sistema d'avaluació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0.

Tutoria

Atès el poc espai disponible als despatxos, les tutories s'hauran de fer en línia, doncs les tutories al despatx no estan recomanades. Les tutories es podran fer per e-mail. No obstant això, si és convenient, es podran organitzar tutories grupals en format en línia, fent servir alguna de les eines de comunicació telemàtica simultània en grup. Tanmateix, si algun estudiant necessita una tutoria estrictament individual en línia, fent servir alguna de les eines de comunicació telemàtica simultània, també s'organitzarà aquesta tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L'alumnat es podrà comunicar amb el professor a les sessions presencials o en línia, a través de les tutories en línia i mitjançant el correu electrònic.

Observacions

1) Tot i que l'assistència a les classes en línia o presencials no es considera obligatòria i com a tal no es controlarà a l'alumne, l'experiència ens demostra que és extremadament difícil pretendre aprovar sense haver assistit regularment a classe. Per tant, l'alumne que no assisteixi a les classes en línia o presencials ha d'assumir les conseqüències de les seves accions.

2) L'alumne que durant les classes presencials faci servir el seu telèfon mòbil serà expulsat. Utilitzar el telèfon mòbil o connectar-se a xarxes socials durant la classe es considera una falta de respecte cap als companys i el professor, que serà degudament penalitzada.

3) La realització fraudulenta (frau, còpia o plagi) de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació de l'assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es preveuen els dos següents escenaris:

A) Si ens tornessin a confinar:

En aquest cas, tant les sessions teòriques com les sessions pràctiques es farien en línia, i en horari de classe.

Pel que fa a l'avaluació continuada, tant l'examen teòric com l'examen pràctic seran exàmens tipus test i/o de preguntes curtes a desenvolupar que es farien en línia.

Pel que fa a l'avaluació única, l'examen oral es faria en línia.

B) Si tornéssim a la presencialitat plena:

En aquest cas, tant les sessions teòriques com les sessions pràctiques es farien presencialment, en horari de classe. Pel que fa a les sessions pràctiques, tots els grups, excepte el grup de tardes, es dividirien en dos subgrups. Amb un subgrup, la pràctica es resoldria durant la primera hora pràctica. Amb l'altre subgrup, la pràctica es resoldria durant la segona hora pràctica. Els casos pràctics es resoldrien setmanalment.

Pel que fa a l'avaluació continuada, els exàmens es farien presencialment. L'examen teòric seria un examen de preguntes teòriques a desenvolupar i l'examen pràctic seria un examen on es plantejarien un o més supòsits que l'alumne hauria de resoldre utilitzant els coneixements adquirits.

Tanmateix, pel que fa a l'avaluació única, l'examen oral es faria presencialment.

Modificació de l'avaluació:
Tant si ens tornessin a confinar com si tornéssim a la presencialitat plena:

- L'avaluació continuada de l'assignatura s'estructuraria a partir de la realització d'un examen teòric i d'un examen pràctic en el qual s'avaluarien els coneixements de l'alumne. D'aquests dos exàmens sortiria la nota final de l'assignatura. S'ha de tenir en compte que (1) L'examen teòric valdria el 40% de la nota final i l'examen pràctic valdria el 60% de la nota final; (2) No farien mitjana les notes inferiors a 3,5 (de tal forma que l’alumne que obtingués una nota inferior a 3,5 en qualsevol dels exàmens, hauria de recuperar aquesta nota en la data de recuperació d’exàmens, mentre que l'alumne que obtingués una nota igual o superior a 3,5 podria decidir si recuperar o no aquesta nota, sota el seu propi risc i responsabilitat, tenint clar que es reservaria la nota més alta).

- L’alumne podria acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renunciaria a l’avaluació continuada. Per tal que l’estudiant es pogués acollir a l’avaluació única, caldria que ho sol·licités dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre. L'avaluació única de l'assignatura s'estructuraria a partir de la realització d'un únic examen oral en el qual s'avaluarien els coneixements teòrics i pràctics de l'alumne. En particular, s'avaluarien els coneixements de l'alumne en matèria de jurisprudència constitucional rellevant sobre els principis constitucionals del Dret Penal. Aquest examen representaria el 100% de la nota i seria recuperable. La data de l'examen d'avaluació única es comunicaria més endavant als alumnes que s'acollissin a aquest sistema d'avaluació.

Els exàmens d'avaluació continuada es farien l'últim dia del calendari de classes. La data de l'examen d'avaluació única es comunicaria més endavant als alumnes que s'acollissin a aquest sistema d'avaluació.

Per considerar superada l’assignatura, caldria obtenir una qualificació mínima de 5,0.

L'alumne que no realitzés alguna de les proves que formen part de l’avaluació i que a més a més no es presentés a la seva recuperació, obtindria la qualificació de "no presentat".

Tutoria i comunicació:
Es preveuen els dos següents escenaris:

A) Si ens tornessin a confinar:

Les tutories es podrien fer per e-mail. No obstant això, si fos convenient, es podrien organitzar tutories grupals en format en línia, fent servir alguna de les eines de comunicació telemàtica simultània en grup. Tanmateix, si algun estudiant necessités una tutoria estrictament individual en línia, fent servir alguna de les eines de comunicació telemàtica simultània, també s'organitzaria aquesta tutoria.

La comunicació amb el professor es faria a través de les tutories, de les sessions teòriques i pràctiques en línia i mitjançant el correu electrònic.

B) Si tornéssim a la presencialitat plena:

Les tutories es farien presencialment, al despatx del professor.

La comunicació amb el professor es faria a través de les tutories, o de les sessions presencials teòriques i pràctiques, i també mitjançant el correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.