Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: naturalesa i funcions. Institucions, fonts, competències i recursos de la Generalitat. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i la Unió Europea.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Francesc Xavier Hors Presas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josep Maria Lafuente Balle
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Amaro Sanchez Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 • CG9. Treballar en equip
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE5. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics
 • CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 31. Treballar en equip.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. Tema 1. Naturalesa, posició i funcions dels Estatuts d’Autonomia. L’Estatut de 2006: precedents, elaboració i característiques. Els elements configuradors de l’autonomia de Catalunya.

2. Tema 2. Drets, deures i principis rectors.

3. Tema 3. Institucions de la Generalitat. Les fonts del Dret a Catalunya.

4. Tema 4. El Poder Judicial a Catalunya.

5. Tema 5. Les competències de la Generalitat.

6. Tema 6. Relacions de la Generalitat amb l’Estat, altres CCAA i la UE. L’acció exterior de la Generalitat.

7. Tema 7. Les finances de la Generalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 4,00 45,00 0 49,00
Sessió expositiva 24,00 0 0 24,00
Sessió pràctica 7,00 20,00 0 27,00
Total 35,00 65,00 0 100

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes pràctiques Es valora que l'alumne sigui capaç d'arribar a resoldre supòsits de fet recolçant-se correctament en les normes constitucionals i infraconstitucionals aplicables a cada cas, que argumenti adequadament i que sàpiga entendre i emprar correctament la jurisprudència. 30 No
Proves teòriques d'avaluació Es valora que el contingut, que haurà d'estar adequadament exposat i argumentat, sigui correcte i complet.

Important: per aprovar l'assignatura cal aprovar els dos exàmens de la part teòrica. En cas contrari, la part pràctica no computarà i se suspendrà l'assignatura (veure l'apartat de "qualificació" d'aquest programa).
70 No

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA:

1) PARTS DE L'ASSIGNATURA
La nota final de l'assignatura, en el sistema d’avaluació continuada, s'obtindrà de la següent manera:
- El 70% de la qualificació correspondrà a la part teòrica, i es repartirà en dos exàmens durant el curs, que s’hauran d’aprovar obligatòriament per a poder aprovar l’assignatura, i que podran ser objecte de recuperació cas de ser suspesos en la data que es fixi al calendari oficial d’exàmens.

- El 30% de la qualificació correspondrà a la part pràctica, i derivarà d'una pràctica avaluable, no recuperable. Per tal que aquest 30% es computi, caldrà aprovar els dos exàmens teòrics.

2) PART TEÒRICA:
a) Nombre de proves d’avaluació:
-es duran a terme dos exàmens teòrics. A cada grup el professor indicarà les dates en què es realitzarà cada examen, els temes que seran objecte de cada un, si serà oral o escrit, i si es farà a l'aula presencialment o bé mitjançant el Moodle.

-cada examen suposarà un 35%, conformant així tots dos el 70% que val la part teòrica en el conjunt de l'assignatura.

-cal tenir present que les circumstàncies sanitàries, de restriccions d'aforament a l'aula, etc., que poden ser canviants i difícils de preveure o gestionar, poden portar a haver d'introduir variacions al llarg del semestre pel que fa a la forma prevista de realització dels exàmens, de manera que un examen escrit s'hagi de fer oral o viceversa, o que un examen presencial s'hagi de fer finalment al Moodle, etc. Qualsevol variació de la forma de realització d'un examen que calgui aplicar en un grup serà comunicada pel professorat corresponent als seus alumnes.

b) Obligació d’aprovar tots els exàmens teòrics:
-per aprovar la part teòrica caldrà haver obtingut almenys un 5 sobre 10 en cada un dels dos exàmens.

-IMPORTANT: Si en algun dels dos exàmens no s’arriba a 5, la part teòrica quedarà suspesa, i la nota global que correspondrà en aquesta part teòrica serà com a màxim de 4, independentment de que la mitja resultant de les dues notes dels exàmens teòrics pugués resultar superior.

c) Possibilitat de recuperació d'exàmens teòrics suspesos:
-no obstant, els alumnes que no hagin arribat al 5 sobre 10 en algun dels dos exàmens de la part teòrica, podran examinar-se per a recuperar la part o parts suspeses, en la data oficial de l’examen final de recuperació. La nota que s'obtingui a la recuperació substitueix la nota corresponent obtinguda durant el curs. El professor de cada grup indicarà als seus alumnes si l'examen serà oral o escrit, o si ateses les circumstàncies sanitàries i les restriccions existents a cada moment es farà a través del Moodle, i com.

-IMPORTANT: Igualment caldrà arribar al 5 sobre 10 en la part o les parts de les que l’alumne s’examini de nou per poder aprovar la part teòrica. Si no s’arriba a 5 en alguna de les esmentades parts, la part teòrica queda suspesa aplicant-se la mateixa regla abans indicada (nota global màxima de 4 en la part teòrica).

-aquest examen teòric final de recuperació només el podran fer els alumnes que no hagin superat l'assignatura a través de l'avaluació continuada. En conseqüència, no es corregirà ni s'avaluarà cap examen de recuperació fet per un alumne que ja hagués superat prèviament l'assignatura per aquella via, i la nota obtinguda en aquesta no es modificarà.

-tampoc es podran recuperar exàmens teòrics aprovats durant l'avaluació continuada, de forma que, si un alumne que ha aprovat un o els dos exàmens teòrics durant el semestre es volgués examinar de nou dels mateixos, l'examen de recuperació no li serà corregit ni avaluat, amb l'única excepció del que s'indica a l'apartat 1.3.b), referit als alumnes que, tot i haver aprovat els exàmens de la part teòrica, suspenen l'assignatura per avaluació continuada per haver suspès la pràctica: en aquest cas, com què aquesta no és recuperable, els alumnes podran examinar-se en la recuperació d'una o de les dues parts teòriques (a la seva elecció).

d) Necessitat de demostrar un nivell mínim en totes les preguntes dels exàmens teòrics:
-en tots els exàmens teòrics els professors podran establir que, si un alumne treu un 0 en una de les preguntes, l'examen quedarà automàticament suspès i la nota d'aquest serà com a màxim de 4, amb independència del fet que els punts obtinguts a la resta de preguntes de l’examen poguessin sumar més de 4, fet que per tant no serà tingut en compte. Això és justifica perquè els alumnes han de demostrar un coneixement mínim de totes les preguntes de cada examen teòric.

3) PART PRÀCTICA:
a) Pràctiques avaluables i no avaluables:
-a més de les pràctiques no avaluables que es puguin fer durant el curs (resolució de supòsits de fet, comentaris de textos i de sentències, debats, tests, etc.) es farà una pràctica avaluable (a cada grup el professor indicarà a inici de curs les característiques d'aquesta part pràctica avaluable, la relació que hi hagi entre pràctica i teoria i la forma d'avaluació). La pràctica avaluable, segons els grups, podrà ser escrita a l'aula, o bé fer-se a través del Moodle, o bé, cas que els exàmens teòrics es facin orals, fer-se oral aprofitant la realització d'aquests. A cada grup el professorat informarà de la modalitat que s'aplicarà.

b) Impossibilitat de recuperar la pràctica avaluable:
-en cap cas es podrà repetir ni recuperar la pràctica avaluable.

-si un alumne ha suspès l'avaluació continuada perquè, malgrat haver aprovat els exàmens teòrics de l'esmentada avaluació, ha suspès la pràctica avaluable, i la nota final d'avaluació continuada resultant de fer la mitja entre les notes teòriques i la pràctica (en els termes que indica l'apartat IV) dóna com a resultat un suspens, aleshores, atès que la pràctica avaluable no és recuperable, l'alumne té únicament l'opció de tornar a examinar-se d'una o de totes dues parts teòriques a l'examen teòric final de recuperació (vegeu apartat II.c), per mirar de millorar la nota de la part teòrica i que la nota mitja final pugui arribar a l'aprovat. En tal cas, la nota o notes que s’obtinguin a l’examen teòric final de recuperació de la part o parts de les que l’alumne es torni a examinar substituiran la nota o notes teòriques corresponents de l’avaluació continuada.

c) Necessitat d'aprovar la part teòrica:
-com s’indicarà en el proper apartat, la nota pràctica només es tindrà en compte si s’ha aprovat la part teòrica, és a dir, tots dos exàmens teòrics, ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final.

4) NOTA FINAL:
a) Càlcul de la nota final:
-per aprovar l’assignatura caldrà obtenir almenys un 5 sobre 10 com a nota final.

-la nota final s’obté a partir de la nota global teòrica (70% de la nota final) i la nota global pràctica (30% de la nota final), tenint sempre en compte el requisit que s'indicarà a l'apartat b).

-cal tenir present, doncs, que aprovar la part teòrica (ja sigui durant el curs o a l'examen final de recuperació) pot no ser suficient per aprovar l'assignatura, doncs la part teòrica és només el 70% de la nota final, a la que cal afegir el 30% de la part pràctica, tal com ja s'ha indicat.

b) Obligació d’aprovar la part teòrica:
-perquè es procedeixi a fer l’indicat promig entre ambdues notes (teòrica i pràctica) caldrà, però, haver obtingut com a mínim un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica (la qual cosa exigeix aprovar tots dos exàmens teòrics -ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final-, doncs en cas contrari la nota global màxima que es podrà obtenir a la part teòrica, com s'ha dit, serà de 4).

-IMPORTANT: en conseqüència, si no se supera en els termes indicats en l'anterior paràgraf la part teòrica, aleshores la part pràctica no computarà, se suspendrà l'assignatura i la nota final d'aquesta serà l’esmentada nota global obtinguda sobre 10 a la part teòrica (i que, com s'ha indicat a l’anterior paràgraf i a l’apartat II, en cap cas podrà ser superior a 4).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de “No Presentat” procedirà quan l’alumne, no havent superat l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, no es presenti després a l'examen teòric final de recuperació, en la data oficial que es fixi en el calendari d'exàmens aprovat per la Facultat. Igualment procedirà en el cas dels alumnes d’avaluació única que, havent suspès el primer examen (o no havent-se presentat), no es presentin a l’examen de recuperació.

Avaluació única:
SISTEMA D'AVALUACIÓ ÚNICA:

1) EXAMEN D'AVALUACIÓ ÚNICA

-L'examen d’avaluació única serà oral en tots els grups. L’alumne farà l’esmentat examen oral en la data que la facultat fixi pel segon examen parcial dels alumnes del sistema d'avaluació continuada. L'examen serà de tot el temari, i serà tant teòric com pràctic.

-La nota d'aquest examen teòrico-pràctic suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura.

2) RECUPERACIÓ

-Si se suspèn l'examen hi haurà un examen de recuperació també oral en la data que la facultat fixi per a l'examen de recuperació dels alumnes del sistema d'avaluació continuada.

3) ALTRES QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

-Només podran acollir-se a aquest sistema els alumnes que ho hagin demanat utilitzant el procediment que la Universitat estableixi i sempre dintre del termini que aquesta fixi. En cap cas s’hi podrà acollir la resta d’alumnes, que queden per tant adscrits al sistema ordinari d’avaluació continuada.

-Si quan s'obri el període per demanar acollir-se a aquest sistema ja s'hagués fet alguna activitat d'avaluació del sistema d'avaluació continuada, el fet que un alumne s'aculli al sistema d'avaluació única farà que automàticament quedi sense efecte i no es tingui en compte qualsevol nota anterior que hagués obtingut a l'altre sistema.

-Vegeu el que s'indica a altres apartats del programa (tutoria i comunicació, observacions, bibliografia, etc.) atès que també és d'aplicació a aquest sistema d'avaluació única.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una nota final mínima de 5.0 sobre 10, com a resultat de l'aplicació de les regles del sistema d'avaluació descrites en el programa, tant en el cas de l'avaluació continuada com de l'avaluació única.

Tutoria

Els alumnes poden demanar tutories amb el seu professor, a banda de les que aquest pugui proposar realitzar de manera individual o en grup quan ho consideri necessari, a través dels mitjans tècnics adients.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els alumnes poden contactar amb el seu professor per correu electrònic per plantejar qualsevol dubte que tinguin, demanar tutoria, etc.

Observacions

1) Per preparar els exàmens, a més del que s'expliqui a classe i el que els professors puguin explicar a través d'altres mitjans no presencials, l'alumne ha de completar el seu estudi amb el manual de l'assignatura, i estudiar igualment totes aquelles sentències, normes o materials addicionals (esquemes, lectures, etc.) que el professor de cada grup indiqui a classe o al Moodle i que permeten acabar d'adquirir els coneixements necessaris entorn del temari. És especialment important que l'alumne vagi estudiant amb regularitat, i segueixi les pautes que vagi indicant el professor, atès que aquest semestre la possibilitat de fer classes presencials es veurà lògicament alterada.

2) Pel que fa a manuals, es recomana emprar el manual de Barceló/Vintró o el de Ridao que s’indiquen a l’inici de la bibliografia del programa. És imprescindible que es tracti de les edicions de 2011 (Barceló/Vintró) o 2018 (Ridao), és a dir, edicions posteriors a la STC 31/2010.

3) Cal comptar amb una edició, posterior a l'any 2010, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006, és a dir, edició posterior a la Sentència 31/2010, així com un Codi de Lleis Polítiques de l'Estat (edició actualitzada)

4) Es podrà recomanar bibliografia específica per a alguns temes, entre altres, els temes relatius al federalisme i Estat autonòmic.

5) La llengua de la docència serà el català o el castellà.

6) L'alumne haurà d'examinar-se obligatòriament en el grup on estigui matriculat. Tota prova d'avaluació feta en un grup diferent a aquest NO serà corregida ni avaluada.

7) Atesa la situació actual, la presencialitat serà limitada, podent-se establir, pel que fa a la docència, un sistema mixt (presencial i online) o bé un sistema de docència totalment online. A inici de curs a cada grup el professorat corresponent informarà als alumnes de com es durà a terme la docència i de la distribució temporal d'activitats en funció del sistema que s'adopti, així com de les variacions que, segons com es desenvolupi el semestre, sigui necessari anar aplicant al llarg d'aquest. La docència presencial que, si és el cas, es programi estarà sobretot orientada a l'explicació de qüestions clau del temari, resolució de dubtes i realització d'activitats pràctiques, mentre que la docència online servirà especialment per a desenvolupar els diferents temes a través de les eines que s'utilitzin en cada cas (materials penjats, resums i esquemes, vídeos, videoconferències, etc.). En tots els casos l'alumne ha de tenir en compte el que s'ha indicat en el punt 1 d'aquest apartat d'observacions. D'altra banda, pel que fa a l'avaluació, aquesta serà presencial llevat que les circumstàncies sanitàries no ho aconsellin.

8) Com ja s'ha dit a l'apartat d'avaluació continuada, si la situació sanitària o l'existència de limitacions en l'aforament de les aules així ho aconsellessin es podria, a criteri del professorat, introduir variacions al llarg del semestre pel que fa a la forma prevista de realització dels exàmens, de manera que un examen escrit s'hagi de fer oral o viceversa, o que un examen presencial s'hagi de fer finalment al Moodle, etc. El professorat informarà als alumnes d'aquestes modificacions i de com s'organitzi l'examen corresponent. Tot allò anterior és igualment aplicable als exàmens del sistema d'avaluació única.

9) Si un alumne, per circumstàncies mèdiques degudament justificades, no pogués desplaçar-se a la Facultat per tal de fer un examen, haurà de contactar abans amb el seu professor per acreditar les esmentades circumstàncies i que aquest pugui establir la manera adient de dur a terme l'avaluació i les adaptacions que siguin necessàries per tal de realitzar aquesta.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de no poder-se realitzar docència presencial durant algun període de temps, els professors adequaran durant el mateix les activitats no avaluables a aquesta situació proporcionant als alumnes a través del Moodle els materials necessaris. Pel que fa a les activitats avaluables, vegeu el proper apartat.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que en la data de realització de qualsevol examen no sigui possible realitzar-lo presencialment per no estar permès a causa de raons sanitàries, l'examen serà realitzat a través del Moodle. Amb anterioritat, els professors indicaran als alumnes els materials que hauran de llegir i estudiar prèviament, així com les pautes necessàries per tal de preparar l'examen. El dia fixat per a l'examen l'alumne el realitzarà al Moodle a través del sistema que es determini (lliurament de tasca, qüestionari, etc.) sempre dintre de la franja temporal que es fixi per a la realització i lliurament de l'examen, no admetent-se lliuraments ni fora de termini ni per altra via que no sigui el lliurament al Moodle.

L'examen així realitzat tindrà, de cara al còmput de la nota final de l'assignatura, el mateix valor que tingués assignat segons el programa l'examen al que substitueixi, tant si aquest examen pertanyia al sistema d'avaluació contínua com si pertanyia al d'avaluació única. Es mantenen pel demés l'estructura i totes les normes d'avaluació que recull per a tots dos sistemes d'avaluació el programa de l'assignatura.

La finalitat d'aquests exàmens és especialment que l'alumne, a més del seu coneixement del temari, pugui demostrar capacitat de reflexió, anàlisi i sistematització entorn de qüestions jurídiques. Es valorarà especialment, en conseqüència, el coneixement teòric i pràctic de les matèries tractades, l'ús del llenguatge jurídic, la capacitat de raonament i argumentació, la capacitat de sistematitzar i de síntesi, l'anàlisi i comprensió de textos jurídics, l’estructura de les respostes i el seu contingut global, la correcta identificació de les fonts de consulta alienes que s'utilitzin (tota còpia o plagi portarà a qualificar l'examen amb un zero) així com l'adequació als criteris formals i de contingut que en cada cas es fixin.

El fet que un concret examen no pugui ser realitzat presencialment, i hagi de ser substituït per una altra activitat en els termes abans indicats, només afecta a l'esmentat examen. Si més endavant hi hagués previstos altres exàmens, aquests seran realitzats presencialment si en les dates corresponents això és viable.

Tutoria i comunicació:
Els alumnes poden contactar mitjançant el correu electrònic amb el seu professor, per plantejar qualsevol dubte que els pugui sorgir. Independentment d'això, els professors podran preveure altres formes de comunicació a través del Moodle, com ara videoconferències, quan això resulti oportú.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.