Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Fonamentació teòrica del desenvolupament motor i psicomotor en la infància. Etapes de desenvolupament i bases biològiques. La psicomotricitat i les diferents metodologies d'intervenció educativa basades en la competència motriu. Els continguts d'intervenció psicomotriu a l'escola. El paper dels docents i les estratègies d'intervenció.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup JD

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Victor Lopez Ros  / Neus Morera Corral  / Luis Nogue Vila
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (5%), Anglès (25%)

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Identificar, reconèixer i descriure el processos de desenvolupament físic i psíquic del infants.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació física.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Recollir i seleccionar fonts i informació rellevant per desenvolupar una recerca creativa.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Desenvolupament psicomotor i educació psicomotriu a l'etapa d'Educació Infantil.

          1.1. Conceptes bàsics del desenvolupament psicomotor i de la psicomotricitat.

          1.2. Origen, evolució i situació actual dels models d'intervenció en el desenvolupament psicomotor.

2. El desenvolupament psicomotor: bases biològiques i psicològiques de la conducta motriu.

          2.1. Bases biològiques i psicològiques del moviment humà voluntari en l'etapa d'Educació Infantil.

          2.2. Etapes de desenvolupament motor i psicomotor i característiques essencials del desenvolupament de la competència motriu.

3. L'educació psicomotriu en el currículum d'Educació Infantil.

          3.1. Criteris psicopedagògics d'intervenció educativa en el domini psicomotor.

          3.2. Principis curriculars de l'Educació Infantil i intervenció psicomotriu.

          3.3. Seqüenciació i programació curricular. La Unitat de programació i la sessió en psicomotricitat.

4. Els continguts psicomotrius en l'Educació Infantil.

          4.1. Continguts (I). Habilitats motrius: motricitat fina i motricitat gruixuda.

          4.2. Continguts (II). Qualitats perceptiu motrius: esquema i imatge corporal; lateralitat i domini lateral; to, control tònic i equilibri; orientació, organització i estructuració espacial; organització i estructuració temporal.

          4.3. Continguts (III). Continguts relacionals, emocionals i afectius.

5. Metodologia d'intervenció en educació psicomotriu.

          5.1. Metodologies d'ensenyament i estratègies didàctiques especifíques aplicades al desenvolupament psicomotor.

          5.2. Organització de les sessions: fases, espais, materials i temporalitat.

          5.3. Actituds, aptituds i accions dels docents en intervenció psicomotriu.

6. Anàlisi pràctica de la intervenció psicomotriu.

          6.1. Observació i anàlisi de contextos ordinaris d'intervenció psicomotriu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 1,00 10,00 1,00 12,00
Lectura / comentari de textos 0 8,00 3,00 11,00
Prova d'avaluació 0 15,00 4,00 19,00
Sessió participativa 0 13,00 18,00 31,00
Sessió pràctica 7,00 14,00 11,00 32,00
Sortida de camp 3,00 5,00 0 8,00
Treball en equip 1,00 10,00 1,00 12,00
Total 12,00 75,00 38,00 125

Bibliografia

 • ARNAIZ, P. RABADAN , M. VIVES, I. (2001). la psicomotricidad en la escuela. Una pràctica preventiva y educativa . Málaga: Ajibe. Catàleg
 • BERNALDO DE QUIRÓS, M. (2006). Manual de psicomotricidad . Madrid: piràmide. Catàleg
 • BERRUEZO, P.P. (2006). Pasado, presente y futuro de la psicomotricidad. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales, 6(2), 25-36 Catàleg
 • BERTENTHAL, B. (1996). Origins and early development of perception, action, and representation. Annual Review of Psychology, 47(), 431-459 Catàleg
 • BONASTRE, M. FUSTÉ, S. (2007). Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3años) . Barcelona : Graó. Catàleg
 • COMINO, J. (2019). L'educació motriu dels 0 als 6 anys.. Dins PRADAS CASAS, R. (Coord.) (Ed.), L'educació física en els centres educativos: infància, joventut i moviment. (, p. 27-62). Barcelona: Rosa Sensat.
 • CRATTY, B. (1990). Desarrollo perceptual y motor en los niños. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • DA FONSECA, V. (1996). Estudio y génesis de la Psicomotricidad. Barcelona: Inde. Catàleg
 • GALLAHUE, D., OZMUN, J., GOODWAY, J. (2012). Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults. Boston: McGraw-Hill. Catàleg
 • GARCIA, MJ. HOLGADO, A. (1990). Metodologías de intervención psicomotriz en el aula y propuestas de diseño curr. Salamanca: Amarú.
 • HERRÁN, E. (2007). El salto a los tres años en psicomotricidad: observación del comportamiento psi. Infancia y Aprendizaje, 30(2), 183-196 Catàleg
 • JUSTO MARTINEZ, E. (2000). desarrollo psicomotor en ed. Infantil. bases para la intervención en psicomotric. Almeria : servicio publicaciones Universidad. Catàleg
 • LE BOULCH, J. (1995). El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años. Barcelona: Paidos. Catàleg
 • LEFÈVRE, C. (2002). Posture, muscular tone and visual attention in 5 month-old infants. Infant and Child Development, 11(), 335-346 Catàleg
 • LIVONEN, S.; SÄÄKSLAHTI, A; & NISSINEN, K. (2011). The development of fundamental motor skills of four- to five-year- old preschool. Early Child Development and Care , 181(3), 335-343
 • LLORCA, M. VEGA, A. (1998) (1998). Psicomotricidad y globalización del currículum de Ed. infantil . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • LOBO, M.A., GALLOWAY, J.C. (2008). Postural and object-oriented experiences advance early reaching, object explorat. Child Development, 79(6), 1869-1890 Catàleg
 • LOGAN, S.; ROBINSON, L.; WEBSTER, E.; & BARBER, L. (2013). Exploring preschoolers' engagement and perceived physical competence in an auton. European Physical Education Review, 19(3), 302-314
 • MARTIN DOMINGUEZ, D. (2008). Psicomotricidad e intervención educativa (primera). Madrid: piràmide. Catàleg
 • PASTOR PRADILLO, J.L. (1994). Psicomotricidad escolar. Guadalajara: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • PIEK, J. (2006). Infant motor development. Champaign: Human Kinetics. Catàleg
 • PIKLER, E. (2000). Moverse en libertad. Madrid: Narcea. Catàleg
 • RIGAL, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • RUIZ PÉREZ, L.M. (2001). Comportamiento motor y cambio cualitativo del nacimiento a los dos años. Dins (Ed.), Desarrollo, comportamiento motor y deporte (, p. 35-55). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • RUIZ PÉREZ, L.M. (2001). De las habilidades motrices fundamentales a la motricidad adulta. Dins (Ed.), Desarrollo, comportamiento motor y deporte (, p. 57-94). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • RUIZ-PÉREZ, L.M., RUIZ-AMENGUAL, A., LINAZA-IGLESIAS, J.L. (2016). Movimiento y lenguaje: análisis de las relaciones entre el desarrollo motor y de. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 12(46), 382-397
 • SUGRANES, E. (2007). La educació psicomotriz (3-8 años) (primera). Barcelona: graó. Catàleg
 • THELEN, E. (2000). Grounded in the world: Developmental origins of the embodied mind. Infancy, 1(1), 3-28 Catàleg
 • VACA, M. VARELA, Mª. S. (2008). Motricidad y aprendizaje. El tratamiento pedagógico del ámbito corporal . Barcelona : Graó. Catàleg
 • WEIMAR, W., MARTIN, E.H., WALL, S.J. (2011). Kindergarten students' qualitative responses to different instructional strategi. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), 213-222
 • Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. Asociación de Psicomotricistas del Estado Español. Recuperat, a psicomtricidadum.com Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC 1 Prova (oral o escrita) sobre els continguts teòrics i pràctics tractats a llarg de l'assigantura Adequació als requeriments demanats a nivell formal i de contingut. 60
AVC 2 Preparació i desenvolupament de propostes pràctiques (0-3) Presentació de les propostes pràctiques d'acord amb els criteris establerts pel professor. Ajust de continguts i de requisits formals. 20 No
AVC 3 Treball de preparació i desenvolupament de propostes pràctiques (3-6) Presentació de les propostes pràctiques d'acord amb els criteris establerts pel professor. Ajust de continguts i de requisits formals. 20 No

Qualificació

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació.
Es proposa una penalització de -0.15 per als errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals). Una acumulació excessiva d’aquest tipus d’errors pot comportar la qualificació de suspès.
La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Treballs:
Entrega en el plaç establert.
Correcció formal ortogràfica, sintàctica i gramatical.
Ajustats a les demandes de contingut.
Nivell de desenvolupament, de reflexió crítica i de rigor en la proposta.

Prova escrita individual:
Respostes adequades, en contingut i forma, a les demandes i requeriments del professorat.
Correcció formal ortogràfica, sintàctica i gramatical.

Per tal de poder considerar la nota obitnguda en els treballs pràctics d'avaluació cal haver superat (aprovat) la prova escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a que no es presenti a la prova avaluativa individual (60%) en l'avaluació continuada, o que no es presenti a l'avaluació única rebrà el qualificatiu de NO PRESENTAT.

Avaluació única:
L'avaluació única s'ha de sol·licitar expressament durant el període establert segons la normativa vigent.
Les o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis entre el 14 i el 16 d'octubre

L'activitat d'avaluació única consisteix en un examen final que inclourà tots els continguts (teòrics i pràctics) que s'hagin dut a terme durant el curs.

Requisits mínims per aprovar:
En el cas de l'avaluació continuada, cal haver aprovat AVC1 per tal de poder fer el sumatori amb AVC2 i AVC3.
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories amb l'alumnat es duran a terme d'acord amb els horaris establerts a tal efecte i preferentment mitjançant correu electrònic i vídeo conferències.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'alumnat es duran a terme mitjançant correu electrònic i vídeo conferències.

Observacions

Cal assistir a les sessions pràctiques amb roba adequada per dur a terme activitat motriu.
L'assistència a les classes pressuposa haver fet les tasques assignades a tal efecte amb anterioritat. Es considerarà activitat encarregada o contingut impartit tot allò comunicat a classe i també allò que es comuniqui pels canals habituals. L'alumne és el responsable de disposar d'aquesta informació quan la mateixa s'hagi transmès adequadament.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.