Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. Psicosociologia de la intervenció social: a. Polítiques socials i intervenció social. El canvi social intencional. Problemes i necessitats socials i les seves representacions socials. Drets humans. Risc social i prevenció. Benestar social i qualitat de vida. b. Coneixement bàsic, aplicable i aplicat. Psicologia social aplicada. La perspectiva comunitària. Sentit de comunitat, potenciació i desenvolupament comunitari. c. Paradigmes històrics en les formes d'afrontar problemes i necessitats socials. Tècniques d'intervenció social. Prosocialitat i xarxes de suport social. La donació. El voluntariat. L'ajuda mútua. La mediació. El cooperativisme. d. Avaluació de situacions complexes. L'ús d'indicadors socials i psicosocials. Planificació i organització d'intervencions socials. Investigació valorativa. Agents socials implicats i participació social. El psicòleg de la intervenció social. Ètica de la intervenció psicosocial. 2. Àmbits de la intervenció psicosocial: a. Sistemes de benestar i protecció social (serveis socials): Infantesa, adolescència i família. Joves i adults. Persones grans. Persones afectades per altres situacions que poden comportar desigualtat o exclusió social. Sistema de salut. Sistema educatiu. b. Altres àmbits d'intervenció (psico)social. Treball i desocupació. Seguretat amb el sistema social: política, jurídica, ciutadana. Medi ambient. Vida política i vida sociocultural. Economia, consum, màrqueting i publicitat. Temps lliure, esports i turisme.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Pilar Albertin Carbo  / Antonia Dorado Caballero  / Rosor Riera Diumenjo
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • Participar en activitats orals sobre el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. TEMA 1. Polítiques socials i intervenció social. Els Drets Humans. La participació social. Les necessitats socials. Els problemes socials. TEMA 2. Les situacions de risc social i la prevenció. Vulnerabilitat i resiliència. TEMA 3. Aspectes psicosocials del canvi social. Representacions socials associades a problemes o necessitats socials. Paradigmes històrics. La promoció del benestar i de la qualitat de vida. TEMA 4. Processos psicològics personals i conductes d’ajuda. La prosocialitat. Les justificacions de les conductes de negació d’ajuda. La donació. El voluntariat. TEMA 5. Investigació i avaluació de realitats socials complexes. Els indicadors en la recerca avaluativa. L’avaluació de programes. Objectius i funcions. Tipus d’avaluacions. TEMA 6. La intervenció psicosocial en el marc de les polítiques socials. Els agents socials implicats en processos interventius. El psicòleg/a de la intervenció social. L’ètica de la intervenció psicosocial. TEMA 7. Coneixement bàsic, aplicable i aplicat. Psicologia social aplicada. La perspectiva comunitària. Sentit de comunitat, potenciació i desenvolupament comunitari. TEMA 8. Planificació i organització de serveis de benestar social. Objecte, objectiu i recursos. Tipus d’intervencions. La mediació. La interdisciplinarietat i el treball en equip. El treball en xarxa. TEMA 9. Sistemes de benestar i protecció social (serveis socials): Infantesa, adolescència i família; joves i adults; persones grans.

2. TEMA 10. Àmbits de la intervenció social. Sistema de salut. Sistema educatiu. Treball i desocupació. Seguretat amb el sistema social: política, justícia, ciutadania. Medi ambient. Vida política i vida sociocultural. Economia, consum, màrqueting i publicitat. Temps lliure, esports i turisme. Persones afectades per altres situacions que poden comportar desigualtat o exclusió social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 10,00 6,00 23,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 30,00 10,00 40,00
Elaboració individual de treballs 7,00 40,00 8,00 55,00
Lectura / comentari de textos 2,00 30,00 6,00 38,00
Prova d'avaluació 4,00 30,00 0 34,00
Sessió expositiva 14,00 14,00 0 28,00
Sessió pràctica 26,00 35,00 0 61,00
Visionat/audició de documents 2,00 15,00 4,00 21,00
Total 62,00 204,00 34,00 300

Bibliografia

 • Álvaro, J. L; Garrido, A; Torregrosa, J. R. (1998). Psicología social aplicada. Madrid: McGraw Hill. . Catàleg
 • Ballester, L. (1999). Las necesidades sociales. Teoría y conceptos básicos.. Síntesis: Madrid. Catàleg
 • Baron, R.A. i Byrne, D. (2005). Psicología social. (10). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Barrón, A. (1996). Apoyo social. Aspectos teóricos y aplicaciones.. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Blanco, A. i Rodríguez, J. (2007). Intervención psicosocial.. Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Bronfenbrenner, Urie (1987). La Ecología del desarrollo humano: experimentos en entornos natur. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Casas, Ferran (1990). Els Indicadors psicosocials. Barcelona: Escola Universitària de Treball Social . Catàleg
 • Casas, F., González, M., Montserrat, C., Navarro, D., Malo, S., Figuer, C., Bert (2008). Informe sobre experiencias de participación social efectiva de niños, niñas y ad. Madrid: Ministerio de Educación Política Social y Deporte.. Catàleg
 • Casas, F. (1996). Bienestar social: una introducción psicosociológica.. Barcelona : PPU. Catàleg
 • Casas, F. (1998). Infancia: perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Castells, M. (2003). L’era de la informació Vol.I-II-III. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Chadi, M. (2000). Redes sociales en el trabajo social.. Buenos Aires: Editorial Espacio. Catàleg
 • Convenció sobre els drets de l'infant : adoptada per l'Assemblea General de les (2002). UNICEF Catalunya. Catàleg
 • Doyal, L., i Gough, I. (1991). Teoría de las necesidades humanas.. Madrid: Fuhem. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R. (1996). Evaluación de Programas. Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Gaitán, L & Martinez, M. (2006). El enfoque de derechos de la infancia en la programación. Guía para el diseño, . Madrid: Facultad de ciencias políticas y sociología. UCM.
 • Gómez Serra, M. (2004). Evaluación de los servicios sociales.. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Gracia, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria.. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Gracia, E., Herrero, J. i Musito, G. (1995). El apoyo social. Barcelona: PPU. Catàleg
 • López-Cabanas, M. i Chacón, F. (1997). Intervención psicosocial y servicios sociales. Un enfoque participativo. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Javaloy, F. (2001). (2001). Comportamiento colectivo y movimientos sociales.. Madrid: Pearson. Catàleg
 • Manciaux, M. (coord.) (2003). La Resiliencia: resistir y rehacerse.. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Martín, A., Chacón, F. i Martínez, M (1988). Psicología Comunitaria. Madrid: Visor. Catàleg
 • Martín, A. (1998). Psicología comunitaria. Fundamentos y aplicaciones.. Madird: Síntesis. Catàleg
 • Maya, I., García, M. i Santolaya, F.J. (2007). Estrategias de intervención psicosocial. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Montero, M. (2003). Teoría y práctica de la Psicología Comunitaria.. Madrid: Paidós. Catàleg
 • Munné, F. (1986). La construcción de la psicología social como ciencia teórica. Barcelona: Alamex. Catàleg
 • Musitu, G., Herrero, J., Cantera, L. i Montenegro, M. (2004). Introducción a la Psicología Comunitaria. . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Rodríguez Roca, J. i Alonso, JM (Coord.) (2003). Repensar la Intervención social (1y2). Barcelona: Col.legi Ofical de Psicòlegs de Catalunya.. Catàleg
 • Rodríguez, A y Zarco, V. (Dirs.) (2008). Psicología de los recursos humanos. Madrid: Ediciones Pirámide. Catàleg
 • Romay, J (2007). Perspectivas y retrospectivas de la psicología social en los albores del s. XXI. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Sánchez, A. (1996). Psicología Comunitaria. Bases conceptuales y métodos de interevención. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Sánchez, A. (2002). Psicología Social Aplicada . Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Sánchez, A. i Musitu, G. (1996). Intervención comunitaria: aspectos científicos, técnicos y valorativos. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Sanjuan C. (1996). Intervención psicosocial . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Sluzki, C. (1996). La red social: frontera de la práctica sistémica.. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Vanistendael, S. i Lecomte, J. (2002). La felicidad es posible.Despertar en niños maltratados la confianza en sí mismos. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Vázquez Sixto, F., Cabruja, T. (2003). Psicología del comportamiento colectivo. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Werner, E. i Smith, R. (1992). Overcoming the odds: high risk children from birth to adulthood. NY: Cornell University Press. Catàleg
 • Montenegro Martínez, Marisela (2009). Avaluació i intervenció psicosocial. Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi / Estudi de casos Treball sobre casos
En el segon semestre es treballaran casos avaluables
15
Elaboració de treballs en grup. Aprenentatge i servei Treball basat en metodologia Aprenentatge i Servei que caldrà realitzar al llarg del 2n semestre. 35 No
Prova d'avaluació Examen en el primer semestre sobre els continguts teòrics i pràctics del mòdul (50% nota del mòdul). S'ha d'aprovar per superar el mòdul o assignatura. 50

Qualificació

Caldrà realitzar i aprovar la prova escrita (examen del 1è semestre)
i el treball ApS (2n semestre) per separat, així com realitzar totes les activitats que siguin obligatòries, per tal de tenir accés a la ponderació de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat en cas de no fer la prova escrita d'avaluació i/o els treballs de curs i/o les activitats pràctiques.

Avaluació única:
Prova d'avaluació escrita sobre els continguts del mòdul.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran principalment a través de mitjans telemàtics.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat serà principalment a través de mitjans telemàtics.

Observacions

No s'esperen canvis en l'organització i estructura dels continguts, i/o dels criteris d'avaluació, entre el període de matrícula i el començament del mòdul; però en el cas que es produïssin, serien comunicats a l'inici del període de docència corresponent.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.