Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En aquesta assignatura, en un primer nivell, es pretén donar a conèixer els diferents mètodes de recerca quantitativa aplicats a l’activitat logística. Per tal de fer-ho, caldrà conèixer les diferents fases de qualsevol estudi, donant èmfasi al disseny d’aquest. En un segon nivell, es farà referència a l’anàlisi estadística de dades a nivell d’estadística descriptiva i inferencial univariada i bivariada.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • 2G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés i execució de projectes
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
  • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
  • 6E- Planificar, organitzar i controlar les àrees i eines de suport a la logística

Continguts

1. Tema 1. Introducció als mètodes de recerca i l’estadística en logística.

2. Tema 2. Fases i disseny d’un estudi.

3. Tema 3. Estadística descriptiva i inferencial univariada.

4. Tema 4. Estadística descriptiva i inferencial bivariada.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 24,00 30,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6,00 2,00 8,00
Prova d'avaluació 3,00 34,00 37,00
Resolució d'exercicis 6,00 24,00 30,00
Sessió expositiva 9,00 1,00 10,00
Sessió participativa 30,00 5,00 35,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

  • Coenders, Germà (2010). Estadística aplicada a l'economia, l'empresa i les finances. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
  • Render, Barry (2003). Quantitative analysis for management (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Catàleg
  • Ritchey, Ferris J (2008). Estadística para las ciencias sociales. México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració i resolució d'exercicis Resolució d’exercicis i problemes d’avaluació contínua, manualment i/o a través del programa d’anàlisi estadístic SPSS, realitzats de forma grupal (2-3 persones per grup). La resolució d’aquests exercicis tindrà una ponderació del 40% que s’aplicarà a la nota mitjana de tots els lliuraments sol·licitats (amb independència de si es lliuren tots o no). 40
Prova d'Avaluació Examen final, que inclourà tots els continguts de l’assignatura i tindrà una ponderació d’un 60% en el cas d'avaluació continua. Tindrà un pes del 100% en cas d'avaluació final. 60

Qualificació

L’estudiant haurà d’escollir entre una avaluació contínua (1) o una avaluació final (2) al principi de curs i només podrà optar a una d’elles en convocatòria ordinària. Si l’alumne no assoleix un 5 o superior de l’avaluació contínua o de l’avaluació final en la primera convocatòria, podrà optar a la convocatòria extraordinària, que tindrà les característiques de l’avaluació final.

1) Avaluació contínua en la qual es valorarà el rendiment de l’estudiant a través de dues vies:
a) Resolució d’exercicis i problemes d’avaluació contínua, manualment i/o a través del programa d’anàlisi estadístic SPSS, realitzats de forma grupal (2-3 persones per grup). La resolució d’aquests exercicis tindrà una ponderació del 40% que s’aplicarà a la nota mitjana de tots els lliuraments sol·licitats (amb independència de si es lliuren tots o no).
b) Examen final, que inclourà tots els continguts de l’assignatura i tindrà una ponderació d’un 60%.

*Serà requisit imprescindible obtenir una qualificació de 5 sobre 10 o superior a l’examen final per tal que aquesta ponderació (40%-60%) sigui aplicable.
**La presentació dels exercicis d’avaluació contínua no és obligatòria però tampoc és recuperable.

2) Avaluació final, en la qual el 100% de la nota de l’assignatura provindrà de l’examen final.

*S’entendrà que un/a estudiant es presenta a aquesta modalitat d’avaluació si no presenta cap dels lliuraments d’avaluació contínua.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

La NO realització de la prova d'avaluació final suposa una qualificació en la nota final de NO PRESENTAT.

Observacions

L’assignatura té diferenciats dos grans blocs basats en: el coneixement dels principals mètodes i disseny de recerca quantitatius aplicats a la logística; i l’anàlisi estadística descriptiva i inferencial d’aquests estudis quantitatius.
Per seguir amb èxit l’assignatura és imprescindible estudiar els apunts, consultar la bibliografia, resoldre els exercicis proposats i realitzar de manera comprensiva les pràctiques amb SPSS.
Es fomentarà el treball en equip, la resolució d’exercicis, problemes i casos d’estudi. Per tal de poder desenvolupar aquest treball en equip, caldrà una preparació i estudi previ dels materials i continguts.
Es recomana resoldre els dubtes que puguin sorgir als horaris de tutoria i fer el seguiment de les sessions a l’aula informàtica, cosa que implica un temps suficient d’estudi personal amb la dedicació horària aproximada que s’indica a cada una de les activitats.