Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
1. Les dificultats d'aprenentatge en l'etapa d'educació infantil: models teòrics de referència i criteris bàsics d'identificació i atenció educativa. Dificultats d'aprenentatge en la lectura i l'escriptura . Dificultats d'aprenentatge en el llenguatge oral . Dificultats d'aprenentatge en les matemàtiques. 2. Els trastorns del desenvolupament, de la conducta i/o de la personalitat (discapacitat psíquica, sensorial, neuromotriu, autisme, etc.): models teòrics de referència i criteris bàsics d'identificació i atenció educativa 3. L'atenció primerenca: fonaments teòrics, serveis i professionals 4. Els serveis de suport i l'atenció a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, trastorns del desenvolupament, de la conducta i/o la personalitat: recursos, estratègies d'intervenció i formes de col•laboració 5. La família i l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament, conducta i/o personalitat 6. Aspectes socials i emocionals de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del desenvolupament, de la conducta i/o personalitat
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
Anna Amado Codony  / Esther Argelagós Castañ  / Isabel Serrat Sellabona  / EDUARD VALLES MAJORAL  / Roser Vila Vendrell
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • Emprar recursos per afavorir la integració educativa de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Intervenir en col·laboració amb altres professionals en l'evolució adequada de les disfuncions detectades.
 • Identificar disfuncions en el procés evolutiu de l’infant.
 • Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada alumne/a i amb el conjunt de les famílies.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. BLOC 1. DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ 1.0. Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament: característiques i criteris bàsics d'identificació i atenció educativa 1.1 Les dificultats d'aprenentatge en l'etapa d'educació infantil a)Dificultats d'aprenentatge en les matemàtiques. b)Trastorn de Dèficit d’atenció amb hiperactivitat. c)Conductes problemàtiques. d)Altes capacitats. e)Dificultats d’aprenentatge per malalties prolongades o per dol d’una mort propera. 1.2. Els trastorns del desenvolupament a)Característiques i criteris bàsics d’ atenció educativa b)Discapacitat psíquica, sensorial, motriu, autisme. 1.3. L'atenció primerenca: fonaments teòrics, serveis i professionals 1.4. Els serveis de suport i l'atenció a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament: recursos, estratègies d'intervenció i formes de col•laboració 1.5. La família i l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament. 1.6. Aspectes socials i emocionals de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del desenvolupament

2. BLOC 2. APRENENTATGE I ALTERACIONS DE LA PARLA I EL LLENGUATGE. 2.1. Alteracions de la parla i el llenguatge: classificació, criteris d'identificació i atenció educativa. a) Característiques principals en l'etapa d'educació infantil. b) Principis generals d'atenció educativa en l'etapa d'educació infantil. 2.2. Trastorns de la parla i el llenguatge. a) Dislàlies; b) Retards de parla; c) Trastorns de llenguatge. 2.3. Quequesa. 2.4. Discapacitat auditiva. 2.5. Precursors en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Consciència fonològica. 2.6. Estratègies didàctiques per afavorir els aprenentatges lingüístics en casos de dificultat.

3. BLOC 3. L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL. UN ENFOCAMENT INCLUSIU. 3.1. Marc conceptual i normatiu sobre l'atenció a la diversitat i el model d’escola inclusiva a) El concepte de diversitat a nivell personal i sociocultural b) Les fonts de diversitat. Bases biofisiològiques, psicològiques i socials del desenvolupament i aprenentatge c) Perspectiva històrica de l'atenció a la diversitat: de la integració a la inclusió d) Escola inclusiva i concepte de necessitats educatives. Normativa i directrius 3.2. La resposta educativa en el context de l'escola inclusiva e) Planificació i gestió del currículum d'educació infantil per atendre a la diversitat f) Serveis i professionals de suport a l'escola i les famílies g) Estratègies organitzatives i metodològiques per atendre a la diversitat (aprenentatge cooperatiu, racons,agrupaments flexibles...) h) Percepcions, vivències i actituds per part dels docents, de les famílies i de l'entorn social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 29,00 162,00 191,00
Prova d'avaluació 2,00 25,00 27,00
Sessió expositiva 32,00 0 32,00
Total 63,00 187,00 250

Bibliografia

 • Aguado, G.; Fernández-Zuñiga, A.; Gambra, S.; Perelló, E.; Vila-Rovira, J.L. (2013). Trastorns de la parla i de la veu. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Aldámiz, M. del Mar (2000 ). Com ens ho fem? : propostes per educar en la diversitat . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Andreu, Ll. (Coord.) (2013). Discapacitats sensorial i motriu. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, Ll.; Aguado, G.; Cardona, M.C.; Sanz-Torrent, M. (2013). Trastorns del llenguatge oral. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, Ll.; Lara, M.F.; López, A.; Palacio, A.; Rodríguez, J.; Sopena, J.M. (2013). Trastorns d'aprenentatge de la lectura. Barcelona: Editorial UOC.
 • Artigas, J.; Rigau, E.; Garcia-Nonell, K. (2008). Trastornos del lenguaje. Recuperat , a http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/24-lenguaje.pdf
 • Bautista, G.; Castejón, E.; Espasa, A. (2012). Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat. . Barcelona: Editorial UOC.
 • Departament de Ensenyament. PRODISCAT, etapa infantil. Recuperat , a http://www.integratek.es/wp-content/uploads/2013/05/prodiscat_infantil.pdf
 • Echeita Sarrionandia, Gerardo (2006 ). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Estopà Bagot, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus Bellet, Imma (2011). EnRaonar. Lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Fernández Sarmiento, Celia (2009 ). La Logopedia en la escuela : propuestas desde la prácticapara una educación más inclusiva . [Las Palmas de Gran Canaria]: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Giné i Giné, Climent Basil, Carme (2001 ). Intervenció psicopedagògica en els trastorns del desenvolupament . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Giné Giné, Climent (coord.) (2009). La educación inclusiva:de la exclusión a la plena participación de todo alumnado. Barcelona: ICE/Horsori. Catàleg
 • L'Ús del llenguatge a l'escola : propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge (2004 ) (2a ed.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Educació. Catàleg
 • Narbona, Juan (2001 ). El Lenguaje del niño : desarrollo normal, evaluación y trastornos (2a ed.). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Orrantia Rodríguez, José (2000 ). Dificultats d'aprenentatge i intervenció psicopedagògica (2a ed.). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Paniagua, Gemma (cop. 2005 ). Educación infantil : respuesta educativa a la diversidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Puigdellívol, Ignasi (1998 ). La Educación especial en la escuela integrada : una perspectiva desde la diversidad . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pujolàs Maset, Pere (2008 ). El Aprendizaje cooperativo : 9 ideas clave . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Puyuelo Sanclemente, Miguel (cop. 2003 ). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje : aspectos evolutivos y patología en el niño y el adulto . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Serra i Raventós, Miquel (2000 ). La Adquisición del lenguaje . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat d'avaluació escrita individual. Integra els continguts de les sessions presencials (expositives-treball en equip) i de les lectures proposades en cada un dels blocs del mòdul.
• Grau de MEI: una prova escrita de tots el blocs del mòdul al final del 1r semestre.
• Grau de DT: una prova dels blocs 1 i 2 al final del 1r semestre i una del bloc 3 al final del segon semestre
S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat 30
Bloc 1. Elaboració treball.
Inclou aportació individual i aportació grupal
S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat 20
Bloc 2. Estudi de casos (10% activitats individuals i 10% activitats grupals) S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat 20
Bloc 3.
Dossier de grup. Inclou el 10% aportació individual.
S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat 30

Qualificació

Les activitats avaluables (prova o proves escrites i les activitats corresponents a cadascun dels tres blocs) es puntuen de 0 a 10. Si no es realitza alguna d'aquestes activitats, aquesta puntuarà 0.

La qualificació de cada bloc serà la nota mitjana de les notes obtingudes en les diferents activitats proposades a classe per a cada bloc. Aquestes activitats no són recuperables. El bloc 1 computa el 20%, el bloc 2 el 20% i el bloc 3 el 30%.

La prova escrita dels tres blocs (proves escrites per a DT) computa el 30%. Si se suspèn es pot recuperar, però la puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta recuperació és un 6 sobre 10.

La qualificació final serà la suma total dels percentatges de totes les activitats avaluables, essent necessari per aprovar el mòdul que:

1. La prova escrita (o proves escrites per a DT) estigui aprovada (igual o superior a 5).
2. La qualificació final sigui com a mínim de 5.

Si se suspèn la prova escrita (proves escrites per a DT) i la recuperació, la qualificació final numèrica serà la nota d’aquesta prova.

No es controla l’assistència a classe però es té en compte la participació en la qualificació final de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap activitat ni fer la prova escrita implica la qualificació de No Presentat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.