Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El principal objectiu d'aquesta assignatura és introduir la didàctica de la llengua a l'educació primària, amb èmfasi en les habilitats comunicatives orals i en la reflexió metalingüística. D'una banda, s'introduiran els principals enfocaments teòrics de la didàctica de la llengua i la seva transposició pràctica a l'aula de primària. De l'altra, es treballarà sobre la planificació, diversificació de registres i gèneres textuals, i avaluació de la llengua oral i escrita.
Crèdits ECTS:
7

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
Jordi Cicres Bosch  / Joan Portell Rifa
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea de Llengües amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Llengües.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Identificar i descriure els processos d’adquisició de noves llengües en contextos de diversitat lingüística.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i crítica.
 • Analitzar i contrastar les pròpies vivències i la realitat escolar amb els referents teòrics.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. <b>Introducció a la didàctica de la llengua.</b><br> Anàlisi del currículum de Primària (àrees de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura), amb èmfasi en la dimensió de comunicació oral.<br> La reflexió metalingüística.

2. <b>Enfocaments i mètodes didàctics per a l'ensenyament de la llengua oral.</b><br> La competència lingüística.<br> Els enfocaments gramatical, comunicatiu i competencial de l'ensenyament de la llengua. <br> Metodologies didàctiques: aprenentatge basat en problemes, aprenentatge-servei, aprenentatge per projectes, ludificació, racons, projectes audiovisuals, TIC, etc.<br> Criteris per a l'elaboració d'unitats didàctiques per treballar la comunicació oral amb un enfocament competencial.<br> L'avaluació formativa.

3. <b>L'estàndard oral.</b><br> Planificació i diversificació de registres.<br> Llengua estàndard oral i llengua col·loquial.<br> El mestre com a model de llengua.

4. <b>Didàctica de la llengua oral: gèneres orals.</b><br> L'escolta activa i estructurada.<br> Gèneres orals:<br> - El conte<br> - El teatre<br> - La poesia<br> - La conversa<br> - L'anècdota<br> - El debat<br> - Paremiologia.<br> Higiene i conservació de la veu.

5. <b>La consciència fonològica</b>

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 10,00 50,00 60,00
Assistència a actes externs 2,00 0 2,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 20,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió participativa 90,00 0 90,00
Total 105,00 70,00 175

Bibliografia

 • Articles de didàctica de la llengua i de la literatura (DL 1994- ). Barcelona: Serveis Pedagògics :Graó. Recuperat 08-07-2010, a http://articles.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=5 Catàleg
 • Camps, Anna (2008 ). Mirades i veus : recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Camps, Anna Colomer, Teresa (2003 ). Seqüències didàctiques per aprendre a escriure . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cassany, Daniel (1991 ). Descriure escriure : com s'aprèn a escriure (4ª ed.). Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Cassany, Daniel (2006 ). Rere les línies : sobre la lectura contemporània . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Dolz, Joaquim (2006 ). Per a un ensenyament de l'oral : iniciació als gèneres formals a l'escola . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Fons, Montserrat (2006). Aprendre a llegir i a escriure amb sentit”. Recuperat , a http://papers.uvic.cat/files/2009/11/4a-fons-1.pdf
 • Mendoza Fillola, Antonio (cop. 2003 ). Didáctica de la lengua y la literatura para primaria . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Palou, Juli (2005 ). La Llengua oral a l'escola : 10 experiències didàctiques . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Teberosky, Ana (2001 ). Proposta constructivista per aprendre a llegir i escriure . Barcelona: Vicens-Vives. Catàleg
 • DD.AA. (2005). Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Vilà i Santasusana, Montserrat (2002). Didàctica de la llengua oral formal . Barcelona: Graó . Catàleg
 • Saló, Núria (1990). La parla a la classe . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Alcoverro, Carme (2002). El llibre de les endevinalles.. Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Amades, Joan (1982). Folklore de Catalunya. Barcelona: Selecta. Catàleg
 • Amat, Vanessa; Bernal, M. Carme; Muntañá, Isabel (1987). Plouen poemes!. Vic: Eumo.
 • BADIA, Dolors; VILÀ, Montserrat (1987). Jocs d'expressió oral i escrita. Vic: Eumo. Catàleg
 • CORRERO, Cristina; REAL, Neus (2018). La literatura a l'educació infantil. Barcelona: Rosa Sensat (Temes d'Infància, 73).
 • DIVERSOS AUTORS (1987). La rondalla a l'escola. Barcelona: CEAC. Catàleg
 • JEAN, Goerges (1988). El poder de los cuentos. Barcelona: Pirene. Catàleg
 • MOYA, Bienve (1997). Llegendes i contes catalans. Per ser explicats. Tarragona: El Mèdol. Catàleg
 • PORTELL, Joan (2017). Llegim? Com fer lectors entusiastes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • PUJOL, Maria Antònia; ROIG, Tina (2007). Recull de poemes per a petits i grans. Il·lustr. Nöelle Granger.. Barcelona: Kairós / Rosa Sensat. Catàleg
 • RECASENS, Janet (2016). La brúixola del contacontes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives. Resolució d'exercicis i participació activa en les activitats d'aula. Durant el curs es faran a l'aula algunes activitats breus (orals i escrites), individuals o en grup, que seran avaluades.

Es tindrà en compte tant la qualitat dels continguts com la qualitat lingüística.

___________

Segons els criteris elaborats pel professorat de l'àrea de Didàctica de la llengua i la literatura, cal mostrar domini de llengua en totes les activitats. El domini mínim exigit es correspon amb el nivell C1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües (l'antic nivell C de català).

El domini de llengua escrita es tindrà en compte en els treballs en grup, els individuals i en l'examen. Es descomptaran 0,1 punts per falta (sense límit, i tantes vegades com es cometi l'error) en els treballs avaluables i en l'examen.
20
Treballs en equip: elaboració de materials docents i/o unitats didàctiques competencials utilitzant metodologies diverses (pendent de concretar). Durant el curs es faran treballs en grup, que seran avaluats.

Es tindrà en compte tant la qualitat dels continguts com la qualitat lingüística.

___________

Segons els criteris elaborats pel professorat de l'àrea de Didàctica de la llengua i la literatura, cal mostrar domini de llengua en totes les activitats. El domini mínim exigit es correspon amb el nivell C1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües (l'antic nivell C de català).

El domini de llengua escrita es tindrà en compte en els treballs en grup, els individuals i en l'examen. Es descomptaran 0,1 punts per falta (sense límit, i tantes vegades com es cometi l'error) en els treballs avaluables i en l'examen.
40
Examen individual, escrit en català, sobre els continguts treballats a classe i les lectures obligatòries. Durant el curs es faran 1 o 2 exàmens individuals sobre els aspectes teòrics i pràctics tractats durant el curs (pendent de concretar). Inclourà no només els temes explicats a classe, sinó també les lectures obligatòries, que complementen les explicacions i activitats de classe.

Es tindrà en compte tant la qualitat dels continguts com la qualitat lingüística.

___________

Segons els criteris elaborats pel professorat de l'àrea de Didàctica de la llengua i la literatura, cal mostrar domini de llengua en totes les activitats. El domini mínim exigit es correspon amb el nivell C1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües (l'antic nivell C de català).

El domini de llengua escrita es tindrà en compte en els treballs en grup, els individuals i en l'examen. Es descomptaran 0,1 punts per falta (sense límit, i tantes vegades com es cometi l'error) en els treballs avaluables i en l'examen.
40

Qualificació

S'ofereixen dues opcions d’avaluació:

OPCIÓ A (implica l’assistència i participació activa a classe de manera regular: mínim el 80% de les sessions)

- El 60% de la nota final és un examen que es durà a terme durant el curs.
- El 60% de la nota final s'obté a partir de les notes dels treballs, de les notes obtingudes a partir de la participació activa a classe i a les activitats d'aula.

Per aprovar, però, s’hauran de superar amb una nota mínima de 5 sobre 10:
- l’examen;
- la mitjana dels treballs;
- la mitjana de les activitats d'aula.

Si algun estudiant suspèn l'examen en aquesta opció d'avaluació però té els treballs i les activitats d'aula aprovats, tindrà una segona oportunitat per aprovar l'examen a final de curs.

Per poder optar a l’opció A d’avaluació cal haver assistit com a mínim al 80% de les sessions, així com haver entregat com a mínim el 80% de les activitats que es fan a l’aula.

OPCIÓ B (100% examen final)

Els estudiants que no compleixin els requisitis per a seguir l'avaluació de tipus A, es podran presentar a un examen final, que es farà durant el període d'exàmens de final de curs. Aquest examen no és recuperable, de manera que en cas de suspendre'l se suspèn l'assignatura. En el Moodle de l’assignatura s’especificaran les lectures obligatòries.


Segons els criteris elaborats pel professorat de l'àrea de Didàctica de la llengua i la literatura, cal mostrar domini de llengua en totes les activitats. El domini mínim exigit es correspon amb el nivell C1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües (l'antic nivell C de català). El domini de llengua escrita es tindrà en compte en els treballs en grup, els individuals i en l'examen. Es descomptaran 0,1 punts per falta (sense límit, i tantes vegades com es cometi l'error) en els treballs avaluables i en l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver realitzat el nombre mínim d'activitats d'avaluació que s'estableixi a l'inici de curs, o bé no haver-se presentat a l'examen.

Observacions

La bibliografia bàsica es complementarà amb altres referències que es proporcionaran als estudiants a mesura que es requereixi.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.