Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col·lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Sara Malo Cerrato  / Gloria Marsellach Umbert  / Ferran Viñas Poch
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats
 • · Recollir, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. BLOC I: Estudi de la personalitat des del punt de vista de l’individu.

          1.1. Concepte de personalitat.

          1.2. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat.

          1.3. Metodologia de recerca en Psicologia de la Personalitat.

          1.4. Models lèxics/factorials.

                    1.4.1. Introducció a l'anàlisi factorial.

                    1.4.2. Model de R.B. Cattell.

                    1.4.3. Model dels 5 Grans factors.

          1.5. Teories biològiques de la personalitat.

                    1.5.1. Teoria de la personalitat de H.J. Eysenck.

                    1.5.2. Teoria de la personalitat de J. Gray.

                    1.5.3. Teoria de la personalitat de Zuckerman.

                    1.5.4. Teoria de la personalitat de Cloninger.

                    1.5.5. Teoria de la personalitat de Rothbart.

          1.6. Teories psicoanalítiques de la personalitat.

          1.7. Perspectiva humanista/fenomenològica en l'estudi de la personalitat.

                    1.7.1. Teoria de Abraham Maslow.

                    1.7.2. Teoria fenomenològica de C.R. Rogers.

          1.8. Teoria dels Constructes Personals de G.A. Kelly.

          1.9. Personalitat i salut.

2. BLOC II: La influencia de les situacions socials en el comportament humà.

          2.1. Context, interacció i influència social.

          2.2. Identitat social i actituds.

          2.3. Processos d'influència social, autoritarisme i poder social.

          2.4. La formació d'impressions.

          2.5. La prosocialitat.

          2.6. Perspectiva psicosocial sobre les emocions: el benestar subjectiu.

          2.7. Els valors i les creences.

          2.8. Comunicació interpersonal no verbal (CNV). Proxèmica: la importància del context físic i el comportament humà.

          2.9. Les relacions interpersonals.

          2.10. Comportaments col·lectius, moviments socials i acció social.

3. BLOC III: La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials i la seva relació amb la personalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 2,00 3,00
Exposició dels estudiants 8,00 15,00 23,00
Prova d'avaluació 3,00 19,50 22,50
Sessió expositiva 60,00 112,00 172,00
Sessió pràctica 25,00 54,50 79,50
Total 97,00 203,00 300

Bibliografia

 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Bermúdez, J., Pérez-García, A.M., Ruiz, J.A., Sanjuán, P. y Rueda, B. (2012). Psicología de la Personalidad (2ª). Madrid: UNED. Catàleg
 • Canto Ortiz, Jesús M (1994 ). Psicología social e influencia : estrategias del poder y procesos de cambio . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Colom Marañón, Roberto (cop. 1998 ). Psicología de las diferencias individuales : teoría y práctica . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cuesta, Ubaldo (cop. 2000 ). Psicología social de la comunicación . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Christakis, Nicholas A (cop. 2010 ). Conectados : el sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan . Madrid: Taurus/Santillana. Catàleg
 • Engler, Barbara (1996 ). Introducción a las teorías de la personalidad (4a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gil Lacruz, Marta (2007 ). Psicología social y bienestar . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Javaloy, Federico (cop. 2001 ). Comportamiento colectivo y movimientos sociales : un enfoque psicosocial . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Miell, Dorothy Dallos, Rudi (1996 ). Social interaction and personal relationships . London [etc.]: Sage :The Open University. Catàleg
 • Mugny, Gabriel (1981 ). El Poder de las minorías : psicología social de la influencia de las minorías e ilustración experimental . Barcelona: Rol. Catàleg
 • Pelechano Barberá, Vicente (1996- ). Psicología de la personalidad . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pervin, Lawrence A (cop. 1998 ). La Ciencia de la personalidad . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Sánchez Bernardos, María Luisa (1995 ). Personalidad : aspectos cognitivos y sociales . Barcelona: Pirámide. Catàleg
 • Schultz, Duane P (cop. 2003 ). Teorías de la personalidad (7ª ed.). Madrid [etc.]: Thomson. Catàleg
 • Sollod, R.N., Wilson, J.P. i Monte, C.F. (2009). Teorías de la personalidad. Debajo de la máscara. (Octava). Mexico: McGrawHill. Catàleg
 • Tordera Santamatilde, Núria (2005 ). Temes de psicologia social: la interacció individu-societat . Valls: Cossetània. Catàleg
 • Rodríguez, A., Morales, J.F., Delgado, M., i Betancor, V. (2016). 50 experimentos imprescindibles para entender la psicología social. . Madrid: Alianza Editorial . Catàleg
 • Christakis, Nicholas A (2010). Conectados :. Madrid: Taurus/Santillana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de la personalitat. Aplicació del 16 PF-APQ, MMPI-2, NEO PI-R i ZKP per avaluar les principals dimensions de la personalitat. Per tal d’avaluar els continguts treballats a pràctiques es presentarà un cas clínic on s’haurà de desenvolupar individualment un informe de resultats quantitatius i interpretació amb integració de resultats obtinguts en cada prova. El pes d’aquesta evidència suposarà un 10% de la nota final del mòdul. Es valorarà en una escala likert de 10 punts. La seva ponderació sobre la notal final és del 10% 10
Rèplica d’un experiment per explicar la psicologia social.
Els estudiants triaran per grups un dels experiments més representatius de la psicologia social exposats a l’aula i l’hauran de replicar i presentar per escrit i oralment. Es podran recuperar els informes suspesos, però la nota màxima de la recuperació serà de 5. Tindrà un pes en la nota final d'un 10%.
Es valorarà en una escala likert de 10 punts. La seva ponderació sobre la notal final és del 10%. 10
Realització de seminaris en grup petit sobre el bloc III del programa del mòdul. Durant el seminari els alumnes hauran de realitzar una exposició en format pòster d’una investigació recentment publicada sobre la temàtica del seminari. 20
Personalitat prova escrita (1). Examen tipus prova objectiva amb 15 preguntes, de resposta múltiple (4 opcions de resposta) i de resposta oberta, sobre els continguts teòrics i pràctics de personalitat tractats durant el primer semestre.La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. Per considerar aprovades les proves escrites de personalitat cal tenir una puntuació promig de 5 entre les dues proves. 15
Context social prova escrita (1). Examen tipus prova objectiva amb 15 preguntes, de resposta múltiple (4 opcions de resposta) i de resposta oberta, sobre els continguts teòrics i pràctics de context social tractats durant el primer semestre.La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. Per considerar aprovades les proves escrites de context social cal tenir una puntuació promig de 5 entre les dues proves. 15
Prova escrita (2) Seminaris.Es realitzarà una avaluació continuada dels continguts dels articles presentats en els seminaris. En concret, abans de cada sessió del seminari es realitzarà una prova escrita que consistirà en dos preguntes en format tipus test o obertes sobre els continguts que aquell dia s’exposen. Per a les preguntes tipus test, i per tal de controlar el factor atzar, els errors descomptaran 0,33 punts cada un (error dividit pel número de respostes alternatives menys 1). En finalitzar els seminaris, es calcularà la mitjana d’aquestes proves que tindrà un pes sobre la nota final del mòdul del 12%. Per aprovar el mòdul cal aprovar aquesta avaluació continuada. 12
Personalitat prova escrita (3). Examen tipus prova objectiva amb 9 preguntes, de resposta múltiple (4 opcions de resposta) i de resposta oberta, sobre els continguts teòrics i pràctics tractats durant el segon semestre.Per tal de controlar el factor atzar, els errors descomptaran 0,33 punts cada un (error dividit pel número de respostes alternatives menys 1). La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. Per considerar aprovades les proves escrites de personalitat cal tenir una puntuació promig de 5 entre les dues proves. 9
Context Social prova escrita (3). Examen tipus prova objectiva amb 9 preguntes, de resposta múltiple (4 opcions de resposta) i de resposta oberta, sobre els continguts teòrics i pràctics tractats durant el segon semestre.Per tal de controlar el factor atzar, els errors descomptaran 0,33 punts cada un (error dividit pel número de respostes alternatives menys 1). La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. Per considerar aprovades les proves escrites de context social cal tenir una puntuació promig de 5 entre les dues proves. 9

Qualificació

La qualificació final del mòdul correspondrà a la mitjana ponderada de les puntuacions assolides en cada activitat. Per aprovar el mòdul cal haver realitzat totes les activitats i tenir una puntuació mitjana de les proves escrites de com a mínim 5 en cada una de les dues parts: personalitat i context social. En cas de no superar aquesta nota mínima la nota que apareixerà a les actes correspondrà a aquesta mitjana.

Totes les activitats d’avaluació es podran recuperar. En el cas de les activitats pràctiques la nota màxima serà de 5. En cas de voler millorar la qualificació de les proves escrites, l’alumne tindrà la possibilitat de tornar-les a realitzar. No obstant això, cal tenir en compte que la nota final sempre serà la darrera obtinguda.

D’acord amb les “Recomanacions sobre els Criteris d’Avaluació Generals pel Grau de Psicologia” aprovades pel Consell d’Estudis de 9 de novembre de 2016, el Grau en Psicologia considerarà fer un canvi de data només en el cas de les proves escrites finals i de recuperació, en els supòsits següents:

1. Ingrés hospitalari de l’estudiant o d'un familiar fins a primer grau (coincidint amb el dia de l’activitat i fins a 2 dies després de l'hospitalització) o baixa mèdica de l’alumne.
2. Defunció d’un familiar de fins a segon grau (coincidint amb el dia de l’activitat i fins a 2 dies després de la defunció).
3. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant, sempre que aquest estigui registrat dins del Programa de Suport a Persones amb Discapacitat.
4. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
5. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
6. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
7. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

La qualificació de MH es considera una valoració qualitativa, a decisió del professor/a.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d’avaluació.

Observacions

El mòdul disposa d'una guia completa i detallada sobre els continguts, criteris d'avaluació, les lectures corresponents i el cronograma.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.