Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Administració pública i Dret Administratiu. L’ordenament jurídic administratiu. L’organització administrativa: Teoria general.L’organització administrativa de l’Estat Autonòmic. La posició de l’Administració davant la Llei. El principi de legalitat. La posició del ciutadà enfront l’Administració.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT LLADO MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE19. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 • CE20. Identificar el Dret com a producte històric i reconèixer, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques

Continguts

1. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DRET ADMINISTRATIU 1.1 La formació històrica del Dret Administratiu. 1.2 L’Administració Pública com a persona jurídica. El concepte d’Administració Pública. 1.3 El Dret Administratiu com a ordenament jurídic. El Dret Administratiu com a ciència jurídica. 1.4 Característiques del Dret Administratiu. 1.5 Límits en l’aplicació del Dret Administratiu

2. L’ORDENAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU. 2.1 Estructura i característiques de l’ordenament jurídic administratiu. 2.2 El reglament, concepte, naturalesa i delimitació de figures afins. 2.3 Els principis bàsics de la relació entre la llei i el reglament. La reserva de llei. 2.4 Fonament i titularitat de la potestat reglamentària. 2.5 Classes de reglaments. 2.6 El procediment d’elaboració de reglaments. 2.7 L’eficàcia dels reglaments i la inderogabilitat singular. 2.8 Límits de la potestat reglamentària i control dels reglaments il·legals. 2.9 Circulars i instruccions de servei. 2.10 Els principis generals del Dret, el procediment i la pràctica administrativa.

3. L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA: TEORIA GENERAL 3.1 La personificació jurídica de l’administració pública. 3.2 La regulació de l’organització administrativa en el Dret administratiu espanyol. 3.3 Els principis de l’organització administrativa. Les tècniques d’alteració de l’exercici de competències dels òrgans administratius. 3.4 Els principis i regles de les relacions interadministratives. 3.5 Els òrgans administratius: conceptes i classes. 3.6 Els òrgans col•legials: règim jurídic.

4. L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ESTAT AUTONÒMIC 4.1 L’Administració general de l’Estat: administració central i perifèrica. L’administració consultiva. 4.2 L’administració de les Comunitats Autònomes. 4.3 L’Administració local i el seu règim d’autonomia. 4.4 L’Administració institucional: organismes autònoms i entitats públiques empresarials. 4.5 L’anomenada “administració corporativa”. 4.6 Les administracions independents.

5. LA POSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DAVANT LA LLEI. El principi de legalitat 5.1 La submissió de l’Administració al principi de legalitat. 5.2 Manifestació del principi de legalitat mitjançant l’atribució de potestats administratives. 5.3 Potestats reglades i potestats discrecionals. Els conceptes jurídics indeterminats. 5.4 Límits a les potestats discrecionals. 5.5 El control de la discrecionalitat. La desviació de poder. 5.6 La posició de l’Administració Pública enfront els tribunals.

6. LA POSICIÓ DEL CIUTADÀ ENFRONT L'ADMINISTRACIÓ. 6.1 Els conceptes d’administrat: ciutadà i persona interessada. 6.2 Capacitat, legitimació i representació del ciutadà davant l’administració. 6.3. Les relacions generals i especials de subjecció. 6.4 Drets i deures dels ciutadans. 6.5 La participació ciutadana en l’activitat administrativa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 20 24
Classes expositives 28 0 28
Classes pràctiques 10 24 34
Prova d'avaluació 2 60 62
Tutories 2 0 2
Total 46 104 150

Bibliografia

 • García de Enterría, Eduardo (2013). Curso de derecho administrativo (13). Madrid: Thomson Civitas.
 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2017). Derecho administrativo. Parte general. (3). Barcelona: Atelier.
 • Sánchez Morón, Miguel (2016). Derecho administrativo: parte general (12). Madrid: Tecnos.
 • Cosculluela Montaner, Luis (2017). Manual de derecho administrativo: parte general (28). Madrid: Civitas.
 • Esteve Pardo, José (2017). Lecciones de derecho administrativo (7). Madrid: Marcial Pons.
 • Martín Rebollo, Luis (2017). Leyes administrativas (23). Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi.
 • Santamaría Pastor, Juan Alfonso (2016). Principios de derecho administrativo general (4). Madrid: Iustel.
 • Santamaría Pastor, Juan Alfonso (2010). Los Principios jurídicos del derecho administrativo (1). Las Rozas: La Ley.
 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2008). Dret administratiu I. Casos pràctics i materials docents (1). Barcelona: Atelier.
 • Toledo Jáudenes, Julio (2014). Legislación de la justicia administrativa (36). Madrid: Civitas.
 • Galán Cáceres, Julio (2016). Derecho administrativo: general y especial. Casos prácticos. (3). Madrid: Centro de Estudios Financieros.
 • Parejo Alfonso, Luciano (2016). Lecciones de derecho administrativo (8). Valencia: Tirant lo Blanch.
 • Gamero Casado, Eduardo (2008). Derecho administrativo para el ECTS: mat. docentes adaptados al proc. de Bolonia (1). Madrid: Iustel.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat obligatòria núm. 1 Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10
Activitat obligatòria núm. 2 Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 10
Prova escrita d'avaluació continuada: part teòrica. (50%) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 50
Prova escrita d'avaluació continuada: part pràctica (30%) Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 30

Qualificació

Per superar l’assignatura de Dret Administratiu I hi ha un únic sistema d'avaluació: l'avaluació continuada.

L’activitat d’avaluació continuada consistirà en la realització de dues activitats obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna, i d’una prova escrita. La prova escrita constarà d’una part teòrica (50%) i d’una part pràctica (30%).

S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries.

Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció d’aquestes pràctiques.


En cas que un alumne no entregui una activitat obligatòria, no se li contarà a la nota final el 10% corresponent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Observacions

És imprescindible que l'alumne assisteixi a classe amb els textos legislatius corresponents.

Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle o en la pàgina web de la Facultat de Dret.

En la part pràctica de la prova escrita l'alumne podrà fer ús dels codis legislatius.

L'assistència a classe constitueix un factor bàsic pel bon seguiment de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Introducció al dret constitucional