Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO JOSE LEON MEDINA
Idioma de les classes:
Castellà (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. CIÈNCIA I SOCIOLOGIA. Concepciones de la Sociología. Orígenes de la Sociología. Las principales teorías sociológicas. El método científico y las particularidades del objeto sociológico. El análisis científico de la realidad social. Lo micro y lo macro en Sociología. Descripción, comprensión y explicación de lo social. La explicación basada en mecanismos.

2. EL VÍNCULO MACRO-MICRO: LA ACCIÓN SOCIAL Acción individual, intencionalidad y racionalidad. Interacción simbólica: el papel de la socialización. Comportamiento humano, evolución y biología.

3. EL VÍNCULO MICRO-MACRO: EMERGENCIA DE FENÓMENOS SOCIALES. Sistemas complejos. Tipos de agregación. Interacción estratégica entre agentes sociales y políticos. Acción colectiva y dilemas sociales. Normas sociales.

4. APORTACIONES DE LA SOCIOLOGÍA A LA CIENCIA POLÍTICA Y LA CRIMINOLOGÍA.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5 0 5
Classes expositives 28 0 28
Lectura / comentari de textos 7 35 42
Prova d'avaluació 5 70 75
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Aron, Raymond (cop. 2004 ). Las Etapas del pensamiento sociológico : Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Berger, Peter L. (2002 ). Invitació a la sociologia : una perspectiva humanística (11a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Boudon, Raymond (1981 ). La Lógica de lo social : introducción al análisis sociológico . Madrid: Rialp. Catàleg
 • Coleman, James S. (1990 ). Foundations of social theory . Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press. Catàleg
 • Coster, Michel de (cop. 2004 ). Introducción a la sociología . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Crompton, Rosemary (1994 ). Clase y estratificación : una introducción a los debates actuales . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Elster, Jon (1993 ). Tuercas y tornillos : una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales (3ª ed.). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Elster, Jon (2010 ). La Explicación del comportamiento social . Barcelona: Gedisa ;. Catàleg
 • Estradé i Saltó, Antoni Cardús i Ros, Salvador (1999 ). La Mirada del sociòleg : què és, què fa, què diu la sociologia . Barcelona: EDIUOC [etc.]. Catàleg
 • Feito Alonso, Rafael (1995 ). Estructura social contemporánea : las clases sociales en los países industrializados . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Hedström, Peter (1998 ). Social mechanisms : an analytical approach to social theory . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Hedström, Peter (2005 ). Dissecting the social : on the principles of analytical sociology . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Hedström, Peter Bearman, Peter (2009 ). The Oxford handbook of analytical sociology . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Linares, F. (2018). Sociología y teoría social analíticas. Alianza editorial. Catàleg
 • Sánchez-Cuenca, Ignacio (2004). Teoría de juegos. Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Scott, James C. (2000 ). Los Dominados y el arte de la resistencia : discursos ocultos . México, D.F.: Era. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Control de lectures previ a cada seminari Al llarg del curs, es realitzaran 7 proves tipus-test amb la finalitat de verificar la lectura dels textos obligatoris corresponents als seminaris de lectura, així com per avaluar la seva comprensió.
El seminari 0 té caràcter voluntari i s'entén com un assaig per familiaritzar-se amb la lectura i l'avaluació dels textos. La realització del seminari 0 es valorarà positivament al final del curs, servint per arrodonir a l'alça les notes finals (excepte en el cas que l'arrodoniment suposi el pas del suspens a l'aprovat).
Les altres 6 proves tipus-test són avaluables. La nota final d'aquest bloc serà igual a la mitjana estadística de les puntuacions de les 6 proves. Les proves no realitzades són equivalents a un 0.
20
Primer Parcial Prova Test Es realitzarà una primera prova parcial tipus test que té la finalitat de verificar la comprensió del contingut de la primera meitat del curs. Per tant, el test inclourà preguntes relacionades amb el contingut de les classes, lectures, pràctiques…
La prova es realitzarà a principis de novembre, i es podrà recuperar en la data i hores assenyalades oficialment per a l'exàmen final.
40
Segon Parcial Prova Test Es realitzarà una segona prova parcial tipus test que té la finalitat de verificar la comprensió del contingut de la segona meitat del curs. Per tant, el test inclourà preguntes relacionades amb el contingut de les classes, lectures, pràctiques…
La prova es realitzarà l'ultim dia de clase, i es podrà recuperar en la data i hores assenyalades oficialment per a l'exàmen final.
40

Qualificació

Consisteix en 6 controls de lectures previs a la realització dels seminaris i dues proves parcials tipus test. També es podran realitzar treballs voluntaris. La Valoració de la participació en el Sistema d'Avaluació Contínua es realitzarà como segueix:

- CONTROLS DE LECTURES PREVIS ALS SEMINARIS.

Suposen el 20% de la nota final. Es realitzaran 6 proves tipus-test avaluables amb la finalitat de verificar la lectura dels textos obligatoris corresponents als seminaris de lectura, així com per avaluar la seva comprensió. Els alumnes estaran dividits en grups i cada grup tindrà assignada una hora per a la realització de la prova. L’hora és inamovible, i cap alumne podrà realitzar la prova en altre horari. Per tant, es prega puntualitat. Les proves no realitzades són equivalents a un 0. Com que es tracta de proves amb la finalitat de verificar la lectura prèvia a les sessions de seminari, les proves suspeses no són recuperables. La nota final d'aquest bloc serà igual a la mitjana estadística de les puntuacions de les 6 proves.

- PROVES PARCIALS.

Es realitzaran dues proves parcials tipus test. Cadascuna suposa el 40% de la nota final. Aquestes proves tenen la finalitat de verificar la comprensió del contingut del curs, i per tant, inclouran preguntes relacionades amb el contingut de les classes, les lectures, les activitats pràctiques, etc. El primer parcial es realitzarà a meitat del curs (principis de novembre) i el segon parcial es realitzarà l'últim dia de classe. Ambdues proves es podran recuperar en la data i hores assenyalades oficialment per a l’examen final. No cal presentar-se a les proves parcials per tenir dret a presentar-se a la recuperació. Els alumnes també podran presentar-se per pujar nota i es quedaran amb la nota més alta.

- TREBALLS VOLUNTARIS.

Els alumnes podran realitzar treballs voluntaris amb l'objectiu de millorar la seva nota final. Els treballs voluntaris mai seran decisius per aprovar l'assignatura, però sí ho poden ser per pujar la nota un cop la nota final del curs sigui com a mínim aprovat.
Es podran fer els següents treballs voluntaris:

· La prova del Seminari 0. En cas d’obtenir un mínim d’un 5 a aquesta prova voluntària, l’alumne obtindrà un plus de 0.25 punts que es sumaran a la nota final del curs.

· Resolució dels casos de l’activitat 3. En cas d’obtenir un mínim d’un 5 a aquesta prova voluntària, l’alumne obtindrà un plus de 0.25 punts que es sumaran a la nota final del curs.

· A més dels ja senyalats, l’alumne també podrà fer un treball voluntari de temàtica lliure. Si l'alumne decideix fer un treball voluntari diferent als que el professor anirà suggerint al llarg del curs, haurà de consultar-ho prèviament amb el professor (en cas contrari, no s'acceptarà el seu lliurament). En cas d’obtenir un mínim d’un 5 aquest treball, l’alumne obtindrà un plus de 0. 5 punts que es sumaran a la nota final del curs.


Sempre que l’alumne compleixi els criteris per ser avaluat, la nota final de l’assignatura (abans de la consideració del treballs voluntaris) es calcularà com segueix:


NOTA FINAL = Control Lectures * 0.2 + Nota més alta obtinguda al Primer Parcial * 0.4 + Nota més alta obtinguda al Segon Parcial * 0.4


Un cop obtinguda la nota a partir d’aquesta fórmula, el sistema per arrodonir les notes serà el següent:

X.0, X.1 y X.2 = X.0
X.3, X.4, X.5, X.6, X.7 = X.5
X.8, X.9 = (X+1).0

Això implica que matemàticament és possible aprovar l’assignatura sense aprovar alguna de les tres activitats avaluables (per exemple, amb un 5 a les lectures, un 4 al primer parcial i un 6 al segon parcial, la mitjana és de 5, i per tant l’alumne estaria aprovat tot i que va suspendre el primer parcial).

L'assignatura queda aprovada quan l'alumne obté un nota arrodonida igual o superior a 5. Un cop obtinguda aquesta nota, es procedirà a afegir les puntuacions per treballs voluntaris.

El plagi parcial o total, en qualsevol de les activitats d'avaluació, donarà lloc a una nota definitiva per l'assignatura de 0 (SUSPÉS) i, si s'escau, a l'obertura d'un expedient disciplinari.

Als estudiants que no s'han pogut matriculat fins al mes d'octubre i que - com a conseqüència d'aquesta matrícula endarrerida- no han pogut realitzar algun dels primer controls de lectures del curs, se’ls permetrà realitzar-ho després de la data assenyalada inicialment.

Les notes obtingudes pels alumnes repetidors en els parcials i els controls de lectures del curs 17-18 (no d’anteriors cursos) es conservaran sempre que l’alumne així ho demani.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a obtindrà la qualificació de “No presentat” sempre que compleixi almenys una de les següents condicions:

a) No haver-se presentat a més de 2 controls de lectures.

b) No haver-se presentat a alguna de les proves parcials.

Assignatures recomanades

 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques