Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
L’atenció a les persones sanes o malaltes defineix la infermeria com a professió. Per poder dur a terme aquesta tasca és imprescindible conèixer l’estructura i el funcionament de l’organisme condicions normals. L’estructura, morfologia i el funcionament són la base del disseny del programa docent de l’assignatura Estructura i funció del cos humà Aquesta assignatura pretén aportar els coneixements de l’anatomia i fisiologia dels diferents aparells del cos humà i les implicacions d’aquests coneixements, en la valoració, en la planificació de l’atenció i en els procediments d’infermeria. Els continguts generals són: La cèl•lula i les seves funcions. El sistema esquelètic. El sistema nerviós. El sistema endocrí. El sistema cardiovascular. El sistema limfàtic. El sistema respiratori. El sistema digestiu. El sistema renal. El sistema reproductor. La sang i el sistema immunitari.
Crèdits ECTS:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA CARMEN ARPI MIRO  / Cristina Bosch Farre  / Almerinda Domingo Roura  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Albert Palahi Alcacer  / Bernat Carles Serda Ferrer  / Javier Alfonso Ureta Boixadera

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA CARMEN ARPI MIRO  / David Ballester Ferrando  / Almerinda Domingo Roura  / Miriam Ferrer Avelli  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Pilar Oliveras Mach  / SYLVIA SANCHO BADELL  / Bernat Carles Serda Ferrer  / Javier Alfonso Ureta Boixadera

Competències

 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. LA CÈL•LULA I LES SEVES FUNCIONS La cèl•lula Definició de cèl•lula. Tipus de cèl•lules. Estructura cel•lular: nucli, citoplasma i orgànuls citoplasmàtics. Tema 2. Membrana cel•lular Composició i estructura. Mecanismes de transport. Tema 3. Divisió cel•lular, diferenciació i especialització. Divisió mitòtica i meiòtica. Formació de teixits, òrgans, aparells i sistemes.

2. ELS TEIXITS Teixit epitelial, teixit nerviós, teixit muscular i teixit esquelètic

3. MÈTODES PER L’ESTUDI DE L’ANATOMIA Mètodes d’estudi: Anatomia regional. Anatomia sistèmica. Anatomia clínica. Postura anatòmica. Els plans i eixos: relacions entre plans i eixos.Termes de direcció. Classificació de les articulacions i moviments articulars. Segons la funció:Sinartrosis. Amfiartrosis. Diartrosis /Sinovials Segons els eixos de moviment:Uniaxials.Biaxials.Multiaxials Moviments articulars:M. angulars: Flexió / Extensió, Abducció/ Adducció. M. circulars: Rotació / Circumducció, Supinació/ Pronació. M. especials: Inversió / Eversió, Protusió / Retracció, Elevació / Depressió.

4. L’ESQUELET: Esquelet axial. Cap, hioides, oïda, Columna vertebral, Tòrax, pelvis. Esquelet apendicular: extremitat superior i extremitat inferior. Diferències esquelètiques entre l'home i la dona.

5. SISTEMA MUSCULAR: origen, inserció, funció, innervació, estirament associat. Llenguatge de la ciència. Deduccions per descriure i reproduir els moviments musculars. Higiene i canvis posturals

6. SISTEMA CARDIOVASCULAR: El cor. Funció. Localització i límits. Cobertes. Estructura: Paret cardíaca: Epicardi, Miocardi,Endocardi.Cavitats: Aurícules, Ventricles, Envans o septes.Irrigació de les cèl•lules miocàrdiques. Sistema de conducció del cor. Nòdul sinusal. Nòdul auriculoventricular. Feix de His. Xarxa de Purkinje. Electrocardiograma normal. El cicle cardíac: Sístole auricular. Contracció ventricular isovolumètrica. Ejecció. Relaxació ventricular isovolumètrica.Ompliment ventricular passiu Principi fonamental de la circulació: el gradient de pressió. Relació pressió arterial i sistema cardiovascular: Despesa cardíaca i Resistència perifèrica. Mecanismes de control vasomotor. Reflex de pressió vasomotor. Quimioreflexes vasomotors. Retorn venós al cor. Control nerviós del cor Artèries i venes principals. Signes vitals: Control i interpretació.

7. SISTEMA REPRODUCTOR Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor masculí. Els testicles, l’epidídim, el conducte deferent, el conducte ejaculador, la uretra. Les glàndules accessòries: vesícules seminals, pròstata i glàndules bulbouretrals. El penis: mecanismes d’erecció i ejaculació. Característiques del semen. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor femení. Els ovaris, les trompes de fal•lopi, l’úter, la vagina, la vulva. Cicle ovàric i cicle menstrual. Les glàndules mamàries. Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Fecundació.

8. SISTEMA NERVIÓS Estructura, organització i funcions del sistema nerviós: F. sensitiva, F. integradora, F. motora. Histologia del teixit nerviós. Sistema nerviós central: Medul.la espinal: Morfologia, Estructura, Funcions. Efectes lesió medul•lar Encèfal.Tronc encefàlic.Cerebel. Diencèfal. Cervell.Meninges.El líquid cefaloraquidi(LCR). Circulació del LCR. Sistema nerviós perifèric.Nervis raquidis. Nervis cranials. Reflexes sistema nerviós somàtic. Sistema nerviós autònom. Sistema simpàtic. Sistema parasimpàtic.

9. SISTEMA ENDOCRÍ. Les glàndules endocrines: Localització i funció. Hormones secretades per cada glàndula. Regulació de la secreció hormonal: Mecanismes de retroalimentació positiva i negativa. L'hipotàlem i la hipòfisi. L'eix hipotàlamo-hipofític. La tiroide, les paratiroides. L'activitat i funció tiroidal i paratiroidal. Regulació de la calcèmia. Glàndules suprarenals. Estructura i funció.

10. SISTEMA RESPIRATORI: Vies respiratòries: Tracte respiratori superior: nas, faringe, laringe. Tracte respiratori inferior: Tràques, arbre bronquial i pulmons.Regulació i adequacio de l’entrada d’aire. Acció sincronitzada del mecanisme de deglució. Mecanisme de defensa de l’aparell respiratori: Acció aerodinàmica, Cèl•lules sistema immunitari. Fonació i articulació de la veu. Ventilació. Fases respiració: Inspiració, Expiració, Circulació pulmonar.

11. SISTEMA DIGESTIU. Anatomia de la boca, llengua, aparell dentari, glàndules salivals. Faringe, esòfag, estómac, duodè. Budell prim, còlon, recte. Peritoneu i mesenteris. Fetge i vies biliars. Pàncrees i melsa. Fisiologia del sistema digestiu. Estructura, mobilitat i funcions secretores. Funció i absorció. Funcions del fetge.

12. EL SISTEMA URINARI Anatomia: concepte. Ronyons: morfologia exterior i estructura. Via excretora: Calze renal, pelvis renal i urèters. Bufeta de l'orina i uretra.Fisiologia. La funció renal. Funcions glomerulars i tubulars. Mecanismes de formació i excreció d'orina. Esquilibri àcid-base. Distribució dels líquids corporals: Regulació del volum i composició. Mecanisme fosfocàlcic.

13. SANG I SISTEMA IMMUNITARI. Composició de la sang, cèl.lules sanguínies: Eritròcits: Metabolisme del ferro i de l'hemoglobina. granulòcits: Sistema mononuclear fagocític. Sistema del complement. Immunitat específica. La resposta inflamatòria. linfòcits: Immunoglobulines. Immunitat específica. immunització. Grups sanguinis. Immunohematologia. Hemostàsia i coagulació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 1,00 1,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 28,00 30,00 58,00
Elaboració individual de treballs 0 1,00 1,00
Prova d'avaluació 56,00 84,50 140,50
Resolució d'exercicis 0,50 26,00 26,50
Total 84,50 142,50 227

Bibliografia

 • Guyton, Arthur C., Hall, John E., Agud Aparicio, José Luis (2001). Tratado de fisiología médica (10ª ed.). . Madrid: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Netter, Frank (1999). Atlas de Anatomía Humana . Barcelona: Masson.
 • Sobotta, Johannes (2000). Atlas de anatomía humana Sobotta. Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Enciclopèdia de medicina i salut (1991). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Tortora, Gerard J., Grabowski, Sandra Reynolds (2002). Principios de anatomía y fisiología . México: Oxford University Press. Catàleg
 • Thibodeau, Gary A., Patton, Kevin T. (2000). Anatomía y fisiología (4a ed.). . Madrid:Barcelona: Harcourt. Catàleg
 • Reith, Edward J., Breidenbach, Bertha, Lorenc, Mary (1982). Texto básico de anatomía y fisiología para enfermería. . Barcelona: Doyma. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge Basat amb Problemes S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%) i els coneixements a través de preguntes sobre el cas(10%) 20
Portafolis. Concepte. És un document elaborat per l'estudiant que integra 25 làmines resultants de les classes magistrals, com per exemple: àlbum anatòmic, síntesi d'articles, resolució de casos,...
Forma d'avaluació:De forma quantitativa: La correspondència de les làmines amb els objectius fixats, el número de làmines determinada, els encerts/errors comesos.
De forma qualitativa: Estructura, format, presentació i defensa de la memòria.
25
Electrografia. Concepte: Principis bàsics de coneixement i interpretació de l'electrografia.S'avalua a partir del programa informàtic Moodle 1,25
Relació musculoesquelètica Concepte: Identificar i/o anomenar les estructures i components òssies presentades. Relacionar l'origen i inserció muscular amb les peces òssies presentades.
Forma d'avaluació: S'avalua a partir del programa informàtic Moodle; o bé correcció del professor.
1,25
Sistema Endocrí Concepte:Sistema endocrí. Descriure i identificar les funcions de les hormones i relacionar-les amb els glàndules corresponents.

S'avalua a partir del programa informàtic Moodle
1,25
Sistema reproductor S'avalua a partir del programa informàtic Moodle 1,25
Classes magistrals i seminaris Prova escrita de resposta múltiple 50

Qualificació

1. El portafolis. Avaluació quantitativa relativa al número de làmines incloses i qualitativa en relació a l'adequació i correcció de les làmines proposades amb els objectius prefixats.

2. Prova resposta múltiple i desenvolupament escrit de tema.
40 preguntes test amb 5 opcions de resposta, una única resposta correcta. Desenvolupament de 2 temes de 4 que es proposen. el test compatibilitza 8 punts i el tema 2 punts.

3. ABP. Participació i aportació de l'estudiant sobre el cas tractat.

4. La resolució pràctica de l'electrocardiografia, sistema ossi, sistema respiratori i sistema endocrí. El número d'encerts registrats.

5. La presencialitat del 100% de seminaris (7 seminaris).
Concepte:
Es comptabilitzen 7 seminaris. 1r: cèl.lula; 2n: Anatomia superficial; 3r: Sistema muscular (I); 4rt: Sistema muscular (II); 5è: Electrocardiografia; 6è: Reproducció; 7è: EspirometriaL'assistència és el 100% obligatòria i és una condició indispensable per aprovar l'assignatura. Els continguts del seminari s'avaluen amb l'examen de resposta múltiple.

Observacions

Temporalització 29 de setemebre de 2009 a 15 de juny de 2010
El 28 de gener de 2010: prova escrita eliminatòria i presentació de portafolis.
El 15 de juny de 2010: presentació final del portafolis.
El 30 de juny de 2010: prova escrita final, i de les parts avaluables no superades.

El material bibliogràfic el trobareu al mòdul 611/612 de la secció d'infermeria de la biblioteca.

Per qualsevol dubte o qüestió, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer (despatx 4)
Tel. (+34) 972 418916 (+34) 972 418770
Correu electrònic: bernat.serda@udg.edu

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.