Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2009-2010

Administració i Direcció d'Empreses

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret de l'empresa (introducció al dret) (3107AD0066)

L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral

NDno definit A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Història econòmica mundial (3107AE0008)

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.

OBobligatòria A Aanual
B Aanual
C Aanual

Introducció a la comptabilitat (3107AE0009)

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Introducció a l'economia (3107AE0010)

Introducció a l’economia i a l’anàlisi econòmica. Especialització, intercanvi i diner. Agents econòmics i mercats. Demanda i oferta. Mercat competitiu i competència imperfecta. Comptabilitat nacional. Models macroeconòmics bàsics. Política fiscal i monetària.

OBobligatòria A Aanual
B Aanual
C Aanual

Matemàtiques per a l'economia I (3107AE0013)

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Aplicacions a l’economia.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Sociologia (3107AE0017)

Sociologia. Teoria sociològica. Institucions socials. Anàlisi de la societat. Estructures socials bàsiques i canvi social

OBobligatòria A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat general (3107AE0001)

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Economia mundial (3107AE0005)

Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Història econòmica d'Espanya (3107AE0007)

Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.

OBobligatòria A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Introducció a l'estadística (3107AE0011)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Matemàtiques per a l'economia II (3107AE0014)

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Aplicacions a l’economia.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia de l'empresa I (3107AE0003)

Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Economia espanyola i de Catalunya (3107AE0004)

Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Estadística i introducció a l'econometria (3107AE0006)

Inferència estadística. Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Sistemes fiscals (3107AE0016)

Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.

OBobligatòria A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat general i analítica (3107AD0001)

Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.

NDno definit A 1primer semestre

Direcció comercial (3107AD0002)

Màrqueting estrategic i tàctic. Direcció estratègica. Anàlisi dels mercats i del consumidor. Estratègia comercial. Estudi dels elements del Màrqueting mix: preus, distribució, comunicació i producte. Pla de Màrqueting.

NDno definit A Aanual

Direcció financera (3107AD0003)

Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat.

NDno definit A Aanual

Econometria (3107AD0004)

Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i formulació dinàmica. Estadística multivariada

NDno definit A Aanual

Dret laboral (3107AD0007)

Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte. Relacions laborals col·lectives.

OBobligatòria A 1primer semestre

Dret mercantil (3107AD0008)

Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.

OBobligatòria A 2segon semestre

Direcció de recursos humans (3107AD0009)

L'objecte de l'assignatura és proporcionar els coneixements i les eines per la direcció dels recursos humans en les empreses. Es fa èmfasi en el punt de vista econòmic tot i que també s'inclouen alguns aspectes de l'àmbit psicològic.

OBobligatòria A 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Consolidació comptable (3107AD0005)

Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.

NDno definit A 1primer semestre

Direcció estratègica i política d'empresa (3107AD0006)

Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.

NDno definit A Aanual

Direcció de producció i operacions (3107AD0010)

Direcció de la producció. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució a planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a Curt Termini (SFC). Gestió de l'estoc. . Gestió de projectes.

OBobligatòria A 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Les obligacions formals de l'empresa: possibilitats de tracte (3100001103)

Descripció de les obligacions formals de l'empresa i possibilitats d'utilització dels recursos informàtics en el seu compliment i en la realització de consultes davant l'administració

NDno definit A 2segon semestre

Política econòmica (3107AD0011)

Anàlisi macroeconòmica dels objectius i instruments de la política econòmica internacional.

OPoptativa A 2segon semestre
ER 2segon semestre

Teoria financera (3107AD0013)

Anàlisi del mercat de capital i gestió de carteres. Fonaments teòrics i aplicacions pràctiques. Futurs, opcions i gestió de la renda fixa.

OPoptativa ER 2segon semestre

Jocs i informació (3107AD0017)

OPoptativa ER 2segon semestre

Mercats turístics (3107AD0018)

Competència en els mercats turístics: diferenciació, fixació de preus i relacions verticals.

OPoptativa A 1primer semestre

Empresa pública (3107AD0020)

Les classes s´impartiran en català, tot i que les lectures recomanades poden ser en castellà.

OPoptativa A 2segon semestre

Investigació de mercats (3107AD0024)

Metodologia d’enquesta: mostreig, disseny de qüestionaris i recollida de dades. Tècniques qualitatives, models estadístics i econòmics per a la presa de decisió en màrqueting.

OPoptativa ER 2segon semestre

Auditoria (3107AD0026)

Auditoria externa: auditoria del control intern, auditoria de flux d'operacions. El resultat de l'auditoria: l'informe. Altres tipus d'auditories.

OPoptativa A 1primer semestre

Comptabilitat pública (3107AD0027)

El pressupost i la seva estructura. Operacions d’execució pressupostària. Comptabilització de les operacions de les entitats públiques. Estats comptables de les entitats públiques.

OPoptativa A 1primer semestre

Models de gestió sota incertesa (3107AD0030)

OPoptativa ER 2segon semestre

Història industrial (3107AD0033)

OPoptativa A 1primer semestre

Història econòmica de Catalunya (3107AD0034)

Bases del creixement econòmic. Canvi institucional, industrialització i desenvolupament de l'economia catalana en el món contemporani.

OPoptativa A 2segon semestre

Dret bancari (3107AD0036)

Revisió de la configuració dels contractes bancaris (compte corrent, préstec, leasing, crèdit, descompte, dipòsit, etc.) amb especial atenció a la pràctica bancària i a la seva interpretació judicial.

OPoptativa ER 2segon semestre

Institucions de la Unió Europea i polítiques comunitàries (3107AD0037)

L'objectiu fonamental de l'assignatura és proporcionar als alumnes les nocions teòriques i les eines metodològiques essencials que els permetin conèixer, entendre i valorar les característiques i el funcionament institucional de la Unió Europea (UE) i de les principals accions i polítiques públiques que porta a terme. Des d'una perspectiva més àmplia, l'assignatura també pretén situar el paper que desenvolupa la UE dintre del procés històric general de la integra ció europea.

OPoptativa A 2segon semestre

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107AD0038)

Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l’economia.

OPoptativa A 2segon semestre
ER 2segon semestre

Matemàtica de les operacions financeres (3107AD0040)

Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.

OPoptativa A 1primer semestre

Estructures organitzatives (3107AD0041)

Anàlisi dels diferents elements que componen les dimensions claus de les estructures organitzatives. Disseny organitzatiu. Els processos de comunicació, presa de decisions i socialització. L'empresa com a organització humana.

OPoptativa ER 2segon semestre

Sociologia de les relacions laborals (3107AD0042)

L’assignatura pretén dotar a l’alumnat de teories, coneixements i instruments per analitzar des de la sociologia les relacions laborals en la societat de la informació. Es tracta de poder situar els diferents actors en l’àmbit laboral, així com aquelles estratègies d’organització, conflicte, diàleg i comunicació entre els diferents actors que hi ha hagut al llarg de la història i sobre els quals s’ha fet més èmfasi des de les diferents teories. Amb tot, es pretén que l’alumnat aprengui capacitats per al coneixement i anàlisi de les relacions socials en què està inmersa la persona a la feina, a l’empresa, en l’àmbit laboral en totes les seves dimensions.

OPoptativa A 1primer semestre

Sociologia del consum (3107AD0043)

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Noves formes de consum: oci i turisme.

OPoptativa ER 2segon semestre

Mercats financers (3107AD0044)

Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi. Institucions financeres.

OPoptativa A 1primer semestre
ER 2segon semestre

Creació d'empreses (3107AD0045)

Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.

OPoptativa A 2segon semestre

Mercats i organitzacions (3107AD0046)

Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.

OPoptativa A 2segon semestre

Política de preus (3107AD0047)

Fixació de preus i política de producte. Segmentació de mercats i discriminació de preus. Subhastes.

OPoptativa A 2segon semestre

Comerç exterior (3107AD0049)

Desenvolupament del comerç exterior. Regulació. Instruments de foments de l'exportació. Pagaments internacionals.

OPoptativa ER 2segon semestre

Anàlisi estratègica sectorial (3107AD0050)

Fonaments de diferents tècniques de suport al procés de decisional de l’empresa. Estudi sectorial de l’estratègia empresarial. Anàlisi de l’entorn. Competitivitat i estratègia.

OPoptativa A 1primer semestre

Direcció de vendes (3107AD0053)

OPoptativa ER 2segon semestre

Direcció de producte (3107AD0054)

OPoptativa ER 2segon semestre

Control de gestió (3107AD0055)

El control de la gestió des d'una perspectiva integral. Quadres de comandament, indicadors de resultats. Vinculació entre estratègia i control de gestió. Els temes de control pressupostari propis del control de gestió es tracten en una altra matèria optativa (Control econòmico-financer).

OPoptativa ER 2segon semestre

Anàlisi i diagnòstic de pimes (3107AD0056)

Elements bàsics per a l’anàlisi i diagnòstic de PIMES. Factors principals a valorar. Diagnòstics de competitivitat.

OPoptativa A 1primer semestre

Comerç electrònic i empreses virtuals (3107AD0058)

OPoptativa A 1primer semestre

Fiscalitat aplicada a les activitats i operacions empresarials (3107AD0059)

Anàlisi de la fiscalitat en relació a la imposició sobre les activitats empresarials i professionals.

OPoptativa A 2segon semestre

Control economicofinancer de l'empresa (3107AD0060)

Elaboració de plans econòmics i financers. Sistemes de control. Anàlisi de desviacions. Disseny de sistemes d’incentius.

OPoptativa A 1primer semestre

Política financera de l'empresa (3107AD0061)

Principals instruments de política financera: política d'endeutament i política de dividends. Mètodes de valoració de l'empresa.

OPoptativa A 2segon semestre

Política de comunicació comercial (3107AD0062)

OPoptativa ER 2segon semestre

Dret laboral col·lectiu i de la protecció social (3107AD0063)

Règim jurídic de les relacions col·lectives de treball a l’empresa. Regulació de la seguretat i salut en el treball. Elements de Dret de la Seguretat Social per a la gestió empresarial.

OPoptativa A 1primer semestre

Treballs acadèmicament dirigits i integrats en el pla d'estudis (3107AD0068)

OPoptativa A 2segon semestre

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades (3107AD0069)

OPoptativa A 1primer semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
ER 2segon semestre

Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades (3107AD0070)

OPoptativa A 1primer semestre
B Aanual
C Aanual
ER Aanual

Macroeconomia I (3107AE0012)

Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Microeconomia I (3107AE0015)

Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Introducció a l'econometria (3107AS0001)

Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

OBobligatòria A 2segon semestre

Matemàtiques per a economistes (3107AS0002)

Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.

OBobligatòria A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.