Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2006-2007

Ciències Empresarials

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa (3107EM0001)

Anàlisi dels sistemes d’informació a l’empresa. Estudi de models computeritzats de gestió d’empresa.

NDno definit A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Comptabilitat financera I (3107EM0002)

Estructura dels comptes anuals, incloent-hi el flux de fons i el procés de comptabilització. Principis de valoració generalment acceptats. Inflació i comptabilitat. Comptabilitat de societats.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual
D Aanual

Introducció al dret i dret mercantil (3107EM0003)

Introducció al Dret i als elements de dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual
D Aanual

Economia política (introducció a l'economia i a l'empresa) (3107EM0004)

Introducció als mecanismes bàsics de l’equilibri econòmic, tant en l’àmbit del mercat com del conjunt. Anàlisi econòmica de l’empresa i de la seva organització interna. Presa de decisions a l’empresa. Estudi de les àrees funcionals.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual
D Aanual

Matemàtiques empresarials (3107EM0005)

Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions unidimensionals i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual
D Aanual

Història econòmica mundial (3107EM0013)

Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.

OBobligatòria A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estadística empresarial (3107EM0006)

Àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Estadística: estadística descriptiva, distribucions uni i multidimensionals; regressió i correlació; números índexs i sèries cronològiques.

NDno definit A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Dret laboral (3107EM0007)

Introducció al dret i elements de Dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.

NDno definit A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Economia espanyola i mundial (3107EM0008)

Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.

NDno definit A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Direcció comercial (3107EM0009)

Gestió de les relacions amb els clients (CRM). Planificació estratègica. Anàlisi de l'entorn. Comportament del consumidor. Investigació comercial. Segmentació i posicionament. Polítiques de producte, preu, distribució i comunicació.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Direcció financera (3107EM0010)

Avaluació de projectes d’inversió i criteris de selecció. Fonts de finançament, estructura financera i cost de capital.Introducció al mercat de capitals i a la valoració del títols

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Empresa i fiscalitat (3107EM0014)

Incidència de la fiscalitat en la creació de les empreses. La imposició sobre el benefici empresarial. La fiscalitat de les activitats i operacions agràries, industrials i mercantils. Formes de transmissió de la titularitat de les empreses i dels actius empresarials i la fiscalitat.

OBobligatòria A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Comptabilitat financera II i anàlisi d'estats comptables (3107EM0015)

Anàlisi i registre de processos comptables complexos. Comptabilització d’impostos directes i indirectes. Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques per a l’anàlisi.

OBobligatòria A Aanual
B Aanual
C Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat de costos (3107EM0011)

Introducció en l'àmbit de la comptabilitat interna; descripció del procés de càlcul de costos mitjançant els diferents models doctrinals fins arribar al càlcul del resultat intern; coneixement de diferents eines de gestió pràctiques per al desenvolupament d'una comptabilitat de costos en una unitat econòmica.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Organització i administració d'empreses (3107EM0012)

Mètodes i tècniques de direcció i organització de l’empresa, amb referència especial als recursos humans.

NDno definit A Aanual
B Aanual
C Aanual

Sociologia de l'empresa (3107EM0016)

L’empresa com a institució social i econòmica. Diferents formes d’organització del treball. Incidències de la tecnologia en les relacions socials del treball. Els rols socials a l’empresa. Gestió dels recursos humans.

OBobligatòria A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Les obligacions formals de l'empresa: possibilitats de tracte (3100001103)

Descripció de les obligacions formals de l'empresa i possibilitats d'utilització dels recursos informàtics en el seu compliment i en la realització de consultes davant l'administració

NDno definit A 2segon semestre

Matemàtiques bàsiques per a l'economia (3100001568)

Polinomis, equacions exponencials i logarítmiques, trigonometria i derivades.

NDno definit A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Anàlisi i interpretació de textos econòmics I (3100001641)

Orientacions bàsiques sobre la manera de treballar els textos d'economia i empresa (comprensió, argumentació, síntesi). És una assignatura introductòria per als estudiants de primer curs dels estudis de Ciències Empresarials, Economia i Administració i Direcció d'Empreses. Els dies de classe i horaris d'aquesta assignatura els podeu trobar a l'adreça següent: http://www.udg.edu/fcee/Estudis/HorarisAITE0607.htm

NDno definit A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Auditoria (3107EM0017)

Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.

OPoptativa A 2segon semestre

Consolidació comptable (3107EM0019)

Introducció conceptual. Definició del perímetre de consolidació. El procés de consolidació normalitzat. Els comptes anuals consolidats. Estats consolidats fiscals.

OPoptativa SD 1primer semestre

Comptabilitat de les operacions financeres (3107EM0020)

Registre comptable d'operacions específiques per a cada tipus de societat, especialment societats mercantils. Emissió d'obligacions. Fusions i escissions d'empreses.

OPoptativa A 2segon semestre

Anàlisi estratègica aplicada a l'empresa (3107EM0021)

Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.

OPoptativa A 1primer semestre

Mercats financers (3107EM0022)

Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi i risc. Institucions financeres.

OPoptativa A 1primer semestre
B 2segon semestre

Planificació financera (3107EM0023)

Diagnòstic i planificació financera a curt i llarg termini a l’empresa. Pla financer.

OPoptativa ER 2segon semestre

Investigació comercial (3107EM0026)

Sistema d'informació de màrqueting. Tècniques d'investigació de mercats. Aplicació de la informació comercial a les decisions de màrqueting.

OPoptativa A 1primer semestre

Distribució comercial (3107EM0027)

Estratègies de comercialització. Canals de distribució. Distribució física i localització.

OPoptativa A 2segon semestre

Política de comunicació comercial (3107EM0028)

Venda directa. Publicitat. Promoció de vendes. Merchandising i altres estratègies de venda. Relacions públiques de l'empresa.

OPoptativa A 2segon semestre

Tècniques de comerç exterior (3107EM0029)

Tècniques bàsiques de comerç exterior. Regulació. Instruments de foment de l’exportació. Pagaments internacionals.

OPoptativa A 1primer semestre

Mètodes matemàtics aplicats a l'economia (3107EM0030)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa A 1primer semestre

Tècniques de finançament (3107EM0031)

Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i d’emprèstits. Aplicacions.

OPoptativa A 2segon semestre

Aplicacions empresarials d'eines estadístiques (3107EM0034)

Comparació de tractaments i models de regressió lineal simple i múltiple.

OPoptativa A 1primer semestre

Economia de Catalunya (3107EM0036)

Anàlisi del funcionament de l'economia catalana des d'una perspectiva històrica, sectorial territorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyoles i de la Unió Europea.

OPoptativa A 1primer semestre

Relacions econòmiques internacionals (3107EM0037)

Anàlisi de les relacions econòmiques internacionals: causes, mecanismes i conseqüències. Estudi de fenòmens actuals: integració econòmica, globalització, anàlisi conjuntural.

OPoptativa ER 1primer semestre
SO 2segon semestre

Tècniques de l'anàlisi econòmica (3107EM0038)

Estudi de les tècniques de l'anàlisi i dels indicadors més utilitzats en la investigació de l'economia.

OPoptativa A 2segon semestre

Sociologia de les relacions laborals (3107EM0040)

Anàlisis de les relacions laborals a partir del significat del treball en la vida social i gfamiliar dels individus i a partir dels principals actors socials del mercat laboral

OPoptativa ER 1primer semestre

Sociologia del consum (3107EM0042)

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Noves formes de consum; oci i turisme.

OPoptativa A 1primer semestre

Dret de societats (3107EM0043)

Dret aplicable a les societats mercantils i, en especial, a les anònimes i limitades, amb particular atenció al a jurisprudència i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

OPoptativa A 1primer semestre

Dret de la seguretat social (3107EM0044)

La protecció social. La Seguretat Social Pública. Marc de previsió social lliure i voluntària.

OPoptativa A 1primer semestre

Microeconomia (3107EM0047)

Teoria de l’elecció del consumidor. Consum i demanda. Producció i oferta. Decisions empresarials en mercats competitius i monopolítics.

OPoptativa A 1primer semestre
B 1primer semestre

Macroeconomia (3107EM0048)

Comptabilitat nacional. Model de determinació de la renda en una economia tancada. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de política econòmica.

OPoptativa A 2segon semestre
B 2segon semestre

Història econòmica d'Espanya (3107EM0050)

L'assignatura presenta els trets bàsics del desenvolupament econòmic espanyol al llarg dels segles XVI a XX. El primer tema fa una presentació molt estilitzada de l'economia espanyola entre el 1500 i el 2000 a partir de les principals macromagnituds econòmiques. Els temes 2 i 3 estudien l'expansió i la crisi de l'Imperi dels Habsburg (1500-1714). El tema 4 tracta sobre les contradiccions de la darrera etapa de creixement econòmic sota l'ordre senyorial i absolutista (1700-1808). El segle XIX, tema 5, arrenca amb les transformacions polítiques i econòmiques desencadenades per la Revolució liberal. El tema 6 analitza el creixement dels diferents sectors de l'economia espanyola durant l'etapa 1830-1890. El tema 7 dóna l'entrada al segle XX amb les repercusions de la crisi finisecular sobre el sector agrari i els canvis estructurals posteriors a la Primera Guerra Mundial. El tema 8 aborda la cessua traumàtica que suposaria la Guerra Civil, l'autarquia econòmica del primer "franquisme" i la industrialització accelerada sota la dictadura de l'etapa 1951-1976. El curs clou amb la "transició política", la construcció de l'estat del benestar i la integració d'Espanya en la Comunitat Europea.

OPoptativa A 2segon semestre

Fiscalitat de les operacions empresarials (3107EM0053)

OPoptativa A 2segon semestre

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades (3107EM0055)

OPoptativa A 1primer semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades (3107EM0056)

OPoptativa A 1primer semestre
B Aanual
C Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.