Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Turisme Cultural

Gestió del turisme cultural

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

De la gestió cultural a la gestió del turisme cultural (3501MO1725)

Traspàs del coneixement de la Gestió Cultural al Turisme Cultural. Fontes d’informació de la literatura acadèmica específica. Bases de la Gestió en Turisme Cultural

OBobligatòria 3 ES Aanual ESespanyol

Planificació turística de destinacions urbanes (3501MO1726)

Disseny d’estratègies turístiques a escala local. Modalitats de turisme a les ciutats. Anàlisi de demanda potencial. Instruments per la planificació turística local.

OBobligatòria 3 ES Aanual ESespanyol
F 1primer semestre NDno definit

Gestió turística de museus i col·leccions (3501MO1727)

La importància del turisme per als museus, per a la difusió del patrimoni que conserven i per la difusió del coneixement que és una de les seves funcions principals. En aquest cas el turisme vol dir posar el museu al mapa internacional. D'altre banda els museus i les col·leccions donen al territori del seu entorn uns continguts d’atracció turística. Els museus generen xarxes culturals temàtiques que s’han de gestionar. La importancia del turismo para los museos, para la difusión del patrimonio que conservan y por la difusión del conocimiento que es una de sus funciones principales. En este caso el turismo significa poner el museo en el mapa internacional. Por otro lado, los museos y las colecciones dan en el territorio de su entorno unos contenidos de atracción turística. Los museos generan redes culturales temáticas que deben gestionarse.

OBobligatòria 3 ES Aanual ESespanyol

Gestió turística del patrimoni i llocs Patrimonis de la Humanitat (3501MO1728)

Model de gestió turística anglosaxó. Model mediterrani. Anàlisis de models de gestió turística del patrimoni tangible i intangible. Proposta millora sistemes de gestió a Espanya

OBobligatòria 3 ES Aanual ESespanyol

Comunicació, promoció i comercialització de turisme cultural (3501MO1729)

Sistemes comunicatius, promocionals i de comercialització específics del turisme cultural. Desenvolupament d’un canal propi

OBobligatòria 3 ES Aanual NDno definit
F 1primer semestre NDno definit

Formació avançada interdisciplinar

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió tecnològica de la informació turística (3501MO1732)

Estudio y analisis de las principales herramientas tecnologicas para la gestión de los destinos turisticos. Impacto de las TIC en el turismo. Web 2.0 / Estudi i anàlisi de les principals eines tècnològiques per la gestió de les destinacions turísques. Impacte de les TIC en el turisme. Web 2.0

OBobligatòria 3 ES Aanual ESespanyol
F 1primer semestre ESespanyol

Formació avançada interdisciplinar

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió tecnològica de la informació turística (3501MO1732)

Estudio y analisis de las principales herramientas tecnologicas para la gestión de los destinos turisticos. Impacto de las TIC en el turismo. Web 2.0 / Estudi i anàlisi de les principals eines tècnològiques per la gestió de les destinacions turísques. Impacte de les TIC en el turisme. Web 2.0

OBobligatòria 3 ES Aanual ESespanyol
F 1primer semestre ESespanyol

Patrimoni i cultura culinaris (3501MO2838)

Introducció al concepte de patrimoni culinari i gastronòmic i a la seva diversitat en els àmbits local, nacional i internacional

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol

Gestió del turisme gastronòmic (3501MO2839)

Desenvolupament d’un projecte vinculat al turisme gastronòmic: redacció, presentació, defensa. Criteris d’avaluació. Presentació d’experiències internacionals / Desarrollo de un proyecto vinculado con el turismo gastronomico: redacción, presentación, defensa. Criterios de evaluación. Presentación de experiencias internacionales.

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol

Innovació turística (3501MO2840)

El concepte d’innovació i desenvolupament en l’àmbit de les empreses de serveis. Aplicació de les noves metodologies en I+D a l’àmbit turístic.

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol

Imatge i branding en les destinacions (3501MO2841)

Imagen del destino y desarrollo de actividades turísticas. Procesos de posicionamiento de los destinos turísticos y funcionamiento del branding. Identificación y resolución de conflictos entre actividades. Implementación.

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol
F 1primer semestre NDno definit

Gestió econòmica del patrimoni cultural (3501MO2842)

Models de gestió econòmica d’infraestructures culturals. Anàlisi econòmica del turisme cultural

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol
F 1primer semestre ESespanyol

Bases jurídiques per la gestió del turisme cultural (3501MO2843)

1. Turisme i cultura. La intervenció pública en la gestió del turisme i la cultura. 2. Bases jurídiques i previsions normatives en matèria de gestió turística dels recursos culturals. 3. Professions i activitats de prestació de serveis turístics relacionats amb la cultura: règim jurídic.

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol

Agents i polítiques culturals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de projectes de turisme cultural (3501MO1734)

Desenvolupament d’un projecte: redacció, presentació, defensa. Criteris d’avaluació. Models de projectes europeus i de la AECI

OBobligatòria 3 ES Aanual NDno definit
F 1primer semestre NDno definit

Productes de turisme cultural (3501MO1735)

Els productes clàssics. Els considerats nous productes. Sistemes interns de conceptualització, definició. Productes exitosos i productes fracassats. Anàlisis per producte, entorn, model de conceptualització i gestió. Com innovar

OBobligatòria 3 ES Aanual ESespanyol

Cooperació, polítiques i estratègies del Turisme Cultural (3501MO1736)

En el marco de esta asignatura se presentaran diversos casos de políticas y estrategias de turismo cultural, tanto de destinos urbanos (trabajando intensamente el caso de Barcelona), extra-urbanos como también rurales. Así mismo se propondrá una mirada al turismo en entornos de pobreza y a los instrumentos de cooperación y desarrollo que se llevan a cabo. En la segunda parte del curso se tratará de forma específica una modalidad de turismo cultural: el turismo literario y todas sus implicaciones, teóricas y prácticas. Se presentaran estudios de caso, sobretodo en el ámbito europeo.

OBobligatòria 3 ES Aanual ESespanyol

Metodologies per a la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques qualitatives (3501MO1737)

Los objetivos de esta asignatura son: a.Facilitar el acceso del estudiante a recursos metodológicos y herramientas prácticas básicas para desarrollar proyectos de investigacioón desde una perspectiva metodológica cualitativa. b.Facilitar herramientas conceptuales básicas para ayudar en la toma de decisiones características en procesos de investigación cualitativa. Al finalizar el curso, los estudiantes deben ser capaces de: 1) Describir los elementos básicos de una investigación cualitativa 2) Determinar que tipos de preguntas de investigación pueden responderse mejor usando técnicas cualitativas. 3) Caracterizar los paradigmas, diseños de investigación, métodos de recolección de datos y tipos de datos asociados a la investigación cualitativa. 4) Analizar datos cualitativos identificando los temas emergentes existentes en los datos. 5) Aplicar estándares de rigor en la evaluación de datos cualitativos. 6) Diseñar, desarrollar y transmitir un pequeño estudio cualitativo.

OPoptativa 3 ES Aanual NDno definit
F 1primer semestre NDno definit
SP Aanual NDno definit

Tècniques quantitatives (3501MO1738)

Fonts d’informació. Obtenció de la informació. Tècniques d'anàlisi estadístiques. // Fuentes de información. Obtención de la información. Técnicas de análisi estadística.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès
ES Aanual NDno definit

Turismologia (3501MO1739)

L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir una visió àmplia de la recerca en turisme, des del punt de vista de les diverses disciplines que l'han tractada, fent especial atenció als grans autors i les seves contribucions a l'estudi del turisme. A més d'oferir de forma introductòria eines metodològiques i conceptuals per elaborar treballs de recerca en turisme. Es planteja, per tant, realitzar una primera aproximació al plantejament del projecte final de màster. // El objetivo de esta asignatura es ofrecer una visión amplia de la investigación en turismo, desde el punto de vista de las diversas disciplinas que la han tratado, prestando especial atención a los grandes autores y sus contribuciones al estudio del turismo. Además de ofrecer de forma introductoria herramientas metodológicas y conceptuales para elaborar trabajos de investigación en turismo. Se plantea, por tanto, realizar una primera aproximación al planteamiento del proyecto final de máster.

OBobligatòria 3 ES Aanual ESespanyol

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes (3501MO1901)

Las prácticas profesionales se llevan a cabo en empresas y/o instituciones entre los meses de abril-mayo. Constan de 150 horas y se trata de desarrollar un plan de trabajo previamente pactado entre el estudiante, la empresa y el Máster. Al finalizar las prácticas se tiene que entregar una memoria, que se redactará siguiendo una pautas que se entregan al estudiante al inicio del mismo periodo de prácticas.

OBobligatòria 6 J 2segon semestre ESespanyol
S 2segon semestre ESespanyol

Treball fi de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de màster (3501MO1740)

Elaboración de un trabajo de investigación sobre temática turística, donde se pueda demostrar el conocimiento obtenido durante la titulación.

OBobligatòria 12 J Aanual ESespanyol
S Aanual ESespanyol

Especialitat en Patrimoni Cultural

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Imatge i branding en les destinacions (3501MO2841)

Imagen del destino y desarrollo de actividades turísticas. Procesos de posicionamiento de los destinos turísticos y funcionamiento del branding. Identificación y resolución de conflictos entre actividades. Implementación.

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol
F 1primer semestre NDno definit

Gestió econòmica del patrimoni cultural (3501MO2842)

Models de gestió econòmica d’infraestructures culturals. Anàlisi econòmica del turisme cultural

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol
F 1primer semestre ESespanyol

Bases jurídiques per la gestió del turisme cultural (3501MO2843)

1. Turisme i cultura. La intervenció pública en la gestió del turisme i la cultura. 2. Bases jurídiques i previsions normatives en matèria de gestió turística dels recursos culturals. 3. Professions i activitats de prestació de serveis turístics relacionats amb la cultura: règim jurídic.

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol

Especialitat en Gastronomia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Patrimoni i cultura culinaris (3501MO2838)

Introducció al concepte de patrimoni culinari i gastronòmic i a la seva diversitat en els àmbits local, nacional i internacional

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol

Gestió del turisme gastronòmic (3501MO2839)

Desenvolupament d’un projecte vinculat al turisme gastronòmic: redacció, presentació, defensa. Criteris d’avaluació. Presentació d’experiències internacionals / Desarrollo de un proyecto vinculado con el turismo gastronomico: redacción, presentación, defensa. Criterios de evaluación. Presentación de experiencias internacionales.

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol

Innovació turística (3501MO2840)

El concepte d’innovació i desenvolupament en l’àmbit de les empreses de serveis. Aplicació de les noves metodologies en I+D a l’àmbit turístic.

OPoptativa 3 ES Aanual ESespanyol

Formació avançada interdisciplinar

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió tecnològica de la informació turística (3501MO1732)

Estudio y analisis de las principales herramientas tecnologicas para la gestión de los destinos turisticos. Impacto de las TIC en el turismo. Web 2.0 / Estudi i anàlisi de les principals eines tècnològiques per la gestió de les destinacions turísques. Impacte de les TIC en el turisme. Web 2.0

OBobligatòria 3 ES Aanual ESespanyol
F 1primer semestre ESespanyol

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.