Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Fonaments de la Comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments i història de la comunicació (3108G03001)

La gènesi de la premsa de masses. La revolució de la modernitat. L'expansió de les xarxes de comunicació. La democratització de la paraula i de la imatge. Estructura dels mitjans de comunicació. La comunicació institucional. La participació ciutadana. Publicitat institucional.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
P 1primer semestre

Teoria de la comunicació (3108G03002)

Aproximació teòrica i aplicada a les principals corrents de pensament que analitzen la comunicació en general i especialment la publicitària i institucional. Diferents models comunicatius. Recepció. Teoria dels usos i les gratificacions. Estudis culturals. RESULTATS D'APRENENTATGE 36/RA.CE.1. Interpretar adequadament els discursos mediàtics aplicant les teories de la comunicació de masses. 6/RA.G.2. Presentar oralment les conclusions de treballs propis o aliens, en la llengua pròpia. 18/RA.C.G.6.. Argumentar la presa de decisions oralment o per escrit, tenint en compte els criteris apropiats. 71/RA.CE.5. Formular el concepte de comunicació social sense caure en els seus significats erronis. COMPETÈNCIES CG-6 - Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica. CG-2 - Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit. CE-1 - Contrastar les estructures i els processos informatius i comunicatius, així com les principals corrents i teories de la comunicació de masses CE-5 - Distingir els comportaments en la comunicació social.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
P 2segon semestre

Expressió gràfica i producció audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques de producció audiovisual I (3108G03004)

Introducció a la teoria i la pràctica de les tecnologies usades per processar, elaborar i transmetre en els principals mitjans audiovisuals. Conceptes bàsics de realització audiovisual. Components i usos de la càmera de vídeo. Elements del llenguatge fotogràfic. Edició i postproducció de vídeo i d'àudio. Introducció al llenguatge sonor i als principis comunicacionals de l'acústica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre
P 1primer semestre

Introducció i tècnica de disseny gràfic (3108G03005)

Principis bàsics del disseny. Coneixement teòric i pràctic dels principals programes de disseny gràfic usats per professionals de la publicitat i les relacions públiques.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre
E 2segon semestre

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret i comunicació (3108G03010)

Introducció al Dret com a fenomen normatiu social. Dret i moral. Els principis generals com a mecanisme d’incorporació de la moral al Dret. El llenguatge del Dret. Conceptes bàsics del dret i fonts del Dret. El Dret com a mecanisme de resolució de conflictes. La jerarquia normativa, els drets fonamentals i els seus mecanismes de protecció. Introducció general al Dret de la Comunicació. Llibertat d’informació, llibertat d’expressió i la seva relació amb els altres drets fonamentals: en particular, els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. La protecció de dades de caràcter personal i la protecció de la intimitat en entorns digitals.La contractació en el sector de la publicitat. Aspectes generals del contracte. Contractes publicitaris: contractes de creació, contractes de difusió i contractes de patrocini.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
P 2segon semestre

Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques (3108G03011)

Introducció al concepte d'ètica. Introducció a la responsabilitat social corporativa. Màrqueting social. Límits legals de la publicitat.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Fonaments del màrqueting (3108G03012)

Introducció als principals conceptes del màrqueting. Introducció a l'empresa com a organització social. Tècniques d'investigació de mercats. Màrqueting de relacions. Piràmide de clients. DAFO. Elaboració d'un pla de màrqueting.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
P 2segon semestre

Llenguatge i narrativa audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

Elaboració i redacció de diferents tipus de textos vinculats a la comunicació comercial, personal i institucional. Com construir un discurs persuasiu. Tècniques d'oralització d'un discurs. Presentació i locució.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de les Relacions Públiques (3108G03019)

Teoria i història de les Relacions Públiques. Processos, estructures organitzatives i la seva evolució. Estudi i anàlisi de la naturalesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva institucional .

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
P 2segon semestre

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de la Publicitat (3108G03026)

Teoria i història de la publicitat. Gestació i evolució de gèneres i formats comercials. Processos i estructures publicitàries. Anàlisi de les relacions entre els diferents actors del procés de comunicació comercial i les seves estratègies. Formats bàsics de publicitat online

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
P 1primer semestre

Expressió gràfica i producció audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Expressió gràfica aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques (3108G03006)

Realització de diferents elements gràfics amb finalitats publicitàries o institucionals. Merchandising. Noves tendències i necessitats on line en el disseny gràfic.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Tècniques de producció audiovisual II (3108G03007)

Producció, realització i postproducció d'espots audiovisuals.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Teoria de la imatge (3108G03008)

Funció de la imatge al llarg de la història. Percepció visual i representació de la imatge. Anàlisi formal i semiòtica de la imatge. Sociologia de la imatge

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Llenguatge i narrativa audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Narrativa i guió audiovisual (3108G03016)

Introducció als elements propis de la narrativa audiovisual. Tipologia i significat del muntatge. El ritme. El discurs audiovisual publicitari. Anàlisi del contingut de l'espot. El guió publicitari a TV i cinema. Components del guió tècnic, literari i story board. Elaboració d'un guió audiovisual.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Escriptures i llenguatges audiovisuals (3108G03017)

Teoria i tècniques de la redacció audiovisual i multimèdia. Teoria i pràctica del llenguatge televisiu i del llenguatge radiofònic aplicat a la publicitat i les RP. Pràctiques de formats comercials televisius, radiofònics i multimèdia.

OBobligatòria 6 P 1primer semestre

Relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització d'esdeveniments (3108G03018)

Conceptualització en l'organització d'esdeveniments, objectius i caracterització. Planificació, disseny i realització d'un esdeveniment. Criteris de control previ, durant i anàlisi dels resultats. Tipologies d'esdeveniments publicitaris i institucionals. L'organització d'esdeveniments i les xarxes socials. Execució d'un esdeveniment en role play i auditoria de monitoratge

OBobligatòria 4 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Gestió de la imatge corporativa i casos de Relacions Públiques (3108G03020)

Identitat corporativa vs Imatge corporativa. Imatge, reputació i posicionament. La gestió de la identitat corporativa i la comunicació corporativa. El paper dels media clàssics i dels social media en la formació de la imatge corporativa. Casos RP.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos i tècniques creatives publicitàries (3108G03027)

La creativitat és una característica pròpia de l’ésser humà. Es pot aprendre a ser més creatiu i es pot entrenar la capacitat individual i col·lectiva per trobar solucions imaginatives a problemes reals. En aquesta assignatura veurem quines tècniques i actituds podem utilitzar per esdevenir éssers creatius.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Estructura de la Publicitat (3108G03028)

Estructura de les empreses / agències de publicitat. Briefing, tipus i gestió. Grans grups de comunicació publicitària. Relacions entre publicitat i marques a la globosfera.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Comunicació digital

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Màrqueting en l'era digital (3108G03034)

Estratègies de màrqueting digital. Posicionament. SEO i SEM. Principis d'Analítica Web. E-mail Marketing. Estratègies de comercialització a partir de les xarxes socials i monitoratge.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Documentació i gestió de dades (3108G03035)

Gestió i emmagatzematge de la informació comercial i / o institucional. Fonts i bases de dades per recol·lectar informació. Programes de gestió de bases de dades. Indexació dels documents. Content curator

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals (3108G03036)

Introducció a la comunicació digital. Creació i gestió d'una identitat digital personal i professional. Principis i eines bàsics per a la creació i edició de pàgines web per a comunicadors. Codi HTML. Eines de disseny d'apps. Conèixer el potencial del web com a eina audiovisual. Naming i branding.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre
E 2segon semestre

Fonaments de la Comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes d'investigació en comunicació (3108G03003)

CONTENIDOS Aproximación a las bases estructurales de cualquier investigación en comunicación. Introducción y descripción de las principales herramientas de técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Parte específica destinada a fortalecer competencias para el TFG. COMPETENCIAS CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma sintética. CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes. CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas

OBobligatòria 4 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Expressió gràfica i producció audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques de producció audiovisual III (3108G03009)

Realització de projectes audiovisuals amb tècniques de producció i post-producció avançades.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Consum i publicitat (3108G03013)

Sociologia del consum: Grups socials i consum. Estructura social i consum. L'oci del consum. Psicologia de la publicitat: Processos psicològics bàsics i processos psicològics superiors en la publicitat. Persuasió a través de processos comunicatius, canvi d'actituds i altres processos psicosocials.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Màrqueting estratègic i operatiu (3108G03014)

Evolució del màrqueting. Màrqueting estratègic: Definició, conceptes bàsics i elements centrals. Estratègia i tàctica. Estratègies de màrqueting aplicades a la comunicació. Macroentorn i microentorn. SWOT, Pest i anàlisi de les forces competitives. El concepte de rivalitat ampliada de Porter. Consumidor i targets. Segmentació. Producte i marca. Elements del branding. Arquitectura de marca. Posicionament

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comunicació interna i externa (3108G03021)

Estrategias y técnicas de Comunicación Externa de las organizaciones: La figura del DIRCOM y el departamento de Comunicación; Transparencia y rendición de cuentas; Responsabilidad social corporativa; Comunicación de crisis; Lobismo; Auditoría de comunicación externa. Estrategias y técnicas de la comunicación interna: concepto y tipología; planificación estratégica de la comunicación interna; técnicas de la comunicación interna en las organizaciones. Estratègies i tècniques de Comunicació Externa de les organitzacions: La figura de l'DIRCOM i el departament de Comunicació; Transparència i rendició de comptes; Responsabilitat social corporativa; Comunicació de crisi; Lobismo; Auditoria de comunicació externa. Estratègies i tècniques de la comunicació interna: concepte i tipologia; planificació estratègica de la comunicació interna; tècniques de la comunicació interna en les organitzacions.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Planificació estratègica de les Relacions Públiques (3108G03023)

Definició i característiques d'un pla de RP. Models bàsics de la planificació en RP. Etapes d'un pla de RP. Avaluació d'un pla de RP: l'auditoria. Elaboració d'un pla estratègic de relacions públiques i de comunicació corporativa.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Protocol (3108G03024)

L'assignatura consisteix en estudiar el protocol, cerimonial i l'organització d'actes i/o esdeveniments en tots els seus àmbits i amb una visió actualitzada adaptada a les noves situacions i circumstàncies que afecten a les relacions institucionals, així com les externes, d’empreses i entitats. També s’organitzen classes telemàtiques de protocol, de relacions externes o institucionals amb els màxims responsables de empreses o institucions per conèixer com organitzen els actes i esdeveniments en els seus respectius camps de treball. Tant les classes presencials com les virtuals serveixen per l’estudi dels continguts - com poden ser els tipus de presidències, precedències, organització d’actes, confecció de programes...-. i es realitzaran amb el suport de material gràfic i amb la interacció dels alumnes.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Creativitat (3108G03029)

Realització pràctica de materials a partir del desenvolupament de les capacitats creatives i de l'aplicació de tècniques creatives. Processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i dels seus codis. Tècniques, fonts, llenguatges, estructures i suports al servei de la creativitat.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Innovació publicitària (3108G03030)

Ens trobem en un context social de canvis constants. Les eines tradicionals estan qüestionades, sorgeixen nous players, les xarxes socials modifiquen els hàbits a tots els nivells i la transformació digital inunda totes les esferes professionals. En un entorn com el descrit, la publicitat recull i reflecteix aquests canvis i els aplica en les seves estratègies i tàctiques. Temes com la innovació, la disrupció, els nous valors, el concepte transmèdia, etc. seran objecte de coneixement, debat i discussió en aquesta assignatura.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Estructura i planificació de mitjans (3108G03032)

Aquesta assignatura introdueix l'estudiant en una disciplina fonamental de la indústria de la publicitat: la planificació dels mitjans de comunicació, un paper professional basat en la recerca d'eficiència i rendibilitat. Es mostrarà un breu recorregut per l'actual panorama mediàtic, s'estudien les principals fonts d'investigació dels mitjans de comunicació en la investigació dels mitjans de comunicació; el focus en conceptes terminològics de la disciplina és un dels temes principals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Comunicació digital

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tendències de l'audiovisual contemporani (3108G03038)

Eines i estratègies de la publicitat per accedir al sector audiovisual de l'entreteniment. Noves estratègies comercials: Branded content, fashion films, gamificació, web sèries ...

OBobligatòria 4 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estratègies de creació de marca i de campanya (3108G03025)

Comunicacions corporatives. Marques verbals. Marques visuals. Evolució de la imatge de l’empresa. Estratègia de marca: concepte, desenvolupament, bases de disseny, motivació i implementació. Logotips. Procediments. Definició d'objectius. Anàlisi. Decisió. Execució. Control. Restyling. Reposicionar i auditar la nova imatge. Creació integral de campanyes a 360º basades en mètodes de joc.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Comunicació digital

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Social media i RP 2.0 (3108G03033)

Llenguatge digital i xarxes socials. Posicionament. Intercomunicació del consumidor i les marques. Introducció al Big data i a les seves eines de gestió amb finalitats publicitàries. Eines per a la monitorització de la publicitat a través dels social media. L'e-comunicació corporativa: web corporatiu, newsteller, xarxes socials, RSS ... Reputació online. Imatge corporativa online. Trànsit i monitorització. Community manager.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
AC 1primer semestre
B 1primer semestre
BA 1primer semestre
C 1primer semestre
CA 1primer semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques addicionals (3108G03039)

Pràctiques en empreses o institucions

OPoptativa 6 F 1primer semestre
J Aanual
S Aanual

Màrqueting polític (3108G03041)

Components bàsics de les estratègies comunicatives dels projectes polítics contemporanis més rellevants. Campanyes publicitàries, elaboració de missatges, intervenció de les noves tecnologies, tècniques de difusió, models de comportaments electorals, metodologia d'anàlisi.

OPoptativa 3 4T 1primer semestre

Gènere i publicitat (3108G03042)

Representació de gènere a la publicitat. Discriminació i desigualtat al discurs publicitari. El rol creatiu, dones invisibles. Perspectiva de gènere al relat publicitari. Gènere, comuicació i canvi social.

OPoptativa 3 3R Aanual

Fotografia publicitària (3108G03043)

Expressar visualment una idea per convertir-la en missatge publicitari. La llum com a recurs bàsic d'expressió. Coneixement de la llum artificial: flaixos d'estudi

OPoptativa 3 4T 1primer semestre

Gestió de crisis (3108G03044)

Visió global de la comunicació de crisi. Conceptes clau, terminologia pròpia i elements distintius. El concepte i la definició de crisi. Característiques i tipologia de crisi. La crisi des de la comunicació. La comunicació com a funció estratègica en la gestió de la crisi. La prevenció de crisi.

OPoptativa 3 4T 1primer semestre

Direcció d'art (3108G03046)

Conceptes bàsics per poder dirigir la conceptualització visual i gràfica de missatges publicitaris. Mantenir la coherència i la unitat conceptual i estètica en equips de treball: il·lustradors, fotògrafs, realitzadors, estilistes ...

OPoptativa 3 4T 1primer semestre

Responsabilitat social corporativa RSC (3108G03047)

Principals àmbits i característiques de la RSC. Dotar els alumnes dels coneixements sobre diferents perspectives sobre la Responsabilitat social i corporativa a nivell internacional, europeu i nacional. Vincular l'evolució de la RSC amb el context social i econòmic actual.

OPoptativa 3 3R Aanual

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat (3108G03048)

Disseny i realització d'una campanya publicitària transmèdia o crossmedia amb la implicació de mitjans clàssics i socials. AQUESTA ASSIGNATURA S'IMPARTEIX TOTALMENT EN ANGLÈS

OPoptativa 3 4T 1primer semestre

Taller de vídeo (3108G03049)

Realització d’un videoclip per a un artista real

OPoptativa 3 4T Aanual

Creació d'un 'book' (3108G03053)

El book o portfolio és un element imprescindible per trobar feina com a creatiu en una agència de publicitat. El book demostra la capacitat creativa i la manera de treballar del futur creatiu

OPoptativa 3 4T 1primer semestre

Seminari de comunicació en anglès (3108G03056)

Coneixement oral (comprensió i expressió oral) i escrit (comprensió i expressió escrita) de l’anglès.

OPoptativa 9 4T Aanual

Emprenedoria i creació d'empreses (3108G03063)

El procés de creació d'una nova empresa. La idea. El pla d'empresa. El pla de màrqueting. El pla econòmic i financer. La forma jurídica de la empresa. Tràmits de constitució i obligacions legals de funcionament. El finançament bancari. La gestió dels recursos humans. La realitat digital i l'afectació a les empreses turístiques. L'anàlisis del "buyer persona" en el nou context post Covid19.

OPoptativa 3 3R Aanual

Copy (3108G03067)

TALLER DE COPYWRITING. El copywriting o redacció publicitària segueix sent la clau de la publicitat. Són les paraules les que sedueixen, les que argumenten, les que venen. I el redactor, el "copy", és l'encarregat de buscar-les, trobar-les, ordenar-les i exposar-les de manera que arribin al cap i al cor del consumidor. I per a això cal dominar el text escrit i parlat adaptat als difernts mitjans i suports.

OPoptativa 3 4T 1primer semestre

Direcció de comptes (3108G03072)

Descripció del rol de l'executiu de comptes dins d'una agència de publicitat, els seus reptes i les seves obligacions amb el client i amb els diferents departaments de l'agència

OPoptativa 3 4T Aanual

Seminari de Comunicació (3108G03075)

Reflexionar sobre com els mitjans de comunicació creen i construeixen la idea de ciutat i com això influeix en el nostre treball com a professionals a l’hora de produir una campanya turística.

OPoptativa 3 4T 1primer semestre

Seminari de Publicitat (3108G03076)

Es tracta d'una matèria en la qual els alumnes treballen en format Taller. Tractarem la fotografia com una forma de narrativa visual per tal de crear una sèrie que equilibri estetica, contingut i significat a fi de crear un discurs propi que sigui coherent

OPoptativa 3 3R Aanual

Objectes i entorns 3D (3108G03089)

Aprendre a dissenyar entorns publicitaris i objectes en 3D amb l'objectiu de millorar presentacions i promocions de productes o marques.

OPoptativa 3 4T 2segon semestre

Taller MindFulness (3108G03090)

La consciència i l'auto coneixement haurien d'afavorir una actitud que promogui el benestar personal. Mindfulness, creativitat, disseny de vida, felicitat i espiritualitat.

OPoptativa 3 4P 2segon semestre

Branded Content (3108G03091)

Aprendre a generar continguts relacionats i vinculats amb una marca per crear atracció i aconseguir una relació de confiança amb la marca i els seus productes.

OPoptativa 3 3R 2segon semestre

City Branding (3108G03092)

Crear, gestionar i monitoritzar la imatge, marca i reputació d’una ciutat.

OPoptativa 3 4T 1primer semestre

Relacions Públiques en organitzacions no lucratives (3108G03094)

Gestionar de manera professional les relacions públiques en les ONGs és clau per l'assoliment dels seus objectius com a organitzacions, lligats a la sensibilització social, la captació de socis i /o de voluntaris, així com construir la seva reputació corporativa. Les relacions públiques a les ONG: tècniques i eines per construir els seus plans estratègics de comunicació.

OPoptativa 3 4T 2segon semestre

Tècniques de relació amb els mitjans (3108G03095)

Aquesta matèria s'ocupa de treballar, de manera pràctica i aplicada, aquelles tècniques específiques online i offline, orientades a gestionar les relacions entre les organitzacions i els mitjans de comunicació amb l'objectiu de que la veu de l'organització pugui ser tinguda en compte per la premsa i ser traslladada a l'opinió pública. La nota de premsa. La roda o conferència de premsa. El Dossier de premsa. Els press trips. Els esmorzars i altres eines funcionals: presentacions, xerrades informals, proves de productes, etc.

OPoptativa 3 4T 2segon semestre

Grups de comunicació (3108G03096)

Estudi dels principals grups de comunicació a Espanya i al món i entendre com el seu tractament de la informació arriba al ciutadans. La configuració de la opinió pública a través d’aquests grups. La publicitat planificada en relació aquests grups. Les relacions d’aquests grups mediàtics amb l’economia mundial. Anàlisi de casos reals internacionals.

OPoptativa 3 4T 2segon semestre

Treball fi de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3108G03087)

Definir, dissenyar i executar una investigació de temàtica afí a la publicitat i les relacions públiques amb estructura acadèmica. Ser capaç d'escriure-la correcta i justificadament i de defensar davant un tribunal.

OBobligatòria 12 J Aanual

Pràctiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques (3108G03040)

Pràctiques en empreses o institucions

OBobligatòria 12 J Aanual
S Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.