Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Fonaments de la Comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments i història de la comunicació (3108G03001)

La gènesi de la premsa de masses. La revolució de la modernitat. L'expansió de les xarxes de comunicació. La democratització de la paraula i de la imatge. Estructura dels mitjans de comunicació.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Teoria de la comunicació (3108G03002)

Aproximación teorica a las principales corrientes de pensamiento que analizan la comunicación en general y especialmente la publicitaria y la institucional/organizacional. Diferentes modelos comunicativos. Recepción. Teoria de los usos y las gratificaciones. Estudios culturales Aproximació teòrica a les principals corrents de pensament que analitzen la comunicació en general i especialment la publicitària i institucional. Diferents models comunicatius. Recepció. Teoria dels usos i les gratificacions. Estudis culturals. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 36/RA.CE.1. Interpretar adecuadamente los discursos mediáticos aplicando las teorías de la comunicación de masas. 6/RA.G.2. Presentar oralmente las conclusiones de trabajos propios o ajenos, en la lengua propia. 18/RA.C.G.6.. Argumentar la toma de decisiones oralmente o por escrito, teniendo en cuenta los criterios apropiados. 71/RA.CE.5. Formular el concepto de comunicación social sin caer en sus significados erróneos COMPETENCIAS CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma sintética. CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito CE-1 - Contrastar las estructuras y los procesos informativos y comunicativos, así como las principales corrientes y teorías de la comunicación de masas CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre CAcatalà

Expressió gràfica i producció audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques de producció audiovisual I (3108G03004)

Introducció a la teoria i la pràctica de les tecnologies usades per processar, elaborar i transmetre en els principals mitjans audiovisuals. Conceptes bàsics de realització audiovisual. Components i usos de la càmera de vídeo. Elements del llenguatge fotogràfic. Edició i postproducció de vídeo i d'àudio. Introducció al llenguatge sonor i als principis comunicacionals de l'acústica.

Bbàsica 6 A1 1primer semestre CAcatalà
A2 1primer semestre CAcatalà
B1 1primer semestre CAcatalà
B2 1primer semestre CAcatalà

Introducció i tècnica de disseny gràfic (3108G03005)

Principis bàsics del disseny. Coneixement teòric i pràctic dels principals programes de disseny gràfic usats per professionals de la publicitat i les relacions públiques.

Bbàsica 6 A1 2segon semestre CAcatalà
A2 2segon semestre CAcatalà
B1 2segon semestre CAcatalà
B2 2segon semestre CAcatalà

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret i comunicació (3108G03010)

Introducció al Dret com a fenomen normatiu social. Dret i moral. Els principis generals com a mecanisme d’incorporació de la moral al Dret. El llenguatge del Dret. Conceptes bàsics del dret i fonts del Dret. El Dret com a mecanisme de resolució de conflictes. La jerarquia normativa, els drets fonamentals i els seus mecanismes de protecció. Introducció general al Dret de la Comunicació. Llibertat d’informació, llibertat d’expressió i la seva relació amb els altres drets fonamentals: en particular, els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. La protecció de dades de caràcter personal i la protecció de la intimitat en entorns digitals.La contractació en el sector de la publicitat. Aspectes generals del contracte. Contractes publicitaris: contractes de creació, contractes de difusió i contractes de patrocini.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques (3108G03011)

Introducció al concepte d'ètica. Introducció a la responsabilitat social corporativa. Màrqueting social. Límits legals de la publicitat.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Fonaments del màrqueting (3108G03012)

Introducció als principals conceptes del màrqueting. Introducció a l'empresa com a organització social. Tècniques d'investigació de mercats. Màrqueting de relacions. Piràmide de clients. DAFO. Elaboració d'un pla de màrqueting.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Llenguatge i narrativa audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

Elaboració i redacció de diferents tipus de textos vinculats a la comunicació comercial, personal i institucional. Com construir un discurs persuasiu. Tècniques d'oralització d'un discurs. Presentació, locució i YouTubers.

Bbàsica 6 A1 1primer semestre CAcatalà
A2 1primer semestre CAcatalà
B1 1primer semestre CAcatalà
B2 1primer semestre CAcatalà

Relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de les Relacions Públiques (3108G03019)

Teoria i història de les Relacions Públiques. Processos, estructures organitzatives i la seva evolució. Estudi i anàlisi de la naturalesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva institucional

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de la Publicitat (3108G03026)

Teoria i història de la publicitat. Gestació i evolució de gèneres i formats comercials. Processos i estructures publicitàries. Anàlisi de les relacions entre els diferents actors del procés de comunicació comercial i les seves estratègies. *MOLT IMPORTANT* Només per aquest curs 2016-2017 i com a efecte del canvi de Pla vell d'estudis a Pla nou, els alumnes de 1r tenen un seminari en anglès, bàsic i obligatori, d'Introducció a la Recerca (Introduction to Research in Communication). L'evaluació d'aquest seminari, 10% es durà a terme mitjançant un examen tipus test. Les dates de l'examen i més informació es donarà a classe. La resta d'estudiants matriculats a Fonaments de la Publicitat, que estan cursant 2n, no tindran el Seminari d'anglès però hauran d'entregar una memòria relacionada amb una de les activitats en grup avaluables. Aquesta memòria tindrà un pes a l'avaluació pels alumnes de 2n d'un 10%. La resta de la informació es donarà a classe.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Expressió gràfica i producció audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques (3108G03006)

Realització de diferents elements gràfics amb finalitats publicitàries o institucionals. Merchandising. Noves tendències i necessitats on line en el disseny gràfic.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques de producció audiovisual II (3108G03007)

Producció, realització i postproducció de formats comercials i institucionals sonors i visuals per a diferents mitjans online i offline. Ràdio art. Podcasting.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Teoria de la imatge (3108G03008)

Funció de la imatge al llarg de la història. Percepció visual i representació de la imatge. Anàlisi formal i semiòtica de la imatge. Sociologia de la imatge

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà

Llenguatge i narrativa audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Narrativa i guió audiovisual (3108G03016)

Introducció als elements propis de la narrativa audiovisual. Tipologia i significat del muntatge. El ritme. El discurs audiovisual publicitari. Anàlisi del contingut de l'espot. El guió publicitari a TV i cinema. Components del guió tècnic, literari i story board. Elaboració d'un guió audiovisual.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Escriptures i llenguatges audiovisuals (3108G03017)

Teoria i tècniques de la redacció audiovisual. Teoria i pràctica del llenguatge televisiu i del llenguatge radiofònic aplicat a la publicitat i les RP. Pràctiques de formats comercials televisius i radiofònics.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà

Relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització d'esdeveniments (3108G03018)

Conceptualització en l'organització d'esdeveniments, objectius i caracterització. Planificació, disseny i realització d'un esdeveniment. Criteris de control previ, durant i anàlisi dels resultats. Tipologies d'esdeveniments publicitaris i institucionals. L'organització d'esdeveniments i les xarxes socials. Execució d'un esdeveniment en role play i auditoria de monitoratge

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà
SO 1primer semestre CAcatalà

Gestió de la imatge corporativa i casos de Relacions Públiques (3108G03020)

Identitat corporativa vs Imatge corporativa. Imatge, reputació i posicionament. La gestió de la identitat corporativa i la comunicació corporativa. El paper dels media clàssics i dels social media en la formació de la imatge corporativa. Casos RP.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Processos i tècniques creatives publicitàries (3108G03027)

La creativitat és una característica pròpia de l’ésser humà. Es pot aprendre a ser més creatiu i es pot entrenar la capacitat individual i col·lectiva per trobar solucions imaginatives a problemes reals. En aquesta assignatura veurem quines tècniques i actituds podem utilitzar per esdevenir éssers creatius.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Estructura de la Publicitat (3108G03028)

Estructura de les empreses / agències de publicitat. Briefing, tipus i gestió. Grans grups de comunicació publicitària. Relacions entre publicitat i marques a la globosfera.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Comunicació digital

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting en l'era digital (3108G03034)

Noves estratègies de màrqueting. Màrqueting digital. Campanyes màrqueting viral. Estratègies de comercialització a partir de les xarxes socials i el seu monitoratge. Posicionament. SEO i SEM.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Documentació i gestió de dades (3108G03035)

Gestió i emmagatzematge de la informació comercial i / o institucional. Fonts i bases de dades per recol·lectar informació. Programes de gestió de bases de dades. Indexació dels documents. Content curator

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès

Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals (3108G03036)

Introducció a la comunicació digital. Creació i gestió d'una identitat digital personal i professional. Principis i eines bàsics per a la creació i edició de pàgines web per a comunicadors. Codi HTML. Eines de creació d'apps. Conèixer el potencial del web com a eina audiovisual. Naming i branding.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de la Comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes d'investigació en comunicació (3108G03003)

CONTENIDOS Aproximación a las bases estructurales de cualquier investigación en comunicación. Introducción y descripción de las principales herramientas de técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Parte específica destinada a fortalecer competencias para el TFG. COMPETENCIAS CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma sintética. CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes. CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol
ER 2segon semestre ESespanyol

Expressió gràfica i producció audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques de producció audiovisual III (3108G03009)

Realització de projectes comercials i institucionals a partir de les últimes tendències audiovisuals: projecte transmedia.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Consum i publicitat (3108G03013)

Sociologia del consum: Grups socials i consum. Estructura social i consum. L'oci del consum. Psicologia de la publicitat: Processos psicològics bàsics i processos psicològics superiors en la publicitat. Persuasió a través de processos comunicatius, canvi d'actituds i altres processos psicosocials.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà
SO 1primer semestre CAcatalà

Màrqueting estratègic i operatiu (3108G03014)

Evolució del màrqueting. Màrqueting estratègic: Definició, conceptes bàsics i elements centrals. Estratègia i tàctica. Estratègies de màrqueting aplicades a la comunicació. Macroentorn i microentorn. SWOT, Pest i anàlisi de les forces competitives. El concepte de rivalitat ampliada de Porter. Consumidor i targets. Segmentació. Producte i marca. Elements del branding. Arquitectura de marca. Posicionament

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit

Relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comunicació interna i externa (3108G03021)

Estrategias y técnicas de Comunicación Externa de las organizaciones: La figura del DIRCOM y el departamento de Comunicación; Relaciones con los medios de comunicación (comunicado de prensa, rueda de prensa, dossier de prensa); Transparencia y rendición de cuentas; Resposabilidad social corporativa; Comunicación de crisis; Lobis; Auditoria de comunicación externa. Estrategias y técnicas de la comunicación interna: Plataformas de comunicación interna; Documentos y fórmulas de comunicación interna en las organizaciones. Estratègies i tècniques de Comunicació Externa de les organitzacions: La figura del DIRCOM i el departament de Comunicació; Relacions amb els mitjans de comunicació (comunicat de premsa, roda de premsa, dossier de premsa); Transparència i rendició de comptes; Responsabilitat social corporativa; Comunicació de crisi; lobbies; Auditoria de comunicació externa. Estratègies i tècniques de la comunicació interna: Plataformes de comunicació interna; Documents i fórmules de comunicació interna en les organitzacions. COMPETENCIAS CG-8 - Diferenciar puestos de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado -local y global- y de las competencias propias CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación. CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las relaciones públicas CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y relaciones públicas.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Planificació estratègica de les Relacions Públiques (3108G03023)

Definició i característiques d'un pla de RP. Models bàsics de la planificació en RP. Etapes d'un pla de RP. Avaluació d'un pla de RP: l'auditoria. Elaboració d'un pla estratègic de relacions públiques i de comunicació corporativa.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Protocol (3108G03024)

L'assignatura consisteix en estudiar el protocol, cerimonial i l'organització d'actes i/o esdeveniments en tots els seus àmbits. Alhora es realitzaran sortides de caire pràctic per a conèixer l'organització protocol·lària de diverses institucions, entitats i empreses.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Creativitat (3108G03029)

Realització pràctica de materials a partir del desenvolupament de les capacitats creatives i de l'aplicació de tècniques creatives. Processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i dels seus codis. Tècniques, fonts, llenguatges, estructures i suports al servei de la creativitat.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Innovació publicitària (3108G03030)

Generar i plasmar idees coherents (look and feel). Atenció i detecció de tendències. Estratègies creatives. Brand essence / big idea. Contact Point. Estratègia POE Media. Insights. Marca. Branded content. Objectius de comunicació.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Estructura i planificació de mitjans (3108G03032)

Estructura dels principals grups de comunicació. Planificació de mitjans. Anàlisi i selecció de mitjans. Tècniques de planificació a mitjans. Tècniques de compra i negociació d'espais. Anàlisi i investigació d'audiències. Metodologia d'avaluació de l'eficàcia de la planificació

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà

Comunicació digital

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tendències de l'audiovisual contemporani (3108G03038)

Eines i estratègies de la publicitat per accedir al sector audiovisual de l'entreteniment. Noves estratègies comercials: Branded content, fashion films, gamificació, web sèries ...

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol
ER 2segon semestre NDno definit

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estratègies de creació de marca i de campanya (3108G03025)

La creació d'una marca, així com la seva gestió, ha esdevingut una de les peces clau a l'hora de crear i/o fer créixer una companyia. El concepte de la marca resideix en la ment dels nostres clients, i nosaltres, com a professionals, hem de ser capaços d'aconseguir que aquests conceptes estiguin alineats amb el que nosaltres, com a companyia, volem transmetre. En aquesta assignatura aprendrem quin és el procés que cal seguir a l'hora de crear una marca, tant des del punta de vista més conceptual i psicològic, com des del punt de vista visual. Per altra banda, aquesta assignatura també ens permetrà conèixer a fons els diferents aspectes que incideixen en la realització d’una campanya publicitària com a professional en actiu. La metodologia que s’imparteix està centrada en analitzar de forma pràctica les campanyes que es fan en una agència a partir d’un briefing del client fins a la valoració final, passant per tot el procés que viu la campanya de publicitat. El seminari es basa en casos reals, valorant les mancances que pot tenir un briefing, com aquell briefing es transforma en una campanya i finalment les peces que es proposen al client, identificant els aspectes positius de cada proposta i projecte, respecte al target, el posicionament, el producte i el mercat. Coneixerem com s’organitzen i quin tipus de clients tenen les diferents tipologies d’agència de publicitat: petites i grans, creatives o més enfocades a màrqueting, segons la seva capacitat d’internacionalització o per la seva especialització en sectors concrets. Analitzarem el procés de treball entre departaments per tal d’homogeneïtzar una campanya i fer una proposta d’èxit al client.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà
SO 1primer semestre CAcatalà

Comunicació digital

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Social media i RP 2.0 (3108G03033)

Llenguatge digital i xarxes socials. Posicionament. Intercomunicació del consumidor i les marques. Introducció al Big data i a les seves eines de gestió amb finalitats publicitàries. Eines per a la monitorització de la publicitat a través dels social media. L'e-comunicació corporativa: web corporatiu, newsteller, xarxes socials, RSS ... Reputació online. Imatge corporativa online. Trànsit i monitorització. Community manager.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting polític (3108G03041)

Components bàsics de les estratègies comunicatives dels projectes polítics contemporanis més rellevants. Campanyes publicitàries, elaboració de missatges, intervenció de les noves tecnologies, tècniques de difusió, models de comportaments electorals, metodologia d'anàlisi.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Fotografia publicitària (3108G03043)

Expressar visualment una idea per convertir-la en missatge publicitari. La llum com a recursos bàsic d'expressió. Textura, transparència i reflexos

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
ER Aanual NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Gestió de crisis (3108G03044)

Visió global de la comunicació de crisi. Conceptes clau, terminologia pròpia i elements distintius. El concepte i la definició de crisi. Característiques i tipologia de crisi. La crisi des de la comunicació. La comunicació com a funció estratègica en la gestió de la crisi. La prevenció de crisi.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Disseny d'una campanya electoral (3108G03045)

Desenvolupament de les diferents parts de la publicitat i les RP polítiques que s'emmarquen en unes eleccions. Estudiar com enviar un missatge central efectiu a l'elector.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Direcció d'art (3108G03046)

Conceptes bàsics per poder dirigir la conceptualització visual i gràfica de missatges publicitaris. Mantenir la coherència i la unitat conceptual i estètica en equips de treball: il·lustradors, fotògrafs, realitzadors, estilistes ...

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat (3108G03048)

Disseny i realització d'una campanya publicitària transmèdia o crossmedia amb la implicació de mitjans clàssics i socials partint d'una estratègia que té com a objectiu augmentar la notorietat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Taller de vídeo (3108G03049)

Realització d'espots comercials o institucionals amb tècniques de muntatge innovadores

OPoptativa 3 ER Aanual ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Taller de publicitat on-line (3108G03050)

Posicionament digital d'un producte o marca i el seu monitoratge atenent al rol de community manager.

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Creació d'una campanya publicitària. Seminari (3108G03054)

A partir d'un briefing real s'analitza tot el procés de creació d'una campanya focalitzant en els rols que exerceixen els diferents perfils professionals en els diferents departaments d'una agència de publicitat. A partir de casos reals d'anàlisi s'observarà l'organització de diferents tipologies d'agències segons la seva capacitat. Aquesta optativa ve a completar el contingut de la matèria obligatòria del mateix títol.

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Estudis d'audiència i recepció (3108G03055)

Anàlisi i observació de les principals eines usades per conèixer les audiències en els mitjans clàssics i els socials. Repàs de les principals teories d'interpretació de la recepció

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Seminari de comunicació en anglès (3108G03056)

Coneixement oral (comprensió i expressió oral) i escrit (comprensió i expressió escrita) de l’anglès.

OPoptativa 9 A Aanual ENanglès

Lobbisme (3108G03062)

Lobbysme i màrqueting social. Processos de presa de decisions dels poders públics autonòmics, estatals i comunitaris. El paper de la societat civil en la presa de decisions públiques. Estratègies i tècniques del lobbysme, especialment davant institucions de la Unió Europea.

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Estructura de la Publicitat en advergaming (3108G03066)

El advergame com a format publicitari: principals característiques i estratègies usades en casos reals d'èxit.

OPoptativa 3 A Aanual CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Copy (3108G03067)

TALLER D'ESCRIPTURA PUBLICITÀRIA. L'escriptura publicitària segueix sent la clau de la publicitat. Són les paraules les que sedueixen, les que argumenten, les que venen. I el redactor, el "copy", és l'encarregat de buscar-les, trobar-les, ordenar-les i exposar-les de manera que arribin al cap i al cor del consumidor.

OPoptativa 3 B Aanual NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Podcàsting (3108G03069)

Taller encaminat a la creació de podcasts amb finalitat comercial, informercial o de infoentreteniment.

OPoptativa 3 ER Aanual ENanglès

Estètica i art en la Publicitat (3108G03074)

L'art en publicitat i la publicitat artística. Anàlisi d'una relació vital atenent els principals teòrics i productors i realitzadors audiovisuals més moderns. Festivals de creació audiovisual, premis i certàmens del sector.

OPoptativa 3 ER Aanual ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Seminari de Comunicació (3108G03075)

Una sortida professional pels graduats en publicitat i relacions públiques i turisme pot ser la de crear, gestionar i monitoritzar la imatge, marca i reputació d’un destí, ja sigui una ciutat, un poble, una comarca, província, regió, país o nació. Les destinacions representen estructures en constant transformació i són tan complexes que la seva imatge, marca i reputació no es pot crear ni gestionar implementant les tècniques de màrqueting estàndards que s’utilitzen, per exemple, per posicionar una marca específica de pasta de dents. Les destinacions – i les ciutats en particular – necessiten una estratègia diferent, que representi la realitat present i que treballi per un futur millor, tant pels seus propis ciutadans, com per atraure turisme, inversió i talent amb la finalitat d’impulsar i promoure un desenvolupament econòmic sostenible des del punt de vista social, cultural, econòmic i mediambiental.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Comunity manager (3108G03078)

Taller pràctic per desenvolupar les principals habilitats d'un community manager en relació a una marca.

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Gèneres periodístics i mitjans (3108G03079)

Anàlisi dels principals gèneres usats en els mitjans de comunicació. Anàlisi de diferents models informatius i interpretatius, nacionals i internacionals. Gèneres de frontera: el reportatge literari, el fotoperiodisme, el documental audiovisual. Els gèneres comercials hibridats amb els informatius

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Treball fi de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3108G03087)

Definir, dissenyar i executar una investigació de temàtica afí a la publicitat i les relacions públiques amb estructura acadèmica. Ser capaç d'escriure-la correcta i justificadament i de defensar davant un tribunal.

OBobligatòria 12 ER Aanual ENanglès
J Aanual NDno definit

Pràctiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques (3108G03040)

Pràctiques en empreses o institucions

OBobligatòria 12 ER Aanual CAcatalà
J Aanual CAcatalà
S Aanual NDno definit

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.