Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2016-2017

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Fonaments de la Comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments i història de la comunicació (3108G03001)

La gènesi de la premsa de masses. La revolució de la modernitat. L'expansió de les xarxes de comunicació. La democratització de la paraula i de la imatge. Estructura dels mitjans de comunicació.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Teoria de la comunicació (3108G03002)

Aproximación teorica a las principales corrientes de pensamiento que analizan la comunicación en general y especialmente la publicitaria y la institucional/organizacional. Diferentes modelos comunicativos. Recepción. Teoria de los usos y las gratificaciones. Estudios culturales Aproximació teòrica a les principals corrents de pensament que analitzen la comunicació en general i especialment la publicitària i institucional. Diferents models comunicatius. Recepció. Teoria dels usos i les gratificacions. Estudis culturals. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 36/RA.CE.1. Interpretar adecuadamente los discursos mediáticos aplicando las teorías de la comunicación de masas. 6/RA.G.2. Presentar oralmente las conclusiones de trabajos propios o ajenos, en la lengua propia. 18/RA.C.G.6.. Argumentar la toma de decisiones oralmente o por escrito, teniendo en cuenta los criterios apropiados. 71/RA.CE.5. Formular el concepto de comunicación social sin caer en sus significados erróneos COMPETENCIAS CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma sintética. CG-2 - Expresarse con corrección, oralmente y por escrito CE-1 - Contrastar las estructuras y los procesos informativos y comunicativos, así como las principales corrientes y teorías de la comunicación de masas CE-5 - Distinguir los comportamientos en la comunicación social.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Expressió gràfica i producció audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques de producció audiovisual I (3108G03004)

Introducció a la teoria i la pràctica de les tecnologies usades per processar, elaborar i transmetre en els principals mitjans audiovisuals. Conceptes bàsics de realització audiovisual. Components i usos de la càmera de vídeo. Elements del llenguatge fotogràfic. Edició i postproducció de vídeo i d'àudio. Introducció al llenguatge sonor i als principis comunicacionals de l'acústica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Introducció i tècnica de disseny gràfic (3108G03005)

Principis bàsics del disseny. Coneixement teòric i pràctic dels principals programes de disseny gràfic usats per professionals de la publicitat i les relacions públiques.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret i comunicació (3108G03010)

Introducció al Dret com a fenomen normatiu social. Dret i moral. Els principis generals com a mecanisme d’incorporació de la moral al Dret. El llenguatge del Dret. Conceptes bàsics del dret i fonts del Dret. El Dret com a mecanisme de resolució de conflictes. La jerarquia normativa, els drets fonamentals i els seus mecanismes de protecció. Introducció general al Dret de la Comunicació. Llibertat d’informació, llibertat d’expressió i la seva relació amb els altres drets fonamentals: en particular, els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. La protecció de dades de caràcter personal i la protecció de la intimitat en entorns digitals.La contractació en el sector de la publicitat. Aspectes generals del contracte. Contractes publicitaris: contractes de creació, contractes de difusió i contractes de patrocini.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques (3108G03011)

Els valors ètics de la publicitat. L'ètica de la corporate governance. Introducció a la responsabilitat social corporativa. Els targets protegits. La pornografia visual. Deontologia de les RP.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Fonaments del màrqueting (3108G03012)

Introducció als principals conceptes del màrqueting. Introducció a l'empresa com a organització social. Tècniques d'investigació de mercats. Màrqueting de relacions. Piràmide de clients. DAFO. Elaboració d'un pla de màrqueting.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Llenguatge i narrativa audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

Elaboració i redacció de diferents tipus de textos vinculats a la comunicació comercial, personal i institucional. Com construir un discurs persuasiu. Tècniques d'oralització d'un discurs. Presentació, locució i YouTubers.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de les Relacions Públiques (3108G03019)

Teoria i història de les Relacions Públiques. Processos, estructures organitzatives i la seva evolució. Estudi i anàlisi de la naturalesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva institucional

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 1primer semestre

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de la Publicitat (3108G03026)

Teoria i història de la publicitat. Gestació i evolució de gèneres i formats comercials. Processos i estructures publicitàries. Anàlisi de les relacions entre els diferents actors del procés de comunicació comercial i les seves estratègies. *MOLT IMPORTANT* Només per aquest curs 2016-2017 i com a efecte del canvi de Pla vell d'estudis a Pla nou, els alumnes de 1r tenen un seminari en anglès, bàsic i obligatori, d'Introducció a la Recerca (Introduction to Research in Communication). L'evaluació d'aquest seminari, 10% es durà a terme mitjançant un examen tipus test. Les dates de l'examen i més informació es donarà a classe. La resta d'estudiants matriculats a Fonaments de la Publicitat, que estan cursant 2n, no tindran el Seminari d'anglès però hauran d'entregar una memòria relacionada amb una de les activitats en grup avaluables. Aquesta memòria tindrà un pes a l'avaluació pels alumnes de 2n d'un 10%. La resta de la informació es donarà a classe.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Expressió gràfica i producció audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques de producció audiovisual II (3108G03007)

Producció, realització i postproducció de formats comercials i institucionals sonors i visuals per a diferents mitjans online i offline. Ràdio art. Podcasting.

OBobligatòria 4 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre

Teoria de la imatge (3108G03008)

Funció de la imatge al llarg de la història. Percepció visual i representació de la imatge. Anàlisi formal i semiòtica de la imatge. Sociologia de la imatge

OBobligatòria 6 A1 1primer semestre
A2 1primer semestre

Llenguatge i narrativa audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Narrativa i guió audiovisual (3108G03016)

Introducció als elements propis de la narrativa audiovisual. Tipologia i significat del muntatge. El ritme. El discurs audiovisual publicitari. Anàlisi del contingut de l'espot. El guió publicitari a TV i cinema. Components del guió tècnic, literari i story board. Elaboració d'un guió audiovisual.

OBobligatòria 6 A1 1primer semestre
A2 1primer semestre
A3 1primer semestre
A4 1primer semestre

Escriptures i llenguatges audiovisuals (3108G03017)

Teoria i tècniques de la redacció audiovisual. Teoria i pràctica del llenguatge televisiu i del llenguatge radiofònic aplicat a la publicitat i les RP. Pràctiques de formats comercials televisius i radiofònics. ATENCIÓ Aquesta matèria i només pel curs 2016-2017 tindrà un contingut adaptat, i plenament vinculat a TV, per tal de poder realitzar el traspàs entre Pla Vell d'estudis i Pla Nou d'estudis amb total solvència.

OBobligatòria 6 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre
A4 2segon semestre
ER 2segon semestre

Relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització d'esdeveniments (3108G03018)

Conceptualització en l'organització d'esdeveniments, objectius i caracterització. Planificació, disseny i realització d'un esdeveniment. Criteris de control previ, durant i anàlisi dels resultats. Tipologies d'esdeveniments publicitaris i institucionals. L'organització d'esdeveniments i les xarxes socials. Execució d'un esdeveniment en role play i auditoria de monitoratge

OBobligatòria 4 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre
A4 2segon semestre
ER 2segon semestre

Gestió de la imatge corporativa i casos de Relacions Públiques (3108G03020)

Identitat corporativa vs Imatge corporativa. Imatge, reputació i posicionament. La gestió de la identitat corporativa i la comunicació corporativa. El paper dels media clàssics i dels social media en la formació de la imatge corporativa. Casos RP.

OBobligatòria 6 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos i tècniques creatives publicitàries (3108G03027)

La creativitat és una característica pròpia de l’ésser humà. Es pot aprendre a ser més creatiu i es pot entrenar la capacitat individual i col·lectiva per trobar solucions imaginatives a problemes reals. En aquesta assignatura veurem quines tècniques i actituds podem utilitzar per esdevenir éssers creatius.

OBobligatòria 4 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre
A4 2segon semestre
C1 2segon semestre
C2 2segon semestre
ER 2segon semestre

Estructura de la Publicitat (3108G03028)

Estructura de les empreses / agències de publicitat. Briefing, tipus i gestió. Grans grups de comunicació publicitària. Relacions entre publicitat i marques a la globosfera.

OBobligatòria 6 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre

Comunicació digital

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Documentació i gestió de dades (3108G03035)

Gestió i emmagatzematge de la informació comercial i / o institucional. Fonts i bases de dades per recol·lectar informació. Programes de gestió de bases de dades. Indexació dels documents. Content curator

OBobligatòria 4 A1 1primer semestre
A2 1primer semestre
A3 1primer semestre
ER 2segon semestre
SO 1primer semestre

Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals (3108G03036)

Introducció a la comunicació digital. Creació i gestió d'una identitat digital personal i professional. Principis i eines bàsics per a la creació i edició de pàgines web per a comunicadors. Codi HTML. Eines de creació d'apps. Conèixer el potencial del web com a eina audiovisual. Naming i branding.

OBobligatòria 6 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre
A4 2segon semestre

Fonaments de la Comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes d'investigació en comunicació (3108G03003)

CONTENIDOS Aproximación a las bases estructurales de cualquier investigación en comunicación. Introducción y descripción de las principales herramientas de técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. COMPETENCIAS CG-6 - Analizar los hechos a partir de una guía externa, identificando las causas y expresando la opinión personal de forma sintética. CG-4 - Recoger y seleccionar información de forma eficaz y eficiente, en función de objetivos predeterminados, y de diferente procedencia y formato, respetando la autoría de las fuentes. CE-4 - Analizar e investigar procesos y estructuras de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas

OBobligatòria 4 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre
A4 2segon semestre
ER 2segon semestre

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Consum i publicitat (3108G03013)

Sociologia del consum: Grups socials i consum. Estructura social i consum. L'oci del consum. Psicologia de la publicitat: Processos psicològics bàsics i processos psicològics superiors en la publicitat. Persuasió a través de processos comunicatius, canvi d'actituds i altres processos psicosocials.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
ER 2segon semestre
SO 1primer semestre

Màrqueting estratègic i operatiu (3108G03014)

Evolució del màrqueting. Màrqueting estratègic: Definició, conceptes bàsics i elements centrals. Estratègia i tàctica. Estratègies de màrqueting aplicades a la comunicació. Macroentorn i microentorn. SWOT, Pest i anàlisi de les forces competitives. El concepte de rivalitat ampliada de Porter. Consumidor i targets. Segmentació. Producte i marca. Elements del branding. Arquitectura de marca. Posicionament

OBobligatòria 6 A1 1primer semestre
A2 1primer semestre
ER 2segon semestre
SO 1primer semestre

Relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comunicació interna i externa (3108G03021)

Mecenazgo, patrocinio y fundraising. Relación con los medios de comunicación: comunicado o nota de prensa, conferencia o rueda de prensa, dossier de prensa. Estrategias y técnicas de la comunicación interna. Plataformas de comunicación interna. Documentos y fórmulas de comunicación interna en las organizaciones. La figura del DIRCOM. Fundamentos del diseño y ejecución de un plan de comunicación externa Integral. Mecenatge, patrocini i fundraising. Relació amb els mitjans de comunicació: comunicat o nota de premsa, conferència o roda de premsa, dossier de premsa. Estratègies i tècniques de la comunicació interna. Plataformes de comunicació interna. Documents i fórmules de comunicació interna en les organitzacions. La figura del DIRCOM. Fonaments del disseny i execució d'un pla de comunicació integral. COMPETENCIAS CG-8 - Diferenciar puestos de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado -local y global- y de las competencias propias CE-2 - Gestionar estratégicamente la comunicación. CE-3 - Describir los principales componentes estructurales de todos los sectores implicados en la comunicación publicitaria y en las relaciones públicas CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos CE-15 - Escoger y aplicar las técnicas de las relaciones públicas en función de los objetivos de un proyecto de comunicación y relaciones públicas.

OBobligatòria 6 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre
ER 2segon semestre

Planificació estratègica de les Relacions Públiques (3108G03023)

Definició i característiques d'un pla de RP. Models bàsics de la planificació en RP. Etapes d'un pla de RP. Avaluació d'un pla de RP: l'auditoria. Elaboració d'un pla estratègic de relacions públiques i de comunicació corporativa.

OBobligatòria 4 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre
ER 2segon semestre

Protocol (3108G03024)

Principis bàsics del protocol. Regles internacionals del protocol. Protocol i etiqueta. Protocol en cerimònies i d'esdeveniments. Protocol i diplomàcia. Protocol a la globosfera. Anàlisi de casos i simulació pràctica.

OBobligatòria 6 A1 2segon semestre
A2 2segon semestre
A3 2segon semestre
ER 2segon semestre

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Creativitat (3108G03029)

Realització pràctica de materials a partir del desenvolupament de les capacitats creatives i de l'aplicació de tècniques creatives. Processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i dels seus codis. Tècniques, fonts, llenguatges, estructures i suports al servei de la creativitat.

OBobligatòria 4 A1 1primer semestre
A2 1primer semestre
A3 1primer semestre
ER 2segon semestre
SO 1primer semestre

Innovació publicitària (3108G03030)

Generar i plasmar idees coherents (look and feel). Atenció i detecció de tendències. Estratègies creatives. Brand essence / big idea. Contact Point. Estratègia POE Media. Insights. Marca. Branded content. Objectius de comunicació.

OBobligatòria 4 A1 1primer semestre
A2 1primer semestre
A3 1primer semestre
ER 2segon semestre
SO 1primer semestre

Estructura i planificació de mitjans (3108G03032)

Estructura dels principals grups de comunicació. Planificació de mitjans. Anàlisi i selecció de mitjans. Tècniques de planificació a mitjans. Tècniques de compra i negociació d'espais. Anàlisi i investigació d'audiències. Metodologia d'avaluació de l'eficàcia de la planificació

OBobligatòria 6 A1 1primer semestre
A2 1primer semestre
ER 2segon semestre
SO 1primer semestre

Publicitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estratègies de creació de marca i de campanya (3108G03025)

La creació d'una marca, així com la seva gestió, ha esdevingut una de les peces clau a l'hora de crear i/o fer créixer una companyia. El concepte de la marca resideix en la ment dels nostres clients, i nosaltres, com a professionals, hem de ser capaços d'aconseguir que aquests conceptes estiguin alineats amb el que nosaltres, com a companyia, volem transmetre. En aquesta assignatura aprendrem quin és el procés que cal seguir a l'hora de crear una marca, tant des del punta de vista més conceptual i psicològic, com des del punt de vista visual. Per altra banda, aquesta assignatura també ens permetrà conèixer a fons els diferents aspectes que incideixen en la realització d’una campanya publicitària com a professional en actiu. La metodologia que s’imparteix està centrada en analitzar de forma pràctica les campanyes que es fan en una agència a partir d’un briefing del client fins a la valoració final, passant per tot el procés que viu la campanya de publicitat. El seminari es basa en casos reals, valorant les mancances que pot tenir un briefing, com aquell briefing es transforma en una campanya i finalment les peces que es proposen al client, identificant els aspectes positius de cada proposta i projecte, respecte al target, el posicionament, el producte i el mercat. Coneixerem com s’organitzen i quin tipus de clients tenen les diferents tipologies d’agència de publicitat: petites i grans, creatives o més enfocades a màrqueting, segons la seva capacitat d’internacionalització o per la seva especialització en sectors concrets. Analitzarem el procés de treball entre departaments per tal d’homogeneïtzar una campanya i fer una proposta d’èxit al client.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
ER 2segon semestre

Comunicació digital

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Social media i RP 2.0 (3108G03033)

Llenguatge digital i xarxes socials. Posicionament. Intercomunicació del consumidor i les marques. Introducció al Big data i a les seves eines de gestió amb finalitats publicitàries. Eines per a la monitorització de la publicitat a través dels social media. L'e-comunicació corporativa: web corporatiu, newsteller, xarxes socials, RSS ... Reputació online. Imatge corporativa online. Trànsit i monitorització. Community manager.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
ER 2segon semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques addicionals (3108G03039)

Pràctiques en empreses o institucions

OPoptativa 6 A Aanual

Màrqueting polític (3108G03041)

Components bàsics de les estratègies comunicatives dels projectes polítics contemporanis més rellevants. Campanyes publicitàries, elaboració de missatges, intervenció de les noves tecnologies, tècniques de difusió, models de comportaments electorals, metodologia d'anàlisi.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Gènere i publicitat (3108G03042)

La construcció de la realitat. Dels mitjana a les mediacions. Representació i estereotips. Rols de gènere en la informació i en la ficció. Igualtat de Gènere a la UE. La publicitat com a relat discriminador. Gènere i Internet.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Fotografia publicitària (3108G03043)

Expressar visualment una idea per convertir-la en missatge publicitari. La llum com a recursos bàsic d'expressió. Textura, transparència i reflexos

OPoptativa 3 A 1primer semestre
ER Aanual

Gestió de crisis (3108G03044)

Visió global de la comunicació de crisi. Conceptes clau, terminologia pròpia i elements distintius. El concepte i la definició de crisi. Característiques i tipologia de crisi. La crisi des de la comunicació. La comunicació com a funció estratègica en la gestió de la crisi. La prevenció de crisi.

OPoptativa 3 A Aanual

Disseny d'una campanya electoral (3108G03045)

Desenvolupament de les diferents parts de la publicitat i les RP polítiques que s'emmarquen en unes eleccions. Estudiar com enviar un missatge central efectiu a l'elector.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Direcció d'art (3108G03046)

Conceptes bàsics per poder dirigir la conceptualització visual i gràfica de missatges publicitaris. Mantenir la coherència i la unitat conceptual i estètica en equips de treball: il·lustradors, fotògrafs, realitzadors, estilistes ...

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Responsabilitat social corporativa RSC (3108G03047)

Principals àmbits i característiques de la RSC. Dotar els alumnes dels coneixements sobre diferents perspectives sobre la Responsabilitat social i corporativa a nivell internacional, europeu i nacional. Vincular l'evolució de la RSC amb el context social i econòmic actual.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat (3108G03048)

Disseny i realització d'una campanya publicitària transmèdia o crossmedia amb la implicació de mitjans clàssics i socials partint d'una estratègia que té com a objectiu augmentar la notorietat. La ràdio juga un paper central en la planificació que es realitzarà en aquesta campanya

OPoptativa 3 A 1primer semestre
ER Aanual

Taller de vídeo (3108G03049)

Realització d'espots comercials o institucionals amb tècniques de muntatge innovadores

OPoptativa 3 A 1primer semestre
ER Aanual

Creació d'un 'book' (3108G03053)

El book o dossier és un element imprescindible per trobar feina com a creatiu en una agència de publicitat. El book demostra la capacitat creativa i la manera de treballar del futur creatiu

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Creació d'una campanya publicitària. Seminari (3108G03054)

A partir d'un briefing real s'analitza tot el procés de creació d'una campanya focalitzant en els rols que exerceixen els diferents perfils professionals en els diferents departaments d'una agència de publicitat. A partir de casos reals d'anàlisi s'observarà l'organització de diferents tipologies d'agències segons la seva capacitat. Aquesta optativa ve a completar el contingut de la matèria obligatòria del mateix títol.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Seminari de comunicació en anglès (3108G03056)

Coneixement oral (comprensió i expressió oral) i escrit (comprensió i expressió escrita) de l’anglès.

OPoptativa 9 A Aanual

Estructura de la Publicitat en advergaming (3108G03066)

El advergame com a format publicitari: principals característiques i estratègies usades en casos reals d'èxit.

OPoptativa 3 A Aanual

Copy (3108G03067)

TALLER D'ESCRIPTURA PUBLICITÀRIA. L'escriptura publicitària segueix sent la clau de la publicitat. Són les paraules les que sedueixen, les que argumenten, les que venen. I el redactor, el "copy", és l'encarregat de buscar-les, trobar-les, ordenar-les i exposar-les de manera que arribin al cap i al cor del consumidor.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Direcció de comptes (3108G03072)

Descripció del rol de l'executiu de comptes dins d'una agència de publicitat, els seus reptes i les seves obligacions amb el client i amb els diferents departaments de l'agència

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Treball fi de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3108G03087)

Definir, dissenyar i executar una investigació de temàtica afí a la publicitat i les relacions públiques amb estructura acadèmica. Ser capaç d'escriure-la correcta i justificadament i de defensar davant un tribunal.

OBobligatòria 12 J Aanual

Pràctiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques (3108G03040)

Pràctiques en empreses o institucions

OBobligatòria 12 A Aanual
S Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.