Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2009-2010

Gestió i Administració Pública

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Personal al servei de les administracions públiques (3104DR0103)

Règim estatutari dels funcionaris públics : Drets individuals, col•lectius i drets econòmics i de seguretat social. Règim jurídic del personal laboral al servei de les administracions públiques. Règim jurídic del personal eventual i del personal directiu al servei de les adminsitracions públiques.

NDno definit A 1primer semestre

L'ordenament jurídic administratiu (3104GAP001)

L'ordenament jurídic administratiu i les seves fonts específiques. Els agents públics.

NDno definit A Aanual

Teoria social (3104GAP002)

Introducció a la perspectiva sociològica i capacitació bàsica per a l'anàlisi crítica dels temes socials essencials: socialització, institucionalització, organització, estructura social i canvi social. Anàlisi crítica dels processos socials contemporanis: societat de la informació, globalització i nova divisió internacional del treball; estructura social contemporània; processos demogràfics, migracions i societats multiculturals; processos sociopolítics, crisis de l'Estat del Benestar i nous moviments socials.

NDno definit A Aanual

Introducció al dret constitucional (3104GAP003)

Conceptes bàsics del dret. La Constitució i el sistema jurídic. Principis d’organització constitucional. Òrgans constitucionals. Estructura territorial de l’Estat. Comunitats autònomes i ens locals.

NDno definit A 1primer semestre

Drets i llibertats constitucionals (3104GAP004)

NDno definit A 2segon semestre

Fonaments del dret internacional públic i comunitari (3104GAP005)

Nocions bàsiques de dret internacional i comunitari. L'objectiu essencial d'aquesta assignatura és presentar el marc jurídic que regula les relacions interestatals. Les qüestions estudiades en aquesta assignatura es poden agrupar en dos blocs: en el primer, relatiu als fonaments de Dret Internacional Públic, s´estudiarà el concepte de dret internacional i l´evolució històrica i institucionalització de la societat internacional; els membres de la societat internacional; normes jurídiques internacionals; les relacions ente el dret internacional públic i els drets interns. Pel que fa al segon bloc, relatiu als fonaments de Dret Comunitari, es pretén examinar el procés de construcció europea, ateses les seves especificitats.

NDno definit A 2segon semestre

Organització administrativa (3104GAP006)

Les administracions públiques. Objectius i funcions de l’administració. La burocràcia. Les administracions públiques espanyoles.

NDno definit A 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia política (3104GAP007)

Els "problemes econòmics" des de diferents perspectives i amb vocació introductòria. Funcionament dels mercats. Política econòmica. Teoria econòmica dels ingressos i despeses públics. El mercat de treball. La inflació. El procés de globalització econòmica. Processos d'integració regional.

NDno definit A Aanual

Estadística administrativa (3104GAP008)

Conceptes bàsics d’estadística. Tècniques i mètodes estadístics. Estadística aplicada a les administracions públiques.

NDno definit A Aanual

Gestió tributària i pressupostària i comptabilitat pública (3104GAP009)

Gestión Financiera y Contabilidad. Programación y planificación financiera. Técnicas de gestión presupuestaria. Técnicas de gestión tributaria. Nociones básicas de contabilidad. La contabilidad pública

NDno definit A Aanual

Introducció al sistema politicoconstitucional (3104GAP010)

Aquesta assignatura proposa introduïr a l'alumne en l'anàlisi del sistema político-constitucional. Formalment s'estructura en dos blocs. El primer desplega l'estudi de les diferents formes d'organització política i teories sobre l'Estat. S'hi estudia l'Estat com a forma d'organització política, el poder polític i la seva legitimació, les principals ideologies polítiques, els diferents models d'Estat així com les diferents formes de govern. Partint d'aquesta base conceptual, el segon bloc de l'assignatura proposa analitzar el sistema polític espanyol. Contempla, entre d'altres qüestions, l'anàlisi del sistema de partits, el sistema electoral, el comportament polític, la cultura política o les polítiques públiques a Espanya.

NDno definit A Aanual

Procediment administratiu i jurisdicció contenciosa (3104GAP011)

Procediment administratiu i jurisdicció contenciosa administrativa. La posició jurídica de l’administració. La posició jurídica de l’administrat. La tutela jurisdiccional.

NDno definit A Aanual

Dret financer i tributari (3104GAP012)

Dret Financer i Tributari (part general). Activitat financera. Pressupost i gestió pressupostària (remissió). Ingressos públics. Poder financer. Dret Tributari. Fet imposable. Subjectes. Prestació tributària. Procediments tributaris. Gestió. Inspecció. Recaptació. Revisió. Dret tributari sancionador. Sistema tributari.

NDno definit A 2segon semestre

Informació i documentació administrativa I (3104GAP013)

Sistemes informàtics: aplicació a la gestió administrativa i financera. La informació i el seu tractament a l’administració. Es completaran amb els contintguts d'Informació i documentació administrativa II.

NDno definit A 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Formes d'activitat administrativa (3104GAP014)

NDno definit A Aanual

Informació i documentació administrativa II (3104GAP015)

La informació i el seu tractament a l’Administració. Producció de dades i tècniques de medició i anàlisi. La documentació administrativa i el seu tractament en l’Administració. Sistemes informàtics: Aplicació a la gestió administrativa i financera. Llei 11/2007: anàlisi tècnic, administratiu, legal i social.

NDno definit A Aanual

Programació i planificació financera (3104GAP016)

L'objectiu d'aquesta assignatura és conèixer com realitzar la programació i planificació financera d'una administració pública utilitzant eines, principalment, comptables. Pel fet de ser l'administració pública més propera la ciutadà es realitzarà un especial èmfasi en l'administració local.

NDno definit A 1primer semestre

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual
B 1primer semestre
C Aanual
DG Aanual

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics (3104DR0128)

NDno definit A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret penal del treball i de l'empresa (3104CT0013)

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

OPoptativa A 2segon semestre

Processos judicials: nocions bàsiques (3104CT0025)

OPoptativa A 1primer semestre

Argumentació jurídica (3104DR0028)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les falacies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa A 1primer semestre

Comptabilitat per a juristes (3104DR0030)

La comptabilitat com a instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

OPoptativa A 1primer semestre

Criminologia (3104DR0031)

Teories criminològiques, institucions de control penal i problemes actuals.

OPoptativa A 1primer semestre

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre

Dret de la competència (3104DR0038)

OPoptativa A 2segon semestre

Dret de la protecció social (3104DR0042)

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

OPoptativa A 1primer semestre

Dret de la seguretat i salut en el treball (3104DR0043)

Treball, salut i medi ambient laboral. Prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions dels empresaris i dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Responsabilitats legals.

OPoptativa A 1primer semestre

Dret del consum (3104DR0046)

Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.

OPoptativa A 2segon semestre

Dret del medi ambient (3104DR0047)

La normativa sobre el medi ambient i les regulacions sectorials sobre recursos naturals. Les competències de les Administracions públiques. Els mitjans d'actuació dels particulars.

OPoptativa A 2segon semestre

Dret local (3104DR0056)

Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.

OPoptativa A 1primer semestre

Dret matrimonial i processal canònic (3104DR0058)

Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.

OPoptativa A 1primer semestre

Dret penitenciari (3104DR0063)

Anàlisi sistemàtic de l'execució de la pena i concretament de la legislació penitenciària. Drets i deures dels interns, règims penitenciaris, classificació, tractament, sortides i beneficis, llibertat condicional, sancions i procediments, el Jutge de Vigilància Penitenciària.

OPoptativa A 1primer semestre

Dret privat europeu i comparat II B (dret de danys) (3104DR0066)

Europeïtzació del Dret de danys. Els principis europeus del Dret de danys.

OPoptativa A 2segon semestre

Dret social europeu (3104DR0070)

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

OPoptativa A 2segon semestre

Dret urbanístic (3104DR0071)

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

OPoptativa A 2segon semestre

Drets lingüístics (3104DR0072)

Definició i identificació dels drets lingüístics. Normativa reguladora dels drets lingüístics. Les nocions d'oficialitat, doble oficialitat i llengua pròpia. Deures lingüístics. El bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El règim jurídic de la llengua catalana.

OPoptativa A 1primer semestre

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica (3104DR0076)

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo.

OPoptativa A 2segon semestre

Els delictes davant el tribunal del jurat (3104DR0078)

Anàlisi dels delictes subjectes al tribunal del jurat i desenvolupament dels aspectes pràctics que caracteritzen aquest procés.

OPoptativa A 1primer semestre

Fiscalitat de l'empresa (3104DR0083)

Anàlisi específic dels tributs que recauen sobre les activitats econòmiques, incloent tant els aspectes materials de la tributació com els deures formals de la naturalesa tributària que recauen sobre l'empresari.

OPoptativa A 1primer semestre

Gestió de serveis públics (3104DR0086)

Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.

NDno definit A 1primer semestre

Història de les constitucions i de la codificació (3104DR0087)

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

OPoptativa A 1primer semestre

Història del dret penal (3104DR0088)

L'assignatura ofereix una aproximació històrica al desenvolupament del dret penal europeu i espanyol.

OPoptativa A 2segon semestre

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre

Organitzacions internacionals (3104DR0100)

Nocions generals de les organitzacions internacionals. El Dret de les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals d'àmbit universal. L'organització de les Nacions Unides. Els organismes especialitzats. Organitzacions internacionals d'àmbit regional: europees i no europees.

OPoptativa A 1primer semestre

Patrimoni públic (3104DR0101)

Domini públic. Patrimoni històric-artístic. Patrimoni natural. Règim de gestió i de conservació.

OPoptativa A 2segon semestre

Pràctica processal civil I (3104DR0108)

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

OPoptativa A 2segon semestre

Pràctica processal penal (3104DR0111)

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

OPoptativa A 1primer semestre

Tributació local (3104DR0125)

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

OPoptativa A 2segon semestre

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques (3104DR0126)

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa A 2segon semestre

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104GAP028)

En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de les desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etc.) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten la Catalunya actual. Desigualtat, diferència, estructura social, grups socials, benestar, polítiques públiques, estat del benestar, gènere, edat, classe, ètnia, territori, seguretat social, mercat de treball, educació, sanitat, exclusió social.

OPoptativa A 2segon semestre

Dret constitucional europeu (3104GAP030)

OPoptativa A 1primer semestre

Economia del sector públic (3104GAP038)

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir els coneixements sobre les errades del mercat així com les seves possibles solucions. L'estudiant aprendrà a identificar problemes de béns públics, externalitats, competència imperfecta i informació asimètrica i serà capaç d'avaluar i proposar polítiques destinades a resoldre aquests problemes, amb la finalitat de millorar el benestar social. L'estudi dels aspectes fonamentals de la teoria dels impostos proporcionarà un instrument adicional per a l'avaluació de la intervenció pública.

OPoptativa A 2segon semestre

Polítiques econòmiques europees (3104GAP061)

Partint de la base que els alumnes ja tenen les nocions bàsiques sobre la Unió Europea, en aquesta assignatura es vol proporcionar-ne una formació horitzontal. El programa recull diverses polítiques comunitàries que permeten entendre la incidència de la Unió a l'escenari mundial.

OPoptativa A 1primer semestre

Sancions administratives (3104GAP068)

Aquesta assignatura de lliure eleccció pretén oferir als estudiants l'anàlisi de l'exercici de la potestat sancionadora de les Administracions Públiques, amb especial referència amb l'Administració Local.

OPoptativa A 2segon semestre

Sistema impositiu espanyol (3104GAP069)

OPoptativa A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.