Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2012-2013

Grau en Química

Química bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química (3103G00040)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 A Aanual

Biologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia (3103G00041)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Origen i evolució dels éssers vius. Biodiversitat i filogènia. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes

Bbàsica 9 A Aanual

Matemàtiques bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matemàtiques (3103G00042)

Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.

Bbàsica 9 A Aanual

Física bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Física (3103G00043)

Escales. Dimensions. Anàlisi vectorial. Cinemàtica i Dinàmica. Gravitació Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de Sòlids. Fluids. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. Electricitat. Electrostàtica. Magnetisme. Camp magnètic. Inducció magnètica. Magnetisme en la matèria. Ones. Equació d'ones. Òptica física. Polarització. Interferència i difracció. Òptica lineal. Lents. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 A Aanual

Geologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Geologia (3103G00044)

Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.

Bbàsica 6 A Aanual

Tècniques científiques integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques científiques integrades I (3103G00001)

Seguretat en l'ús de productes químics. Símbols i pictogrames de perillositat. Frases R i S Organització del laboratori i seguretat. Emmagatzemament de productes. Gestió de residus de laboratori. Actuacions en cas d'emergència. Risc biològic al laboratori. Riscs i seguretat en el treball de camp Fonts d'informació científica. Recerca d'informació científica. Com citar informació científica. Propietat intel•lectual de la informació. Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi exploratòria estadística univariant de dades. Anàlisi exploratòria estadística bivariant de dades. Els recursos estadístics dels programes de programari lliure com R, G-Stat i altres de similars i/o de Microsoft Office Excel.

Bbàsica 6 A Aanual

Tècniques científiques integrades II (3103G00002)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 A Aanual

Tècniques científiques integrades III (3103G04065)

Es pretén que l'alumne desenvolupi habilitats en el disseny experimental bàsic i en la recerca d'informació necessària per a dur a terme les tasques de laboratori. Es recolliran i interpretaran dades experimentals i es manipularà la instrumentació i el material propis d'un laboratori químic. Serà fonamental el correcte ús dels elements de protecció personal. Es treballarà l'elaboració d'informes de laboratori.

Bbàsica 6 A Aanual

Termodinàmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Termodinàmica bàsica (3103G00068)

Termodinàmica Bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre

Termodinàmica química i estadística (3103G04005)

Equilibri químic. Equilibri de fases i sistemes d'un sol component. Dissolucions ideals i reals. Propietats coligatives. Distribució de Boltzmann. Funció de partició canònica. Càlcul estadístic de funcions termodinàmiques.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Química quàntica i espectroscòpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química quàntica i espectroscòpia (3103G04055)

Postulats de la mecànica quàntica. Sistemes senzills. Àtoms hidrogenoides. Àtoms polielectrònics. Molècules Diatòmiques. Molècules Poliatòmiques. Mètode de Huckel. Bases de l'espectroscopia. Interacció matèria-Radiació. Espectroscopia molecular. Espectroscopia Ramana. Espectres electrònics. Espectres de ressonància magnètica nuclear i d'espin.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Química dels elements

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química dels elements (3103G04056)

Característiques dels elements dels blocs s i p, i dels seus compostos: enllaç i propietats. Característiques generals dels composts dels elements dels blocs d i f.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Química dels compostos orgànics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química dels compostos orgànics (3103G00046)

Estructura i propietats dels composts orgànics. Isomería i estereoisomeria. Reactivitat. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Alcans, alquens, alquins i aromàtics. Derivats halogenats. Alcohols, èters i fenols. Composts nitrogenats. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics i derivats. Composts difuncionals.

OBobligatòria 6 QM 2segon semestre

Introducció en l'experimentació en síntesi química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció en l'experimentació en síntesi química (3103G04058)

Aplicacions de tècniques bàsiques usades en síntesi . Reflux, extracció, filtració, destil•lació, cristal•lització, cromatografia.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Enginyeria química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes numèrics (3103G04006)

Errors i aproximacions. Zeros de funcions. Interpolació de funcions. Integració i derivació numèriques. Integració numèrica d'equacions diferencials. Sistemes lineals.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Experimentación en enginyeria química (3103G04008)

Aplicació pràctica de reactors químics i cinètica de reacció. Transmissió de calor i de matèria. Circulació de fluids.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Enginyeria química (3103G04009)

Balanços de matèria i energia. Principis per al disseny de reactors químics. Fenòmens de transport. Operacions unitàries.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioquímica (3103G00004)

Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.

OBobligatòria 6 QM 1primer semestre

Experimentació en bioquímica (3103G00005)

Introducció a l'experimentació en bioquímica.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre

Química analítica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Principis de química analítica (3103G04011)

Principis de la Química Analítica. El procès analític. Tractament estadístic de les dades analítiques. Aspectes qualitatius. Volumetries àcid-base. Volumetries de formació de complexos. Volumetries de precipitació. Mètodes gravimètrics d'anàlisi. Volumetries Redox. Introducció a les tècniques instrumentals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Introducció a l'experimentació en química analítica (3103G04012)

Identificació d'espècies químiques. Aplicacions de les tècniques volumètriques i gravimètriques d'anàlisi . Aplicacions de l'espectroscòpia UV vis.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Química física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Cinètica química i dinàmica molecular (3103G00047)

Fenòmens de transport i de superfície. Cinètica química: cinètica formal i cinètica molecular. Mecanismes. Catàlisi.

OBobligatòria 3 QM 1primer semestre

Electroquímica i química macromolecular (3103G04014)

Dissolucions d'electròlits. Conductivitat. Equilibris iònics i electroquímics. Cinètica electròdica. Macromolècules. Polímers. Coloides.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Experimentació en química física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Experimentació en química física (3103G04059)

Termodinàmica química i equilibri. Espectroscòpia. Cinètica química. Electroquímica. Viscosimetria i macromolècules. Aplicacions computacionals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Química inorgànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química inorgànica avançada (3103G04015)

Introducció a la química de l'estat sòlid. Estructura, enllaç, estequiometria i defectes als sòlids inorgànics. Diagrames de fases. Dissolucions sòlides. Reactivitat dels sòlids. Introducció a la química bioinorgànica. Elements inorgànics i el seu paper en els sistemes biològics. Metalls en medicina

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Compostos de coordinació (3103G04016)

Simetria. Geometries de coordinació i isòmers. Modles d'enllaç: TCC i TOM. Sèrie espectroquímica. Mecanismes de Reacció; Substitució, isomerització. Reaccions xarxa –ox. Espectres UV - vis dels complexos i relació amb l'estructura electrònica. Propietats magnètiques dels complexos i relació amb l'estructura electrònica.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Química orgànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Elucidació estructural de compostos orgànics (3103G00048)

Determinació estructural de composts orgànics per mètodes espectroscòpics: Espectroscòpia Infraroja, Espectroscòpia de Masses, Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear d'1 H i 13 C.

OBobligatòria 3 QM 2segon semestre

Mètodes sintètics orgànics (3103G04017)

Formació d'enllaços carboni-carboni i carboni-heteroàtom. Interconversió de grups funcionals. Metodologia sintètica. Anàlisi retrosintètica. Composts heterocíclics. Estructura i síntesi de productes naturals orgànics.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Experimentació en síntesi química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Experimentació en síntesi química (3103G04060)

Aplicacions de tècniques i mètodes de síntesi. Caracterització de composts inorgànics i orgànics.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre

Química analítica avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi instrumental (3103G04019)

Anàlisi instrumental. Principis generals. Tècniques òptiques d'anàlisi. Espectrometria de masses. Tècniques electroanalítiques. Tècniques tèrmiques d'anàlisi. Cromatografia. Principis generals. Cromatografia de gasos. Cromatografia de líquids. Acoblaments amb espectrometria de masses. Tècniques electroforètiques. Hibridació instrumental.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Química analítica avançada (3103G04020)

Introducció a la Quimiometria i assegurament de la qualitat. Presa de mostra. Tractament de mostra. Automatització del procés analític. Mètodes cinètics d'anàlisi.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Experimentació en química analítica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Experimentació en química analítica (3103G04061)

Laboratori d'anàlisi de compostos orgànics i inorgànics. Aplicacions de les principals tècniques instrumentals en Química Analítica: cromatogràfiques, òptiques, electroquímiques, etc. Gestió de la qualitat al laboratori analític.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estudi de casos (3103G04021)

Estudi multidisciplinari de casos reals d'interès científic, industrial i/o social utilitzant metodologies d'aprenentatge basades en problemes.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Projectes (3103G04022)

Com avaluar econòmicament un projecte de química

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Ciència dels materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ciència dels materials (3103G04062)

Zeolites. MOFs. Polímers. Materials amb propietats elèctriques, magnètiques, òptiques i mecàniques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Química computacional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Laboratori de química computacional (3103G00049)

Pràctiques en la utilització de diferents programes de càlcul i aplicació de metodologies per al tractament de sistemes i dades moleculars.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Química teòrica i computacional (3103G04023)

Fonaments mecanoquàntics de l'estructura molecular. Mètodes de càlcul quàntics i no quàntics. Altres descripcions dels sistemes atòmics, moleculars i de les seves propietats. Processament de dades.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Estructura molecular (3103G04025)

Interacció matèria-radiació. Espectroscòpia teòrica

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Quimioinformàtica (3103G04026)

Aplicació de recursos computacionals per a la generació, gestió, transferència i anàlisi de dades química i molecular. Disseny molecular i predicció de propietats. Aplicacions al disseny /in silico / de fàrmacs i altres composts. Bases de dades i llibreries moleculars. Formats de fitxers. Descriptors químics: obtenció, gestió i tractament. Quimiometria i anàlisi estadística de dades. Visualització. Models matemàtics i QSAR /QSPR.High Throughput Screening virtual. Química combinatòria. Disseny i modelatge moleculars: farmacòfors i docking. Representació d'estructures. Semblança i diversitat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Tecnologia industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química industrial (3103G00054)

Descripció dels principals processos químics que es duen a terme a escala industrial. Principals aspectes tècnics, econòmics i mediambientals associats a aquests processos.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Operacions de separació (3103G04028)

abc

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Reactors químics (3103G04029)

abc

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Control de processos químics (3103G04030)

abc

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Anàlisi química i qualitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi instrumental avançada (3103G00056)

Tècniques d'anàlisi de superfícies. Espectrometria de masses, acoblaments amb cromatografia. Sensors. Mètodes radioquímics

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Anàlisi d’aliments (3103G00058)

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Control i gestió de la qualitat (3103G04032)

Concepte de qualitat. Normes i models de qualitat: normalització, acreditació, certificació. Els principis de les Bones Pràctiques de Laboratori. Garantia de la qualitat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
EF 1primer semestre
EJ 2segon semestre
RA 2segon semestre

Química analítica del medi ambient (3103G04033)

El medi ambient i la pol·lució. Anàlisi de mostres ambientals: aspectes generals i determinacions més significatives en atmosfera, aigües, sòls i biota.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
RA 1primer semestre

Síntesi química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G00053)

Estudi estructural i químic dels principals heterocicles aromàtics. Síntesi de fàrmacs heterocíclics.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre
RA 2segon semestre

Química organometàl·lica (3103G04036)

Compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04037)

Tècniques espectroscòpiques utilitzades en la descripció de l'estructura de composts inorgànics. Tecniques magnètiques utilitzades per a la descripció de l'estructura electrònica de composts químics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Determinació estructural avançada (3103G04039)

Determinació estructural de compostos orgànics i organometàl·lics emprant espectrometria de masses, ressonància magnètica nuclear i difracció de raigs-X.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Química biològica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química bioanalítica (3103G00051)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Anàlisi immunoquímica i Anàlisi enzimàtica. Sensors i biosensors. Metodologies avançades en cromatografia i espectrometria de masses.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química dels productes naturals (3103G00067)

L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva biosíntesi i importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions. Es posa èmfasi en la seva bioproducció.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química bioinorgànica (3103G04042)

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química bioorgànica (3103G04043)

Estudi de les biomolècules i la seva funció des d'un punt de vista químic

OPoptativa 3 A 1primer semestre
RA 1primer semestre

Pràctiques en empreses

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empreses (3103G04063)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte. Col•laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. L‘objectiu és desenvolupar una acció formativa en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva professió i desenvolupar competències que afavoreixen la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 6 F 1primer semestre
J Aanual
RA Aanual
S Aanual
T Aanual
U Aanual

Complements específics en ciències químiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química verda (3103G00050)

Definició i principis de química verda. Economia atòmica, minimització de productes de rebuig. Planificació de noves metodologies

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Catàlisi (3103G04044)

Principis de catàlisi homogènia i heterogènia.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Mecanismes de les reaccions orgàniques (3103G04045)

Estudi de mètodes teòrics i experimentals utilitzats per determinar el procés mecanístic d'una reacció orgànica.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Optatives tipus A

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Laboratori de química computacional (3103G00049)

Pràctiques en la utilització de diferents programes de càlcul i aplicació de metodologies per al tractament de sistemes i dades moleculars.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Química bioanalítica (3103G00051)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Anàlisi immunoquímica i Anàlisi enzimàtica. Sensors i biosensors. Metodologies avançades en cromatografia i espectrometria de masses.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G00053)

Estudi estructural i químic dels principals heterocicles aromàtics. Síntesi de fàrmacs heterocíclics.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre
RA 2segon semestre

Química industrial (3103G00054)

Descripció dels principals processos químics que es duen a terme a escala industrial. Principals aspectes tècnics, econòmics i mediambientals associats a aquests processos.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Anàlisi instrumental avançada (3103G00056)

Tècniques d'anàlisi de superfícies. Espectrometria de masses, acoblaments amb cromatografia. Sensors. Mètodes radioquímics

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Anàlisi d’aliments (3103G00058)

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química dels productes naturals (3103G00067)

L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva biosíntesi i importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions. Es posa èmfasi en la seva bioproducció.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química teòrica i computacional (3103G04023)

Fonaments mecanoquàntics de l'estructura molecular. Mètodes de càlcul quàntics i no quàntics. Altres descripcions dels sistemes atòmics, moleculars i de les seves propietats. Processament de dades.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Estructura molecular (3103G04025)

Interacció matèria-radiació. Espectroscòpia teòrica

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Quimioinformàtica (3103G04026)

Aplicació de recursos computacionals per a la generació, gestió, transferència i anàlisi de dades química i molecular. Disseny molecular i predicció de propietats. Aplicacions al disseny /in silico / de fàrmacs i altres composts. Bases de dades i llibreries moleculars. Formats de fitxers. Descriptors químics: obtenció, gestió i tractament. Quimiometria i anàlisi estadística de dades. Visualització. Models matemàtics i QSAR /QSPR.High Throughput Screening virtual. Química combinatòria. Disseny i modelatge moleculars: farmacòfors i docking. Representació d'estructures. Semblança i diversitat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Operacions de separació (3103G04028)

abc

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Reactors químics (3103G04029)

abc

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Control de processos químics (3103G04030)

abc

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Control i gestió de la qualitat (3103G04032)

Concepte de qualitat. Normes i models de qualitat: normalització, acreditació, certificació. Els principis de les Bones Pràctiques de Laboratori. Garantia de la qualitat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
EF 1primer semestre
EJ 2segon semestre
RA 2segon semestre

Química analítica del medi ambient (3103G04033)

El medi ambient i la pol·lució. Anàlisi de mostres ambientals: aspectes generals i determinacions més significatives en atmosfera, aigües, sòls i biota.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química organometàl·lica (3103G04036)

Compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04037)

Tècniques espectroscòpiques utilitzades en la descripció de l'estructura de composts inorgànics. Tecniques magnètiques utilitzades per a la descripció de l'estructura electrònica de composts químics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Determinació estructural avançada (3103G04039)

Determinació estructural de compostos orgànics i organometàl·lics emprant espectrometria de masses, ressonància magnètica nuclear i difracció de raigs-X.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Química bioinorgànica (3103G04042)

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química bioorgànica (3103G04043)

Estudi de les biomolècules i la seva funció des d'un punt de vista químic

OPoptativa 3 A 1primer semestre
RA 1primer semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Laboratori de química computacional (3103G00049)

Pràctiques en la utilització de diferents programes de càlcul i aplicació de metodologies per al tractament de sistemes i dades moleculars.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Química verda (3103G00050)

Definició i principis de química verda. Economia atòmica, minimització de productes de rebuig. Planificació de noves metodologies

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química bioanalítica (3103G00051)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Anàlisi immunoquímica i Anàlisi enzimàtica. Sensors i biosensors. Metodologies avançades en cromatografia i espectrometria de masses.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3103G00053)

Estudi estructural i químic dels principals heterocicles aromàtics. Síntesi de fàrmacs heterocíclics.

OPoptativa 3 QM 2segon semestre
RA 2segon semestre

Química industrial (3103G00054)

Descripció dels principals processos químics que es duen a terme a escala industrial. Principals aspectes tècnics, econòmics i mediambientals associats a aquests processos.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Anàlisi instrumental avançada (3103G00056)

Tècniques d'anàlisi de superfícies. Espectrometria de masses, acoblaments amb cromatografia. Sensors. Mètodes radioquímics

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Anàlisi d’aliments (3103G00058)

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química dels productes naturals (3103G00067)

L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva biosíntesi i importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions. Es posa èmfasi en la seva bioproducció.

OPoptativa 3 QM 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química teòrica i computacional (3103G04023)

Fonaments mecanoquàntics de l'estructura molecular. Mètodes de càlcul quàntics i no quàntics. Altres descripcions dels sistemes atòmics, moleculars i de les seves propietats. Processament de dades.

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Estructura molecular (3103G04025)

Interacció matèria-radiació. Espectroscòpia teòrica

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Quimioinformàtica (3103G04026)

Aplicació de recursos computacionals per a la generació, gestió, transferència i anàlisi de dades química i molecular. Disseny molecular i predicció de propietats. Aplicacions al disseny /in silico / de fàrmacs i altres composts. Bases de dades i llibreries moleculars. Formats de fitxers. Descriptors químics: obtenció, gestió i tractament. Quimiometria i anàlisi estadística de dades. Visualització. Models matemàtics i QSAR /QSPR.High Throughput Screening virtual. Química combinatòria. Disseny i modelatge moleculars: farmacòfors i docking. Representació d'estructures. Semblança i diversitat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Operacions de separació (3103G04028)

abc

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Reactors químics (3103G04029)

abc

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Control de processos químics (3103G04030)

abc

OPoptativa 3 EJ 2segon semestre

Control i gestió de la qualitat (3103G04032)

Concepte de qualitat. Normes i models de qualitat: normalització, acreditació, certificació. Els principis de les Bones Pràctiques de Laboratori. Garantia de la qualitat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
EF 1primer semestre
EJ 2segon semestre
RA 2segon semestre

Química analítica del medi ambient (3103G04033)

El medi ambient i la pol·lució. Anàlisi de mostres ambientals: aspectes generals i determinacions més significatives en atmosfera, aigües, sòls i biota.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química organometàl·lica (3103G04036)

Compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3103G04037)

Tècniques espectroscòpiques utilitzades en la descripció de l'estructura de composts inorgànics. Tecniques magnètiques utilitzades per a la descripció de l'estructura electrònica de composts químics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Determinació estructural avançada (3103G04039)

Determinació estructural de compostos orgànics i organometàl·lics emprant espectrometria de masses, ressonància magnètica nuclear i difracció de raigs-X.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
RA 2segon semestre

Química bioinorgànica (3103G04042)

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

OPoptativa 3 A 1primer semestre
RA 1primer semestre

Química bioorgànica (3103G04043)

Estudi de les biomolècules i la seva funció des d'un punt de vista químic

OPoptativa 3 A 1primer semestre
RA 1primer semestre

Treball fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3103G04064)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques per resoldre un problema químic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball fet.

NDno definit 12 A Aanual
EJ Aanual
ES Aanual
S Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.