Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Grau en Ciències Ambientals

Química bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química (3103G00040)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 A Aanual

Biologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia (3103G00041)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Origen i evolució dels éssers vius. Biodiversitat i filogènia. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes

Bbàsica 9 A Aanual

Matemàtiques bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matemàtiques (3103G00042)

Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.

Bbàsica 9 A Aanual

Física bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Física (3103G00043)

Anàlisi vectorial. Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 A Aanual

Geologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Geologia (3103G00044)

Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.

Bbàsica 6 A Aanual

Tècniques científiques integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques científiques integrades I (3103G00001)

Seguretat en l'ús de productes químics. Símbols i pictogrames de perillositat. Frases R i S Organització del laboratori i seguretat. Emmagatzemament de productes. Gestió de residus de laboratori. Actuacions en cas d'emergència. Risc biològic al laboratori. Riscs i seguretat en el treball de camp Fonts d'informació científica. Recerca d'informació científica. Com citar informació científica. Propietat intel•lectual de la informació. Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi exploratòria estadística univariant de dades. Anàlisi exploratòria estadística bivariant de dades. Els recursos estadístics dels programes de programari lliure com R, G-Stat i altres de similars i/o de Microsoft Office Excel.

Bbàsica 6 A Aanual

Tècniques científiques integrades II (3103G00002)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 A Aanual

Tècniques científiques integrades III (3103G03082)

Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.

Bbàsica 6 CA Aanual

Adaptació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química (3103G00040)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 A Aanual

Matemàtiques (3103G00042)

Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.

Bbàsica 9 A Aanual

Física (3103G00043)

Anàlisi vectorial. Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 A Aanual

Bases científiques del medi natural

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Zoologia (3103G00015)

Coneixements bàsics en zoologia. Fonaments de l'organització i el desenvolupament animal, anatomia comparada i sistemàtica, així com de diversitat, filogènia i ecologia dels grans grups animals. Fonaments de zoologia aplicada.

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Botànica (3103G00017)

Diversitat dels organismes vegetals i dels fongs. Classificació i línies filogèniques. Característiques generals, ecologia i utilitats dels principals grups.

OBobligatòria 6 CA 2segon semestre

Pràctiques de botànica (3103G00064)

Bases d'organització vegetal. Principals tipus estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Bases per a la descripció de la vegetació.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Pràctiques de zoologia (3103G00065)

L'estudiant haurà de desenvolupar la correcta manipulació i observació dels exemplars, el reconeixement d'estructures, la classificació mitjançant claus dicotòmiques i la identificació visual d'espècies singulars de fauna.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Processos i recursos geològics (3103G03004)

Processos geològics externs i formes. Recursos geològics.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Pràctiques de processos i recursos geològics (3103G03005)

Processos petrogenètics. Roques i minerals. Processos externs. Recursos geològics.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Meteorologia i climatologia (3103G03010)

L'atmosfera. Descripció. Origen i composició. Estructura vertical. Fenòmens dinàmics, termodinàmics, i microfísics que ocorren en l'atmosfera. Circulació general atmosfèrica. Patrons sinòptics. Situacions sinòptiques i típiques. El sistema climàtic. Els climes de la Terra. Índexs climàtics. El clima mediterrani i el clima a Catalunya

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Pràctiques de meteorologia i climatologia (3103G03011)

Variables meteorològiques. Anàlisi i interpretació de mapes sinòptics. Simbologia. Tipus de masses d'aire. Tècniques d'observació i instrumentació. Observació de núvols. Anàlisi i tractament de dades meteorològiques. Anàlisis climàtics. Radiació i energia. Factors d'influència climàtica. Classificació climàtica bàsica. Anàlisi de casos pràctics. Discussió a partir de documents científics.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Hidrogeologia (3103G03012)

El cicle hidrològic i els recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània. Qualitat de l'aigua en rius i aqüífers. Aspectes hidrològics d'interès ambiental: règim de cabals de manteniment, contaminació puntual i difusa del medi hidrològic, intrusió marina, pressions i impactes a sobre dels recursos.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Pràctiques de hidrogeologia (3103G03013)

Balanç hídric en una conca. Estudi i definició d'aqüífers. Realització de piezometries i interpretació de dades piezomètriques. Anàlisi i interpretació de dades hidroquímiques.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Ciencies socials, econòmiques i jurídiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Medi ambient i societat (3103G03014)

L’assignatura te com a objectiu introduir l’alumnat en els grans temes, conceptes i eines que articulen la reflexió i la pràctica professional a l’entorn de la relació societat/ medi/ territori i de la seva plasmació, a diverses escales.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Economia (3103G03015)

Introducció a l’economia medi ambiental.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Legislació ambiental (3103G03016)

Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Cartografia (3103G03017)

Introducció als diferents tipus de documents cartogràfics, als conceptes fonamentals en cartografia i a l'elaboració de mapes.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Matèries instrumentals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estadística (3103G00045)

Teoria de la probabilitat. Inferència estadística. Experiments amb un únic factor. Models lineals. Contrastos no paramètrics. Anàlisi descriptiva multivariant aplicada a la experimentació biològica.

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Enginyeria ambiental (3103G03019)

Balanç de matèria. Balanç d'energia. Aplicació a processos ambientals i instal·lacions.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Pràctiques d'enginyeria ambiental (3103G03020)

Pràctiques d’Enginyeria Ambiental és una assignatura totalment pràctica on s’estudia l’aplicació de balanços de matèria i energia en instal•lacions experimentals. Consta de dues parts: una primera part de pràctiques de laboratori, on es realitzen tres pràctiques en diferents muntatges experimentals (balanç de matèria, balanç d'energia i bescanviador de calor) ; i una segona part on es realitza un Cas Pràctic on és necessària l’aplicació de balanços de matèria i energia per tal de resoldre’l.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Bases ecològiques ambientals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ecologia (3103G00018)

Fonaments. Factors ambientals. Autoecologia. Ecofisiologia. Interacció entre espècies. Descripció i tipus de comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. Successió i explotació. Ecologia humana.

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Pràctiques d'ecologia (3103G00066)

L'objectiu principals d’aquesta assignatura és l’assimilació per part dels estudiants dels mètodes més habituals en el camp de la investigació en ecologia, incloent el treball de camp, el treball experimental de laboratori i l’aplicació de models. Els diferents mètodes de treball permeten al mateix temps assimilar conceptes clau d’ecologia.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Microbiologia ambiental (3103G03023)

Característiques generals dels microorganismes. Diversitat i funcions dels microorganismes en la naturalesa. Comunitats bacterianes i ecosistemes microbians. Metodologies d'estudi dels microorganismes en la naturalesa. Utilitat ambiental dels microorganismes.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Tecnologia ambiental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tractament d'aigües i residus (3103G03024)

Processos de depuració d'aigües físics, químics i biològics. Potabilització d'aigua. Plans de gestió de residus. Sistemes de tractament i disposició dels residus.

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Pràctiques de tractament d'aigües i residus (3103G03025)

Les Pràctiques de tractament d’aigües i residus és una assignatura totalment pràctica que pertany al mòdul de Tecnologia Ambiental. L’assignatura es basa en els processos de depuració d’aigües tan físics, químics com biològics, la potabilització de l’aigua, els plans de gestió de residus i els sistemes de tractament i disposició de residus. L’objectiu principal es basa en observar, analitzar i resoldre de manera pràctica els problemes ambientals utilitzant les diverses tecnologies plantejades en l’assignatura de Tractament d’aigües i residus. Durant la primera part de l’assignatura es realitzen diferents pràctiques al laboratori que permetran avaluar el procés i l’eficiència d’algunes tecnologies emprades en els problemes ambientals. Per altra banda, durant la segona part es realitzen treballs sobre diverses instal•lacions basades en gestió ambiental per a evaluar el funcionament de cadascuna d’elles. Finalment, es treballen a l’aula els processos estudiats i es posen en comú els trets característics i les mancances de cada tecnologia.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Contaminació atmosfèrica (3103G03026)

Tècniques d'anàlisi i control.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Química ambiental (3103G03027)

Principis de química ambiental Anàlisi i caracterització d'aigües: determinació de la concentració de clorurs, fosfats, duresa i alcalinitat de l'aigua. Terres: pH, conductivitat i capacitat d'intercanvi catiònic. Contaminació de l'aigua. Quimica de sóls. Contaminació de sóls

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Gestió i qualitat ambiental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03028)

Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Creació i manipulació d'informació geogràfica per a l'anàlisi territorial i ambiental amb programari propietari: ArcGis-ArcView 10.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Ordenació del territori (3103G03029)

Dinàmiques territorials recents. Conflictes territorials. Processos i mètodes de planificació urbana i territorial. Planificació estratègica ambiental.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Pràctiques d'ordenació del territori (3103G03030)

Sortides de camp. Domini de les noves eines de gestió i ordenació del territori.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Educació ambiental (3103G03031)

Visió crítica dels programes educacionals i dels mètodes d'ensenyament-aprenentatge que es centren en la conscienciació ambiental. Programes de formació amb èmfasi en l'anàlisi del medi ambient. Comportament ecològic responsable.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Avaluació d'impacte ambiental (3103G03032)

Metodologia d'identificació i valoració d'impactes.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Pràctiques d'avaluació d'impacte ambiental (3103G03033)

Pràctiques de camp d'avaluació d'impactes ambientals en projectes d'infraestructures, d'aprofitament de recursos naturals, activitats industrials, planejament urbanístic i d'altres.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Conservació de la biodiversitat I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biodiversitat (3103G00020)

Concepte i valor de la biodiversitat. Origen i nivells que conformen la biodiversitat. Identificació de recursos genètics com components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Estratègies per a la conservació de la diversitat biològica: models de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes de l'extinció i impacte de l'espècie humana.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Geobotànica (3103G00021)

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Comunitats animals (3103G00022)

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Gestió de fauna (3103G00061)

Gestió per a la conservació de la biodiversitat animal. Bases científiques de la conservació biològica. Eines per a la gestió de la fauna. Casos pràctics de gestió de fauna.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Gestió de flora (3103G00062)

Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Ciència i tecnologia ambiental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes de gestió ambiental (3103G03039)

Eines i estratègies de prevenció de la contaminació i gestió dels recursos. Sistemes de gestió ambiental ISO 14.000 i EMAS de la Unió Europea

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Tècniques instrumentals per a la determinació de contaminants (3103G03040)

Determinació de contaminants en matrius ambientals mitjançant tècniques analítiques instrumentals.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Prospecció geofísica (3103G03042)

Mètodes geofísics d'estudi del subsòl i les aigües subterrànies. Prospecció gravimètrica. Prospecció sísmica. Prospecció elèctrica. Prospecció electromagnètica.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Toxicologia ambiental (3103G03043)

Ecotoxicologia. Assaigs de toxicitat. Epidemiologia i salut pública.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Edafologia i contaminació de sòls (3103G03084)

El sòl com a recurs natural. Principals característiques i propietats del sòl. Processos de degradació i conservació de sòls. Contaminació de sòls, gestió i tractament de sòls contaminats.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projectes (3103G03079)

El projecte: definició i objectius. Orígen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals. Direcció i gestió de projectes. Estudi de mercat. Anàlisi d'oferta i demanda. Envergadura del projecte: economia d'escala i optimització. Localització. Mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Despeses de producció. Avaluació econòmica de projectes. Redacció i presentació del projecte.

OBobligatòria 6 CA 2segon semestre

Conservació de la biodiversitat III

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ecologia marina (3103G00032)

Funcionament dels ecosistemes marins. Ecologia del mar Mediterrani. Estructura i Dinàmica dels dominis pelàgic i bentònic

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Genètica de la conservació (3103G00034)

Importància de la genètica en la conservació. Bases genètiques de la conservació biològica. La fragmentació d'hàbitat i la reducció de la mida poblacional. Aspectes genètics de la conservació ex- situ i in- situ. Problemàtica de la translocació d'individus.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Restauració del medi natural (3103G00035)

Pertorbacions naturals i antropogènies del medi natural (zones fluvials i humides). Criteris i tècniques de restauració d'espais afectats per activitats extractives, incendis i altres impactes. Condicionament i revegetació. Aspectes legals.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Ecologia fluvial (3103G00072)

1. L'assignatura estudia les característiques ecològiques dels sistemes fluvials i dels embassaments, en una perspectiva ecosistèmica. Es descriu la rellevància del sistema fisic, de les diferents comunitats biològiques, i del funcionament dels sistemes fluvials mediterranis. 2. TEMES PRINCIPALS -La conca com a unitat hidrològica i biològica. Variables i escales a considerar. Interaccions. - Règims hidrològics en els sistemes fluvials. Geometria hidràulica del tram i de la conca. - L’organització horitzontal en els sistemes fluvials. El riu com a continu. Adaptació general dels organismes a les variacions geomorfològiques, físiques i químiques del riu. - Els transductors d’energia a les xarxes tròfiques fluvials: macròfits, perifiton. - Ús del material particulat i dissolt en els sistemes fluvials. Consumidors de matèria orgànica: detritívors i herbívors. - L’utilització de matèria orgànica dissolta: bucle microbià als sistemes fluvials. - Organització de les comunitats fluvials. Peixos: funció, alimentació i hàbitats. Competència pels recursos. - Funcionalisme de rius intermitents. Influències hidrològiques. Estructura i adaptacions de la biota. - Els grans rius. Dinàmica de les planures d’inundació. - Els embassaments com a sistemes quasilacustres. Models de funcionament i els temps de residència. Organització vertical i longitudinal: l'eix presa-cua. - Funció dels embassaments: integració i regulació. Tipologia dels embassaments de la Península Ibèrica. Classificació geoquímica. Estat tròfic. Producció i eutròfia. Evolució temporal dels embassaments.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Ecologia lacustre (3103G00073)

S'estudien les característiques ecològiques dels sistemes aquàtics lenítics: llacs, llacunes i aiguamolls. L'estudi dels diferents ambients lenítics s'enfoca des d'un punt de vista funcional. S'analitzen des de les característiques físiques i químiques que determinen el funcionament del sistema, fins als diferents organismes que hi intervenen i a la seva funció en l'estructura del sistema. Es presenta, a més, el funcionament dels ecosistemes aquàtics més relevants, amb especial atenció als mediterranis.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Conservació de la biodiversitat II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Vertebrats (3103G00027)

Introducció a l'anatomia funcional dels vertebrats

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Plantes vasculars (3103G00028)

Organització, morfologia, sistemàtica i evolució de les plantes vasculars.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Ecologia de poblacions (3103G00029)

Dinàmica de les poblacions animals i vegetals. Demografia. Avaluació de poblacions.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Botànica marina (3103G00030)

Biologia, diversidad i ecologia dels organismes vegetals marins.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Artròpodes (3103G00059)

Morfologia dels artròpodes. Anatomia funcional comparada: estructura, fisiologia i comportament.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Tecnologia ambiental avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies netes (3103G00055)

Prevenció en origen i control integral de la contaminació. Millors tecnologies disponibles. Producció més neta.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Ecoenergia (3103G03055)

Energies convencionals. Energies renovables. Eficiència en l'ús de l'energia

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Cicle antròpic de l'aigua (3103G03057)

Cicles de l'aigua. El cicle de l'aigua a la ciutat. Petjada hídrica. Aigua i energia

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Monitorització de la contaminació (3103G03085)

Medi ambient i pol·lució. Anàlisi de mostres ambientals: monitorització de pol·luents en atmosfera, aigües, sòls i biota.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Valorització, reciclatge i anàlisi del cicle de vida (3103G03086)

Tècniques de reciclatge i valorització material i energètica. Ecodiseny. Anàlisi del cicle de vida. Casos pràctics.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Gestió ambiental avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes en ecologia (3103G03059)

Mètodes d'estudi en ecologia. Disseny de mostreig i de treball de laboratori. Aplicació pràctica. Anàlisi i realització d'un experiment de camp i de laboratori, anàlisi de les dades, aplicació d'un model ecològic, elaboració d'un article científic.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Tècniques de restauració ambiental (3103G03060)

Tècniques de restauració. Estabilitat de talussos. Erosió superficial. Restauració de lleres fluvials. Restauració d'aqüífers. Restauració de platges. Bases de l'enginyeria geològica.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Sistemes d'informació geogràfica avançats (3103G03062)

En aquesta assignatura s'estudien les diferents aplicacions pràctiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a l'anàlisi i gestió de problemàtiques territorials i ambientals a través de l'anàlisi espacial.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Riscos naturals (3103G03063)

Causes i efectes dels processos naturals perillosos. Mètodes d'avaluació i tècniques de mitigació de desastres naturals.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Economia del medi ambient (3103G03068)

Instruments de la política ambiental: fonaments, comparació i aplicacions. Tècniques de mediació de costos i beneficis ambientals. Aplicacions: polítiques contra el canvi climàtic (tractat de kioto, carbon neutrality, carbon footprint), gestió dels recursos hídrics i valoració de bens ambientals.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Recursos naturals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ecologia aplicada (3103G00036)

S’estudia el funcionament ecològic en ecosistemes forçats, alterats o gestionats per l’activitat humana. S’analitzen ecosistemes on l’interès per a l’home pot ser molt divers, des de l’aprofitament de recursos naturals, la prevenció de riscos, el control de plagues, la generació de residus i la contaminació, la conservació i la restauració d’espècies i hàbitats. L’anàlisi es realitza majoritàriament sobre la base d’estudi de casos, on es pot aprofundir a més detall en aspectes relacionats amb el funcionament ecològic.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Oceanografia (3103G00037)

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Recursos faunístics (3103G00038)

Activitat cinegètica. Pesca en aigües continentals i marines. Control d'espècies animals problemàtiques. Turisme de fauna. Cria lucrativa. Altres usos de la fauna salvatge.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Recursos vegetals (3103G00039)

Usos, aplicacions i metodologies utilitzades per l’aprofitament de recursos vegetals (algues, fongs i plantes terrestres)

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Resposta de la vegetació i la fauna al canvi climàtic (3103G00071)

Efectes del canvi climàtic sobre la distribució, fenologia i conservació dels éssers vius. Estratègies i mecanismes de resposta dels organismes al canvi climàtic i conseqüències sobre la biodiversitat. Canvis en el balanç de carboni dels ecosistemes associats al canvi climàtic.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre
RA 1primer semestre

Complements específics en ciències ambientals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia i gestió d'empreses (3103G00060)

Introducció a l'economia i gestió d'empreses: empresa, emprenedoria i innovació

OPoptativa 6 CA 2segon semestre
RA 2segon semestre

Pràctiques externes (3103G03080)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte en una empresa o institució. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. L‘objectiu és desenvolupar una acció formativa en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva professió i desenvolupar competències que afavoreixen la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 6 F 1primer semestre
J Aanual
RA Aanual
S Aanual

Treball fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3103G03081)

Metodologia, organització i gestió d'informes i projectes. Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques per resoldre un problema ambiental real.

NDno definit 12 F 1primer semestre
J Aanual
S Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.