Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Grau en Biologia

Química bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química (3103G00040)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Biologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biologia (3103G00041)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Origen i evolució dels éssers vius. Biodiversitat i filogènia. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Matemàtiques bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques (3103G00042)

Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Física bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Física (3103G00043)

Anàlisi vectorial. Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Geologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Geologia (3103G00044)

Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques científiques integrades I (3103G00001)

Seguretat en l'ús de productes químics. Símbols i pictogrames de perillositat. Frases R i S Organització del laboratori i seguretat. Emmagatzemament de productes. Gestió de residus de laboratori. Actuacions en cas d'emergència. Risc biològic al laboratori. Riscs i seguretat en el treball de camp Fonts d'informació científica. Recerca d'informació científica. Com citar informació científica. Propietat intel•lectual de la informació. Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi exploratòria estadística univariant de dades. Anàlisi exploratòria estadística bivariant de dades. Els recursos estadístics dels programes de programari lliure com R, G-Stat i altres de similars i/o de Microsoft Office Excel.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades II (3103G00002)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades III (3103G01077)

Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.

Bbàsica 6 BL Aanual CAcatalà

Adaptació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química (3103G00040)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Matemàtiques (3103G00042)

Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Física (3103G00043)

Anàlisi vectorial. Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bioquímica (3103G00004)

Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de Bioquímica (3103G00069)

Introducció a l'experimentació en bioquímica.

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre CAcatalà

Citologia i histologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Citologia i histologia (3103G00006)

La cèl•lula: estructura i funció. Diferenciació cel•lular. Teixits animals. Teixits vegetals.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de citologia i histologia (3103G01007)

Metodologies bàsiques en Citologia i Histologia. Bases microscòpiques de l'organografia.

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre CAcatalà

Zoologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Zoologia (3103G00015)

Coneixements bàsics en zoologia. Fonaments de l'organització i el desenvolupament animal, anatomia comparada i sistemàtica, així com de diversitat, filogènia i ecologia dels grans grups animals. Fonaments de zoologia aplicada.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de zoologia (3103G00065)

L'estudiant haurà de desenvolupar la correcta manipulació i observació dels exemplars, el reconeixement d'estructures, la classificació mitjançant claus dicotòmiques i la identificació visual d'espècies singulars de fauna.

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre CAcatalà

Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3103G00045)

Teoria de la probabilitat. Inferència estadística. Experiments amb un únic factor. Models lineals. Contrastos no paramètrics. Anàlisi descriptiva multivariant aplicada a la experimentació biològica.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre CAcatalà

Microbiologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Microbiologia (3103G00016)

Introducció al món dels microorganismes. Estructura i funcionament dels procariotes. Genètica microbiana. Introducció a la virologia. Metabolisme bacterià, plasticitat i variabilitat del catabolisme. Diversitat, taxonomia i filogènia dels procariotes. Fonaments d'ecologia microbiana i microbiologia ambiental. Fonaments de microbiologia aplicada i biotecnologia microbiana. Introducció a la microbiologia clínica.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de microbiologia (3103G01011)

Metodologies bàsiques al laboratori de microbiologia. Cultiu i manteniment de soques bacterianes. Treball en condicions estèrils i manipulació asèptica de cultius bacterians. Tinció i observació de microorganismes.

OBobligatòria 3 BL 2segon semestre CAcatalà

Genètica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Genètica (3103G00007)

Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de genètica (3103G01013)

Metodologies bàsiques en Genètica

OBobligatòria 3 BL 2segon semestre CAcatalà

Botànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Botànica (3103G00017)

Diversitat dels organismes vegetals i dels fongs. Classificació i línies filogèniques. Característiques generals, ecologia i utilitats dels principals grups.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de botànica (3103G00064)

Bases d'organització vegetal. Principals tipus estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Bases per a la descripció de la vegetació.

OBobligatòria 3 BL 2segon semestre CAcatalà

Fisiologia vegetal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fisiologia vegetal (3103G01016)

Funcionament dels vegetals i la seva regulació. Relacions hídriques, nutrició, fotosíntesi, creixement i desenvolupament.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de fisiologia vegetal (3103G01017)

Metodologies per a l'estudi de les funcions i la regulació de les mateixes en vegetals.

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre CAcatalà

Ecologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ecologia (3103G00018)

Fonaments. Factors ambientals. Autoecologia. Ecofisiologia. Interacció entre espècies. Descripció i tipus de comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. Successió i explotació. Ecologia humana.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques d'ecologia (3103G00066)

L'objectiu principals d’aquesta assignatura és l’assimilació per part dels estudiants dels mètodes més habituals en el camp de la investigació en ecologia, incloent el treball de camp, el treball experimental de laboratori i l’aplicació de models. Els diferents mètodes de treball permeten al mateix temps assimilar conceptes clau d’ecologia.

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre CAcatalà

Evolució

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Evolució (3103G01020)

Origen de la vida i evolució cel·lular. Origen i mesura de la variabilitat natural. Selecció. Teoria de l'espècie i especiació. Evolució molecular. Patrons d'evolució.

OBobligatòria 6 BL 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques d'evolució (3103G01021)

Metodologies i tècniques aplicades a estudis evolutius.

OBobligatòria 3 BL 1primer semestre CAcatalà

Fisiologia animal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fisiologia animal I (3103G01022)

Estructura i funció d'òrgans, aparells i sistemes animals. Regulació i integració de les funcions. Adaptacions funcionals al medi.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre CAcatalà
CE 1primer semestre NDno definit

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01078)

Com funcionen els animals: treball pràctic d'observació, experimentació, anàlisi i discussió.

OBobligatòria 3 BL 2segon semestre CAcatalà

Biologia molecular

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biologia molecular (3103G00019)

Estructura dels genomes. Regulació de l'expressió gènica. Maduració, tipus i funcions de RNA. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant i expressió de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre CAcatalà
CE 1primer semestre NDno definit

Pràctiques de biologia molecular (3103G00063)

OBobligatòria 3 BL 2segon semestre CAcatalà

Biologia de la conservació I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biodiversitat (3103G00020)

Concepte i valor de la biodiversitat. Origen i nivells que conformen la biodiversitat. Identificació de recursos genètics com components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Estratègies per a la conservació de la diversitat biològica: models de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes de l'extinció i impacte de l'espècie humana.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Geobotànica (3103G00021)

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Comunitats animals (3103G00022)

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Gestió de fauna (3103G00061)

Gestió per a la conservació de la biodiversitat animal. Bases científiques de la conservació biològica. Eines per a la gestió de la fauna. Casos pràctics de gestió de fauna.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Gestió de flora (3103G00062)

Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Biologia fonamental i sanitària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de bioinformàtica (3103G00008)

Conceptes bàsics. Bases de dades biològics. Comparació de seqüències. Bioinformàtica estructural. Anàlisi 'òmics'

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Bioinformàtica aplicada (3103G00009)

Eines bioinformàtiques via web. Accés a bases de dades biològics. Filogènia molecular. Identificació de gens.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Fisiologia bacteriana (3103G00023)

Funcionament de la cèl•lula bacteriana. Anàlisi de les estructures internes i externes. Comportament i adaptació de la cèl•lula bacteriana en resposta a condicionants externs. Aplicació de noves metodologies d'estudi. Models metabòlics. Mecanismes de regulació. Mecanismes de senyalització molecular.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre NDno definit
RA 2segon semestre NDno definit

Virologia (3103G00024)

Estructura i composició de les partícules virals. Origen in filogènia. Cicle viral i regulació lisis/lisogènia. Ecologia i patogènia viral. Diagnòstic, profilaxis i terapèutica. Mètodes de cultiu i quantificació dels virus.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Fisiologia cel·lular (3103G00070)

Fisiologia cel.lular. Comunicació cel.lular i resposta cel.lular. Tràfic intracel.lular. Memòria a llarg termini com a model de transducció del senyal. Anàlisi de l'expressió gènica en la transducció del senyal.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Adaptació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fisiologia cel·lular (3103G00070)

Fisiologia cel.lular. Comunicació cel.lular i resposta cel.lular. Tràfic intracel.lular. Memòria a llarg termini com a model de transducció del senyal. Anàlisi de l'expressió gènica en la transducció del senyal.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes (3103G01072)

El Projecte: definició i objectius. Origen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals d'un projecte. Direcció i gestió de projectes. Principis bàsics. Estudi del mercat. Anàlisi de l'oferta i la demanda. Tècniques de projecció de mercat. Dimensió del projecte: economia d'escala i optimització. Localització: Mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Conceptes i mètodes d'estimació. Despeses de producció: fabricació i gestió. Distribució de despeses. Avaluació econòmica de projectes. Anàlisi de riscs i de sensibilitat. Redacció i presentació del projecte.

OBobligatòria 6 BL 2segon semestre CAcatalà

Mòdul biotecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biotecnologia alimentària (3103G00010)

Microbiologia i processos enzimàtics aplicats a la indústria alimmentària. Aplicacions de la biotecnologia al desenvolupament d'aliments. Legislació i seguretat alimentària. Biotecnologia i anàlisi dels aliments.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Genètica aplicada (3103G00011)

Definició de marcador molecular. Tipus de marcadors i detecció. Tècniques de genotipatge . Del fenotip al gen: mapes genètics, QTLs i estudis d'associació. Genètica forense i traçabilitat.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Genòmica (3103G00012)

Organització de l'ADN i del cromosoma. Elements i estructura del genoma. L'ADN codificant i no codificant. Genòmica comparativa i evolució dels Genomes.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre ENanglès
RA 1primer semestre ENanglès

Biotecnologia de la reproducció (3103G00025)

Control i patologia de la reproducció. Tècniques per a la millora de la fecundació, de la producció i de la salut animal. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia vegetal (3103G00026)

Enginyeria genètica de plantes. Aplicacions de les plantes transgèniques en l'agricultura. Utilitat de les plantes transgèniques en la recerca

OPoptativa 3 BL 1primer semestre NDno definit
RA 1primer semestre NDno definit

Mòdul sanitari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Immunologia (3103G00013)

Bases cel•lulars de la immunitat i la inflamació. Fonaments dels mecanismes de defensa animal. Tipus d'immunitat. Immunodeficiències. Tècniques immunològiques.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Neurobiologia (3103G00014)

Bases cel•lulars i moleculars en neurobiologia.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Microbiologia clínica (3103G01041)

Bacteris, fongs, protozous i virus patògens. Sistemes de presa de mostres clíniques per a l'estudi microbiològic. Identificació i cultiu de microorganismes patògens. Malalties infeccioses i control. Bases moleculars de la patogenicitat dels microorganismes. Interacció patògen-hoste, invasivitat, toxigenicitat. Principals toxines microbianes, detecció, anàlisi i mecanismes d'acció.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Regulació metabòlica (3103G01042)

Comunicació intercel.lular; receptors i transducció del senyal. Regulació hormonal, factors de creixement polipeptídics. Proliferació i càncer.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
CE 1primer semestre NDno definit
RA 2segon semestre CAcatalà

Genètica humana (3103G01043)

L'herència mendeliana en les poblacions humanes. Anàlisi de pedigrís. Citogenètica humana. Bases genètiques de malalties humanes. Tractament de malalties genètiques. Consell genètic.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre ENanglès
RA 2segon semestre ENanglès

Mòdul fonamental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Reproducció i desenvolupament (3103G01046)

Introducció a l'anatomia i fisiologia de la reproducció i el desenvolupament.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Genètica de poblacions (3103G01047)

La variació genètica en les poblacions naturals. Anàlisi de la variació contínua i la variació discreta. Poblacions en equilibri. Efectes genètics dels factors que alteren l'equilibri i la seva detecció. Estructura jeràrquica de les poblacions.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Ecologia microbiana (3103G01048)

Distribució i diversitat dels microorganismes en la natura. Resposta de les poblacions microbianes als factors ambientals. Interaccions entre microorganismes. Mètodes per a l'estudi de la diversitat i funció dels microorganismes en el medi. Estudi de casos.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre NDno definit
RA 1primer semestre ENanglès

Organografia comparada (3103G01049)

Estructura microscòpica dels diferents òrgans, aparells i sistemes d'invertebrats i vertebrats. Comparació entre òrgans homòlegs i anàlegs.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Introducció a la professionalització (3103G01050)

Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Mòdul biologia de la conservació II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Vertebrats (3103G00027)

Introducció a l'anatomia funcional dels vertebrats

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Plantes vasculars (3103G00028)

Organització, morfologia, sistemàtica i evolució de les plantes vasculars.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Ecologia de poblacions (3103G00029)

Dinàmica de les poblacions animals i vegetals. Demografia. Avaluació de poblacions.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Botànica marina (3103G00030)

Biologia, diversidad i ecologia dels organismes vegetals marins.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Artròpodes (3103G00059)

Morfologia dels artròpodes. Anatomia funcional comparada: estructura, fisiologia i comportament.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Mòdul biologia de la conservació III

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ecologia marina (3103G00032)

Funcionament dels ecosistemes marins. Ecologia del mar Mediterrani. Estructura i Dinàmica dels dominis pelàgic i bentònic

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Genètica de la conservació (3103G00034)

Importància de la genètica en la conservació. Bases genètiques de la conservació biològica. La fragmentació d'hàbitat i la reducció de la mida poblacional. Aspectes genètics de la conservació ex- situ i in- situ. Problemàtica de la translocació d'individus.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Restauració del medi natural (3103G00035)

Pertorbacions naturals i antropogènies del medi natural (zones fluvials i humides). Criteris i tècniques de restauració d'espais afectats per activitats extractives, incendis i altres impactes. Condicionament i revegetació. Aspectes legals.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Ecologia fluvial (3103G00072)

1. L'assignatura estudia les característiques ecològiques dels sistemes fluvials i dels embassaments, en una perspectiva ecosistèmica. Es descriu la rellevància del sistema fisic, de les diferents comunitats biològiques, i del funcionament dels sistemes fluvials mediterranis. 2. TEMES PRINCIPALS -La conca com a unitat hidrològica i biològica. Variables i escales a considerar. Interaccions. - Règims hidrològics en els sistemes fluvials. Geometria hidràulica del tram i de la conca. - L’organització horitzontal en els sistemes fluvials. El riu com a continu. Adaptació general dels organismes a les variacions geomorfològiques, físiques i químiques del riu. - Els transductors d’energia a les xarxes tròfiques fluvials: macròfits, perifiton. - Ús del material particulat i dissolt en els sistemes fluvials. Consumidors de matèria orgànica: detritívors i herbívors. - L’utilització de matèria orgànica dissolta: bucle microbià als sistemes fluvials. - Organització de les comunitats fluvials. Peixos: funció, alimentació i hàbitats. Competència pels recursos. - Funcionalisme de rius intermitents. Influències hidrològiques. Estructura i adaptacions de la biota. - Els grans rius. Dinàmica de les planures d’inundació. - Els embassaments com a sistemes quasilacustres. Models de funcionament i els temps de residència. Organització vertical i longitudinal: l'eix presa-cua. - Funció dels embassaments: integració i regulació. Tipologia dels embassaments de la Península Ibèrica. Classificació geoquímica. Estat tròfic. Producció i eutròfia. Evolució temporal dels embassaments.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre ENanglès
RA 2segon semestre ENanglès

Ecologia lacustre (3103G00073)

S'estudien les característiques ecològiques dels sistemes aquàtics lenítics: llacs, llacunes i aiguamolls. L'estudi dels diferents ambients lenítics s'enfoca des d'un punt de vista funcional. S'analitzen des de les característiques físiques i químiques que determinen el funcionament del sistema, fins als diferents organismes que hi intervenen i a la seva funció en l'estructura del sistema. Es presenta, a més, el funcionament dels ecosistemes aquàtics més relevants, amb especial atenció als mediterranis.

OPoptativa 3 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Módul gestió ambiental avançada i recursos naturals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ecologia aplicada (3103G00036)

S’estudia el funcionament ecològic en ecosistemes forçats, alterats o gestionats per l’activitat humana. S’analitzen ecosistemes on l’interès per a l’home pot ser molt divers, des de l’aprofitament de recursos naturals, la prevenció de riscos, el control de plagues, la generació de residus i la contaminació, la conservació i la restauració d’espècies i hàbitats. L’anàlisi es realitza majoritàriament sobre la base d’estudi de casos, on es pot aprofundir a més detall en aspectes relacionats amb el funcionament ecològic.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Oceanografia (3103G00037)

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Recursos faunístics (3103G00038)

Activitat cinegètica. Pesca en aigües continentals i marines. Control d'espècies animals problemàtiques. Turisme de fauna. Cria lucrativa. Altres usos de la fauna salvatge.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Recursos vegetals (3103G00039)

Usos, aplicacions i metodologies utilitzades per l’aprofitament de recursos vegetals (algues, fongs i plantes terrestres)

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Resposta de la vegetació i la fauna al canvi climàtic (3103G00071)

Efectes del canvi climàtic sobre la distribució, fenologia i conservació dels éssers vius. Estratègies i mecanismes de resposta dels organismes al canvi climàtic i conseqüències sobre la biodiversitat. Canvis en el balanç de carboni dels ecosistemes associats al canvi climàtic.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques en empreses

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes (3103G01073)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte. Col•laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. El període d'aprenentatge guiat en les empreses estarà regulat per un conveni de pràctiques en empresa firmat entre la Universitat i cada una de les empreses o institucions on es desenvolupen.

OPoptativa 6 EJ 2segon semestre CAcatalà
F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà
SJ 2segon semestre CAcatalà

Economia i gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia i gestió d'empreses (3103G00060)

Introducció a l'economia i gestió d'empreses: empresa, emprenedoria i innovació

OPoptativa 6 BL 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Treball fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3103G01075)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques a fi de resoldre un problema biològic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fundats. Presentació del treball realitzat. Modalitats del Treball final de grau: Projecte d'investigació o desenvolupament experimental. Projecte d'investigació o desenvolupament bioinformàtic. Projecte de 'data mining' i bibliogràfic i Projecte Docent.

NDno definit 12 EJ Aanual CAcatalà
F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
S Aanual CAcatalà
SJ Aanual CAcatalà
SS Aanual CAcatalà

Adaptació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la professionalització (3103G01050)

Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió.

OPoptativa 3 BL 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà