Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Característiques bàsiques de l'ensenyament de secundària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (3501MO1594)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3501MO1595)

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OBobligatòria 4 A 2segon semestre

Societat, família i educació (3501MO1597)

x

OBobligatòria 4 A 2segon semestre

Pràcticum/Treball Final de Máster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum (3501MO1684)

80

OBobligatòria 14 A Aanual
B 1primer semestre

Treball final de màster (3501MO1685)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
F 1primer semestre
S 2segon semestre

Complements per la formació de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic (3501MO1598)

Àmbit de Tecnologia: La matèria analitza el treball docent dins el context d’un centre de secundària:estructura, organització i documents d’un departament tecnologia. La matèria convida a conèixer els trets més significatius del currículum de tecnologia pels diferents nivells educatius i, en especial, en l’etapa de secundària obligatòria. Aquest coneixement permetrà a l’alumne desenvolupar les seves programacions didàctiques i millorar el seguiment d’altres matèries del màster. La matèria també convida a conèixer la tipologia de diferents activitats, entre altres, resolució de problemes, les petites recerques, els treballs experimentals o el desenvolupament dels treballs de recerca del batxillerat. En aquest punt de transició a la universitat la matèria analitza i dóna a conèixer alguns factors de relació entre institut i universitat i institut i altres institucions educatives.

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Complements per la formació de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

Es presentaran i es discutiran les principals qüestions relatives a la diversitat lingüística al món i a la Catalunya actual: les característiques principals de la variació estructural de les llengües, la seva relació amb la diversitat cultural, la seva inserció social i els estereotips que en deriven i la relació de tots aquests aspectes amb els processos d'adquisició de segones llengües.

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Complements per la formació de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a les Ciències Socials, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Optatives especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

Complements de Biologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

Aspectes procedimentals de Geologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es presentaran els fonaments i els recursos per educar a l'alumnat de secundària en el desenvolupament personal i la ciutadania. Això implica potenciar la seva autonomia personal, activar la participació ciutadana,valorar la convivència en democràcia, reflexionar sobre els drets i els deures, explicar el sentiment de pertanyença al col·lectiu, rebutjar a la discriminació i desenvolupar la responsabilitat ambiental. S'aprofitarà la diversitat històrica cultural i històrica de les societats per extreure'n els recursos didàctics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Optatives especialitat de Física i Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Física i Química: complements de química (3501MO1599)

Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Química, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de Química.

OPoptativa 3 A Aanual

Especialitat de Física i Química: complements de física (3501MO1600)

OPoptativa 3 A Aanual

Optatives especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Recursos lingüístics (3501MO1923)

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Llengua i literatura catalana (3501MO1924)

Aproximació general al plantejament dels continguts de llengua i literatura catalana en l'educació secundària

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Llengua i literatura castellana (3501MO1925)

Eines i estratègies per a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellanes a secundària

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Especialitat de Física i Química: complements de química (3501MO1599)

Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Química, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de Química.

OPoptativa 3 A Aanual

Especialitat de Física i Química: complements de física (3501MO1600)

OPoptativa 3 A Aanual

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

Complements de Biologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

Aspectes procedimentals de Geologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Didàctica específica de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (3501MO1609)

Aquest mòdul és una introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències a secundària amb l'objectiu d'establir un marc general, i una fonamentació teòrica, per la resta dels mòduls específics del programa.

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

Es presentaran i es discutiran les principals qüestions relatives a la diversitat lingüística al món i a la Catalunya actual: les característiques principals de la variació estructural de les llengües, la seva relació amb la diversitat cultural, la seva inserció social i els estereotips que en deriven i la relació de tots aquests aspectes amb els processos d'adquisició de segones llengües.

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Didàctica específica de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

OPoptativa 4

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

OPoptativa 4 A 1primer semestre
A 1primer semestre

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

L'objectiu d'aquesta assignatura és reflexionar sobre el concepte de pràctica innovadora en l'ensenyament de les llengües, així com aconseguir eines per valorar-ne la idoneïtat i avaluar i conèixer bones pràctiques educatives.

OPoptativa 2 A 2segon semestre

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

Fonaments, perspectives i eines bàsiques necessàries per ensenyar ciències de la naturalesa a l'educació secundària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

Bases conceptuals i enfocaments metodològics de l'educació per a la sostenibilitat. Ús de l'entorn proper per a l'organització i la realització d'activitats educatives. Diferents tipologies del treball de camp.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat de Física i Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

Fonaments, perspectives i eines bàsiques necessàries per ensenyar ciències de la naturalesa a l'educació secundària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics (3501MO1612)

OPoptativa 3 A Aanual

Optatives de didàctica especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica de l'especialitat de llengua (3501MO1921)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de literatura (3501MO1922)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Optatives de didàctica especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

Fonaments, perspectives i eines bàsiques necessàries per ensenyar ciències de la naturalesa a l'educació secundària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics (3501MO1612)

OPoptativa 3 A Aanual

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

Bases conceptuals i enfocaments metodològics de l'educació per a la sostenibilitat. Ús de l'entorn proper per a l'organització i la realització d'activitats educatives. Diferents tipologies del treball de camp.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic i tecnològic (3501MO1618)

OPoptativa 2 A 2segon semestre
F 1primer semestre

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a les Ciències Socials, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es presentaran els fonaments i els recursos per educar a l'alumnat de secundària en el desenvolupament personal i la ciutadania. Això implica potenciar la seva autonomia personal, activar la participació ciutadana,valorar la convivència en democràcia, reflexionar sobre els drets i els deures, explicar el sentiment de pertanyença al col·lectiu, rebutjar a la discriminació i desenvolupar la responsabilitat ambiental. S'aprofitarà la diversitat històrica cultural i històrica de les societats per extreure'n els recursos didàctics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

L'objectiu d'aquesta assignatura és reflexionar sobre el concepte de pràctica innovadora en l'ensenyament de les llengües, així com aconseguir eines per valorar-ne la idoneïtat i avaluar i conèixer bones pràctiques educatives.

OPoptativa 2 A 2segon semestre

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 A 1primer semestre

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

OPoptativa 2

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

OPoptativa 2 A 2segon semestre
A 2segon semestre

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Investigació educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'orientació i intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'arts

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'ensenyament esportiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació educativa (3501MO1693)

La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.