Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2003-2004

Educació Social

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Noves tecnologies aplicades a l’educació (3101ES0001)

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les seves diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i àudiovisuals. Les noves tecnologies aplicades a la búsqueda de documentació i informació.

NDno definit A 1primer semestre
B 1primer semestre

Sociologia i antropologia social (3101ES0002)

Nocions bàsiques de sociologia i antropologia social. Valors socials i jurídico-polítics. Grups ètnics i culturals a Espanya. Marginació social.

NDno definit A 2segon semestre

Didàctica general (3101ES0003)

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge.La conceptualització del procés d’ensenyament/aprenentatge i la seva incidència en la concepció i actuació professional de l’educador/a social. El disseny, aplicació i avaluació de propostes d’intervenció en Educació Social (anàlisi de necessitats, formulació d’objectius i continguts, disseny d’estratègies metodològiques, activitats i avaluació).

NDno definit A Aanual

Educació permanent (3101ES0004)

Principis de l’educació permanent. Treball, oci i educació. Desenvolupament, comunitari i educació permanent. Estratègies d’educació permanent. L’educació com a procés continuat i permanent d’acord amb les noves necessitats socials de la població. Experiències actuals d’Educació Permanent d’Adults amb diferents col·lectius. Models institucionals i curriculars. Paper de l’educador i l’educadora social en aquest àmbit d’intervenció.

NDno definit A Aanual

Programes d'animació sociocultural (3101ES0005)

Disseny de programes d’animació sòciocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la comunitat. Recursos personals, metodològics i tècnics d’animació sòciocultural. Estimulació de la participació de sectors socials. Context d’emergència, antecedents i desenvolupament de l’animació sòciocultural. La dimensió educativa de l’animació sòciocultural i la seva relació amb l’educació social. Modalitats i tipologies de programes i projectes d’animació sòciocultural.

NDno definit A Aanual

Introducció als àmbits de l'educació social (3101ES0012)

Concepte i fonaments de l’educació social. La dimensió social del fet educatiu: socialització, comunicació i grup en l’educació. L’educació social en relació amb l’educació formal, no formal i informal. Les figures educatives que intervenen en l’educació social. Els àmbits d’intervenció de l’educador social. Sectors, institucions, funcions i tasques pròpies de l’educador/a social en els diferents àmbits d’intervenció.

OBobligatòria A 1primer semestre

Bases metodològiques de la investigació educativa (3101ES0013)

Teoria del coneixement científic en educació. Paradigmes d’investigació educativa. Investigació educativa en el camp de l’educació social. Les etapes del procés d’investigació educativa. Mètodes d’investigació educativa des de les diferents perspectives epistemològiques. Paper dels diferents mètodes en la investigació en el camp de l’educació social. Investigació avaluativa i investigació-acció. Fonaments d’estadística aplicada. Aspectes ètics implicats en la investigació educativa.

OBobligatòria A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teories i institucions contemporànies de l'educació (3101ES0006)

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució històrica de l'educació. L’educació no formal. Anàlisi interdisciplinar dels factors que influeixen en el desenvolupament de l’educació. El pensament sociopolític contemporani i les repercussions en les discursos i les pràctiques educatives en el nostre context.

NDno definit A 1primer semestre

Psicologia social i de les organitzacions (3101ES0007)

Teories i tècniques en psicologia social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col·lectiu. Dimensió psicològica de les organitzacions. Tipologia d’organitzacions. Les organitzacions educatives.

NDno definit A 2segon semestre

Intervenció educativa sobre problemes fonamentals de desadaptació social (3101ES0008)

Problemes fonamentals de desadaptació social Estratègies d'intervenció. La intervenció educativa com a estratègia fonamental.

NDno definit A Aanual

Psicologia del desenvolupament (3101ES0009)

Dimensions i aspectes del desenvolupament. Les etapes del desenvolupament. Psicologia de l’edat adulta i la vellesa.

NDno definit A Aanual

Fonaments institucionals, administratius i legals de l'educació social (3101ES0014)

Principals disposicions legislatives en el camp de l’Educació Social. Els seus fonaments a la Constitució, i desenvolupament a les normatives legals del nostre context. Estructura administrativa i institucional dels diferents àmbits d’intervenció de l’educació social. La funció de l’educador/a social a la societat contemporània des de la perspectiva legal: responsabilitat social i professional.

OBobligatòria A 1primer semestre

Intervenció educativa en el camp de les discapacitats (3101ES0015)

OBobligatòria A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum: pràctiques en una institució d'educació social (3101ES0010)

Conjunt integrat de pràctiques educatives que posin en contacte l’alumne amb la realitat educativa. Observació i intervenció educativa en centres, projectes i programes d’Educació Social. Participació en les dinàmiques professionals del centre. Elaboració d’un diari de camp amb les reflexions sobre la seva pràctica professional com educador/a social.

NDno definit A 1primer semestre

Treball pràcticum (3101ES0011)

NDno definit A 2segon semestre

Organització i gestió de centres i projectes educatius (3101ES0016)

Coneixement de les teories de l’organització i la seva aplicació a l’organització educativa i social. Característiques específiques de les organitzacions de l’educació social en relació amb altres camps. L’estructura de l’organització. Recursos humans i treball en equip. Diferents formes d’organització segons el tipus d’agent social. Coordinació d’equips. Principis i funcions de la gestió d’una institució. Coneixement bàsic de l’organització escolar en el marc del sistema educatiu.

OBobligatòria A 2segon semestre

Educació social i salut comunitària (3101ES0017)

Concepte i determinants de la salut. Promoció de la salut, educació i intervencions comunitàries. Programes i activitats específiques des de l’educació per la salut en els diferents àmbits d’intervenció de l’educador social. Alcoholisme, tabaquisme i altres drogodependències: la intervenció educativa des de la prevenció i el tractament. Comportaments sexuals de risc i les malalties de transmissió sexual. Bases d’higiene i de primers auxilis. Alimentació i nutrició: intervenció educativa per l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables.

OBobligatòria A 2segon semestre

Anàlisi de la pràctica professional de l'educador social (3101ES0018)

Anàlisi i reflexió sobre l’acció educativa de l’educador/a social. Possibilitats i límits de la intervenció educativa en diferents camps de l’educació social. L’acció educativa amb els subjectes/grups/col·lectius. L’acció de l’educador/a social en el marc del treball interprofessional.

OBobligatòria A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Història de l'educador social a l'Espanya contemporània (3101ES0019)

Incidència de les idees i les pràctiques pedagògiques contemporànies. Del moviment de l’Escola Activa fins a la Desescolarització. Aportacions de la renovació pedagògica a l’escola i a altres àmbits: marginació social, educació permanent, temps lliure, etc. La Ciutat educadora.

OPoptativa A 1primer semestre

Sociologia per educadors socials (3101ES0020)

Estructura social de les societats avançades i diferents models d’estructura social. Característiques de les societats modernes. El fet educatiu des de la perspectiva sociològica: l’educació com a instrument de reproducció i de canvi social. Diferents formes d’intervenció social en el camp del treball social. Anàlisi sociològica d’alguns problemes que afecten a les societats modernes: racisme i xenofòbia, discriminació sexual, atur, pobresa i marginació, violència i delinqüència.

OPoptativa A 2segon semestre

Processos psicològics bàsics (3101ES0021)

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia. Factors psicològics que influeixen en les relacions humanes.

OPoptativa A 2segon semestre

Integració sociolaboral de persones amb discapacitats (3101ES0022)

Concepte: condicionants i modalitats d’integració sociolaboral de persones amb discapacitats. Discapacitat en el treball. Programes de transició a la vida activa de persones amb discapacitats. Alternatives de formació i treball. Treball amb suport: fonaments teòrics, característiques, experiències. Intervenció de l’Educador/a Social en experiències de treball amb suport. Experiències i programes de transició a la vida adulta de persones amb discapacitats: integració a la comunitat i vida autònoma. Orientacions per a les accions educatives facilitadores de la integració sociolaboral de persones amb discapacitats: accions amb persones amb discapacitats i amb l’entorn sociolaboral.

OPoptativa A 2segon semestre

Mètodes i tècniques d'observació en educació social (3101ES0024)

Concepte d’observació i la realitat a observar. L’observació en la tasca professional de l’Educador/a Social. Estratègies i instruments d’observació i de recollida d’informació. L’observació directa, els registres d’observació, l’entrevista, el qüestionari, l'elaboració de proves. Processos d’observació i seguiment dels casos en diferents àmbits de treball de l’educador/a social.

OPoptativa A 2segon semestre

Antropologia de l'educació (3101ES0025)

La influència de l’entorn cultural en l’educació. Anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit educatiu. Els processos d’aculturació i contacte cultural. Diferents perspectives d’anàlisi de l’educació des de l’antropologia cultural. L’aplicació de les tècniques etnogràfiques als processos educatius.

OPoptativa A 2segon semestre

Programes de transició de joves a la vida activa (3101ES0029)

Programes i experiències de transició a la vida activa dirigits a adolescents i joves en els sistemes formals i no formals. Programes de Garantia Social. Programes de Transició al Treball.Escoles Taller... Modalitats organitzatives i curriculars. Paper de l’Educador/a Social en el sistema educatiu formal. Disseny, elaboració i avaluació de Programes de Transició.

OPoptativa A 1primer semestre

Estratègies educatives en disfuncions de l'aprenentatge en educació social (3101ES0030)

Estratègies educatives en disfuncions de d’aprenentatge de diferents col·lectius en Educació Social. Aprenentatge. Alteracions, discapacitats i diversitat en l'aprenentatge.Cognició i Comunicació.Metacognició i metacomunicació.

OPoptativa A 1primer semestre

Elaboració de projectes en educació social (3101ES0031)

El projecte institucional com a concreció formal de la intervenció educativa d’una organització social. El projecte com a encàrrec social i formalització de les polítiques socials. Tipologies de projectes d’acord amb les característiques de les institucions. Diferents aspectes de l’elaboració i disseny formal de projectes en el camp educatiu i social.

OPoptativa A 2segon semestre

Moviments socials contemporanis (3101ES0035)

Manifestacions socials, reivindicatives: característiques principals, tipologies, localització, context d’emergència, reacció social, reaccions polítiques i transformacions aconseguides. El moviment de dones, el moviment d’aturats, ocupació, moviments d’alliberament sexual i moviments revolucionaris.

OPoptativa A 1primer semestre

Educació social i interculturalitat a la societat contemporània (3101ES0037)

El paper de l’educació social i de la interculturalitat a les nostres societats. Migracions i diversitat cultural. Anàlisi del paper de l’educació i dels factors que la influeixen en les societats receptores de emigrants estrangers. L’educació social com a resposta al racisme i la xenofòbia, i com a eina per a la integració social i cultural en un marc plural.

OPoptativa A 2segon semestre

Psicopatologia per educadors (3101ES0043)

trastorns mentals, drogodependències, descripció, classificaió, etiologia

OPoptativa A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.