Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-les de forma ajustada.- Relacionar els relats literaris amb els relats audiovisuals.- Relacionar les imatges, el text escrit i els sons en un discurs multimediàtic.-Conèixer els elements que intervenen en la manipulació de les imatges, sobretot els efectes de muntatge i de postproducció.-Analitzar la temporalitat interna dels relats escrits i cinematogràfics, les estratègies de versemblança per a la construcció de ficcions i documentals. (Edició digital, - David Serra) Aquesta assignatura contempla una introducció a la terminologia bàsica i a les diferents fases que configuren el procés d’edició d’un llibre. En classes que alternaran l’exposició teòrica, l’aplicació pràctica i la reflexió dialogada en col•lectiu, s’analitzaran els diferents tipus de suport de la cultura escrita i la revolució editora, lectora i de recepció cultural originada per les noves tecnologies i la irrupció del llibre digital. Gestió i edició de continguts digitals, fent una aproximació pràctica dels recursos necessaris per a la producció real d'un producte-escrit. (Documental Creatiu, a cura d'XXXX) Aproximació al documental cinematogràfic, no només des del punt de vista històric, sinó també narratiu, estructural, així com pràctic. A partir de l’anàlisi dels autors i obres més representatives, l’assignatura s’estructura a partir de 6 blocs temàtics que pretenen donar a conèixer les diferents tipologies documentals, sobretot les que emergeixen a partir dels anys 60’s, sempre contextualitzades amb els seus precedents històrics. Els blocs temàtics són: documental i avantguarda, documental d’observació, docu-assaig, documental, política i història, primera personal i, finalment, docu-ficcions i formats híbrids. Objectius de l’assignatura de "Documental Creatiu": • Conèixer els diferents moviments històrics al voltant del “documental creatiu”. • Conèixer els directors i obres claus del “documental creatiu”. • Saber analitzar i interpretar el llenguatge cinematogràfic de les obres audiovisuals. • Conèixer les diferents tècniques d’edició documental. • Aplicar els coneixements sobre el llenguatge cinematogràfic a l’edició de documentals. • Saber elaborar un projecte documental en funció dels continguts, objectius i tècniques esmentades.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Francisco Martin Villodres  / David Serra Navarro
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada

Continguts

1. ASSIGNATURA EDICIO DIGITAL (David Serra/6ECTS/1S/Català): 1.1 Programari gràfica interactiva 1.2 Gestió hipertextual - Optimització recursos gràfics 1.3 Gestió infogràfica de dades 1.4 Tipografia 1.5 Maquetació Digital 1.6 Suports digitals i plataformes de distribució 1.7 Gestió del Disseny

2. ASSIGNATURA "DOCUMENTAL CREATIU" (XXXX/6ECTS/2S/Català) 1) INTRODUCCIÓ AL DOCUMENTAL 2) DOCUMENTAL I AVANTGUARDA 2.1. Soviètics 2.2 Sinfonies Urbanes 2.3 Avantguardes i cinema experimental Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. L’encadenat i la fosa. 2. Acceleració i ralentit. 3. L’estranyament o singularització. 4. El conflicte. 5. El muntatge intel·lectual. 6. El muntatge rítmic. 7. El muntatge formal. 3) DOCUMENTAL OBSERVACIONAL I ETNOGRÀFIC 3.1 Grierson, Flaherty i l’Escola Britànica. 3.2 Direct Cinema i etnografia 3.3 Nou Cinema Observacional Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. L’observació. 2. El pla seqüència. 3. El muntatge en continuïtat espacio-temporal. 4) DOCU-ASSAIG Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge metafòric. 2. El muntatge poètic. 5) DOCUMENTAL, HISTÒRIA I POLÍTICA 5.1 Documental i propaganda 5.2 Documental i reflexió històrica 5.3 Documental i documents privats Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge ideològic. 2. Muntatge narratiu vs. expressiu. 3. El fragment com a garantia discursiva. 6) EN PRIMERA PERSONA Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. El muntatge subjectiu. 2. El punt de vista narratiu en primera persona. 3. L’element confessional. 7) DOCU-FICCIONS, MOCKUMENTARIES, DOCU-DRAMES I ALTRES DISLOCACIONS DOCUMENTALS Tècniques d’enregistrament i d’edició que es treballaran: 1. La construcció de la veracitat i la credibilitat. 2. La construcció del sentit. 3. Usar mitjans i fonts alienes amb fins desviats. 4. Dialèctica entre la imatge documental i la ficció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 72,00 110,00 70,00 252,00
Total 72,00 110,00 70,00 252

Bibliografia

 • Campàs, Joan (2005 ). L'Hipertext . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Chartier, Roger (1993 ). Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Darnton, Robert (2010 ). Digitalitzar és democratitzar? : el cas dels llibres . Barcelona: Arcàdia. Catàleg
 • Millán, José Antonio (2005 ). Perdón imposible : guía para una puntuación más rica y consciente . Barcelona: RBA. Catàleg
 • Millán, José Antonio (1998 ). De redes y saberes : cultura y educación en las nuevas tecnologías . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Moret, Xavier (2002 ). Tiempo de editores : historia de la edición en España, 1939-1975 . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Olson, David R (DL 1998 ). El Mundo sobre el papel : el impacto de la escritura y lalectura en la estructura del conocimiento . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Pujol, Josep M (1995 ). Ortotipografia : manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic (2ª ed., revisada). Barcelona: Columna. Catàleg
 • Rico, Francisco (1994). Figuras con paisaje. Galaxia Gutenberg y Círculo de lectores. Catàleg
 • Zali, Anne (1999 ). L'Aventure des écritures. La page . Paris: Bibliothèque nationale de France. Catàleg
 • Calasso, Roberto (2007 ). La Follia que ve de les nimfes . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • BARNOUW, E. (1996). El documental. Historia y estilos. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • BOURRIAUD, N. (2007). Postproducción : la cultura como escenario : modos en que el arte reprograma el . Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Catàleg
 • CASIMIRO, T., CERDÁN, J. (2005). Documental y vanguardia. Barcelona: Cátedra. Catàleg
 • COUSINS, M., MACDONALD, K. (1996). Imagining reality: the Faber Book of Documentary. Londres: Faber & Faber. Catàleg
 • GARCÍA, S., GÓMEZ, L. (2009). Piedra, papel, tijera, el collage en el cine documental. Madrid: Textos Documenta. Catàleg
 • NICHOLS, B. (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • RENOV, M., (Ed) (1993). Theorizing Documentary. Nova York: Routledge. Catàleg
 • BRUZZI, S., (1999). New documentary: a critical introduction. Londres: Routledge. Catàleg
 • SÁNCHEZ NAVARRO, J., HISPANO, A. (ed’s) (2001). Imágenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción. Barcelona: Glénat. Catàleg
 • VERTOV, D. (1977). Escritos y Diarios de Trabajo. Buenos Aires: Nueva Visión.
 • WEINRICHTER, A. (2004). Desvíos de lo real: el cine de no ficción. Madrid: T&B Editores. Catàleg
 • WINSTON, B. (1995). Claiming the real: the documentary film revisited. Londres: British Films Institute. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
ASSIGNATURA EDICIO DIGITAL: Lectures // Taller pràctic d'edició: creació i correcció de continguts. Estudi dels principals moments de la història de l'edició i difusió de textos.
Taller pràctic d'edició: creació i correcció de continguts. Estudi dels principals moments de la història de l'edició i difusió de textos. 50 No
ASSIGNATURA "DOCUMENTAL CREATIU": Treball en grup (2-4 persones). Realització d’una peça documental de 5 a 10 minuts, 60% de la nota. Ha d’incloure un breu dossier amb la idea, la sinopsis, l’argument, descripció de les localitzacions (si n’hi ha), descripció dels personatges (o en el cas que no n’hi hagin justificar la seva absència), objectius i referents. Es valorarà: treball invertit / coherència general del projecte / originalitat, risc, caràcter propi / qualitat tècnica 30 No
ASSIGNATURA "DOCUMENTAL CREATIU": Examen simplificat de visionat i comentari documental que es visionarà el mateix dia de l’examen. Elements a analitzar:
bona correcció ortogràfica
bona redacció
Incloure tots els elements a analitzar (context documental, autoria, llenguatge cinematogràfic, aportacions en la història del documental)
Bona articulació dels arguments.
20 No

Qualificació

ASSIGNATURA EDICIÓ DIGITAL (David Serra):
Programari gràfica interactiva; programari gestió hipertextual; programari maquetació digital; gestió infogràfica; suports digitals i plataformes de distribució; maquetació digital. El repartiment de la nota d'aquesta es farà seguint la següent distribució: 10% participació/assistència; 40% pràctiques específiques; 50% realització producte-maqueta suport digital.

ASSIGNATURA DOCUMENTAL CREATIU(Íngrid Guardiola):
- Assistència.
- En l'elaboració del documental: Es valorarà: treball invertit / coherència general del projecte / originalitat, risc, caràcter propi / qualitat tècnica.
- En l'anàlisi fílmica: bona correcció ortogràfica, redacció, que s'incloguin tots els elements a analitzar (context del documental, autoria, llenguatge cinematogràfi, aportacions en la història del documental), bona articulació dels arguments.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de les activitats i la no presentació als exàmens equival a zero.

Avaluació única:
(David Serra). 1/ Es realitzarà un examen per demostrar l'assoliment de competències i 2/ un treball que englobi les diferents sessions realitzades. En cas de recuperació caldrà fer i/o entregar 1 i/o 2.

(XXXX) Els alumnes que optin per anar a avaluació única, hauran de realitzar un examen del bloc de "Documental Creatiu" que doni prova dels coneixements assolits.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle. Les classes virtuals es faran a través de l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: GoogleMeet) o es podran usar programaris alternatius com Zoom o Jitsi en el cas que s’acordi prèviament amb l’alumnat.
Si es necessita recórrer a les tutories virtuals es podrà fer amb el programari Zoom o Jitsi també si no és un inconvenient ni per al professor ni per a l'estudiant.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
DOCUMENTAL CREATIU (Ingrid Guardiola):
• En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual s’intentarà mantenir l'horari de classe i es faran les classes en línia.
• A l’assignatura de Documental Creatiu s’explicarà el programari en línia però es faran sessions de continguts en formats reduïts (per grups, organitzats segons els grups que es facin per a l’elaboració del documental) per tal de potenciar la tutoria o seguiment del documental.
• En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.

EDICIÓ DIGITAL: (David Serra)
En cas de 100% docència virtual es realitzaran tasques tutoritzades en línia, i puntualment aclariments telemàtics. Es promourà tots els recursos de software lliure que permetin el desenvolupament de les activitats, i si s'escau per qüestions tècniques o de connectivitat es permetrà realitzar tasques individuals en grups mínims.

Modificació de l'avaluació:
DOCUMENTAL CREATIU (Ingrid Guardiola):
En el cas que les classes s’hagin de fer totes virtuals s’invertiran els percentatges, donant més pes a l’examen de visionat (60%) i menys a l’elaboració del documental en grup (40%). En el cas que ens trobem davant d’un confinament general el treball en grup passarà a ser individual.

EDICIÓ DIGITAL (D. Serra)
En relació els percentatges s'intentarà mantenir-los, tot i que les tasques individuals poden adaptar-se a grups per qüestions de limitació d'accés a software/recursos en línia específics.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb l'alumnat serà via Moodle, correu electrònic o google meet.

En el cas de l'assignatura de Documental Creatiu, també es podrà recórrer al Zoom o al Jitsi, ja que no necessita de cap descàrrega, és software lliure i funciona per enllaç, per tant, només es necessita connexió a internet i un navegador (s'informarà prèviament a l'alumnat a través del chat del Moodle).

Es mantindrà el mateix horari de tutoria. Es mantindrà l'horari de classe.

(D.Serra): la via de comunicació habitual serà el correu electrònic. Altres comunicacions (whatsapp, meet, zoom, wetransfer) estan previstes en funció de la tasca específica.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.