Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Itinerari pensat per aquells que s’orienten cap a Història Antiga, Arqueologia, Antropologia, Paleografia, Diplomàtica i Història Medieval. El seu disseny combina l’apropament a les restes materials i l’ús de les fonts històriques escrites i de les fonts etnogràfiques a més de proporcionar el coneixement de les diferents metodologies de les disciplines esmentades. L’assignatura està estructurada en tres grans blocs. El primer està format pels tres primers temes del programa i es dedica a l’Arqueologia i a la Prehistòria, curant d’apropar i fer conèixer les bases metodològiques d’ambdues ciències d’estudi del passat humà. El segon bloc, format també per tres temes, es dedica a l’Etnografia com a disciplina per conèixer la diversitat i les semblances de les societats humanes tant des del punt de vista social com cultural. El tercer bloc, constituït pels darrers quatre temes, pretén proporcionar els coneixements per l’estudi de les fonts escrites i els mètodes d’anàlisi de les mateixes que permeten un coneixement científic del passat medieval.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Pere Castanyer Masoliver  / Saida Palou Rubio  / Albert Reixach Sala  / David Francisco Riba Cano  / Joaquim Tremoleda Trilla  / Mª Elisa Varela Rodríguez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE32- Usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques ...)
 • CE33- Comprendre les bases teòriques de la disciplina i d'altres ciències
 • CE34- Comprendre l'evolució i els principals debats, teòrics i metodològics, de la disciplina i de les ciències socials en general
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina
 • CE38- Posseir un domini bàsic de les metodologies pròpies de les ciències històriques

Continguts

1. Arqueologia prehistòrica i històrica

          1.1. Datació del passat

          1.2. Disciplines arqueològiques

          1.3. Excavació i registre prehistòric

          1.4. Legislació arqueològica

          1.5. Prospecció arqueològica i excavació estratigràfica. Arqueologia subaquàtica.

          1.6. Ceramologia.

          1.7. Epigrafia romana

2. Paleografia i Diplomàtica

          2.1. La Paleografia i la història de l'escriptura: dos conceptes per una disciplina

          2.2. La Paleografia llatina: tipologies de l'escriptura llatina a l'occident europeu

          2.3. La Diplomàtica i la cronología. Què estudia la Diplomàtica? Els sistemes de datació més freqüents als regnes de la Península Ibèrica.

          2.4. La Diplomàtica i la cronología. Què estudia la Diplomàtica? Els sistemes de datació més freqüents als regnes de la Península Ibèrica

          2.5. Diplomàtica. Categories diplomàtiques: Tipologies documentals més freqüents: testaments, inventaris, compra-vendes, capítols matrimonials, etc. Centres d'expedició documental: escrivanies i cancelleries.

3. Antropologia, etnologia i etnografia

          3.1. Orígens i institucionalització de l'Antropologia

          3.2. Objecte i camps d'estudi de l'Antropologia

          3.3. L'Antropologia en el camp de les Ciències Socials

4. Etnografia i etnologia

          4.1. Etnògrafs i textos etnogràfics

          4.2. El concepte de cultura en l'Antropologia

          4.3. La definició d'àrees culturals

          4.4. Etnocentrisme i relativisme cultural

5. Corrents i escoles clàssiques de l'Antropologia

          5.1. Evolucionisme; Culturalisme i Escola Cultura i Personalitat; Funcionalisme; Estructuralisme; Antropologia i marxisme; Antropologia interpretativa; Antropologia i postmodernitat

6. Principals àmbits d'estudi de l'Antropologia

          6.1. Parentiu; Religió; Econòmica; Política; Parentiu

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 2,00 12,00 0 14,00
Prova d'avaluació 8,00 273,00 0 281,00
Seminaris 6,00 10,00 0 16,00
Sessió expositiva 34,50 0 40,50 75,00
Sessió pràctica 21,50 20,00 22,50 64,00
Total 72,00 315,00 63,00 450

Bibliografia

 • Arnall i Juan, María Josepa (1993 ). L'Escriptura a les terres gironines : segles IX-XVIII . Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • Arnall i Juan, María Josepa (2002 ). El Llibre manuscrit . Barcelona: Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona :Edicions Universitat de Barcelona :Eumo. Catàleg
 • Bonte, Pierre (cop. 1996 ). Diccionario de etnología y antropología . Madrid: Akal. Catàleg
 • Carandini, Andrea (cop. 1997 ). Historias en la tierra : manual de excavación arqueológica . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cota Zero 17, Restes lítiques en contextos arqueològics (2002). Vic: Eumo. Catàleg
 • Cota Zero, 11, Arqueozoologia. Economia i societat. (1995). Viv: Eumo. Catàleg
 • Cota Zero, 4, Mètodes científics aplicata a la reconstrucció paleoambiental... (1988). Vic: Eumo. Catàleg
 • Gimeno Blay, Francisco M (cop. 2005 ). Admiradas mayúsculas : la recuperación de los modelos gráficos romanos . [Salamanca]: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura. Catàleg
 • Gimeno Blay, Francisco M (2006 ). Escribir, reinar : la experiencia gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) . Madrid: Abada. Catàleg
 • Harris, Edward C (1991 ). Principios de estratigrafía arqueológica . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Kottak, Conrad Phillip (cop. 2007 ). Introducción a la antropología cultural : espejo para la humanidad (5a ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Laburthe-Tolra, Philippe (cop. 1998 ). Etnología y antropología . Madrid: Akal. Catàleg
 • Llobera, Josep R.|q(Josep Ramon) (2009 ). Antropologia social i cultural (4a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Moreno Feliú, Paz (2010 ). Encrucijadas antropológicas . Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces /. Catàleg
 • Petrucci, Armando (cop. 1992 ). Breve storia della scrittura latina (Nuova edizione riveduta e aggiornata). Roma: Bagatto Libri. Catàleg
 • Petrucci, Armando (1999 ). Alfabetismo, escritura, sociedad . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Pujadas, Juan José (2010 ). Etnografía . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Renfrew, Colin (1993 ). Arqueología : teorías, métodos y práctica . Madrid: Akal. Catàleg
 • Petrucci, Armando (2011). Libros, escrituras y bibliotecas (2011). Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Petrucci, Armando (cop. 20022003 ). La Ciencia de la escritura : primera lección de paleografía . Buenos Aires, [etc.]: Fondo de Cultura Económica de Argentina. Catàleg
 • Petrucci, Armando (cop. 2008 ). Una Lliçó de paleografia . València: Universitat de València. Catàleg
 • Manguel, Alberto (DL 1998 ). Una Historia de la lectura . [Salamaca]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Catàleg
 • Cardona, Giorgio Raimondo (1994 ). Los Lenguajes del saber . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Scrittura e civiltà (1977-2001 ). Firenze: Leo. S. Olschki. Catàleg
 • Cultura escrita & sociedad (2005-2010 ). Gijón: Trea. Catàleg
 • Castillo Gómez, Antonio, (2006). Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los siglos de . Toledo: Akal. Catàleg
 • Castillo Gómez, Antonio (2013). Leggere nella Spagna moderna. Erudizione, religiosità e svago. Bolonia: Pàtron editore.
 • Castillo Gómez, Antonio y Sierra Blas, Verónica (dirs.) (2014). Cartas- Lettres- Lettere. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares.
 • Kuper, Adam (2001). Fraternity and endogamy. The House of Rothschild. Social Anthropology, 9(3), 273-287 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació dels temes 1.1. i 1.3. Grau d'assoliment de les competències vinculades 16
Avaluació dels temes 1.4. a 1.7. Grau d'assoliment de les competències vinculades 34
Prova escrita d'avaluació del tema 2 Grau d'assoliment de les competències vinculades 10
Ressenyes de les lectures (tres articles o capítols de llibre) Grau d'assoliment de les competències vinculades 10
Exercicis pràctics dels diferents tipus d'escriptura i la seva datació. Edició crítica d'un document i elaboració a partir d'un esquema-model d'un petit treball escrit: pre-article, utilitzant-lo com a font històrica Grau d'assoliment de les competències vinculades 11
Assistència presencial o virtual -segons les circumstàncies en les que ens trobem- al XVII Seminari Internacional de Cultura Escrita i visual "Josepa Arnall Juan" i presentació de 3 ressenyes. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 3
Avaluació del tema 3 Grau d'assoliment de les competències vinculades 16

Qualificació

a. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la suma percentual de totes les activitats d'avaluació i obtenir una qualificació mínima de 3 a cadascuna de les activitats d'avaluació.

b. La qualificació final serà el resultat d'aplicar el percentatge de cada activitat d'avaluació en relació al global de l'assignatura, sempre i quan es compleixi el punt a.

c. Per aprovar és imprescindible haver-se presentat a totes les proves i activitats d'avaluació.

d. Es tindrà en compte en la valoració final de l'assignatura l'assistència a les classes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'alumne que no hagi participat de cap de les proves d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en una prova escrita relacionada amb el conjunt dels continguts.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria s'efectuarà en els dies i horaris establerts pel professorat de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat s'efectuarà virtualment mitjançant els canals oficials de la Universitat de Girona.

Observacions

L'assignatura s'imparteix en català, amb un percentatge significatiu de bibliografía en d'altres llengües: castellà, francés, italià i anglès.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes virtuals podran esdevenir presencials o les presencials podran esdevenir virtuals en funció de la normativa que reguli aquesta qüestió en cada moment.

Modificació de l'avaluació:
No es preveuen modificacions de l'avaluació excepte aquelles derivades de noves normatives sobre presencialitat o virtualitat que canviïn el plantejament inicial de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació podran efectuar-se totalment o parcial de manera presencial a partir de noves reglamentacions que puguin modificar el disseny original de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.