Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Curs d’introducció als mètodes i tècniques de producció i anàlisi de dades quantitatives en ciències socials. Mètodes de producció de dades: enquestes i experiments. Estadística inferencial. Introducció al anàlisi univariable, bivariable i multivariable.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Roger Campdepadros Cullell  / FRANCISCO JOSE LEON MEDINA  / Jordi Merino Noé
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat
 • CE9. Descriure i analitzar la realitat multicultural en relació a situacions de l'àmbit criminològic
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE19. Formular hipòtesis d'investigació en l'àmbit criminològic
 • CE20. Dissenyar una investigació criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA. Causalidad en ciencias sociales: dependencia robusta, manipulación consecuencial y procesos generativos. Lo cuantitativo y lo cualitativo en ciencias sociales.

2. LA MEDICIÓN DE LOS FENÓMENOS SOCIALES. Operativización de conceptos. Niveles o escalas de medición. Construcción de índices y escalas. Validez y fiabilidad de las mediciones.

3. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE DATOS (I): LA ENCUESTA. Diseño de encuestas. Tipos de encuestas. Construcción del cuestionario. Diseño de muestras.

4. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE DATOS (II): LA EXPERIMENTACIÓN. Diseños experimentales. Tipos de experimentos. Problemas de validez interna y externa.

5. PREPARACIÓN DE DATOS PARA EL ANÁLISIS. Introducción al SPSS. Creación, identificación y transformación de datos con SPSS.

6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO UNIVARIABLE. Medidas de tendencia central. Medidas de posición no central. Medidas de dispersión. Medidas de forma. Visualización de las distribuciones.

7. FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL. Distribuciones normales y sus propiedades. Distribución normal estandarizada. Distribuciones t, F y chi-cuadrado. Estimación e intervalos de confianza. Contraste de hipótesis.

8. ANÁLISIS DE TABLAS DE CONTINGENCIA. Construcción e interpretación de tablas de contingencia. La prueba de chi-cuadrado. Medidas de asociación global. Medidas de asociación local.

9. COMPARACIÓN DE MEDIAS Y ANÁLISIS DE VARIANZA. Prueba estadística del contraste de una media. Prueba estadística del contraste de dos medias, Análisis de varianza unifactorial.

10. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL SIMPLE. Medida de la correlación. La regresión simple: condiciones de aplicación, estimación y significación de los parámetros del modelo, bondad de ajuste del modelo.

11. REGRESIÓN LINEAL MULTIPLE. Supuestos del modelo. Bondad de ajuste del modelo. Análisis de regresión por pasos. La consideración de variables cualitativas en modelos de regresión.

12. REGRESIÓN LOGÍSTICA. Regresión logística binaria simple. Regresión logística binaria múltiple: condiciones de aplicación, pruebas de significación.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 2,00 48,00 50,00
Sessió expositiva 26,00 0 26,00
Sessió pràctica 14,00 60,00 74,00
Total 42,00 108,00 150

Bibliografia

 • Achen, Christopher H (1982 ). Interpreting and using regression . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Asher, Herbert B (2004 ). Polling and the public : what every citizen should know (6th ed.). Washington, D.C.: CQ Press. Catàleg
 • Behar Gutiérrez, Roberto (D.L. 2010 ). 55 respuestas a dudas típicas de estadística (2ª ed). Madrid: Diaz de Santos. Catàleg
 • Best, Joel (2001 ). Damned lies and statistics : untangling numbers from the media, politicians, and activists . Berkeley: University of California Press. Catàleg
 • Cea D'Ancona, María Ángeles (DL 2002 ). Análisis multivariable : teoría y práctica en la investigación social . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (DL 2007 ). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Recuperat 19-07-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788448183998
 • Goldthorpe, John H (2010 ). De la sociología : números, narrativas e integración de la investigación y la teoría . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Hagan, Frank E (cop. [2005] ). Research methods in criminal justice and criminology (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Hedström, Peter Bearman, Peter (2009 ). The Oxford handbook of analytical sociology . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Hedström, Peter (1998 ). Social mechanisms : an analytical approach to social theory . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Lévy Mangin, Jean-Pierre Varela Mallou, Jesús (cop. 2003 ). Análisis multivariable para las ciencias sociales . Madrid: Pearson. Catàleg
 • Lewis-Beck, Michael S (1980 ). Applied regression : an introduction . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Newburn, Tim (2007 ). Handbook of criminal investigation . Cullompton: Willan. Catàleg
 • Ritchey, Ferris J (cop. 2008 ). Estadística para las ciencias sociales . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Rojas Tejada, Antonio J. Fernández Prados, Juan Sebastián Pérez Meléndez, Cristino (DL 1998 ). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Piquero, Alex R (2010 ). Handbook of Quantitative Criminology. New York, NY: Springer New York. Recuperat 19-07-2016, a http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77650-7 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen Es realitzarà un examen final que suposa el 40% de la nota final. Aquesta prova té la finalitat de verificar la comprensió del contingut del curs, i per tant, inclourà tant preguntes relacionades amb el contingut de les classes magistrals com preguntes de les activitats pràctiques.
En la data fixada per la facultat per a la segona convocatòria, els alumnes podran recuperar el examen si l’han suspès o pujar nota si volen, però no podran fer us d’aquesta segona oportunitat si no van presentar-se a la primera convocatòria.
40
Carpetes Es realitzaran dos 2 treballs pràctics (anomenats “carpetes”) i cadascun d’ells suposarà un 30% de la nota final. Al llarg del curs, els alumnes realitzaran 8 pràctiques a classe (algunes d’elles dividides en diversos dies) on s’explicarà com abordar diferents aspectes de l’anàlisi quantitatiu en ciències socials. Cada pràctica tindrà associat un conjunt d’exercicis a realitzar individualment i fora de l’horari de classe. Els exercicis corresponents a les pràctiques 1 a 4 conformen la primera carpeta, que haurà de presentar-se a la meitat del curs aproximadament. Els exercicis corresponents a les pràctiques 5 a 8 conformen la segona carpeta, que haurà de presentar-se l’últim dia de classe.
El alumnes tindran una segona data d’entrega d’aquestes carpetes per tal de recuperar-les o de pujar nota, però no podran fer us d’aquesta segona oportunitat si no van entregar a temps la carpeta en la primera convocatòria. De les dues possibles notes de cada carpeta, l’alumne sempre es quedarà amb la més alta.
60

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTÍNUA

Consisteix en 2 treballs pràctics (anomenats “carpetes”) i un examen final. La Valoració de la participació en el Sistema d'Avaluació Contínua es realitzarà como segueix:

- TREBALLS PRÀCTICS (“CARPETES”).

Es realitzaran dos 2 treballs pràctics (anomenats “carpetes”) i cadascun d’ells suposarà un 30% de la nota final. Al llarg del curs, els alumnes realitzaran 8 pràctiques a classe (algunes d’elles dividides en diversos dies) on s’explicarà com abordar diferents aspectes de l’anàlisi quantitatiu en ciències socials. Cada pràctica tindrà associat un conjunt d’exercicis a realitzar individualment i fora de l’horari de classe. Els exercicis corresponents a les pràctiques 1 a 4 conformen la primera carpeta, que haurà de presentar-se a la meitat del curs aproximadament. Els exercicis corresponents a les pràctiques 5 a 8 conformen la segona carpeta, que haurà de presentar-se l’últim dia de classe.
El alumnes tindran una segona data d’entrega d’aquestes carpetes per tal de recuperar-les o de pujar nota, però no podran fer us d’aquesta segona oportunitat si no van entregar a temps la carpeta en la primera convocatòria. De les dues possibles notes de cada carpeta, l’alumne sempre es quedarà amb la més alta.

- EXAMEN FINAL.

Es realitzarà un examen final que suposa el 40% de la nota final. Aquesta prova té la finalitat de verificar la comprensió del contingut del curs, i per tant, inclourà tant preguntes relacionades amb el contingut de les classes magistrals com preguntes de les activitats pràctiques.
En la data fixada per la facultat per a la segona convocatòria, els alumnes podran recuperar el examen si l’han suspès o pujar nota si volen, però no podran fer us d’aquesta segona oportunitat si no van presentar-se a la primera convocatòria.

La nota final es calcularà amb la següent fórmula:


NOTA FINAL = Nota més alta obtinguda a la Primera Carpeta * 0.3 + Nota més alta obtinguda a la Segona Carpeta * 0.3 + Nota més alta obtinguda al Examen Final * 0.4


Aquesta fórmula s’aplicarà només als alumnes que compleixin les següents condicions:
a) Haver sigut avaluat als tres apartats
b) Haver obtingut un mínim de un 5 a l’examen final.

Un cop obtinguda la nota a partir d’aquesta fórmula, el sistema per arrodonir les notes serà el següent:

X.0, X.1 y X.2 = X.0
X.3, X.4, X.5, X.6, X.7 = X.5
X.8, X.9 = (X+1).0

L'assignatura queda aprovada quan l'alumne obté un nota arrodonida igual o superior a 5.

El plagi parcial o total, en qualsevol de les activitats d'avaluació, donarà lloc a una nota definitiva per l'assignatura de 0 (SUSPÉS) i, si s'escau, a l'obertura d'un expedient disciplinari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a obtindrà la qualificació de “No presentat” si no es presenta a algun dels tres exercicis avaluables (les dues carpetes i l’examen final).

Assignatures recomanades

 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la sociologia
 • La investigació científica aplicada a la criminologia
 • Metodologia de la investigació social
 • Tècniques d'investigació
 • Tècniques d'investigació qualitativa

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.