Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Introducció a la geologia. Els materials geològics: minerals i roques. Cicle petrogenètic. Paleontologia i evolució de la vida; cicles geobioquímics. El cicle hidrològic. Processos geològics externs: processos fluvials, marins, gravitacionals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BL

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID BRUSI BELMONTE  / CARLES ROQUE PAU  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Introducció a la Geologia. Objectius del curs. Implicacions de la geologia en la vida quotidiana. Contingut del curs.

2. La terra com a planeta. Origen i evolució de l'Univers i del sistema solar. Forma i moviments de la Terra.

3. La Terra com un sistema dinàmic. Subsistemes de la Terra: geosfera, hidrosfera, atmosfera i biosfera. Interaccions. Concepte de temps en Geologia. La taula dels temps geològics. Importància del clima en la dinàmica dels subsistemes: variacions climàtiques a escala geològica i canvi climàtic, resposta dels subsistemes als canvis.

4. La dinàmica interna de la Terra. Estructura dinàmica de la geosfera: el flux tèrmic intern i el cicle tectònic. El cicle tectònic: litosfera, tectònica de plaques i activitat geològica, volcans i terratrèmols. Evolució de l’escorça i formació de serralades (tectònica).

5. Els materials geològics (I): els minerals. Els minerals com a constituents de les roques. Estructura mineral: el cristall. Propietats dels minerals. Classificació dels principals grups. Jaciments minerals: importància del recurs, problema ambiental i problema geo-polític.

6. Els materials geològics (II): les roques. Principals tipus i classificació de les roques: ígnies, metamòrfiques i sedimentaries. El seu origen. El cicle petrogenètic: la interacció entre els subsistemes. Els sòls: un recurs derivat de l’aquesta interacció (meteorització).

7. La hidrosfera. Aigua superficial i aigua subterrània. Conques hidrogràfiques. El balanç hidrològic. Ni vell freàtic. Aqüífers: lliures i confinats. Relacions ecohidrològiques. Origen de les zones humides: exemples. Ús antròpic dels recursos hídrics: impactes geo-ambientals d’embassaments, extraccions de pous, intrusió marina, ...

8. Aspectes geològics dels cicles biogeoquímics. El cicle del carboni. El problema actual de les emissions de CO2 i aspectes geològics en la seva mitigació. El cicle del nitrogen. Problemes derivats de l’ús intensiu de fertilitzants. L’origen biològic de l’oxigen: conseqüències ambientals.

9. Els fòssils: el registre del desenvolupament de la vida a la Terra. Les roques sedimentàries com arxiu de la història de la vida a la Terra: el registre fòssil. Camins paral·lels: història geològica i evolució biològica. Evolució dels éssers vius al llarg de la història de la Terra. Extincions.

10. Evolució del relleu: els processos geològics externs. La transformació del relleu terrestre com a conseqüència de la interacció de tots els subsistemes. Agents, processos externs i riscos geològics associats. Erosió, transport o sedimentació: processos geològics que transformen el relleu i interaccionen amb el desenvolupament humà. L’home com agent geològic. Erosió/desertització.

11. Els sistemes fluvial i litoral. Estructura de la conca hidrogràfica. Dinàmica: avingudes, flux de base i transport de sediment. La morfologia fluvial com a resultat de condicions dinàmiques; influències geològiques. Les formacions al·luvials: origen, distribució i importància. Les zones litorals: Interacció de processos fluvials, litorals i eòlics. Evolució i creació de geoambients de gran interès per a la biodiversitat. Transició al medi marí: fluxos de matèria i nutrients.

12. El sistema vessant. Erosió vs estabilitat gravitacional. Elements geològic (sedimentaris, estructurals) del vessant. Evolució d’un vessant. Processos gravitacionals: tipus i riscs associats.

13. Evolució climàtica del planeta. Evolució de la temperatura al llarg de la història de la Terra: implicacions geològiques: glaciars i oscil·lacions del nivell del mar. Origen de les glaciacions durant el Quaternari. El canvi climàtic al segle XXI: conseqüències al medi geològic i als ecosistemes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 12 12
Cerca d'informació 0 12 12
Classes expositives 40 16 56
Classes pràctiques 12 24 36
Prova d'avaluació 4 30 34
Total 56 94 150

Bibliografia

  • Tarbuck, Edward J (cop. 2000 ). Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física (6a ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • Tarbuck, Edward J (cop. 2005 ). Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'autoavaluació prèvia de coneixements Proves preparatòries 20
Proves d'avaluació Dos examens 80

Qualificació

L'avaluació i qualificació de l'assignatura es realitzarà de la següent forma:

1.- Proves d'autoavaluació que es realitzaran de forma individual via web. En conjunt es valoren en un 20% de la nota final de l'assignatura.

2.-Dues proves d'avaluació parcials (una per període acadèmic), relacionades amb els continguts i activitats del període acadèmic considerat. En conjunt es valoren en un 80% de la nota final de l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura és imprescindible:
1- Realitzar TOTES les activitats d'avaluació proposades.
2- Obtenir una nota final igual o superior a 5 (sobre 10) del conjunt de l'assignatura.

En cas de no aprovar el conjunt de l'assignatura, l'alumne tindrà l'oportunitat de tornar-se a examinar, en una data fixada per la Facultat, a finals de curs. Les proves d'autoavaluació no realitzades no són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi lliurat cap activitat.

Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar una activitat, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat, etc.) atorga la condició de "Presentat" a l'estudiant.