Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE LUIS GARCIA MARIN  / NURIA PEREZ BIELSA  / NURIA SANZ BALL-LLOSERA  / ORIOL VIDAL FABREGA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. BASES MOLECULARS DE L'HERÈNCIA BIOLÒGICA

          1.1. REPLICACIÓ DEL DNA

          1.2. MUTACIÓ, REPARACIÓ I RECOMBINACIÓ

          1.3. EXPRESSIÓ DE LA INFORMACIÓ GÈNICA

          1.4. REGULACIÓ GÈNICA

2. MÉS ENLLÀ DEL MENDELISME

          2.1. RELACIONS ENTRE AL·LELS DEL MATEIX LOCUS

          2.2. RELACIONS ENTRE AL·LELS DE DIFERENTS LOCI

          2.3. LLIGAMENT I RECOMBINACIÓ

          2.4. HERÈNCIA EXTRANUCLEAR

          2.5. CANVIS CROMOSÒMICS NUMÈRICS

          2.6. CANVIS CROMOSÒMICS ESTRUCTURALS

          2.7. INTERACCIÓ GEN - AMBIENT

          2.8. HERÈNCIA QUANTITATIVA

3. GENÈTICA DE POBLACIONS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 2 2
Anàlisi / estudi de casos 2 17 19
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3 19 22
Classes expositives 30 15 45
Exposició dels estudiants 5 0 5
Lectura / comentari de textos 3 7,5 10,5
Prova d'avaluació 7 39,5 46,5
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Gardner, Eldon J (cop. 1998 ). Principios de genética (4ª ed.). México D.F.: Limusa. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (DL 2008 ). Genética (9 ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Hartl, Daniel L (cop. 2002 ). Essential genetics : a genomics perspective (3rd ed.). Boston [etc.]: Jones and Bartlett. Catàleg
 • Klug, William S (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Pierce BA (2011). Fundamentos de Genética. . Madrid: Medica Panamericana. Catàleg
 • Pierce, Benjamin A (cop. 2009 ). Genética : un enfoque conceptual (3ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Puertas, M. J (1999 ). Genética : fundamentos y perspectivas (2ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Russell, Peter J (1998 ). Genetics (5th ed). Menlo Park [etc.]: Benjamin Cummings. Catàleg
 • Tamarin, Robert H (cop. 1996 ). Principios de genética . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Watson, James D. (2005 ). Biología molecular del gen (5ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final Examen final de curs amb dues parts: primera part de coneixaments generals de la matèria (és eliminatòria - mirar criteris de qualificació-) i segona part d'anàlisi i interpretació de resultats (problemes). 50
Anàlisi de funció gènica i herència: disseny d'un organisme transgènic. Treball realitzat en la recerca d'informació sobre un disseny experimental en genètica i presentació escrita del disseny.
10
Anàlisi d'un cas complexe d'herència Presentació d'informe escrit amb l'anàlisi del cas 15
Presentació i discussió del disseny d'un organisme transgènic Presentació del propi treball i la participació en la discussió de les presentacions dels altres grups. 10
Discussió en grups reduïts d'alumnes d'idees sobre la materia del curs Resolució en grup reduït d'estudiants de diversos qüestionaris via web. Cada alumne te un qüestionari, però la resposta s'ha de consensuar pel grup i la nota es compartida per tots els membres. 10
Autoavaluació de la feina realitzada durant el curs, particularment la contribució als treballs de grup Entregar informe 5

Qualificació

La nota final s'obté sumant la contribució relativa de totes les activitats avaluables:

1- Examen final: 50% de la nota. Te dues parts: una de coneixements generals i una altra d'anàlisi i interpretació de resultats (problemes). Cal obtenir 4,5 o més punts sobre 10 en la primera part per a obtenir nota de la segona. Superada la part de coneixements generals, cal treure més de 4.5 punts (sobre 10) en l'examen final per aprovar l'assignatura compensant amb les notes de les activitats presencials (punt-2) i via web (punt-3). Els alumnes que no arribin al 4,5 en l'examen final, com a màxim podran obtenir una nota de 4 en l'assignatura.

2- Activitats presencials durant el curs: 35%. Inclou la participació de l'alumne en un ABP (disseny propi d'un organismes transgènic 10%, presentació oral i discussió amb la resta de companys 10%), la interpretació d'un cas complex d'herència (15%) i la participació en les activitats de comprensió de textos científics en anglès (preguntes sobre aquest textos poden aparèixer també a la prova final de coneixements generals).

3- Activitats via web: 15%. Inclou la resolució de qüestionaris online (10%) i l'entrega d'un informe d'autoavaluació (5%).

L'Examen final i l'informe d'autoavaluació són activitats individuals.
La resta d'activitats l'alumne treballa com a membre d'un grup reduït. Els alumnes que no cooperin amb la resta de membres del seu grup podran ser expulsats i la seva nota d'avaluació d'aquestes activitats serà un 0.

NOMES L'EXAMEN FINAL ES CONSIDERA ACTIVITAT RECUPERABLE

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideren com NO PRESENTATS només aquells alumnes que no han participat en cap de les activitats previstes per a l'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Bioquímica