Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eva Beneit Vila  / Eva Collell Hernandez  / Anna Valdé Via
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Eva Beneit Vila  / Eva Collell Hernandez  / Anna Valdé Via
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
  • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
  • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis
  • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social

Continguts

1. 1. Lliçó 1. EL DRET CIVIL I LES FONTS DEL DRET. 1. La distinció entre Dret públic i Dret privat. 2. La configuració del Dret civil com a Dret privat general. 3. Les matèries del Dret civil i la seva distribució sistemàtica. 4. L'estructura de l'ordenament civil espanyol i l'Art. 149.1.8 de la Constitució Espanyola.5. Les fonts del Dret: la llei, el costum i els principis generals del dret.

2. Lliçó 2. LA PERSONA I LA PERSONALITAT CIVIL. 1. Significat institucional i protecció jurídica de la persona. 2. La personalitat civil. 2.1. Capacitat jurídica. 2.2. Capacitat d'obrar.

3. Lliçó 3. COMENÇAMENT I FI DE LA PERSONALITAT. 1. Començament de la personalitat. 1.1. El naixement. 1.2. El concebut (nasciturus). 1.3. El no concebut. 2. Fi de la personalitat. 2.1. La mort. 2.2. Premoriència i commoriència. 3. La prova del naixement i de la mort.

4. Lliçó 4. L'ESTAT CIVIL I EL REGISTRE CIVIL. 1. L'estat civil. 2. El Registre Civil. 2.1. Concepte i organització del Registre Civil.

5. Lliçó 5. L'EDAT. 1. L'edat i el seu significat jurídic. Còmput. 2. La majoria d'edat. 3. La minoria d'edat. 3.1. La capacitat del menor d'edat en l'esfera personal i patrimonial. 3.2. La capacitat natural. 4. El menor d'edat emancipat. Causes d'emancipació. 5. El menor de vida independent.6. La potestat parental. Noció i característiques generals.

6. Lliçó 6. LA INCAPACITACIÓ I LA DECLARACIÓ DE PRODIGALITAT. 1. La incapacitació. Concepte i causes. 2. La declaració judicial d'incapacitació. Procediment. Efectes. 3. L'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics. 4. La declaració de prodigalitat. 4.1. Procediment. 4.2. Eficàcia.

7. Lliçó 7. INSTITUCIONS DE PROTECCIÓ. 1. La potestat parental. 1.1. Noció i característiques. 1.2. Exercici i contingut de la potestat. 1.3. Privació i extinció. 1.4. Pròrroga i rehabilitació. 2. Tutela i institucions tutelars. 2.1. La tutela: el seu règim jurídic. 2.2. Les altres institucions tutelars: la curatela, el defensor judicial, l'administrador dels béns, la guarda. 2.3. Les mesures de protecció dels menors desemparats. L'acolliment.

8. Lliçó 8. LA LOCALITZACIÓ DE LA PERSONA. 1. El domicili. 2. La declaració d'absència legal.3. La declaració de mort.

9. Lliçó 9. NACIONALITAT I VEÏNATGE CIVIL. 1. Nacionalitat, veïnatge civil i veïnatge local. 2. Els criteris d'adquisició de la nacionalitat i del veïnatge civil. 3. Els criteris d'aplicació del Dret Civil de Catalunya.

10. Lliçó 10. ELS DRETS DE L'ESFERA CORPORAL. 1. Dret a la vida. 2. Dret a la integritat física i la diposició sobre el propi cos. En especial, els trasplantaments d'òrgans i de teixits.

11. Lliçó 11. L'AUTONOMIA DE LA PERSONA. 1. L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades. 2. El lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear.

12. Lliçó 12. ELS DRETS DE L'ESFERA MORAL. 1. El dret al nom. 2. La tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 3. El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals.

13. Lliçó 13. EL DRET DE FAMILIA I ELS MODELS FAMILIARS. 1. L’heterogeneïat del fet familiar.1.1 El matrimoni. 1.2. Els efectes del matrimoni. 2. La convivència estable de parella.

14. Lliçó 14. LA RUPTURA MATRIMONIAL. 1. Nul·litat, separació i dissolució del matrimoni. 2. Els efectes de la ruptura: efectes i mesures en relació als cònjuges o membres de la parella; efectes i mesures en relació als fills; mesures respecte de l'habitatge familiar i el parament de la llar.

15. Lliçó 15. LA FILIACIÓ. 1. La filiació per naturalesa: criteris legals per a la seva determinació i accions de filiació. 2. La filiació per adopció: requisits i constitució de l'adopció.

16. Lliçó 16. LA PERSONA JURÍDICA. 1. La personalitat jurídica: concepte i significat. 2. Ens sense personalitat jurídica. 3. Classes de persones jurídiques. 4.La persona jurídica associació: concepte i règim jurídic. 5. La persona jurídica fundació: concepte i règim jurídic.

17. Lliçó 17. L'EXTINCIÓ DELS DRETS SUBJECTIUS. 1. El transcurs del temps i les relacions jurídiques. Les regles de còmput en el Codi Civil i en el Dret Civil de Catalunya. 2. La prescripció. Concepte i objecte. 3. La caducitat. 4. El termini de preclusió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,00 101,00 123,00
Sessió participativa 4,00 4,00 8,00
Tutories de grup 2,00 1,00 3,00
Total 28,00 106,00 134

Bibliografia

  • E. Arroyo/E. Bosch/J. Ferrer/E. Ginebra/A. Lamarca/S. Navas/J. Ribot/A. Vaquer (2011). Dret Civil. Part General i Dret de la Persona. Barcelona: Atelier. Catàleg
  • Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera / Judith Solé Resina / Maria Ysàs Solanes (2011). Derecho de la persona vigente en Catalunya (3a.). València: Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Joan Egea Fernàndez / Josep Ferrer Riba (2011). Codi Civil de Catalunya i legislació complementària. Amb notes de concordança (14). Barcelona: EUB.
  • Código Civil (2012). Madrid: Thomson-Civitas. Catàleg
  • Joan Egea Fernàndez i Josep Ferrer Riba (2014). Comentari al llibre segon ddel Codi Civil de Catalunya. Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Controls parcials alliberatoris.Es tracta de tests amb diverses preguntes d'elecció múltiple, recuperables el dia de l'examen oficial fixat al calendari d'exàmens de la Facultat. La nota mitjana dels controls parcials constitueix el 70% de la nota de l'assignatura. El control suspès es podrà recuperar el dia de l'examen final, previst al calendari d'exàmens oficials. 70
Casos pràctics (obradors de casos) i altres activitats d'aprenentatge. El professor plantejarà als estudiants un seguit de casos pràctics (en forma d'obrador de casos), o textos jurídics relatius a algunes de les lliçons del programa, que els estudiants hauran de comentar i, en el seu cas, plantejar una possible solució. L'avaluació de totes les activitats d'aprenentatge, que comprèn els obradors de casos, la participació i assistència a les classes participatives, els comentaris en grups i els obradors de casos, constitueix el 30% de la nota de l'assignatura. L'avaluació de totes aquestes activitats d'aprenentatge no és recuperable. 30

Qualificació

D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG i de la Facultat de Dret, l'avaluació es realitzarà seguint el model d'avaluació continuada. Els estudiants, tindran dret a recuperar les proves d'avaluació continuada que tinguin el caràcter d'examen (...), així com aquelles altres activitats que els professorat consideri recuperables en el disseny de l'assignatura.

De conformitat amb l'anterior, l'avaluació i qualificació de l'assignatura es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

1. La nota final de l'assignatura resultarà dels següents percentatges:
a)Primer control parcial alliberatori: 35%
b) Segon control parcial alliberatori: 35%
c)Activitats d'aprenentatge, que inclouen: control de lectura de textos,resolució de casos pràctics i participació en les diferents activitats: 30%

2. Condicions de l'avaluació continuada:
a) L'estudiant que no participi en alguna de les activitats considerades avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.
b) Per tal d'aprovar l'assignatura cal:
- Que l'alumne tingui una nota mínima de 5 en cadascun dels controls parcials alliberatoris.
- Que l'alumne tingui una nota mínima global de 4 en les activitats d'aprenentatge.
- Que la mitjana resultant de la ponderació dels controls (70%) i les activitats d'aprenentatge avaluables (30%) sigui 5.
c) La copia total o parcial, en qualsevol de les activitats d'avaluació, comportarà una nota de 0 (SUSPÈS)en l'assignatura, sens perjudici de l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent.
d) Examen per a millorar la nota: l'alumne que hagi aprovat l'assignatura pel sistema d'avaluació continuada podrà, si així ho desitja i ho sol•licita mitjançant correu electrònic adreçat al professor, anar a l'examen final per a millorar la nota. En aquest cas, s'haurà d'examinar de la totalitat de l'assignatura (la matèria corresponent als dos controls) i sempre podrà conservar la nota que havia tret dins del sistema d'avaluació continuada.

3. Recuperacions.
Als efectes de l'avaluació de l'assignatura:
3.1. Son activitats recuperables:
a) Els controls parcials alliberatoris. L'examen de recuperació de cadascun dels controls es farà el dia de l'examen oficial de l'assignatura, fixat al calendari d'exàmens de la Facultat. Aquest examen de recuperació tindrà una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al primer control, i una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al segon control. L'alumne només haurà de recuperar el control suspès amb una nota inferior a 5.
b) Si l'alumne ha suspès amb menys de 5 els dos controls parcials, té l'obligació de recuperar-los tots dos per a poder aprovar l'assignatura, sense que sigui suficient recuperar-ne només un d'ells. En aquest cas, la nota serà l'obtinguda en l'avaluació global de tot l'examen de recuperació. Si, havent suspès els dos controls, l'alumne es presenta a recuperar-ne tan sols un, no es farà la mitjana i l'assignatura quedarà suspesa.

3.2. No són activitats recuperables:
a) La participació i assistència en les classes participatives, obradors de casos, casos pràctics i comentaris de textos i materials.
b) Els controls de lectura de textos

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de recuperació, en la data oficial de l'examen de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Observacions

Pel correcte seguiment de l'assignatura, els estudiants han de tenir molt presents les següents indicacions:

1. Al principi del semestre es lliurarà als estudiants un calendari amb la programació de les activitats i dels temes i lliçons a què es refereixen. NO S'ADMETRÀ LA REALITZACIÓ NI L'ENTREGA DE TREBALLS, PRÀCTIQUES I ALTRES DOCUMENTS FORA DELS DIES I HORES PROGRAMATS. TAMPOC FORA DELS GRUPS A QUÈ CADA ESTUDIANT ESTÀ ADSCRIT.

2. Els estudiants que no s'han pogut matricular fins el mes d'octubre i que -com a conseqüència d'aquesta matrícula endarrerida- no han pogut realitzar alguna de les primeres pràctiques del curs, hauran de recuperar-les mitjançant la realització d'una pràctica o activitat específica per a ells.

3. Pel correcte seguiment de l'assignatura, es fa menester disposar o consultar el material o manuals recomanats en la bibliografia bàsica.

4. Les hores de treball fixades per cada activitat d'aprenentatge i per les proves d'avaluació són aproximades i NO CONSTITUEIXEN CAP GARANTIA PER APROVAR L'ACTIVITAT O L'ASSIGNATURA. Cada estudiant ha d'adaptar les hores de treball i de dedicació a l'assignatura a les seves aptituds i circumstàncies personals.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.