Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Aquest mòdul s'orienta a l'aprenentatge dels fonaments teòrics i pràctics sobre l'organització i gestió de projectes, serveis i institucions socioeducatives, incloent aquelles vinculades a l'acció sociocomunitària, així com sobre l'avaluació com a instrument per a garantir la qualitat dels projectes i serveis. Principals teories de l'organització i la seva aplicació en organitzacions socioeducatives. Estructura de l'organització i elements bàsics de la gestió i funcionament d'una organització. Tendències legislatives i sociològiques que afecten a la gestió de les organitzacions socioeducatives.Tipologia de les organitzacions i models d'empresa i de gestió pública i privada.Legislació i procediments per a la creació d'organitzacions ( empresarials i associatives ) de caràcter educatiu, social i/o cultural. Deontologia i ètica de la gestió. Els conflictes a les organitzacions. Estratègies per a la prevenció i resolució de conflictes ( conciliació,mediació, arbitratge) Qualitat i avaluació: l'avaluació per a la millora del programes, projectes i serveis socioeducatius. Perspectives i models d'avaluació de projectes i serveis socioeducatius.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA DUQUE SANCHEZ  / Judit Fullana Noell
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELENA DUQUE SANCHEZ  / Judit Fullana Noell
Idioma de les classes:

Competències

 • 1. - Analitzar i sintetitzar informació escrita
 • 4. - Comunicar-se a una llengua extrangera
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 19. - Gestionar processos de participació i acció comunitària
 • 22. - Organitzar i gestionar projectes i serveis socioeducatius
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES I SERVEIS SOCIOEDUCATIUS (Professora: Elena Duque)

          1.1. Introdució als conceptes bàsics

          1.2. Teories organtzatives

          1.3. Tipologia d'organtizacions educatives i socials

          1.4. Estructura de l'organització

          1.5. Comportament organitzacional

          1.6. Gestió de serveis i projectes socioeducatius

          1.7. Processos organtizatius i participació

2. UNITAT FORMATIVA 2: AVALUACIÓ DE PROJECTES I SERVEIS SOCIOEDUCATIUS (Professsora: Judit Fullana)

          2.1. Concepte d'avaluació

          2.2. Propòsits i perspectives bàsiques de l'avaluació de projectes i serveis socioeducatius

          2.3. El procés d'avaluació. Dimensions, fases i estratègies.

          2.4. Qualitat i avaluació.

          2.5. Models d'avaluació de serveis socioeducatius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 26,00 32,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 25,00 25,00
Elaboració individual de treballs 6,00 30,00 36,00
Lectura / comentari de textos 10,00 16,00 26,00
Prova d'avaluació 3,00 20,00 23,00
Resolució d'exercicis 4,00 10,00 14,00
Sessió expositiva 75,00 0 75,00
Sessió participativa 15,00 10,00 25,00
Treball en equip 6,00 30,00 36,00
Tutories de grup 8,00 0 8,00
Total 133,00 167,00 300

Bibliografia

 • García Marzá, Vicente Domingo (cop. 2004 ). Ética empresarial : del diálogo a la confianza . Madrid: Trotta. Catàleg
 • Goñi Sein, José Luis (2011 ). Ética empresarial y códigos de conducta . Las Rozas, Madrid: La Ley. Catàleg
 • Melé, Domènec (2009 ). Business ethics in action : seeking human excellence in organizations . New York, NY: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Guillén Parra, Manuel (cop. 2006 ). Ética en las organizaciones : construyendo confianza . Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Lozano, Josep M. (2005 ). Los Gobiernos y la responsabilidad social de las empresas : políticas públicas más allá de la regulación y la voluntariedad . Barcelona: Granica. Catàleg
 • Campo Vilar, Isabel. Estudi sobre la necessitat d'una cultura ètica en la gestió de les empreses implicades en un sistema de qualitat. |c2002: . Catàleg
 • Lafuente Félez, Alberto (D.L. 2003 ). Responsabilidad social corporativa y políticas públicas . [Madrid]: Fundación Alternativas. Catàleg
 • Martín, Evaristo (2004 ). Otro mundo es posible : diálogos sobre el comportamiento ético de las personas y las organizaciones . Barcelona: Granica. Catàleg
 • Cuesta González, Marta de la (2004 ). Responsabilidad social corporativa . Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia. Catàleg
 • Stake, Robert E (2006 ). Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Gómez Serra, Miquel (2004 ). Evaluación de los servicios sociales . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Shaw, Ian F. Greene, Jennifer C. Mark, Melvin M. (cop. 2006 ). Handbook of evaluation : policies, programs and practices. London: Sage. Catàleg
 • Chelimsky, Eleanor Shadish, William R. (c1997 ). Evaluation for the 21st century : a handbook . Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. Catàleg
 • Rebolloso Pacheco, Enrique (2008 ). Evaluación de programas de intervención social . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Domínguez, Màrius (cop. 2003). Sociologia de l'empresa . Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Durán Pich, Alfonso (2010 ). El Canon del management : los libros clave . Barcelona: Deusto. Catàleg
 • García Madaria, José María (1985 ). Teoría de la organización y sociedad contemporánea . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Maslow, Abraham H (1991 ). Motivación y personalidad . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Perrow, Charles N (1993 ). Sociología de las organizaciones (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Robbins, Stephen P (cop. 1996 ). Comportamiento organizacional : conceptos, controversias y aplicaciones (7ª ed.). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Taylor, Frederick Winslow (1981 ). Principios de la administración científica . Buenos Aires: El Ateneo. Catàleg
 • Tena Millán, Joaquín (DL 1995 ). Organización de la empresa : teoría y aplicaciones . Barcelona: Eada Gestión :Gestión 2000. Catàleg
 • Vernis, Alfred (1997 ). La Gestió de les organitzacions no lucratives : treballant per la millora de les associacions . Barcelona: Proa :Columna. Catàleg
 • Zerilli, Andrea (1992 ). Fundamentos de organización y dirección general . Madrid [etc.]: Deusto. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball d'anàlisi d'una organització socioeducativa i propostes de millora (1) Correcció dels aspectes formals (ortografia, sintaxi, gràmatica, format...)
(2) Claredat de la informació.
(3) Redactat
(4) El treball conté tots els apartats que es demanen.
(5) Conceptualització i vocabulari correcte
(6) El treball reflecteix el domini dels continguts relacionats amb l'organització i gestió de projectes i serveis.
(7) aportacions de millora i reflexió argumentada i fonamentada
(8) Referències bibliogràfiques i citació correcte
25
Elaboració d'un treball de planificació d'un projecte d'avaluació sobre una organització o servei socioeducatiu a) Aspectes formals: correcció ortogràfica, gramatical i sintàctica. Referències bibliogràfiques correctes.
b) S’exposen amb claredat quins són els objectius del pla d’avaluació
c) S’especifica quina funció o funcions té (sumativa o formativa, o ambudes) i en quins aspectes.
d) S’especifiquen amb claredat quin o quins són els objectes de l’avaluació.
e) S'expliquen els criteris d'avaluació, que són adequats al propòsit i objectes d'avaluació.
f) No hi ha confusió entre criteris, preguntes, dades o indicadors...
g) S’especifiquen quines són les dades, evidències o indicadors.
h) Per cada criteri i dades s’especifica quina serà la font d’informació.
i) S'exposen els instruments de recollida d'informació i la seva relació amb els objectius de l'avaluació.
j) S’especifiquen els objectius de recollida d'informació de cada un dels instruments.
k) Els instruments realment serveixen per obtenir informació significativa per poder dur a terme l’avaluació
l) Es proporciona una temporalització detallada del procés d'avaluació planificat.
m) S'explica i s'argumenta, amb suport bibilogràfic, quin é sl'enfocament de l'avaluació pel qual s'opta.
m) Hi ha coherència entre els diferents apartats.25
Elaboració d'un assaig sobre un tema relacionat amb l'organització i gestió de projectes i serveis socioeducatius. (1) que respongui a allò que es demana. (2) Que hi hagi mostri que s'ha revisat documentació i aquesta es presenti ben referenciada en el text. (3) Originalitat, qualitat i aprofundiment de les qüestions tractades. (1)Aspectes formals (ortografia, sintaxi, bibliografia, maquetació) 20
Prova escrita sobre els continguts conceptuals del mòdul (1) Aspectes formals (ortografia, sintaxi, bibliografia). (2) Nivell de domini dels aspectes conceptuals relacionats amb l'organització de serveis socioeducatius, la seva gestió i avaluació, i l'ètica en la gestió d'organitzacions. 30

Qualificació

La qualificació final del mòdul es calcularà fent la mitjana ponderada de les qualificacions de cada un dels exercicis d'avaluació. Per calcular aquesta mitjana cal que, com a mínim, l'estudiant obtingui una nota de 4 en CADASCUN DELS ELEMENTS D’AVALUACIÓ. L’obtenció d’un 4 en aquests elements no implica necessàriament que s’aprovi el mòdul, només és el requisit per fer el càlcul. Per aprovar el mòdul cal que la mitjana ponderada sigui igual o superior a 5.

El treball de l'assaig que obtinguin una puntuació inferior a 4 es podran recuperar. La data de lliurament de la recuperació serà el dia de l'examen. Només podran recuperar les persones que hagin presentat l'assaig en la data prevista inicialment.

El treball de planificació de l'avaluació d’un programa i el d'anàlisi d’una organització, una vegada es lliurin en la data prevista, no es podran recuperar. Hi haurà un seguiment per part de les professores que permetrà anar refent el treball al llarg del semestre. Una vegada lliurat a la data prevista, que s'indicarà a començament de curs, s’entén que és el treball definitiu i, per tant, el que es qualificarà.

Si l’examen individual no arriba a una puntuació de 4 l’estudiant podrà presentar-se a un examen de recuperació, en la data que es prevegi. Les dates de recuperació es concretaran a començaments de curs. Per poder calcular la nota a partir de l’examen de recuperació cal treure una nota de 4 o superior. Només es podran presentar a l’examen de recuperació els estudiants que hagin l'examen del mòdul.

Per aprovar el mòdul cal que La mitjana ponderada de totes les notes doni un mínim de 5.


NOTA IMPORTANT: El plagi d'alguna de les activitats del mòdul implica el suspens del mateix i, conseqüentment, la necessitat de realitzar la prova de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Totes les activitats d'avaluació del mòdul són obligatòries. Un estudiant que no hagi presentat alguna de les activitats d'avaluació en la data prevista a la Guia detallada del mòdul que es donarà a començament de curs, es considerarà no presentat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.