Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
El procés general de la recerca educativa i social des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Instruments de recollida d'informació. Criteris de qualitat de la investigació. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa i social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Juan Puiggali Allepuz  / Montserrat Tesouro Cid
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives
 • CE3 Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre mancances, necessitats i demandes de formació en la societat actual
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius
 • CE12 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar programes d'educació i formació en entorns virtuals

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Evolució, Concepte i fonaments de la investigació educativa i social

          1.1. -Evolució, concepte i característiques de la investigació educativa i social.

          1.2. -Paradigmes de la recerca educativa i social(quantitatiu, qualitatiu i sociocrític). El paradigma emergent (o del canvi)

2. UNITAT FORMATIVA 2: El procés general d’investigació

          2.1. -El procés d’investigació. Perspectiva general del procés.

          2.2. -Origen dels problemes, criteris de selecció d’un problema i plantejament del mateix.

          2.3. -Apartats d’un projecte de recerca (introducció, marc teòric, objectius o hipòtesis, metodologia, cronograma, pressupost, referències bibliogràfiques i annexos) i d’un treball de recerca (introducció, marc teòric, objectius o hipòtesis, metodologia, resultats, anàlisi de resultats, conclusions, referències bibliogràfiques, abstract, paraules clau i annexos).

          2.4. -La cerca bibliogràfica. Fonts de documentació i d’informació en investigació educativa i social. Com fer les referències bibliogràfiques. Bases de dades. Recursos informàtics.

          2.5. -La redacció d’un projecte o treball d’investigació.

          2.6. - Deontologia de la investigació.

3. UNITAT FORMATIVA 3: Investigació educativa i social basada en l’anàlisi de dades quantitatives i distribucions estadístiques

          3.1. -L’estadística i la investigació.

          3.2. -Conceptualització bàsica: estadística descriptiva, estadística inferencial, població, mostra, cas, constructe, variable...

          3.3. -Formes de definir les variables i classificacions de les mateixes.

          3.4. -El mostreig: el cicle del mostreig, avantqatges del mostreig i tipus.

          3.5. -Qüestionari: concepte i característiques; procés d'elaboració i redacció de preguntes. Validesa i fiabilitat.

          3.6. -Les escales de Lickert

          3.7. -Organització de les dades: les freqüències (distribucions de freqüències simples, distribucions de freqüències acumulades i distribucions de freqüències agrupades.

          3.8. Els percentatges

          3.9. -Mesures de tendència central: mitjana, mediana i moda.

          3.10. -Mesures de dispersió: amplitud i desviació típica.

          3.11. -Representació gràfica de les dades.

          3.12. - La corba normal

          3.13. -Anàlisi i interpretació estadística de dades mitjançant el programa EXCEL

          3.14. -Mesures de distribució: curtosi i asimetria

4. UNITAT FORMATIVA 4: Investigació educativa i social orientada a la interpretació i a la comprensió.

          4.1. -Fases de la investigació qualitativa

          4.2. Metodologies qualitatives: l'observació participant, la investigació etnogràfica i l'estudi de casos

          4.3. -Instruments: l'entrevista (concepte i característiques, modalitats, planificació i directrius per a la realització...);documents escrits i orals (diaris, cartes, històries de vida i autobiografies); mitjans audiovisuals i documentals (vídeos, fotografies,diapositives i pel.lícules); el sociograma ...

          4.4. -Observació sistemàtica: concepte i característiques, planificació i registre d’observacions...

          4.5. -La triangulació

          4.6. -Anàlisi qualitativa de les dades mitjançant tècniques qualitatives.

5. UNITAT FORMATIVA 5: Investigació social i educativa amb enfocament experimental i estudis evolutius.

          5.1. - La investigació d’enfocament experimental: dissenys experimentals i quasi-experimentals. Característiques del disseny. Control de les variables

          5.2. -Estudis evolutius: estudis transversals i longitudinals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 3,00 24,00 27,00
Sessió expositiva 20,00 0 20,00
Sessió participativa 6,00 0 6,00
Sessió pràctica 15,00 38,00 53,00
Treball en equip 10,00 28,00 38,00
Tutories de grup 6,00 0 6,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Albert Gómez, M.J (2007). La investigación educativa... Madrid: McGraw Hill.. Catàleg
 • Aliaga, F. (2000). Bases epistemológicas y Proceso de investigación epistemológica. . Valencia: CSV. Catàleg
 • Arnal, Justo (1992 ). Investigación educativa : fundamentos y metodologías . Barcelona: Labor. Catàleg
 • Ballester Brage, Lluís (2001 ). Bases metodológicas de la investigación educativa . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Barley, N. (1989). El antropólogo inocente. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Bartolomé Pina, Margarita (2000 ). Cap on va la investigació educativa = Hacia dónde va la investigación educativa . Barcelona: DULAC. Catàleg
 • Bisquerra Alzina, Rafael (cop. 1989 ). Métodos de investigación educativa : guía práctica . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Buendía Eisman, Leonor (1998 ). Métodos de investigación en psicopedagogía . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Campillo, M. i Zaplana, A (2007). Investigación, educación y desarrollo profesional. Murcia: DM. Catàleg
 • Cohen, Louis (1990 ). Métodos de investigación educativa . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Colás Bravo, Mª Pilar (1992 ). Investigación educativa . Sevilla: Alfar. Catàleg
 • Cortada, N., Macbeth, G. i López, A. (2008). Técnicas de investigación científica. . Buenos Aires: Lugar Editorial. Catàleg
 • Dendaluce, Iñaki (1988 ). Aspectos metodológicos de la investigación educativa . [Vitoria etc.]: II Congreso Mundial Vasco [etc.]. Catàleg
 • Elliott, John (1990 ). La Investigación-acción en educación . Madrid: Morata. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2006 ). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Recuperat 09-07-2012, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Gil Flores, Javier (1994 ). Análisis de datos cualitativos : aplicaciones a la investigación educativa . Barcelona: PPU. Catàleg
 • Goetz, J.P (1988 ). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata. Catàleg
 • Imbernón, Francesc Alonso, Ma José (2002 ). La Investigación educativa como herramienta de formación del profesorado : reflexión y experiencias de investigación educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Latorre Beltrán, Antonio (1996 ). Bases metodológicas de la investigación educativa . Barcelona: Hurtado Mompeó. Catàleg
 • Latorre, Antonio (2003 ). La Investigación-acción : conocer y cambiar la práctica educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Martínez Domínguez, (1999). La Investigación educativa desde el enfoque de la diversidad. Revista de educación especial , 25(), 83-99 Catàleg
 • Maykut, Pamela (1994 ). Begining qualitative research : a philosophic and practical guide . London [etc.]: The Falmer Press. Catàleg
 • McMillan, James H (cop. 2005 ). Investigación educativa : una introducción conceptual (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Murillo, F.J. i Martínez-Garrido, C. (2012). Análisis de datos cuantitativos con SPSS en investigación socioeducativa. Madrid: UAM Ediciones. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1990 ). Investigación-acción : aplicaciones al campo social y educativo . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1994 ). Investigación cualitativa, retos e interrogantes . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Rincón, Delio del (cop. 1995 ). Técnicas de investigación en ciencias sociales . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio (1996 ). Metodología de la investigación cualitativa . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Silverman, D. (2005). Doing qualitative research. . London: Sage Publications.. Catàleg
 • Stake, Robert E (1998 ). Investigación con estudio de casos . Madrid: Morata. Catàleg
 • Stake, Robert E (cop. 2010 ). Qualitative research : studying how things work . New York: Guilford Press. Catàleg
 • Tesouro, M. i Puiggalí, J. (2004). Beneficios de la utilización del ordenador en el aprendizaje: un diseño experime. Edutec: Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 17(), 1-19
 • Tójar Hurtado, Juan Carlos (cop. 2006 ). Investigación cualitativa : comprender y actuar . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg
 • Welkowitz, Joan (1986 ). Estadística aplicada a las ciencias de la educación . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Willis, Paul E (1988 ). Aprendiendo a trabajar : cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera . Madrid: Akal. Catàleg
 • Woods, Peter Hammersley, Martyn (1995 ). Género, cultura y etnia en la escuela : informes etnográficos . Barcelona [etc.]: Paidós [etc.]. Catàleg
 • Yin, Robert K (cop. 2011 ). Qualitative research from start to finish . New York: Guilford Press. Catàleg
 • Zorrilla, M. (2010). Investigación Educativa, Políticas Públicas y Práctica Docente. Triángulo de Geo. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8(2), 74-92

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d’un projecte de recerca en equip (grups de fins a 5 estudiants) aplicant habilitats i coneixements adquirits. A l’hora de qualificar se seguirà el següent guió: 1) que s’hagin llegit articles o llibres rellevants sobre el tema triat i que en fer les cites i les referències bibliogràfiques s’utilitzi la normativa de l’APA, 2) redacció i ortografia correctes, 3) coherència entre les diferents parts, 4) tutories realitzades, 5) elaboració d’algun instrument i 6) exposició oral del projecte de recerca.
En funció d'aquest criteris d'avaluació la qualificació d'un mateix projecte podrà ser diferent pels diferents alumnes d'un mateix grup. En cas de trobar que un treball ha estat copiat es considerarà l'assignatura suspesa.
20
Realització de pràctiques d’estadística amb el programa EXCEL en grups de màxim de 2 estudiants. Es valorarà tant la correcció en la presentació dels exercicis (8 punts sobre 10) com l’assistència a les pràctiques (2 punts sobre 10).
Els estudiants que no puguin assistir a les pràctiques d'Excel hauran de fer els exercicis amb un arxiu diferent que hauran de demanar al professor corresponent.
15
Preparació i realització d'un examen final mitjançant l'estudi personal i la realització d'exercicis d'entrenament.
Per poder realitzar l’examen en una data diferent de la prevista cal portar un certificat mèdic que digui que el dia i hora de l’examen aquell/a estudiant no estava en condicions de fer l’examen i que especifiqui els motius (no serveix un justificant d’assistència a un centre mèdic).
Es valoraran tant els continguts teòrics com els pràctics i, per tant, també es valorarà la lectura de diferents articles científics 65

Qualificació

Per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar independentment els tres primers apartats (no es farà mitja si hi ha una d'aquestes tres parts suspesa):

1. Un examen final que correspon al 65% de la nota final. Farà referència als coneixements adquirits al llarg del semestre, tant del programa teòric com del pràctic. Cal tenir en compte la importància de la nota de l'examen perquè és l'única valoració individual de l'assignatura.

2. Un treball en grups, de màxim 5 estudiants, que consistirà en l’elaboració d’un projecte de recerca educativa o social (20% de la nota final). Es valorarà la lectura de llibres i articles en relació al tema triat.
A l’hora de qualificar se seguirà el següent guió: 1) que s’hagin llegit articles o llibres rellevants sobre el tema que s'hagi triat i que en fer les cites i les referències bibliogràfiques s’utilitzi la normativa de l’APA, 2) redacció i ortografia correctes, 3) coherència entre les diferents parts, 4) tutories realitzades, 5) elaboració d’algun instrument i 6) exposició oral del treball.
Cal destacar que, en funció d'aquests criteris d'avaluació, la qualificació d'un mateix projecte podrà ser diferent pels diferents alumnes d'un mateix grup i en els casos en que es detecti que el treball ha estat copiat es considerarà l'assignatura suspesa.
El projecte s'ha de presentar tant per la web com en format paper.

3. Les pràctiques d’estadística amb el programa EXCEL que es podran fer en grups de màxim de 2 estudiants (15% de la nota final). Es realitzaran en Grups Mitjans i tindran lloc a l’aula d’informàtica. Es valorarà tant la correcció en la presentació dels exercicis (8 punts sobre 10) com l’assistència a les pràctiques (2 punts sobre 10).
Els alumnes que no puguin assistir a les pràctiques d'Excel hauran de fer els exercicis amb un arxiu diferent (que hauran de demanar als professors de pràctiques).
Les pràctiques s'han de presentar tant per la web com en format paper.

4. L'assistència a l'activitat o activitats de Grau i classe de cerca bibliogràfica servirà per arrodonir la nota a l'alça si s'han aprovat les tres parts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que un alumne/a és "No presentat" si no ha realitzat cap de les quatre activitats d'avaluació.

Observacions

Les pràctiques d’EXCEL i de cerca bibliogràfica es realitzaran en una aula d’informàtica.
La realització de l'examen es farà en bolígraf negre o blau i no es podran utilitzar calculadores ni telèfons mòbils. En cas de no fer-ho així o de copiar es considerarà l'assignatura suspesa.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.