Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Ecotoxicologia. Assaigs de toxicitat. Epidemiologia i salut pública.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FREDERIC GICH BATLLE
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FREDERIC GICH BATLLE
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. BLOC 1. FONAMENTS DE TOXICOLOGIA

          1.1. Definició de toxicologia. Els tòxics. Xenobiòtics. Relació dosi-resposta. Factors determinants en la relació dosi-resposta. Efectes tòxics. Dosis llindars, tòxiques i letals. LD50, CI50. Estudis toxicològics. Valors de seguretat per valors llindars de toxicitat.

          1.2. Toxicocinètica. Absorció: transport a través de la membrana cel·lular. L’absorció via oral, via respiratòria i via dèrmica. Distribució: transport del contaminant per proteïnes plasmàtiques. Barrera hematoencefàlica. Bioacumulació. Eliminació. Excreció urinària, fecal i biliar. Biotransformació. Metabolització de compostos xenobiòtics. Reaccions de Fase I i II.

2. BLOC 2. TOXICOLOGIA AMBIENTAL

          2.1. Efecte dels agents químics en el medi ambient I. Els contaminants d’origen industrial: fibres i metalls.

          2.2. Efecte dels agents químics en el medi ambient II. Els contaminants d’origen industrial: plaguicides, hidrocarburs i compostos aromàtics halogenats.

          2.3. Agents físics i salut. Les radiacions ionitzants. Tipus de radiacions ionitzants (alfa, beta, gamma i X). Efectes sobre la salut, mutació, teratogènia i càncer. Sistemes de mesura de l’exposició. Estudis sobre l’exposició en humans. Els supervivents de la bomba atòmica. L’accident nuclear de Txernòbyl i Fukushima.

          2.4. Les radiacions no ionitzants. Radiacions electromagnètiques. Radiacions ultraviolades, importància del seu potencial carcinogènic a nivell dèrmic. El soroll.

3. BLOC 3. TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA I SALUT PÚBLICA

          3.1. Les malalties parasitàries i infeccioses que es transmeten per l’aigua i el sòl. Les intoxicacions alimentàries. El paper dels vectors.

          3.2. Substàncies tòxiques d'origen vegetal i fúngic. Intoxicacions alimentàries i accidentals. Toxines implicades i vies de transmissió.

          3.3. Substàncies tòxiques d'origen biològic en aigües marines i continentals. Toxines implicades, vies de transmissió i biomagnificació a la cadena alimentària.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 2,00 2,00
Lectura / comentari de textos 6,00 14,00 20,00
Prova d'avaluació 3,00 5,00 8,00
Sessió expositiva 11,00 20,00 31,00
Sessió pràctica 8,00 8,00 16,00
Total 28,00 49,00 77

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi d'un article científic a l'aula S'avaluarà la capacitat de comprensió, anàlisi i discussió de dissenys i resultats experimentals 15
Elaboració de la memòria de pràctiques S'avaluarà la memòria de pràctiques en base a l'edició del treball segons els criteris definits pel professor. Especialment s'avaluarà l'exposició dels resultats de les classes pràctiques, la seva discussió en base al que s'ha comentat a les sessions de pràctiques i la recerca bibliogràfica necessària per completar la discussió. 25
Examen global S’avaluarà el coneixement adquirit, la capacitat d’anàlisi i de síntesi 60

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou tres tipus d'avaluació diferents:

1.- Treball en grup (Memòria de pràctiques): Consistirà en portar a terme un treball de grup de dos persones on s'exposaran els resultats obtinguts a les sessions pràctiques i es discutiran aquests en base a la discussió dels resultats feta durant les sessions amb ajuda de informació bibliogràfica. Aquesta activitat d'avaluació serà recuperable.

2.- Comprensió i anàlisi individual d'un text científic a l'aula: Es proporcionarà als estudiants un article científic per tal de realitzar un treball individual de comprensió de text. Aquest consistirà en respondre a preguntes relacionades amb els resultats i les conclusions a les que arriben els autors del treball. Aquest exercici representa el 15% de la nota. Aquesta activitat d'avaluació no serà recuperable.

3.- Examen global: S’avaluarà el coneixement adquirit, la capacitat d’anàlisi i de síntesi de l’alumne mitjançant un examen al final de semestre. La realització d’aquest examen és de caràcter individual. L'examen pot incloure qualsevol aspecte que s'hagi treballat tant a les sessions d'aula com al laboratori (discussió d'articles científics, resolució de problemes i continguts de les pràctiques). La nota de l’examen contribuirà en un 60% de la nota final de l’assignatura sempre i quan la nota obtinguda a l’examen arribi a 5. L'examen global serà recuperable.


Aprovar l'examen global és indispensable per aprovar l'assignatura. Per tant, en el supòsit de no obtenir una qualificació mínima de 5 a l'examen global, la nota de l'assignatura que constarà a l'Acta no serà en cap cas superior a 4 sobre 10 punts, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.


RECUPERACIÓ:

Les activitats d'avaluació de la memòria de pràctiques i de l'examen seran recuperables. La recuperació de la memòria de pràctiques consistirà en presentar l'informe amb les correccions indicades pel professor de pràctiques i en cap cas la nota de la recuperació de l'informe superarà el 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a l'examen global i que, a més, no hagin entregat la memòria de pràctiques rebran la qualificació de No Presentat.

Observacions

Les classes de contingut teòric s'impartiran en forma de classes expositives amb suport audio-visual sempre que sigui possible. Pel caràcter participatiu de l'assignatura, els continguts teòrics es reforçaran amb material complementari (articles científics i de divulgació, reculls de premsa, projecció de videos, material obtingut de les bases de dades, etc...) sobre aspectes concrets del programa i que serviran per adquirir una visió més general del temari. Les classes pretenen ser participatives i estimular la discussió especialment quan es tracti de comentar textos científics durant les classes. Es recomana per tant de mantenir una actitud activa i participativa.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Contaminació atmosfèrica
 • Edafologia i descontaminació de sòls
 • Meteorologia i climatologia
 • Microbiologia ambiental
 • Prospecció geofísica
 • Química
 • Química del medi ambient i contaminació
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Tècniques instrumentals per a la determinació de contaminants
 • Tractament d'aigües i residus