Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
L’assignatura te com a objectiu introduir l’alumnat en els grans temes, conceptes i eines que articulen la reflexió i la pràctica professional a l’entorn de la relació societat/ medi/ territori i de la seva plasmació, a diverses escales.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / JOSEP VILA SUBIROS
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (20%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • CE7 - Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. TEMA 1- Medi Ambient, territori i societat: conceptes i instruments fonamentals per a l'anàlisi i la gestió.

2. TEMA 2- La Gestió ambiental: agents, àmbits i instruments.

3. TEMA 3- La població mundial: evolució, estructura i distribució territorial.

4. TEMA 4- Globalització i desigualtat econòmica, social i territorial.

5. TEMA 5- Rural i urbà en el context de la globalització.

6. TEMA 6- Ambient, territori i paisatge: bases per l'ordenació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 24,00 24,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6,00 14,00 20,00
Lectura / comentari de textos 0 9,00 9,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 19,00 0 19,00
Total 28,00 47,00 75

Bibliografia

 • Warf, Barney (2006 ). Encyclopedia of human geography . Thousand Oaks: Sage Publications. Catàleg
 • Aitken, Stuart C. (2006 ). Approaches to human geography . London: Sage. Catàleg
 • De Blij, Harm J (cop. 2003 ). Human geography : culture, society and space (7th ed.). [New York]: John Wiley. Catàleg
 • Rubenstein, James M (2008 ). The Cultural landscape : an introduction to human geography (9th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Marten, Gerald G (2001 ). Human ecology : basic concepts for sustainable development . London [etc.]: Earthscan. Catàleg
 • Bates, Daniel G (2005 ). Human adaptive strategies : ecology, culture, and politics (3rd ed). Boston (MA) [etc.]: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Pintó i Fusalba, Josep (2010 ). Eines i instruments per a les polítiques de paisatge . Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Longstreth, Richard W. (cop. 2008 ). Cultural landscapes : balancing nature and heritage in preservation practice . Minneapolis: University of Minnesota Press. Catàleg
 • Farina, Almo (cop. 2006 ). Principles and methods in landscape ecology : towards a science of landscape . Dordrecht: Springer. Catàleg
 • Held, David Kaya, Ayse (2007 ). Global inequality : patterns and explanations . Cambridge [etc.]: Polity Press. Catàleg
 • Uriel Jiménez, Ezequiel (cop. 2004 ). Análisis y tendencias del turismo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Romero González, Juan (DL 2004 ). Ordenación del territorio y desarrollo territorial : el gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos,culturas y nuevas visiones . Gijón: Trea. Catàleg
 • Allende Landa, José (DL 2000 ). Medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad. Bilbao: Universidad del País Vasco. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (2003 ). El Territorio como sistema : conceptos y herramientas de ordenación . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Folch Guillén, Ramón (2011). La quimera de crèixer. Barcelona: La Magrana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions d’aula per desenvolupament del temari L’assistència activa a un mínim de 80% de les classes teòriques servira per pujar un 5% la nota de l'examen sempre que s'arribi a un 5.


5
Pràctiques i/o treball/s, individual/s i/o en grup. Al llarg de tot el curs s'anirà fent un treball pràctic que ha de servir per aprofundir en la a temàtica d'estudi. 35
Examen final (avaluació continuada) Consistirà en aplicar els coneixements adquirits en la teoria, pràctiques i lectures obligatòries, al comentari dirigit, articulat en base a preguntes concretes. Pot incloure preguntes de resposta predeterminada, comentaris de textos, gràfics, mapes... Puntuació en l’escala 0-10. Compta el 40% de la nota final, en l'avaluació continuada.
40
Lectura/es obligatoria/es Es demanaran ressenyes elaborades segons una pauta prefixada. Es valorarà: l’ajustament a la pauta; l’exposició i jerarquització dels continguts que mostri una comprensió i assimilació correctes de les lectures; la claredat i el rigor conceptual i terminològic; el llenguatge acadèmic clar i precís; l'establir relacions amb continguts del temari; l'aportació d’elements d’ampliació del temari; les reflexions personals, acadèmicament consistents i l’escriptura correcta des del punt de vista del sentit de les frases, de la gramàtica i de l’ortografia. 20

Qualificació

1- AVALUACIÓ CONTINUA

L’avaluació continuada es basarà en:
• la valoració de les pràctiques i/o treball/s
• la valoració de la/les ressenya/es
• un examen final
• l'assistència activa al 80% de les classes servirà per pujar un 5% de la nota de l'examen sempre i que s'arribi a un 5.

1- Practiques i/o treball/s.
A presentar en dates fixes. Puntuació individual en l’escala 0-10. Compten el 35 % de la nota final.

2- Ressenya/es.
A presentar en dates fixes. Puntuació individual en l’escala 0-10. Compten el 20 % de la nota final.

3-. Examen final.
Consistirà en aplicar els coneixements adquirits en la teoria, pràctiques i lectures obligatòries, al comentari dirigit, articulat en base a preguntes concretes. Pot incloure preguntes de resposta predeterminada, comentaris de textos, gràfics, mapes... Puntuació en l’escala 0-10. Compta el 40% de la nota final.

4- Notes mínimes.
Les pràctiques, ressenyes i exàmens s'aproven a partir de la qualificació de 5. Cara a la qualificació final, del 4 en amunt, les notes parcials poden fer mitja.
Tanmateix, l’assignatura s’aprova a partir d’una qualificació global de 5.

5- En les practiques i la/les ressenya/es valorarà:

L'ajustament a la pauta marcada per a la realització de l'exercici.
La resolució correcta de l’exercici: Contigus correctes i suficientment desenvolupats; explicacions coherents, ordenades i sistemàtiques.

L’ esforç posat en la resolució, malgrat que el resultat sigui irregular.

a) Valoració addicional:
Que l’ exercici reflecteixi la consulta de fonts per a ampliar la informació.

b) Es castiga, severament:
La copia textual, sense citar de manera complerta i correcta, el text o textos de referència.
La copia textual d’exercicis d’ altres companys/es.
La copia textual, sense citar de manera complerta i correcta, de textos de llibres, articles de revista, documents electrònics, etc.

c) Mancances Greus:
No ajustar-se, en contingut i/o forma, al que demana l’exercici
Redactat confús, reiteratiu i amb llenguatge col•loquial i escàs rigor acadèmic.
Deixar en blanc alguna de les preguntes plantejades.
Respondre a les preguntes amb frases genèriques, lloc comuns, etc.
L’escriptura incorrecta, des del punt de vista del sentit de les frases, de la gramàtica i de l’ortografia.

II. AVALUACIÓ ÚNICA.

L’alumnat que, pel fet d'haver assistit a menys del 50% de les classes, o per qualssevol altre motiu, no hagi pogut accedir a l’avaluació continuada te dret a una avaluació única en forma d’examen final. Aquest es basarà en els continguts del temari, en el contingut de les lectures obligatòries i els aspectes treballats en les pràctiques. Constarà de dos parts, una teòrica i un altre pràctica. S’avaluarà en una escala de 1 al 10 i comptarà el 100% de la nota final.

L'examen d'avaluació única actuarà també com a examen de recuperació per aquells/es que constin com a no presentats/des, o hagin suspès l'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no presenti les pràctiques i que no és presenti a l'examen li constarà, a les actes, com a NO PRESENTAT.

Observacions

L’assignatura consta de sessions d'aula, amb "grup gran" que estaran dedicades a l’exposició dels fonaments teòrics i que l' alumnat haurà de completar amb lectures i el treball d’estudi que ha de realitzar individualment. Les sessions amb "grup mitjà" es dedicaran al plantejament de pràctiques i/o treball/s que aglutinen els temes tractats a classe. En sessió conjunta, d’aula, s’exposaran les qüestions metodològiques, relatives a les fonts, etc. i l’alumnat realitzarà un primer esquema que haurà de completar i acabar, posteriorment, mitjançant el treball individual o en grup.

Assignatures recomanades

 • Avaluació d'impacte ambiental
 • Economia del medi ambient
 • Legislació ambiental
 • Ordenació del territori
 • Pràctiques de gestió territorial ambiental
 • Pràctiques d'ordenació del territori
 • Riscos ambientals i societat
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Turisme, territori i medi ambient