Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
• Desenvolupament dels fonaments conceptuals de la direcció estratègica aplicats a les relacions públiques per, des d'un plantejament metodològic, prendre decisions que busquen l'eficàcia comunicativa. • Teoria i pràctica del disseny i desenvolupament de les estratègies i tècniques de les polítiques de relacions públiques en les organitzacions, estudiant les seves diferents fases: investigació, planificació, comunicació i avaluació. • La configuració de la personalitat pública de les organitzacions. • La gestió del coneixement i dels actius intangibles de les organitzacions i dels seus programes de comunicació. • Teoria i pràctica de la gestió de la comunicació corporativa externa i interna en l'empresa pública i privada, amb especial atenció a la comunicació de crisi.
Crèdits ECTS:
30
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Rosa Collell Riera  / Olga Felisa del Rio Sanchez  / LLUIS MUNTADA VENDRELL  / Andrea Oliveira Dos Santos  / Xavier Renedo Puig  / Delfi Roca Valls  / Antoni Sellas Güell

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Rosa Collell Riera  / Olga Felisa del Rio Sanchez  / LLUIS MUNTADA VENDRELL  / Andrea Oliveira Dos Santos  / Xavier Renedo Puig  / Delfi Roca Valls  / Antoni Sellas Güell

Competències

 • Identificar, classificar, prioritzar i comunicar-se eficaçment amb els diferents públics.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context.
 • Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • Identificar, valorar, gestionar i protegir la reputació social corporativa.
 • Dissenyar i aplicar la fase d’investigació en un projecte de relacions públiques.
 • Definir objectius de relacions públiques realistes, mesurables i quantificables.
 • Gestionar els diferents programes de comunicació i relacions públiques, especialment en situació de crisis reals o potencials.
 • Escollir i aplicar les diferents tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d’un projecte de comunicació i relacions públiques.

Continguts

1. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA (Andrea Oliveira)

2. PROTOCOL I ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS (Rosa Collell)

3. COMUNICACIÓ EXTERNA (Olga del Río)

4. COMUNICACIÓ INTERNA (Antoni Sellas)

5. COMUNICACIÓ AMB ELS MITJANS(Xavier Renedo, Lluís Muntada)

6. RELACIONS PÚBLIQUES 2.0 (Delfí Roca)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 7,00 1,00 8,00
Anàlisi / estudi de casos 8,00 25,00 33,00
Assistència a actes externs 14,00 14,00 28,00
Cerca i anàlisi d'informació 11,00 58,00 69,00
Elaboració individual de treballs 9,00 57,00 66,00
Exposició dels estudiants 18,00 20,00 38,00
Lectura / comentari de textos 7,00 95,00 102,00
Prova d'avaluació 10,00 50,00 60,00
Resolució d'exercicis 53,00 29,00 82,00
Sessió expositiva 250,00 0 250,00
Tutories de grup 10,00 4,00 14,00
Total 397,00 353,00 750

Bibliografia

 • Borrell i Carrió, F.|q(Francesc) (cop. 2002 ). Comunicar bien, para dirigir mejor (2a ed.). Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • BLOOM, Harold (2000). Com llegir i per què. Barcelona: Anagrama / Empúries. Catàleg
 • BORGES, Jorge Luis (2007). Sobre la escritura. Conversaciones en el taller literario. Madrid: Fuentetaja. Catàleg
 • CALVINO, Italo (2000). Lliçons americanes. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • CASSANY, Daniel (1999). Construir l'escriptura. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Devers, Thomas (1990 ). Aprenda a comunicarse mejor : expresión no verbal, actitudes y comportamientos . Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • GARCÍA, J.L. (2000). Comunicación no verbal. Periodismo y medios audiovisuales. Madrid: Universitas. Catàleg
 • JARDÍ, Enric (2008). Veintidós consejos sobre tipografía (que algunos diseñadores jamás revelarán). Barcelona / New York: Actar. Catàleg
 • LODGE, David (1998). L'art de la ficció. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • MEDINA, Jaume (2000). L'art de la paraula. Barcelona: Proa. Catàleg
 • MILLÁN, José Antonio (2005). Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consciente. Barcelona: RBA. Catàleg
 • Ramon-Cortés, Ferran (2005 ). L'Illa dels 5 fars : [un recorregut per les claus de la comunicació] . Barcelona: RBA La Magrana. Catàleg
 • OLIVA, Salvador (2006). Tractat d'elocució. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • PIRIE, David B. (1995). How to Write Critical Essays. Londres: Routledge.
 • PUJOL, Josep M.; i SOLÀ, Joan (1995). Ortotipografia. Barcelona: Columna. Catàleg
 • REY, Juan. (1996). (1996). Palabras para vender, palabras para soñar: introducción redacción publicitaria. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • RUBIO, Joana; i PUIGPELAT, Francesc (2007). Com parlar bé en públic. Barcelona: Mina. Catàleg
 • SALAVERRÍA, Ramón (2005). Redacción periodística en internet. Pamplona: Eunsa. Catàleg
 • Studer, Jürg (cop. 1999 ). Guía práctica de oratoria : hablar, exponer, convencer . Madrid: El Drac. Catàleg
 • TORRENT, Anna M. (1999). La llengua de la publicitat. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • TUSÓN, Amparo (1995). Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Ramon-Cortés, Ferran (2006 ). El Quadern de bitàcora : cinc habilitats per a la comunicació personal . Barcelona: RBA La Magrana. Catàleg
 • Martínez Selva, José M (cop. 2001 ). Aprender a comunicarse en público : guía práctica . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Hofstadt Román, Carlos J. van der (DL 2003 ). El Libro de las habilidades de comunicación . [Madrid]: Díaz de Santos. Catàleg
 • Dennis Wilcox/Glen Cam (2012). RELACIONES PÚBLICAS: Estrategias y tácticas. ((10 edición)). Pearson. Catàleg
 • Xifra, Jordi (2006). LES RELACIONS PÚBLIQUES,. Col-lecció VullSaber, Ed. UOC, Barc. Catàleg
 • Xifra, Jordi (2005). PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS. Colección Papeles de Comunicación nº 46, Ed. Paidós, Barcelona. Catàleg
 • Palencia-Lefler, Manuel (2008). 90 TÉCNICAS DE RELACIONES PUBLICAS: MANUAL DE COMUNICACION CORPORATIVA,. Ed. Bresca-Profit, Barcelona. Catàleg
 • Enrique, Ana M (2008). LA PLANIFICACIÓ DE LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL. Ed. UAB. Catàleg
 • La aplicación de las herramientas de Comunicación a la RSE. DIRCOM.
 • Libaert, Therry (2005). EL PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. Ed. Limusa Norieg. Catàleg
 • Pacto Mundial Responsabilidad Social. Recuperat , a http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/index.html

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Recerca individual o grupal Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context. 5
Aplicació pràctica dels coneixement adquirits Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip. 30
Proves d'avaluació Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context. 35
Nota de qualitat Dissenyar i aplicar la fase d'investigació en unprojecte de relacions públiques. 5
Treballs individuals o grupals Escollir i aplicar les diferents tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d’un projecte de comunicació i relacions públiques. 25

Qualificació

El sistema d’avaluació per l’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que te com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a traves d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis diversos de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professor o professora i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicics proposats.

El mòdul consta de diverses parts, per mitjà de les quals s’ha organitzat l’aprenentatge.

El mòdul segueix els criteris de qualificació que s’especifiquen tot seguit:

- Cada professor/a establirà el criteri de qualificació que consideri oportú, en la part que li correspon del mòdul.
- La nota que resulti de la qualificació de cada part del mòdul, serà la nota que farà mitjana amb la resta de notes sorgides de les altres parts del mòdul.
- La mitjana s’establirà de manera ponderada, tenint en compte el pes (números de crèdit alumne/a) de cada part del mòdul.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un 5 o superior, l’alumne haurà aprovat TOT EL MÒDUL.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un valor inferior a 5, l’alumne haurà suspès TOT EL MÒDUL, i l’haurà de repetir sencer el curs següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació en cap de les assignatures del mòdul.

Observacions

PLANTEJAMENTS METODOLÒGICS DEL MODUL

. EL MÒDUL es desplegarà segons els conceptes teòrics oferts a classe, les ampliacions i consultes bibliogràfiques pertinents per part de l’alumnat, la comprensió i valoració de les lectures obligatòries, la comprensió i valoració dels textos dels diversos dossiers que complementaran la matèria, l’elaboració de treballs pràctics, les competències comunicatives manifestades en una exposició pública i l’adquisició progressiva de coneixements relacionats amb la matèria.

. L’alumne del Mòdul Estratègies i tècniques de les relacions públiques hauria d’estar al cas d’aquells actes culturals que tenen lloc en el seu entorn més proper, al mateix temps que n’hauria de saber valorar l’interès cultural i la dimensió comunicativa. Des d’aquesta assignatura es potenciarà l’assistència i participació a tots aquells actes culturals que poden culminar el procés d’aprenentatge i a estimular nous interessos. Aquest tipus d’activitats, lògicament, no es poden encabir dins l’horari lectiu i, per això, l’alumne hauria de fer l’esforç de destinar-hi una part del seu temps no lectiu.

. El mòdul està programat perquè se segueixi a partir de les diverses activitats que s’aniran proposant en el decurs de les classes presencials. Una part d’aquestes activitats tindrà lloc durant les hores de classe i una altra part haurà de ser preparada pels alumnes. En tots els casos, les activitats es derivaran dels continguts teòrics i pràctics analitzats a les classes, d’aquí la necessitat d’assistir regularment a classe. Aquesta via és la més indicada tant per seguir el curs de manera solvent i racional, com per aconseguir les competències de manera gradual i progressiva, de manera que per l’alumne que segueixi el sistema d’avaluació continuada, l’examen final (indicat a l’apartat Avaluació) serà una validació general de continguts del curs.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de la publicitat i les relacions públiques
 • Màrqueting empresarial i investigació de mercats
 • Relacions públiques en la gestió de crisi
 • Responsabilitat social i corporativa
 • Seminari comunicació 1
 • Seminari comunicació 2
 • Taller d'organització d'esdeveniments i congressos

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.