Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Formació d'enllaços carboni-carboni i carboni-heteroàtom. Interconversió de grups funcionals. Metodologia sintètica. Anàlisi retrosintètica. Composts heterocíclics. Estructura i síntesi de productes naturals orgànics.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA PLA QUINTANA  / ANNA ROGLANS RIBAS

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
  • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.

Continguts

1. Enols, enolats i compostos carbonílics a,b-insaturats: Enols. Tautomeria ceto-enòlica. Formació d'enolats. Compostos amb metilè actiu. Regioselectivitat en la formació d'enolats. Alquilació d'enolats. Alquilació de compostos 1,3-dicarbonílics: síntesi malònica i acetoacètica. Formació i alquilació d'enamines. Condensacions aldòliques i relacionades. Reacció de Mannich. Reacció de Knoevenagel. Condensacions de Claisen i Dieckmann. Addicions conjugades a compostos carbonílics a,b-insaturats: Reacció de Michael. Introducció a l'anàlisi retrosintètica.

2. Compostos organometàlics: compostos de Grignard, compostos organilítics i cuprats; estructura, propietats i reactivitat. Acoblaments creuats catalitzats per pal.ladi: reacció de Suzuki-Miyaura i reacció de Mizoroki-Heck. Reaccions de metàtesi d'olefines catalitzades per ruteni. Análisi retrosintètica: protecció de grups funcionals.

3. Compostos de bor: reacció d'hidroboració, regioselectivitat i estereoespecifitat. Reactivitat: formació d'enllaços C-C i reaccions de tranformació d'enllaços múltiples a altres grups funcionals via organoborans.

4. Formació d'enllaços dobles Carboni-Carboni: Ilurs de fòsfor. Reacció de Wittig: diastereoselectivitat cis-trans. Reacció de Horner-Wadsworth-Emmons.

5. Reaccions pericícliques: Teoria dels orbitals frontera. Regles de Woodward i Hoffman. Reaccions de cicloaddició: reacció de Diels-Alder, diè i dienòfil, estereoselectivitat i regioselectivitat.

6. Reaccions de reducció: hidrogenació catalítica. Reducció amb hidrurs de bor i alumini. Reduccions amb metalls en dissolució: reducció de Birch. Formació reductiva d'enllaços carboni-carboni: condensació pnacolínica.

7. Reaccions d'oxidació. Oxidació d'alcohols: oxidacions amb compostos de crom i manganès. Oxidació d'olefines: oxidació amb permanganat, tetraòxid d'osmi, peràcids i peròxids. Oxidació d'aldehids i cetones. Reacció de Baeyer-Villiger.

8. Estratègies per l'anàlisi retrosintètica de molècules orgàniques més complexes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 11,00 36,00 47,00
Resolució d'exercicis 15,00 20,00 35,00
Sessió expositiva 22,00 22,00 44,00
Sessió participativa 12,00 12,00 24,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

  • Carey, Francis A (cop. 2000 ). Advanced organic chemistry (4th ed.). New York [etc.]: Kluwer Academic :Plenum Press. Catàleg
  • Wade, L. G (cop. 2004 ). Química orgánica (5ª ed.). Madrid, [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
  • Clayden, Jonathan (2001 ). Organic chemistry . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
  • Warren, Stuart (cop. 2008 ). Organic synthesis : the disconnection approach (2nd ed.). Chichester: Wiley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis de control: resolució individual o en grup de qüestions teòriques i problemes corresponents a cada tema de l'assignatura. Activitat no recuperable. Es valorarà el correcte plantejament de la resolució de problemes, la descripció completa de les condicions de reacció, el coneixement dels mecanismes de reacció i de l'estereoquímica, el correcte plantejament retrosintètic per la síntesi de compostos orgànics i la redacció científica. 35
Examen final: constarà de qüestions aplicades i problemes de tot el temari Activitat recuperable. Es valorarà el correcte plantejament de la resolució de problemes, la descripció completa de les condicions de reacció, el coneixement dels mecanismes de reacció i de l'estereoquímica i el correcte plantejament retrosintètic per la síntesi de compostos orgànics. 65

Qualificació

La no compareixença a qualsevol de les proves d'avaluació suposa un zero a la nota a ponderar corresponent.
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova o bé quan només s'hagi realitzat una de les activitats d'avaluació de resolució d'exercicis (veure els criteris específics de la nota No presentat).

La nota necessària per aprovar l'assignatura ha de ser de 5. La nota mínima de l'examen final és un 4.

Activitats recuperables: només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova o bé quan només s'hagi realitzat una de les activitats d'avaluació de resolució d'exercicis.