Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Introducció al món dels microorganismes. Estructura i funcionament dels procariotes. Genètica microbiana. Introducció a la virologia. Metabolisme bacterià, plasticitat i variabilitat del catabolisme. Diversitat, taxonomia i filogènia dels procariotes. Fonaments d'ecologia microbiana i microbiologia ambiental. Fonaments de microbiologia aplicada i biotecnologia microbiana. Introducció a la microbiologia clínica.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FREDERIC GICH BATLLE  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA  / XAVIER TRIADO MARGARIT  / XAVIER VILA PORTELLA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
 • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.
 • CE-4. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE-5. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel · lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit del treball.
 • CE-11. Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Conèixer els fonaments bàsics d'explotació de la propietat intel · lectual i de resultats aplicats al desenvolupament i estudi de viabilitat de processos i empreses.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel.lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. ESTRUCTURA, FUNCIÓ I CREIXEMENT EN ELS PROCARIOTES: 1.1. Introducció: els microorganismes i les cèl•lules procariotes. 1.2. Envoltes cel•lulars: membrana plasmàtica i parets cel•lulars. 1.3. Estructures externes no esencials: càpsules, fímbries i flagels. 1.4. Citoplasma: compartiments funcionals i inclusions. 1.5. Heterocists, endòspores i formes de resistència. 1.6. Creixement i control de microorganismes.

2. GENÈTICA DELS PROCARIOTES I VIRUS: 2.1. El genoma procariota: estructura i organització gènica. 2.2. Mutació i mutagènesi. 2.3. Intercanvi genètic (I): transformació. 2.4. Intercanvi genètic (II): conjugació. 2.5. Virus: estructura i cicle viral. 2.6. Intercanvi genètic (III): transducció. 2.7. Introducció a la genòmica bacteriana.

3. METABOLISMES: 3.1. Visió global dels metabolismes. 3.2. Catabolisme de la glucosa en els procariotes. 3.3. Fermentacions microbianes. 3.4. Respiració aeròbia i respiracions anaeròbies. 3.5. Metabolismes quimiolitotròfics. 3.6. Metabolismes fotosintètics en els procariotes. 3.7. Fixació de Carboni i de Nitrogen.

4. FILOGÈNIA I DIVERSITAT DELS PROCARIOTES: 4.1. Taxonomia i filogènia dels procariotes. 4.2. Grups principals de microorganismes procariotes. 4.3. Microorganismes d'interès: ambiental, biotecnològic i clínic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 3,00 4,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 6,00 6,00
Debat 2,50 12,00 14,50
Exposició dels estudiants 0,25 3,00 3,25
Lectura / comentari de textos 0 8,00 8,00
Prova d'avaluació 5,00 0 5,00
Resolució d'exercicis 4,00 7,00 11,00
Sessió expositiva 32,00 40,00 72,00
Sessió participativa 7,00 7,00 14,00
Treball en equip 2,25 10,00 12,25
Total 54,00 96,00 150

Bibliografia

 • Madigan, M T, Martinko, J M, Dunlap, P V & Clark, D P (2009). Brock Biology of Microorganisms (12). Prentice Hall. Catàleg
 • Madigan, M T, Martinko, J M, Dunlap, P V & Clark, D P (2009). Brock biología de los microorganismos (12). Pearson Educación. Catàleg
 • Prescott, L M, Harley, J P, Klein, D A (2004). Microbiología (5). McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Ingraham, J L, Ingraham, C A (1999). Introducció a la microbiologia. Reverté. Catàleg
 • Bergey, D H (1989). Bergey's manual of systematic bacteriology. Williams & Wilkins. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen global Un examen global de totes les matèries del temari de l'assignatura que consistirà en preguntes de resposta breu que s'hauran de redactar, on s'avaluarà més la capacitat de comprensió dels continguts de l'assignatura que la seva simple memorització. 40
Proves parcials Consistiran en dues proves escrites breus amb preguntes de resposta múltiple sobre aspectes concrets dels continguts teòrics de l'assignatura que es realitzaran en els períodes d'avaluació continuada i que no seran eliminatòries de matèria per a l'examen global. Cadascuna de les proves valdrà un 10% de la nota final de l'assignatura. 20
Avaluació d'exercicis i presentacions Els exercicis i treballs de les classes de grup mitjà (problemes numèrics, anàlisis de casos, comentaris de textos, etc.) s'avaluaran mitjançant unes proves escrites que es realitzaran durant els períodes d'avaluació continuada. D'altra banda, els treballs i presentacions que s'encarreguin a partir d'aquestes classes s'avaluaran mitjançant els materials que s'entreguin, qüestionaris en línia i una presentació oral breu al final del semestre. Cadascun d'aquests dos tipus d'avaluació valdrà un 10% de la nota final. 20
Avaluació del bloc Els professors avaluaran la realització i elaboració d'un treball en grup que es publicarà en un bloc a internet, així com la participació en les discussions sobre els temes dels treballs exposats en el bloc. 20

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou tres tipus d'avaluació diferents:

A) Avaluació continuada (40% de la nota final): Consta de l'avaluació dels exercicis, treballs i presentacions que es tractaran en les classes de grup mitjà i s'hauran de treballar parcialment fora de l'aula, així com de les proves parcials sobre els continguts teòrics de l'assignatura. Els diferents tipus d'exercicis (problemes numèrics, anàlisi de casos, comentari de textos, exercicis d'aplicació, etc.) es valoraran mitjançant unes proves escrites que es realitzaran durant els períodes d'avaluació continuada; la qualificació que s'obtingui valdrà un 10% de la nota final. Els treballs i presentacions que s'encarreguin a partir d'aquestes classes de grup mitjà s'avaluaran mitjançant materials que s'hauran d'entregar, qüestionaris en línia i una presentació oral breu al final del semestre, que en el seu conjunt valdran un 10% de la nota final. Es realitzaran també dues proves parcials breus, amb preguntes d'elecció múltiple, sobre els continguts teòrics de l'assignatura, cadascuna de les quals valdrà un 10% de la qualificació final. La primera correspondrà als blocs 1 i 2 del temari (Estructura i Genètica) i la segona als blocs 3 i 4 (Metabolisme i Diversitat). Cap d'aquestes activitats d'avaluació no seran eliminatòries de matèria per a l'examen global (apartat C) ni seran tampoc recuperables al final del semestre.

B) Treball en Grup (20% de la nota final): Aquest exercici no presencial consistirà en la realització d'un treball en grup, tutoritzat pels professors, sobre un tema específic a escollir entre diferents temàtiques dels blocs d'Estructura, Genètica, Metabolisme i Diversitat. Per a la seva realització, els components del grup de treball hauran de consultar diferents fonts d'informació, elaborar-la de manera clara i entenedora i publicar-la a internet, en els terminis fixats, mitjançant un bloc. A partir de la lectura i comprensió dels treballs publicats pels altres grups, i de les qüestions que s'adrecin al propi treball, els alumnes participaran finalment en una discussió crítica dels treballs a través del bloc. Els professors avaluaran l'elaboració del treball, la seva publicació i la participació en el debat a internet sobre els diferents treballs exposats en el el bloc, amb una qualificació que valdrà un 20% de la nota final.

C) Examen global (40% de la nota final): Consistirà en un examen escrit amb preguntes curtes sobre tots els aspectes tractats en els diferents tipus d'activitats d'aprenentatge que s'han treballat a l'aula, tant en les classes teòriques con en les pràctiques d'aula. Les preguntes estaran plantejades per a què l'alumne demostri, més que la seva capacitat memorística, la seva comprensió dels coneixements teòrics que ha assimilat durant el curs i les competències específiques que ha assolit, així com l'expertesa en les capacitats de relació, anàlisi, comparació i síntesi, a més de la interpretació de dades i resultats i l'estudi i resolució de casos i problemes. Caldrà obtenir una nota mínima de 40 (sobre 100 punts) en aquesta activitat d'avaluació per poder optar a aprovar l'assignatura. Aquesta nota serà recuperable mitjançant una prova similar que es realitzarà al final del semestre, durant el període de recuperació, i que substituirà la nota anterior.

Per aprovar l’assignatura no serà necessari aprovar individualment cadascuna d’aquestes tres activitats (o categories d’avaluació), però caldrà obtenir una nota total igual o superior a 5 sobre 10 punts al final del curs a la qualificació de les actes. En el supòsit de no obtenir una qualificació mínima de 40 (sobre una puntuació màxima de 100) en la prova global, la nota total de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas superior a 4 punts sobre 10, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a l'examen global i que, a més, hagin deixat de fer com a mínim una de les proves parcials d'avaluació continuada rebran la qualificació de No Presentat.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Bioquímica
 • Citologia i histologia
 • Experimentació en bioquímica
 • Pràctiques de citologia i histologia
 • Pràctiques de microbiologia
 • Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica
 • Química
 • Tècniques científiques integrades I
 • Tècniques científiques integrades II
 • Tècniques científiques integrades III
 • Tècniques científiques integrades III

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.