Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Ajudar a conèixer la realitat geogràfica del continent europeu, fent especial referència als països de la Unió Europea, i tenint en compte els canvis geopolítics i les transformacions productives que l'han afectat el segle XX i que marquen la seva evolució el segle XXI. Continguts: El concepte 'Europa'; El marc físic; Diversitat ètnica i cultural; La construcció de l'espai polític europeu i el procés de construcció de la Unió Europea; La població: evolució, dinàmica, estructura actual i els fenòmens migratoris; L'espaialitat dels processos econòmics: noves tendències als paisatges rurals, canvis en les activitats industrials i el creixent protagonisme del sector serveis; La vertebració del territori: la xarxa de transports, l'Europa de les ciutats i els desequilibris regionals. El paper d'Europa al món.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jose Luis Villanova Valero

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai
 • 10 Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai
 • 11 Analitzar i interpretar la història del territori i la seva transformació en termes d'interacció entre naturalesa i cultura
 • 13 Identificar i descriure com es manifesten de manera diferent en l'espai les relacions naturalesa-cultura
 • 14 Conèixer i explicar el paper de la història i de les dinàmiques naturals, econòmiques i socials en la conformació del món i dels territoris actuals
 • 22 Saber elaborar i interpretar mapes temàtics
 • 25 Escriure textos de divulgació de coneixement geogràfic (fullets de difusió territorial, ressenyes, articles per a enciclopèdia, etc.)

Continguts

1. Europa o "Europes"?

          1.1. Sobre el terme "Europa"

                    1.1.1. Els límits d'Europa

                    1.1.2. La construcció de la identitat europea

          1.2. Diferents "Europes"

2. Introducció al marc físic

          2.1. Formes del relleu: muntanyes, planes i altiplans

          2.2. La diversitat climàtica

          2.3. La xarxa fluvial i els mars

3. Territori i processos socio-polítics

          3.1. Diversitat ètnica i cultural

                    3.1.1. Les llengües i la seva distribució territorial

                    3.1.2. Estatus de les llengües als estats europeus

                    3.1.3. Les religions i la seva implantació territorial

          3.2. La construcció de l'espai polític europeu

                    3.2.1. Canvis de fronteres als segles XIX, XX i XXI. Creació i desaparició d'estats

          3.3. La Unió Europea

                    3.3.1. El procés de construcció europea

                    3.3.2. Les institucions de la Unió Europea

4. La població

          4.1. Evolució, dinàmica i estructura actual

          4.2. La impotància dels moviments migratoris

          4.3. Població i activitat econòmica

5. L'espacialitat dels processos econòmics

          5.1. Els espais rurals

                    5.1.1. Els grans conjunts agraris

                    5.1.2. La Política Agrària Comunitària i les transformacions de l'agricultura europea

                    5.1.3. Noves tendències als espais rurals europeus

          5.2. L'energia i les activitats industrials

                    5.2.1. Producció i consum energètic

                    5.2.2. Crisi i transformació del model de producció tradicional. Conseqüències territorials

                    5.2.3. El fenòmen de la deslocalització

          5.3. El creixent protagonisme del sector serveis

                    5.3.1. L'evolució del turisme i els espais turístics

6. La vertebració del territori europeu

          6.1. Les xarxes de transports

          6.2. L'Europa de les ciutats

                    6.2.1. Característiques del fet urbà a Europa

                    6.2.2. El sistema europeu de ciutats: estructura, funcions i jerarquia

          6.3. Els desequilibris regionals

                    6.3.1. Geografia de les desigualtats regionals

                    6.3.2. Polítiques regionals de la Unió Europea

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0,50 11,00 11,50
Assistència a actes externs 3,00 2,00 5,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 3,00 5,00
Elaboració individual de treballs 1,00 24,50 25,50
Lectura / comentari de textos 0,50 3,00 3,50
Prova d'avaluació 2,50 27,50 30,00
Sessió expositiva 36,50 7,50 44,00
Sessió participativa 11,50 9,50 21,00
Tutories de grup 1,00 0 1,00
Visionat/audició de documents 0,50 3,00 3,50
Total 59,00 91,00 150

Bibliografia

 • AA.DD. (2005). "La nueva Unión Europea". Papeles de Economía Española, (103), Catàleg
 • Arteaga, Félix Westendorp, Carlos Sartorius, Nicolás Egea de Haro, Alfonso González Márquez, Felipe López Garrido, Diego (2010 ). La Unión Europea ante los grandes retos del siglo XXI : aportaciones al Grupo de Reflexión del Consejo Europeo, presidido por Felipe González . Madrid, [etc.]: Marcial Pons [etc.]. Catàleg
 • AZCÁRATE LUXÁN, María Victoria; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José (2013). Geografía de Europa. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 • ACÁRATE LUXÁN, B.; AZCÁRATE LUXÁN, Mª V.; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. (2008). Grandes Espacios Geográficos: El Mundo Desarrollado. Madrid: U.N.E.D.. Catàleg
 • BAILLY, A.; FREMONT; A. (dirs.) (2000). L'Europe et ses états: une géographie. Paris: La Documentation Française. Catàleg
 • BARROT, J.; ELISSALDE, B.; ROQUES, G. (2002). Europe, Europes: espaces en recomposition. Paris: Vuibert. Catàleg
 • BAUDELLE, G.; GUY, C.; MERENNE-SCHOUMAKER, B. (eds) (2011). Le développement territorial en Europe. Concepts, enjeux et débats. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
 • BERENTSEN, W. H. (2000). Europa contemporánea. Barcelona: Omega. Catàleg
 • BEREZIN, M.; SCHAIN, M. (eds.) (2003). Europe without Borders: remapping territory, citizenship and identity in a trans. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Catàleg
 • BORDERÍAS URIBEONDO, Mª Pilar (2010). Procesos, estructuras y cambios territoriales europeos. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Clochard, Olivier Blanchard, Emmanuel (2009 ). Atlas des migrants en Europe : géographie critique des politiques migratoires européennes . Paris: Armand Colin. Catàleg
 • COUCH, CH.; PETSCHEL-HELD, G.; LEONTIDOU, L. (eds.) (2008). Urban Sprawl in Europe: Landscape, Land-Use Change and Policiy. Oxford: Wiley-Blackwell Publisihng. Catàleg
 • CUENCA, E. (2007). Economía de la Unión Europea. Madrid: Pearson Prentice Hall.
 • Geografia Universal (1991). Barcelona: Editorial 92. Catàleg
 • Geografía Universal (2001). Barcelona: Océano. Catàleg
 • Géographie Universelle (1990). Paris: Belin. Catàleg
 • HUDSON, R.; WILLIAMS, A. M. (EDS.) (1999). Divided Europe. Society and Territory. London: SAGE. Catàleg
 • JORDAN-BYCHKOV, T. G. (2002). The European culture area: a systematic geography. Lanham, MD.: Rowman & Littlefield Publishers. Catàleg
 • LÓPEZ PALOMEQUE, F. (coord.) (2000). Geografía de Europa. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • MCNEILL, D. (2004). New Europe. Imagined Spaces. London: Arnold. Catàleg
 • MIGREGROUP (2009). Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires. Paris: Armand Colin. Catàleg
 • OSTERGREN, R. C.; RICE, G. C. (2004). The Europeans. A geography of people, culture and environment. New York & London: Guilford Press. Catàleg
 • PINDER, D. (ed.) (1998). The New Europe: economy, society and environment. New York: John Wiley. Catàleg
 • PIORR, A.; MÜLLER, K. (eds.) (2009). Rural Lansacapes and Agricultural Policies in Europe. Berlin: Springer-Verlag.
 • POUNDS, N. J. G. (2000). Geografía histórica de Europa. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • THÉBAULT, V. (coord.) (2006). Géopolitique de l'Europe. Paris: Nathan. Catàleg
 • TOCNER, K.; UEHLING, U.; ROBINSON, CH. T. (eds.) (2009). Rivers of Europe. London: Elsevier Ltd. Academic Press. Catàleg
 • UNWIN, T. (ed.) (1998). A European Geography. Essex: Logman. Catàleg
 • VANDERMOTTEN, C.; DÉZERT, B. (2009). L'identité de l'Europe. Histoire et géographie d'une quête d'unité. Paris: Armand Colin. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i comentari del text: "FONTANA, J. (1991). "La construcció de la identitat europea", Geografia Universal. Europa I, vol. 3, Barcelona, Ed. 92, pp. 2-13 Comprensió dels fonaments de la identitat europea que presenta J. Fontana 10
Elaboració i comentari de mapes físics Saber situar sobre un mapa mut, amb les fronteres polítiques, una sèrie d'elements físics del continent europeu 10
Elaboració, en petits grups, de mapes de l'evolució històrica de les fronteres polítiques d'un país o una regió europea, escollida d'una llista proporcionada pel professor i breu comentari Correcta representació cartogràfica de l'evolució de les fronteres i breu interpretació 10
Elaboració d'un petit informe, d'un país de la UE i en petits equips de treball, sobre el consum d'energia, origen, sectors on es consumeix, producció d’energia -fent especial èmfasi en les energies renovables- a partir de les dades d'EUROSTAT.
L'informe haurà de contenir una valoració final en relació al context general de la UE que haurem vist a classe.
Correcta presentació i interpretació de les dades; així com de la situació energètica del país escollit en relació al conjunt de la UE 10
Elaboració, per petir grups, d'un PowerPoint sobre el tema "Viatge a ..." (un país o regió per cada grup), amb les característiques generals del país o regió, descripció de l'itinerari turístic i descripció de cada parada Saber presentar visualment i oralment, en un temps prefixat, els principals continguts demanats. 10
Prova escrita d'avaluació dels temes presentats i discutits a classe; especialment dels temes no avaluats fins al moment Correcta resposta a les qüestions plantejades 40
Assistència i participació a les classes, i a les tutories voluntàries. Es valorarà l'assistència i la participació activa a les classes, així com la participació a tutories voluntàries, demandes per l'alumne. 10

Qualificació

La nota final s'obtindrà de la mitjana ponderada de tots els treballs pràctics i de la prova escrita d'avaluació. Malgrat tot, per poder aprovar l'assignatura caldrà obtenir, com a mínim, un 4 en aquesta prova. En aquest últim cas, la qualificació final no serà superior a l'aprovat.

D'altra banda, per poder ser avaluat segons els criteris exposats, serà necessari assistir a un mínim del 50% de les classes; obtenint-se una puntuació de 5, a l'activitat "assistència", a partir d'una presencialitat del 75%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- Es qualificarà amb "No Presentat" als estudiants que no hagin fet la prova escrita d'avaluació. També als estudiants que, havent-s'hi presentat, no hagin entregat un determinat nombre de pràctiques, i que aquesta circumstància els impedeixi aprovar l'assignatura.

Observacions

Depenent del nombre d'estudiants matriculats, alguns continguts de l'assignatura, com algunes activitats pràctiques, poden experimentar petites modificacions al llarg del curs.

Alguns divendres pel matí es desenvoluparan sessions pràctiques.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.