Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Estructura i composició de les partícules virals. Origen in filogènia. Cicle viral i regulació lisis/lisogènia. Ecologia i patogènia viral. Diagnòstic, profilaxis i terapèutica. Mètodes de cultiu i quantificació dels virus.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Completament (100%)

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES BORREGO MORE  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA  / ROSALIA TRIAS MANSILLA

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES BORREGO MORE  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA  / ROSALIA TRIAS MANSILLA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-4. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE-5. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel · lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • CE-11. Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • CE-12. Identificar les propietats genètiques, fisiològiques i metabòliques dels microorganismes i altres éssers vius d'interès biotecnològic i conèixer les metodologies de manipulació genètica que poden permetre modificar-les per la seva potencial aplicació biotecnològica i clínica.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel.lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. CONTINGUTS TEÒRICS (CLASSES DE GRUPS GRANS)

          1.1. VIROLOGIA GENERAL

                    1.1.1. Estructura i composició de les partícules virals: la càpsida

                    1.1.2. Estructura i composició de les partícules virals: el genoma

                    1.1.3. Origen i filogènia. Taxonomia viral

          1.2. CICLE VIRAL

                    1.2.1. Introducció al cicle viral

                    1.2.2. Adsorció i penetració

                    1.2.3. Regulació gènica i expressió

                    1.2.4. Maduració i alliberament

          1.3. EPIDEMIOLOGIA i PATOGÈNIA

                    1.3.1. Patogènia viral a nivell cel·lular i d'organisme

                    1.3.2. Profilaxi i terapèutica de les infeccions virals

                    1.3.3. Principals patògens virals

2. CONTINGUTS DE LES CLASSES DE GRUPS MITJANS

          2.1. Bloc A1. Tècniques de treball amb Virus al laboratori: Manipulació, identificació i recompte

          2.2. Bloc A2. Comentari i discussió d'articles científics

                    2.2.1. Desenvolupament de T4 en relació al creixement de l'hoste

                    2.2.2. Destí cel·lular en la infecció pel bacteriòfag lambda

                    2.2.3. Nous tractaments contra el VIH: la immunoprofilaxis

          2.3. Bloc A3. Discussió dels resultats de les sessions pràctiques

3. CONTINGUTS DE LES CLASSES DE GRUPS PETITS (PRÀCTIQUES DE LABORATORI)

          3.1. Infecció d'E. coli pel bacteriòfag T4: cinètica post-infecció i cicle de multiplicació One Step Growth

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 3,00 9,00 12,00
Resolució d'exercicis 2,00 6,00 8,00
Sessió expositiva 12,00 0 12,00
Sessió participativa 1,00 7,00 8,00
Sessió pràctica 6,00 4,00 10,00
Total 24,00 26,00 50

Bibliografia

 • Norkin, Leonard C (cop. 2010 ). Virology : molecular biology and pathogenesis . Washington, D.C.: ASM Press. Catàleg
 • Mahy, B. W. J. (Brian W. J.) (cop. 2010 ). Desk encyclopedia of human and medical virology . Oxford: Academic. Catàleg
 • Mahy, B. W. J.|q(Brian W. J.) (cop. 2009). The Dictionary of virology (4th ed.). Boston: Elsevier/Academic Press. Catàleg
 • Flint, S. Jane (cop. 2000 ). Principles of virology : molecular biology, pathogenesis,and control . Washington, D.C.: ASM Press. Catàleg
 • Storch, Gregory A (2000 ). Essentials of diagnostic virology . New York [etc.]: Churchill Livingstone. Catàleg
 • Fields, Bernard N. (cop. 1996 ). Fields virology (3rd ed). Philadelphia [Pa.] [etc.]: Lippincott-Raven. Catàleg
 • Webster, Robert G. (1994 ). Encyclopedia of virology . London [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Levy, Jay A (1994 ). Virology (3rd ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall. Catàleg
 • Dimmock, N.J (1994 ). Introduction to modern virology (4th ed.). Oxford [etc.]: Blackwell Science. Catàleg
 • Harper, David R (1994 ). Molecular virology . Oxford: Bios. Catàleg
 • White, David O (cop. 1994 ). Medical virology (4th ed.). San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Cann, Alan J (1993 ). Principles of molecular virology . London [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Burleson, Florence G (cop.1992 ). Virology : a laboratory manual . San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Matthews, R.E.F (1992 ). Fundamentals of plant virology . San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Dulbecco, Renato (1988 ). Virology (2nd edition). Philadelphia: Lippincott. Catàleg
 • Rao, V.C (1986 ). Environmental virology . Washington: American Society for Microbiology. Catàleg
 • Gerba, Charles P. (cop. 1982 ). Methods in environmental virology . New York [etc]: Marcel Dekker. Catàleg
 • Madigan, Michael T. Guerrero, Ricardo (cop. 2009 ). Brock biología de los microorganismos (12ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
GG-CLASSES EXPOSITIVES (continguts teòrics de Grup Gran) Aquesta activitat es avaluable mitjançant una sèrie de preguntes a l'Examen-2 (veure detalls en l'apartat Criteris d'Avaluació). Aquesta activitat és recuperable. 50
GM-A1 (TÈCNIQUES DE TREBALL AMB VIRUS AL LABORATORI - EINES DE QUANTIFICACIÓ)
(Grups Mitjans, Bloc A1)
Aquesta activitat inclou continguts teòrics relacionats amb les principals tècniques relacionades amb la manipulació, identificació i recompte de virus al laboratori. També s'inclouen exercicis sobre quantificació i d'altres aspectes experimentals.

Aquesta part s'avaluarà mitjançant diferents preguntes a l'Examen-1, que contribuiran en un 15% en la nota final de l'assignatura (veure detalls en l'apartat Criteris d'Avaluació).

Aquesta activitat no és recuperable.
15
GM-A2 (COMENTARI I DISCUSSIÓ d'ARTICLES CIENTÍFICS (Grups Mitjans, Bloc A2) Aquesta activitat consisteix llegir, interpretar i discutir raonadament tres articles científics que el professor proporcionarà i que estaran relacionats amb aspecte concrets de l'assignatura que complementin el temari de teoria.

Aquesta activitat es fa individualment i es realitzarà durant les classes de l'assignatura reservades als grups mitjans. Aquesta activitat es avaluable mitjançant una sèrie de preguntes a l'Examen-2 i contribueix en un 20% en la nota final de l'assignatura (veure detalls en l'apartat Criteris d'Avaluació)

Aquesta activitat és recuperable.
20
GM-A3 (DISCUSSIÓ RESULTATS PRÀCTIQUES EXPERIMENTALS) (Grups Mitjans, Bloc A3) Consisteix en la discussió en comú dels resultats obtinguts durant les sessions pràctiques (Virologia). Aquesta part s'avaluarà mitjançant diferents preguntes a l'Examen-1 i la nota que s'obtingui contribuirà en un 15% en la nota final de l'assignatura (veure detalls en l'apartat Criteris d'Avaluació).

Aquesta activitat no és recuperable.
15

Qualificació

L'assignatura s'avalua mitjançant dos exàmens individuals que tenen en compte les activitats fetes durant el curs, és a dir, la resolució d'exercicis i aspectes metodològics (GM-A1), el comentari d'articles científics (GM-A2), el treball experimental de Pràctiques (GM-A3) i el contingut teòric (GG). Per a aprovar l'assignatura és obligatori assistir a les pràctiques de laboratori la setmana prevista per aquesta activitat de grup petit.

Cada examen avaluarà unes determinades capacitats i activitats realitzades per l'alumne durant el curs i contribuirà en la nota final de l'assignatura com segueix:

EXAMEN-1. Aquest examen es realitzarà durant la setmana reservada a avaluació de les activitats de grups mitjans (19-22 Març). En aquest examen només entrarà el contingut de les activitats de Grups Mitjans del Bloc A1 (Tècniques de treball amb virus al laboratori) i de les activitats de Grups Petits (Pràctiques experimentals) i discussió dels seus resultats (GM-A3). Aquest examen es realitzarà de forma individual i contribueix en un 30% en la nota final de l'assignatura (15% corresponent al GM-A1 i 15% al GP/GM-A3). AQUESTA ACTIVITAT NO ÉS RECUPERABLE.

EXAMEN-2: Es podria considerar com l'examen final de l'assignatura. Els continguts a avaluar en aquest examen seran els impartits durant les classes teòriques (Grups Grans) i les del Bloc A2 dels Grups Mitjans (Comentari d'Articles Científics). Aquest examen és individual i contribueix en un 70% (50% corresponent a la teoria del GG i 20% al comentari dels articles GM-A2) en la nota final de l'assignatura. AQUESTA ACTIVITAT ÉS RECUPERABLE.

La nota final de l'assignatura resultarà d'aplicar els percentatges de cadascuna de les activitats avaluables (30% de l'Examen-1 i 70% de l'Examen-2). Només s'aprova l'assignatura si aquesta nota final és superior a 5 (sobre 10).

ACTIVITATS RECUPERABLES: Els alumnes amb una NOTA FINAL inferior a 5 podran recuperar només la part corresponent a l'EXAMEN-2, que inclou els blocs principals de teoria i comentari d'articles (veure a dalt). Aquesta recuperació es farà mitjançant la realització d'un examen dins el termini d'avaluació establert per a les recuperacions. La contribució d'aquest examen de recuperació serà la mateixa que en la convocatòria original (70%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideran NO PRESENTATS aquells estudiants que:

- No assisteixin a les sessions pràctiques (independentment que es presentin a les altres activitats).

- No realitzin cap de les activitats d'avaluació previstes.

Assignatures recomanades

 • Ampliació de biologia cel·lular
 • Bioenergètica i metabolisme
 • Biologia
 • Biologia molecular
 • Bioquímica
 • Biotecnologia vegetal
 • Ecologia microbiana
 • Fisiologia bacteriana
 • Fonaments de bioinformàtica
 • Genètica
 • Genòmica
 • Microbiologia
 • Microbiologia clínica
 • Pràctiques de biologia molecular
 • Pràctiques de microbiologia
 • Regulació metabòlica

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.