Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
L'escola de primària. L’ organització de l'escola 3-12. El paper del docent a l'escola. Observació sistemàtica de la vida quotidiana. Relació família-escola-entorn Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en la formació bàsica. El clima d'aula. Estratègies de dinamització i convivència. Dinàmica i dinàmiques del grup de l'alumnat. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradors i inclusives. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió escrita de l'informe o memòria de pràctiques.
Crèdits ECTS:
21
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Teresa Calabuig Serra  / Salvador Calabuig Serra  / MARGARIDA FALGAS ISERN  / CLIMENT FRIGOLA DARDER  / Mariona Llopart Rossell  / Victor Lopez Ros  / Silvia Mayoral Rodriguez  / Josep Maria Serra Bonet  / JESICA SERRANO ORTIZ  / Montserrat Vilà Suñé

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Dinamitzar l’aula en situacions d'ensenyament i aprenentatge afavorint un clima agradable i respectuós.
 • Actuar en situacions educatives en l’aprenentatge de llengua en contextos multilingües.
 • Identificar possibles disfuncions en el procés d'adquisició dels diversos idiomes i vetllar per la seva adequada evolució en col·laboració amb altres professionals.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Identificar les funcions de tutor/a i orientador/a en relació amb l’educació familiar en el període 6-12.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors.
 • Aplicar en situacions (reals/simulades) estratègies de relació amb les famílies i la comunitat.
 • Analitzar la dimensió ètica i deontològica pròpia de la funció docent i actuar responsablement en conseqüència.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les competències fonamentals que afecten als professionals a les escoles.
 • Analitzar i incorporar a les aules, de forma crítica, les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. La investigació-acció.

          1.1. Consideracions sobre la recerca educativa i la recerca sobre la pròpia pràctica docent.

          1.2. La investigació-acció com a metodologia de la recerca sobre la pròpia acció docent: bases teòriques i epistemològiques.

          1.3. Els cicles, les fases i els moments de la investigació-acció:

                    1.3.1. El pla d'acció, l'acció, l'observació i obtenció d'informació, l'informe d'investigació.

2. Introducció a la recerca educativa i als seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades.

          2.1. Introducció a l'estadística.

          2.2. Estadística descriptiva.

          2.3. Estadística inferencial.

3. Pràctica reflexiva.

          3.1. El cicle reflexiu: la introspecció, el contrat i la reconstrucció

          3.2. L'observació: metodologia i intruments. Les gravacions.

          3.3. El procés reflexiu en grup: comunitat de pràctiques

          3.4. Bones pràctiques: reconeixement, selecció, generalització, propostes de millora i transferència

          3.5. La narració i el diaria de camp: gestió de la pràctica reflexiva a partir de de l'escriptura com a procés i resultat de la reflexió.

4. Acció de recerca i innovació en relació a l'escola i a l'aula: Conèixer models de recerca educativa. Reflexionar sobre la pràctica, avaluar i innovar

5. Planificació i reflexió sobre la pràctica

6. Actuació professional a l'aula: gestionar (planifiicar i desenvolupar) i avaluar situacions d'aprenentatge

          6.1. L'escola de primària: característiques i organització d'un centre 3-6

          6.2. El paper del mestre a l'escola de primàira: interacció didàctica, clima d'aula, estratègies de dimanització i convivpencia

          6.3. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum

          6.4. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàires, integradoes i inclusives.

7. Col·laboració en el marc de la onstitució esoclar i la comunitat educativa: participar amb l'equip del centre implicant-se en les funcions professionals

          7.1. Observació sistemàtica i vivencial de l'entorn i la vida quotidiana del centre

          7.2. Relació família-escola-entorn

          7.3. Treball cooperatiu dels diferetns professionals implicats en la formació bàsica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 10,00 10,00
Elaboració individual de treballs 0 57,00 57,00
Pràctiques en empreses / institucions 29,00 280,00 309,00
Seminaris 18,00 103,00 121,00
Treball en equip 3,00 15,00 18,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 60,00 465,00 525

Bibliografia

 • Blández, J. (2000). La investigación-acción: un reto para el profesorado (2ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Elliott, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata. Catàleg
 • Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Stenhouse, L. (1993). La investigación como base de la enseñanza. (2ª). Madrid: Morata. Catàleg
 • Fullana, J. i Tesouro, M. (2006). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Visauta, B. (2007). Análisis estadístico con SPSS. Estadística básica.. Madrid: McGraw Hill. Catàleg
 • Welkowitz, J. et al. (1986). Estadística aplicada a las ciencias de la educación. Madrid: Santillana. Catàleg
 • Esteve,O, Melief, k. i Alsina, A. (coord.) (2010). Creando mi profesión (1a). Barcelona: OCTOAEDRO. Catàleg
 • Korthagen, T.A.J. (2001). Linking Practiquce and Theory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education (1a). London: Lawrencwe Erlbaum Associates.
 • LasagabsterD. i sierra, J.M: (coord) (2004). La observación como instrumento para la mejora d ela enseñanza-aprendizaje de le (1a). Barcelona: ICE- Horsori. Catàleg
 • Perrenoud, Philippe (2004 ). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar : profesionalización y razón pedagógica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cela, Jaume (cop. 2009 ). A peu d'obra : reflexions i vivències a partir de l'escola . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Falgàs, Margarida Godoy Tomàs, Joan de la Creu Romero Díaz, Alfonso Besalú, Xavier, 1953- (2007 ). Mestres del segle XXI : competents, ben formades, justes = Mestres del segle XXI : competents, ben formats, justos . Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Generalitat de Catatalunya. Estudis. Primària. Recuperat , a xetc.cat
 • Currículum educació primària (2009 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Recuperat 10-07-2011, a http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/curriculum_ep.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de la tutoria de la facultat. En els annexos es descriuen les capacitats i indicadors que es treballen, així com aquests s'evidencien a través dels treballs presentats i les tasques encarregades. Presentació del portafolis de l'assignatura amb els elements corresponents que estan indicats a la guia de pràctiques. Actuació responsable a les tutories. Disseny acurat i pertinença de les reflexions. Presentació dins dels terminis i en el format demanat. Comunciació suficient amb la tutoria. 40
Autoavaluació Presentar un informe d'autoavaluació i sobre el propi perfil docent, amb reflexió contrasta i correcció lingüística. 5
Avaluació de les pràctiques per part de la tutoria del centre escoalar. En els annexos es descriuen els indicadors i el sistema de qualificació. Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat. Presentació acurada i dins dels terminis. Col·laboració autèntica amb l'escola. 40
Avaluació dels tres seminaris. Les tasques estan explicades en les activitats d'aprenentatge dels seminaris. Grau d'assoliment de les competències relacionades. Presentació de les tasques en els terminis acordats. 15

Qualificació

En el procés d’avaluació intervé el tutor de la Facultat, el mestre tutor i el mateix estudiant, entenent que el diàleg i la valoració contínua i formativa són les millors eines per aconseguir els propòsits assenyalats. Per dur a terme aquesta avaluació processal el tutor tindrà en compte les reflexions escrites (evidències del protafoli, del diari i l'autoavaluació ), les visites, el nivell i la qualitat de la participació/aportació de l’estudiant en les sessions de tutoria, les valoracions dels mestres tutors i el treball final de pràcticum. D’altra banda, el mestre tutor partirà bàsicament de l’observació i la relació amb l’estudiant mentre està al centre, la participació, la contextualització de la proposta didàctica, el saber fer i estar davant el grup i el seguiment i procés seguit. Es tracta d’elements, d’observacions i de valoracions diferents i complementàries que s’han de posar en relació i analitzar conjuntament, que s'avaluen en les activitats proposades.
Per facilitar els elements necessaris per a l’avaluació, tant pel que fa als professors tutors de la Facultat com pel que fa als mestres tutors de les escoles, es proporciona una guia per elaborar l’informe d’avaluació. L’informe d’avaluació s’entén com un balanç global del procés de pràcticum que permeti destacar el grau d’implicació de l’estudiant, les seves actituds i competències per a la docència i els principals aprenentatges assolits en aquest període de la seva formació.
Cal aprovar dos dels tres seminaris per fer mitja
És imprescindible aprovar la valoració del centre amb un 5 per superar el mòdul.
Per aprovar cal un mínim de 4 en l'avaluació dels treballs relacionats amb el pràcticum, sempre que la mitja sigui igual o superior a 5.
És responsabilitat del tutor de la Facultat recollir les informacions elaborades per l’estudiant i el mestre tutor i fer la qualificació final de comú acord, sempre que sigui possible.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat quan l'estudiant no presenta cap de les tasques avaluables.

Observacions

El seminari: Introducció a la recerca educativa i els seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades es realitzarà a l'aula d'informàtica.

Assignatures recomanades

 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.