Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
El procés general de la recerca educativa i social des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Instruments de recollida d'informació. Criteris de qualitat de la investigació. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa i social.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Esther Ferrero Bosch  / Juan Puiggali Allepuz  / Montserrat Tesouro Cid

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Esther Ferrero Bosch  / Juan Puiggali Allepuz  / Montserrat Tesouro Cid

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives
 • CE3 Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre mancances, necessitats i demandes de formació en la societat actual
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius
 • CE12 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar programes d'educació i formació en entorns virtuals

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Evolució, Concepte i fonaments de la investigació educativa i social

          1.1. -Evolució, concepte i característiques de la investigació educativa i social.

          1.2. -La investigació educativa en l’exercici professional dels pedagogs/pedagogues i treballadors /treballadores socials.

          1.3. -Paradigmes de la recerca educativa i social(quantitatiu, qualitatiu i sociocrític).

          1.4. -Deontologia de la investigació.

2. UNITAT FORMATIVA 2: El procés general d’investigació

          2.1. -El procés d’investigació. Perspectiva general del procés.

          2.2. -Origen dels problemes, criteris de selecció d’un problema i plantejament del mateix.

          2.3. -Apartats d’un projecte de recerca (introducció, marc teòric, objectius o hipòtesis, metodologia, cronograma, pressupost, referències bibliogràfiques i annexos) i d’un treball de recerca (introducció, marc teòric, objectius o hipòtesis, metodologia, resultats, anàlisi de resultats, conclusions, referències bibliogràfiques, abstract, paraules clau i annexos).

          2.4. -La cerca bibliogràfica. Fonts de documentació i d’informació en investigació educativa i social. Com fer les referències bibliogràfiques. Bases de dades. Recursos informàtics.

          2.5. -La redacció d’un projecte o treball d’investigació.

3. UNITAT FORMATIVA 3: Investigació social basada en l’anàlisi de dades quantitatives i distribucions estadístiques

          3.1. -L’estadística i la investigació.

          3.2. -Conceptualització bàsica: estadística descriptiva, estadística inferencial, població, mostra, tècniques i tipus de mostreig, representativitat de la mostra, cas, variable...

          3.3. -Concepte de variables i constructes.

          3.4. -Formes de definir les variables i classificacions de les mateixes.

          3.5. -Qüestionari: concepte i característiques; procés d'elaboració i redacció de preguntes. Validesa i fiabilitat.

          3.6. -Escales de Lickert…

          3.7. -Organització de les dades: les freqüències (distribucions de freqüències simples, distribucions de freqüències acumulades i distribucions de freqüències agrupades).

          3.8. -Percentatges

          3.9. -Mesures de tendència central: mitjana, mediana i moda.

          3.10. -Mesures de dispersió: amplitud i desviació típica.

          3.11. -Representació gràfica de les dades.

          3.12. -Introducció a l’estadística inferencial.

          3.13. -Anàlisi i interpretació estadística de dades mitjançant el programa EXCEL

4. UNITAT FORMATIVA 4: Investigació social orientada a la interpretació i a la comprensió.

          4.1. -Fases de la investigació qualitativa

          4.2. -L’observació participant

          4.3. -La investigació etnogràfica

          4.4. -L’estudi de casos.

          4.5. -Anàlisi qualitativa de les dades mitjançant tècniques qualitatives.

          4.6. -Entrevista: concepte i característiques, modalitats, planificació i directrius per a la realització...

          4.7. -Observació sistemàtica: concepte i característiques, planificació i registre d’observacions...

          4.8. -Documents escrits i orals: diaris, cartes, històries de vida i autobiografies.

          4.9. -Mitjans audiovisuals i documentals: vídeos, fotografies, diapositives i pel•lícules.

          4.10. -La triangulació

5. UNITAT FORMATIVA 5: Investigació social amb enfocament experimental.

          5.1. -La investigació d’enfocament experimental: dissenys experimentals i quasi-experimentals.

          5.2. -Característiques del disseny. Control de les variables. Validesa i fiabilitat.

          5.3. -La investigació no experimental: estudis transversals i longitudinals

6. UNITAT FORMATIVA 6: Investigació social orientada al canvi i la presa de decisions.

          6.1. -La Investigació-acció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,00 0 22,00
Exposició dels estudiants 2,00 4,00 6,00
Prova d'avaluació 3,00 24,00 27,00
Seminaris 9,00 30,00 39,00
Sessió pràctica 6,00 8,00 14,00
Sortida de camp 4,00 2,00 6,00
Treball en equip 8,00 22,00 30,00
Tutories de grup 6,00 0 6,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Albert Gómez, M.J (2007). La investigación educativa... Madrid: McGraw Hill.. Catàleg
 • Aliaga, F. (2000). Bases epistemológicas y Proceso de investigación epistemológica. . Valencia: CSV. Catàleg
 • Arnal, Justo (1992 ). Investigación educativa : fundamentos y metodologías . Barcelona: Labor. Catàleg
 • Ballester Brage, Lluís (2001 ). Bases metodológicas de la investigación educativa . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Barley, N. (1989). El antropólogo inocente. Barcelona: Anagrama.
 • Bartolomé Pina, Margarita (2000 ). Cap on va la investigació educativa = Hacia dónde va la investigación educativa . Barcelona: DULAC. Catàleg
 • Bisquerra Alzina, Rafael (cop. 1989 ). Métodos de investigación educativa : guía práctica . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Buendía Eisman, Leonor (1998 ). Métodos de investigación en psicopedagogía . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Campillo, M. i Zaplana, A (2007). Investigación, educación y desarrollo profesional. Murcia: DM. Catàleg
 • Cohen, Louis (1990 ). Métodos de investigación educativa . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Colás Bravo, Mª Pilar (1992 ). Investigación educativa . Sevilla: Alfar. Catàleg
 • Cortada, N., Macbeth, G. i López, A. (2008). Técnicas de investigación científica. . Buenos Aires: Lugar Editorial. Catàleg
 • De la Orden, A (2007). El nuevo horizonte de la investigación pedagógica.. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 9(1), . Recuperat 22/03/2008, a http://redie.uabc.mx/vol9no1/contenido-delaorden.html
 • Dendaluce, Iñaki (1988 ). Aspectos metodológicos de la investigación educativa . [Vitoria etc.]: II Congreso Mundial Vasco [etc.]. Catàleg
 • Elliott, John (1990 ). La Investigación-acción en educación . Madrid: Morata. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2006 ). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Recuperat 09-07-2012, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Gambara, Hilda (1998 ). Diseño de investigaciones : cuaderno de prácticas (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gil Flores, Javier (1994 ). Análisis de datos cualitativos : aplicaciones a la investigación educativa . Barcelona: PPU. Catàleg
 • Goetz, J.P (1988 ). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata. Catàleg
 • Imbernón, Francesc Alonso, Ma José (2002 ). La Investigación educativa como herramienta de formación del profesorado : reflexión y experiencias de investigación educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Latorre Beltrán, Antonio (1996 ). Bases metodológicas de la investigación educativa . Barcelona: Hurtado Mompeó. Catàleg
 • Latorre, Antonio (2003 ). La Investigación-acción : conocer y cambiar la práctica educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Martínez Domínguez, (1999). La Investigación educativa desde el enfoque de la diversidad. Revista de educación especial , 25(), 83-99 Catàleg
 • Maykut, Pamela (1994 ). Begining qualitative research : a philosophic and practical guide . London [etc.]: The Falmer Press. Catàleg
 • McMillan, James H (cop. 2005 ). Investigación educativa : una introducción conceptual (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1990 ). Investigación-acción : aplicaciones al campo social y educativo . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1994 ). Investigación cualitativa, retos e interrogantes . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Rincón, Delio del (cop. 1995 ). Técnicas de investigación en ciencias sociales . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio (1996 ). Metodología de la investigación cualitativa . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Silverman, D. (2005). Doing qualitative research. . London: Sage Publications.. Catàleg
 • Stake, Robert E (1998 ). Investigación con estudio de casos . Madrid: Morata. Catàleg
 • Tójar Hurtado, Juan Carlos (cop. 2006 ). Investigación cualitativa : comprender y actuar . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg
 • Welkowitz, Joan (1986 ). Estadística aplicada a las ciencias de la educación . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Willis, Paul E (1988 ). Aprendiendo a trabajar : cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera . Madrid: Akal. Catàleg
 • Woods, Peter Hammersley, Martyn (1995 ). Género, cultura y etnia en la escuela : informes etnográficos . Barcelona [etc.]: Paidós [etc.]. Catàleg
 • Zorrilla, M. (2010). Investigación Educativa, Políticas Públicas y Práctica Docente. Triángulo de Geo. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8(2), 74-92

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d’un projecte d’investigació en equip (grups de 2 o 3 alumnes) aplicant habilitats i coneixements adquirits. Es valorarà la lectura de llibres i articles, les tutories, les sessions pràctiques de seguiment i orientació del projecte, la redacció i l'exposició oral i debat.
En funció d'aquest criteris d'avaluació la qualificació d'un mateix projecte podrà ser diferent pels diferents alumnes d'un mateix grup.
25
Realització d'exercicis i de pràctiques d’aula analitzant exemples de diferents instruments (qüestionari, entrevista...) i de diferents metodologies de recerca (estudi longitudinal, estudi transversal, estudi experimental, estudi quasi-experimental, estudi de casos, estudi etnogràfic...) i resolució de problemes.
Pràctiques de dilluns
Es valorarà tant la realització correcta de les diferents activitats que es proposin com la presentació de les mateixes en els plaços previstos, les activitats de dilluns... 10
Realització de pràctiques d’estadística amb el programa EXCEL en grups de màxim de 3 estudiants. Es valorarà tant l'assistència a les pràctiques com la presentació correcta dels exercicis proposats.
Els alumnes que no puguin assistir a les pràctiques d'Excel hauran de fer els exercicis amb un arxiu diferent (que hauran de demanar a la professora)
15
Preparació i realització de dos exàmens mitjançant l’estudi personal i exercicis d’entrenament. S'avaluaran tots els continguts treballats al llarg de l'assignatura. 50

Qualificació

Per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar independentment:

1. Dos exàmens escrits, sobre els coneixements adquirits al llarg del semestres que faran referència tant al programa teòric com al pràctic i que constaran de preguntes obertes, resolució de petits casos pràctics i interpretació de resultats. Un es farà a meitat del semestre i altre al final del mateix. Només hi haurà recuperació del primer examen (50% de la nota).

2. Un treball en equip (o individual), que consistirà en l’elaboració d’un projecte d’investigació educativa o social (25%). Es valorarà la realització de tutories en els terminis previstos, la coherència entre les diferents parts, que hi hagi una bona revisió bibliogràfica, que s’hagi elaborat algun instrument d’avaluació i que les exposicions de classe siguin enriquidores per la resta del grup.

3. Realització i presentació de pràctiques d’estadística i d’EXCEL (15% de la nota).

4. La presentació dels exercicis que es proposin al llarg de l’assignatura, activitats de dilluns... (10%).


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que un alumne/a és "No presentat" si no ha realitzat cap de les quatre activitats d'avaluació.

Observacions

Les pràctiques d’EXCEL i de cerca bibliogràfica es realitzaran en una aula d’informàtica del seminari

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.