Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Escales. Dimensions. Anàlisi vectorial. Cinemàtica i Dinàmica. Gravitació Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de Sòlids. Fluids. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. Electricitat. Electrostàtica. Magnetisme. Camp magnètic. Inducció magnètica. Magnetisme en la matèria. Ones. Equació d'ones. Òptica física. Polarització. Interferència i difracció. Òptica lineal. Lents. Radioactivitat. Materials radioactius.
Crèdits ECTS:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCESC CASAMITJANA VILA  / JORDI COLOMER FELIU  / FRANCISCO JAVIER GARCIA GARRIDO  / JAIME SILVINO PITARCH PORTERO  / MARIA ELENA ROGET ARMENGOL  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
  • CE1 - Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar el funcionament del medi físic i la naturalesa de la matèria i dels éssers vius.
  • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Escales i dimensions. Anàlisi vectorial. Vectors i escalars. Suma i diferència de vectors. Descomposició d’un vector. Productes escalar i vectorial. Derivació i integració de vectors. Gradient d’una funció escalar. Camps conservatius.

2. Cinemàtica. Vectors posició, velocitat i acceleració. Moviment rectilini: uniforme i uniformement accelerat. Components normal i tangencial de l’acceleració. L’acceleració de la gravetat. Moviment d’un projectil. Moviment circular. Les transformacions de Galileu

3. Dinàmica. Lleis de Newton. Exemples: plans inclinats i politges. Llei de gravitació universal: pes i massa. Sistemes de referència no inercials. La força centrífuga. La força de Coriolis. Forces de frec.

4. Treball i energia. Treball. Teorema de l’energia cinètica. Energia potencial i forces conservatives. Potencial gravitatori i elàstic. Principi de conservació de l’energia. Potència. Energia potencial i forces moleculars.

5. L’oscil•lador harmònic. Resolució dinàmica de l’oscil•lador. Energia. Pèndol simple. Oscil•lacions amortides. Oscil•lacions forçades.

6. Quantitat de moviment. Quantitat de moviment d’una partícula. Dinàmica d'un sistema de partícules. Generalització de la segona llei de Newton. Centre de massa. Quantitat de moviment d’un sistema de partícules. Xocs.

7. Rotacions. Moment d’una força i moment angular d’una partícula. Principis d’estàtica. Moment angular d’un sistema de partícules. Sòlid rígid. Moment d’inèrcia. Equació fonamental de la dinàmica de rotació. Energia de rotació.

8. Hidrostàtica. Fluids ideals. Pressió. Variació de la pressió amb l’alçada. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Tensió superficial. Capil•laritat.

9. Hidrodinàmica. L’equació de Bernouilli. L’efecte Venturi. Viscositat. Llei de Poiseuille. Turbulència. Moviments de sòlids dins de fluids. Llei de Stokes. Sustentació d’ales d’avions i ocells.

10. Electrostàtica. Llei de Coulomb. Concepte de camp i camp elèctric. La llei de Gauss. Càlculs de camps elèctrics. Energia potencial elèctrica i potencial elèctric. El dipol elèctric.

11. Condensadors. Energia dels condensadors. Dielèctrics. Permitivitat dels dielèctrics. Aïllants i conductors

12. Intensitat del corrent elèctric. Llei d'Ohm. Conducció. Potència dissipada en una resistència. Circuits. Lleis de Kirchhoff . Transmissió d’impulsos nerviosos.

13. Inducció magnètica. Lleis de Faraday i Lenz. Generació d’un corrent altern. Producció d’energia elèctrica.. Energia magnètica. Magnetisme a la matèria. Materials diamagnètics, paramagnètics i ferromagnètics.

14. Camp magnètic. Llei de Biot-Savart. Teorema d'Ampere. Forces magnètiques. Moviment de càrregues en camps magnètics.

15. Característiques generals de les ones. Ones longitudinals i transversals. Nocions d’acústica. Equacions de Maxwell i ones electromagnètiques. L’espectre electromagnètic.

16. Principis d’òptica física. Polarització. Difracció de Franhoufer. Interferències. La doble escletxa de Young .

17. Òptica lineal. Formació d’imatges per reflexió i refracció. Lents. Diòptries Dispositius òptics. L’ull i el microscopi.

18. Radioactivitat. Energia d’enllaç. Fissió i fusió nuclears. Isòtops radioactius. Desintegracions alfa beta i gama. Reaccions nuclears. Dosimetria física i biològica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 0 3,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 10,00
Lectura / comentari de textos 0 12,00 12,00
Prova d'avaluació 9,00 0 9,00
Resolució d'exercicis 30,00 30,00 60,00
Sessió expositiva 45,00 30,00 75,00
Sessió participativa 0 24,00 24,00
Total 87,00 106,00 193

Bibliografia

  • Tipler, Paul Allen (2005- ). Física : para la ciencia y la tecnología . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Gettys, W. Edward (cop. 2005 ). Física para ingeniería y ciencias (2ª ed.). México, D.F.: McGraw-Hill. Catàleg
  • Jou i Mirabent, David, (cop. 2009 ). Física para ciencias de la vida (2a ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Serway, Raymond A. (cop. 2005 ). Física : para ciencias e ingenierías (6ª ed.). México: International Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AE1 Avaluació d'exercicis fets fora de l'aula (AA3) El professor/s propossaran la resolució d'exercicis durant cada període acadèmic (ACME). La plataforma ACME només avalúa el resultat, sense tenir en compte el procediment utilitzat. 20
AE3 Valorar els objectius assolits a AA6 i AA10 (treball autònom) Els estudiants presentaran informes regularment d'aprofondiment de temes o problemes treballats. Aquests informes serviran per avaluar el progrés que ha fet l'alumne, i la seva capacitat de treballar de manera autònoma. 20
AE4 Proves d'avaluació continuada Hi haurà una prova d'avaluació continuada al final de cada un dels períodes acadèmics. A la prova hi podran haver, tant questions teòriques com exercicis pràctics on els estudiants hauran d'arribar a un resultat numèric. El promig de les notes de les proves ha de ser igual o superior a 4. Al final del curs acadèmic hi haurà una prova de recuperació per aquells estudiants que tinguin un promig inferior a 4. 60

Qualificació

Proves d'avaluació continuada(AE4): S'avaluarà tant el resultat final, com els procediments. Es tindran en compte les unitats finals.

Treball autònom (AE3): el professor avaluarà el progrés (iniciativa, proactivitat, originalitat, implicació, etc..) que ha fet l'estudiant al llarg de tot el curs

ACME (AE1): la plataforma ACME només avalúa el resultat final del problema, i posa un 10 si el resultat és correcte i un 0 si no ho és.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no s'hagi presentat a un 50% de les proves d'avaluació continuada tindrà la nota No presentat.