Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Anàlisi del funcionament de l'economia catalana des d'una perspectiva històrica, sectorial territorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyoles i de la Unió Europea.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Sole Pla

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 12-14, dj 12-14

Altres Competències

  • El curs d’Economia de Catalunya té com objectiu donar a l’estudiant coneixements bàsics sobre la situació, composició i probable evolució de l’economia de Catalunya. Es parteix de la base de què l’estudiant ja ha tingut coneixement de l’economia espanyola i mundial i del funcionament global de l’economia actual.

Continguts

1. Part I: CONTEXT EXTERN I INTERN DE L’ECONOMIA DE CATALUNYA

          1.1. TEMA: ECONOMIA REGIONAL VERSUS ECONOMIA NACIONAL -- El concepte de regió i la seva importància per a l'Economia. Economia regional: especificitats de les economies regionals. Catalunya entre les regions europees.

          1.2. TEMA: EL DESENVOLUPAMENT DE L'ECONOMIA DE CATALUNYA -- El model de desenvolupament econòmic en els anys 60. La crisi dels anys 70 com a crisi del model. La política econòmica de la Transició i els seus efectes sobre el teixit industrial de Catalunya. L’evolució recent.

          1.3. TEMA: DESEQUILIBRIS REGIONALS, POLÍTICA REGIONAL I LOCALITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA -- Especialització econòmica de les comarques catalanes. Desequilibris territorials i desenvolupament econòmic. La política de cohesió econòmica i social de la Unió Europea i la seva aplicació en el cas català.

          1.4. TEMA: CATALUNYA, UNA ECONOMIA OBERTA? -- La contribució de Catalunya al procés d’internacionalització de l’economia espanyola. Relacions econòmiques entre Catalunya i la resta de l’Estat espanyol. Comerç exterior català. Un model català de “relacions exteriors”?

          1.5. TEMA: INVERSIONS ESTRANGERES -- La indústria catalana i les inversions directes de l’estranger: el seu impacte. Balança tecnològica i balança de capitals. Estratègies públiques de captació.

2. Part II: ESTRUCTURA SECTORIAL

          2.1. TEMA: AGRICULTURA, INDÚSTRIA, SERVEIS -- L’activitat agroalimentària. Agricultura i medi ambient. Indústria: la indústria de Catalunya en el marc comunitari. Estructura i canvis en l’especialització. Sectors industrials estratègics. Noves activitats industrials i comercials. Terciarització de l'economia. El turisme: del turisme tradicional a les noves activitats de lleure. Relació entre turisme i conjuntura econòmica.

          2.2. TEMA: EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓ -- Característiques principals. Presència de capital estranger. Paper de les grans superfícies comercials en una economia oberta.

3. Part III: MARC INSTITUCIONAL

          3.1. TEMA: DEMOGRAFIA I MERCAT DE TREBALL -- La població i el mercat de treball: estructura, creixement, població activa, ocupada i aturada, estructura ocupacional. Marc laboral: salaris i costos laborals a Catalunya. Vacants i desocupació: característiques i distribució comarcal. El problema de la formació (reglada, professional, ocupacional). El debat de la immigració: costos i beneficis.

          3.2. TEMA: LES EMPRESES I L'EMPRESARIAT CATALÀ -- Perfil de l'empresar@ català. Història del desenvolupament d'empreses a Catalunya. Tipologia de l'empresa catalana: Grandària de l’empresa industrial catalana. Productivitat, competitivitat i formació de capital en l’empresa catalana. Estructura financera de l’empresa catalana. Comparació de l'empresa catalana amb les de la resta de l'estat i altres països de la Unió Europea.

          3.3. TEMA: EL SECTOR PUBLIC -- Nivells de sector públic: UE, estat espanyol i Catalunya. El Federalisme fiscal. Sector públic autonòmic: estructura, ingressos, despeses. Finançament autonòmic i balança fiscal. Sector públic local: estructura, ingressos i despeses. Política econòmica de la Generalitat de Catalunya: inversió pública a Catalunya i dèficits pressupostaris; competències, sectorials i finançament.

          3.4. TEMA: SISTEMA FINANCER -- Generació d’estalvi i finançament de l’economia. Bancs i caixes d'estalvi a Catalunya: comparació Catalunya-Espanya. Comportament i resultats del sistema bancari a Catalunya. Distribució territorial de l'activitat bancària. L’Institut Català de Finances. Regulació i competència. El marc europeu i estatal.

          3.5. TEMA: POLITIQUES TERRITORIALS I PLANEJAMENT URBANÍSTIC -- L'ocupació del territori: un apunt històric. Pla territorial General i Plans territorials parcials. Un cas de planejament urbanístic: el Pla general metropolità de Barcelona. Catalunya en l’arc mediterrani europeu: TGV i el Pla del Delta del Llobregat. Planificació estratègica.

4. Part IV: COMPETITIVITAT GLOBAL DE L'ECONOMIA DE CATALUNYA

          4.1. TEMA: Caracterització i tendència de l’economia catalana -- Punts forts i punts febles de l’economia catalana. Escenaris futurs possibles: una Catalunya en l’economia global i dins una UE en canvi constant.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 0 10,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 0 2,00
Debat 3,00 7,00 10,00
Exposició dels estudiants 6,00 12,00 18,00
Lectura / comentari de textos 3,00 11,00 14,00
Seminaris 2,00 3,00 5,00
Sessió expositiva 17,00 0 17,00
Sessió participativa 8,00 0 8,00
Sessió pràctica 3,00 0 3,00
Sortida de camp 5,00 3,00 8,00
Visionat/audició de documents 1,00 0 1,00
Total 60,00 36,00 96

Bibliografia

  • Maluquer de Motes, Jordi (1998). Història econòmica de Catalunya, segles XIX i XX. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya: Proa.
  • Parellada, Martí, Bacaria i Colom, Jordi (1990). Estructura económica de Cataluña. Madrid: Espasa Calpe.
  • Gual, Jordi, Solà i Solà, Joaquim, Fluvià, Modest, (1991). La Indústria catalana en els anys noranta. Barcelona: Ariel.
  • L'Economia catalana davant del canvi de segle (1994). Barcelona: Banco Bilbao Vizcaya [etc.].
  • Banca Catalana Revista econòmica. -.
  • Caixa de Catalunya (diversos anys) (0000). Col.lecció Catalunya Comarcal. Barcelona: -.
  • Genescà, E. et al. (diversos anys) (1992). Estudi econòmico-financer de l’empresa catalana. Barcelona: G. de Cat. Dept. d’Econommia i Finances. Do Gral. de Programació Econòmica.
  • Mancomunitat de municipis de l’Àrea Metroplitana de Barcelona (1995). Dinàmiques metropoltanes a l’àrea i a la regió de Barcelona. Barcelona: --.
  • Porter, M. (1992). Els avantatges competitus de Catalunya. G. de Cat. Dept. d’Economia i Finances.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classe presencial exposició tema 1.1
Visita virtual al Institud d'Estadística de Catalunya per a familiaritzar-se amb l’ús de les noves tecnologies amb la finalitat de que esdevinguin un instrument per a la localització, i tractament d’informació d’Economia de Catalunya. A partir d'aquesta visita l'estudiant ha de poder localitzar informació a webs diferents: Caixes estalvis, Generalitat Catalunya, Diputacions, etc.
Lectura i debat a classe sobre articles comparatius economia regional i economia nacional
Classe presencial exposició tema 1.2
Lectura sobre la història recent de l'economia de Catalunya i posterior comentari a classe
Classe presencial exposició tema 1.3
Veure l’estructura de l’economia de les comarques de Catalunya (sectors predominants, evolució...). Estudiar la renda familiar disponible a les comarques catalanes i deduir si hi ha alguna relació amb l’estructura de la seva economia el nivell de producció i el nivell de renda per càpita
Classe presencial exposició tema 1.4
Lectura sobre internacionalització de l'economia de Catalunya
Classe presencial exposició tema 2.1 - A més es buscarà relacionar les característiques dels diferents sectors amb el pes que tenen a les comarques catalanes. Es recordarà la lliçó 1.3 acabant de completar la relació entre renda de la comarca i distribució sectorial.
Classe presencial exposició tema 2.2 - Debat sobre els canvis en la distribució comercial a Catalunya en els últims anys. Relació amb els canvis socials.
Classe presencial exposició tema 3.1
Classe presencial exposició tema 3.2 - Es farà una síntesi de les dos lliçons. Està previst visita a una empresa. Preparació de l'entrevista a l'empresa a visitar.
Sortida visita a una empresa. Elaboració informe síntesi de la visita.
Classe presencial exposició tema 3.3
Visionat DVD finançament autonòmic.
Debat sobre finançament autonòmic. Comparació entre diferents estats. Redacció informe conclusions.
Tama 3.4: Lectura sobre sistema financer català. Redacció informe resum.
Classe presencial exposició tema 3.5
Visita expert en planejament urbanístic. Seminari participatiu on els estudiants hauran preparat preguntes per fer al (la) ponent sobre urbanisme a Girona i àrea metropolitana. Elaboració informe per part dels estudiants.
Tema 4.1: en base a l'après durant el curs i en base a informació que els estudiants hagin trobat pel seu compte, elaboració informe sobre caracteristiques, tendències, punts forts i punts febles de l’economia catalana. Intentar preveure possibles escenaris futurs.

Qualificació

MÈTODES DOCENTS:
El programa es desenvoluparà a través de sessions de classes teòriques i classes pràctiques que s'aniran conbinant per a treure el màxim profit a l'assignatura.

A les classes pràctiques es proposa la realització d'activitats relacionades amb l'exposició teòrica. Aquestes activitats també són objecte d'avaluació.

Durant el semestre es realitzaran 2 proves d'avaluació continuada.

CRITERIS AVALUACIÓ:
Convocatòria de juny:
- Examen escrit: 50% de la nota total de l'assignatura
- Proves avaluació continuada: 25% de la nota total de l'assignatura
- Activitats i exercicis pràctics: 25% de la nota total de l'assignatura

ACLARIMENT: Les activitats i exercicis pràctics i les proves d'avaluació contiuada només puntuen en la nota final si la nota de l’examen és major o igual que 4.

Treball voluntari que afegeix fins un màxim d’1 punt a la nota final.

Convocatòries posteriors del mateix curs: Examen escrit amb una ponderació del 100% en la nota final.

Es guarda la nota del treball voluntari realitzat durant el curs.

Observacions

L'assignatura consta d’exercicis, casos, lectures, que entre d’altres faran referència a: redacció d'informes econòmics; comptabilitat nacional; balança de pagaments i indicadors de protecció i especialització comercial; política comercial; tècniques localització i procés d'informació econòmica. Aquestes pràctiques s’aniran realitzant al llarg del curs d’acord amb el ritme de les classes teòriques. Els estudiants podran ser convidats a resoldre els exercicis a casa o a fer diverses lectures.

Treball de recerca opcional. El tema ha de tractar qualsevol aspecte actual que faci referència a l’economia de Catalunya sempre i quant aquest tingui el vist-i-plau del professor de l’assignatura. Aquest treball pot ser realitzat individualment o en grups de com a màxim 2 persones. És obligatori exposar els resultats de la recerca en seminari obert al públic.

Bibliografia bàsica:

La bibliografia bàsica de l'assignatura és la lectura d'una part del llibre: MALUQUER DE MOTES, Jordi (1998). Història econòmica de Catalunya segles XIX i XX. Barcelona Oberta. Universitat Oberta de Catalunya – Proa. Barcelona. Caps. 5, 6 i 7.

També és imprescindible el seguiment d’algunes revistes especialitzades en Economia de Catalunya:
• Memòria Econòmica de Catalunya (Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona)
• Nota d’Economia
• Revista econòmica de Catalunya
• BBVA

Durant el curs s'anirà actualitzant les lectures recomanades en funció de l'actualitat de l'economia de Catalunya i en funció dels interessos més rellevants de la classe.

Recursos diversos a Internet.
• Anuari Econòmic Comarcal de Catalunya (Caixa Catalunya)
• Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona
• Institut Estadística de Catalunya
• Departaments diversos Generalitat de Catalunya

PRERREQUISITS:
Per a la realització d'aquesta assignatura és molt recomanable haver fet les assignatures d'Història Econòmica Mundial i d'Economia Espanyola i Mundial.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.