Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural. Coneixement de la pràctica des de l’escola.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Raquel Heras Colàs  / Rosa M. Medir Huerta

Altres Competències

 • Fomentar l'interès i el respecte pel medi natural, social i cultural.
 • Aplicar l'enfocament ambiental al Coneixement del Medi.
 • Conéixer i seleccionar instruments metodològics per al treball de les Ciències Socials i de les Ciències Naturals a l'Educació Primària.
 • Consolidar coneixements de les Ciències Naturals i de les Ciències socials, majoritàriament aplicats a l'àmbit geogràfic de Catalunya.
 • Dotar d'un coneixement integrat del medi.

Continguts

1. MEDI SOCIAL PER A EDUCACIÓ INFANTIL

          1.1. Les aportacions de les ciències socials a l'estudi del medi

          1.2. L'estudi de l'espai a l'educació infantil

          1.3. L'estudi del temps a l'educació infantil

          1.4. La cultura popular i la seva utilització a l'escola

          1.5. La geografia i la història de Catalunya. Societat i territori

2. MEDI SOCIAL PER A EDUCACIÓ MUSICAL

          2.1. Les aportacions de la geografia i la història al coneixement del medi social i cultural

          2.2. L'estudi de la geografia a l'educació primària

          2.3. L'estudi de la història a l'educació primària

          2.4. La cultura popular i la seva utilització a l'escola

          2.5. La geografia i la història de Catalunya. Societat i territori

3. MEDI SOCIAL PER A LLENGUA ESTRANGERA I EDUCACIÓ FÍSICA

          3.1. Continguts teòrics

                    3.1.1. El Medi i les Ciències Socials en el currículum de Primària

                    3.1.2. L'ensenyament de la Història

                    3.1.3. L'ensenyament de la Geografia

                    3.1.4. El paisatge i els paisatges de Catalunya

                    3.1.5. L'enfocament ambiental en les Ciències Socials

          3.2. Continguts pràctics

                    3.2.1. Els temes de Medi Social a Primària

                    3.2.2. Els llibres de text de Primària de Medi Social

                    3.2.3. Mètode de projectes

                    3.2.4. Mapes topogràfics

                    3.2.5. El treball del paisatge

                    3.2.6. Altres recursos per a l'ensenyament de les Ciències Socials

4. MEDI NATURAL PER A EDUCACIÓ INFANTIL

          4.1. Coneixement del Medi Natural a l'etapa d'educació infantil

          4.2. Formació del relleu; el rocam i la seva evolució

          4.3. L'aigua, recurs vital

          4.4. La vegetació. Les comunitats vegetals

          4.5. La fauna catalana

          4.6. Els recursos naturals: ús i abús

          4.7. Recursos per a l'ensenyament de les ciències experimentals a l'educació infantil

          4.8. Disseny d'una unitat de coneixement del medi local

5. MEDI NATURAL PER A EDUCACIÓ MUSICAL, EDUCACIÓ FÍSICA I LLENGUA ESTRANGERA

          5.1. Continguts teòrics

                    5.1.1. Història de la ciència i el mètode científic

                    5.1.2. Conceptes bàsics d'ecologia

                    5.1.3. El bosc mediterrani

                    5.1.4. Els sistemes fluvials

                    5.1.5. Aiguamolls i dunes litorals

                    5.1.6. Els mars i els oceans. La mar Mediterrània

                    5.1.7. Didàctica de la ciència a primària

          5.2. Continguts pràctics

                    5.2.1. El Projecte Ciència 6/12

                    5.2.2. El joc com a recurs educatiu per a la descoberta del món animal

                    5.2.3. Experimentem amb les plantes. Observació d'algunes de les seves característiques al laboratori

                    5.2.4. En quin estat es troben els nostres rius. El Projecte Rius

                    5.2.5. Joc de rol relacionat amb les zones d'aiguamolls

                    5.2.6. Recursos per a la descoberta del medi marí

                    5.2.7. Recursos i equipaments per al coneixement del medi natural a les comarques gironines

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3,00 0 3,00
Total 3,00 0 3

Bibliografia

 • Balcells, Albert; Pérez, Arturo; Sabaté, Flocel; Simon, Antoni (2004). Història de Catalunya. Barcelona: l'Esfera dels llibres.
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia, Huguet, Teresa, Solé, Isabel (2001). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (5a ed). Barcelona: Graó.
 • Benejam, Pilar (1997). Enseñar y aprender ciencias sociales, geografia e historia en la educación secun. Barcelona: ICE de la UB - Horsori.
 • Benejam, Pilar (coord) (2002). Las ciencias sociales: concepciones y procedimientos. Barcelona: Graó.
 • Biguet, Marie-Noëlle (DL 1998). Descubrir las cosas por el tacto, : para niñas y niños de 2 y 3 años. Madrid: Narcea.
 • Casas, Montserrat (i altres) (1999). III Jornades. L'ensenyament de les ciències socials: reflexió i propostes. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Currículum. Educació Primària (1992). Barcelona: Departament d'Ensenyament. Generalitat de catalunya.
 • Educació Primària. Coneixement del medi: social i cultural. Exemples d'unitats d (1994). Barcelona: Departament d'Ensenyament. Generalitat de catalunya.
 • Enseñar ciencias naturales, : reflexiones y propuestas didácticas (1999). Buenos Aires Barcelona México: Paidós.
 • Frield, Alfred E (2000). Enseñar ciencias a los niños. Barcelona: Gedisa.
 • Green, Moira D (cop. 1998). Not! the same old activities for early childhood. Albany: Delmar Publishers.
 • Hernández, Francesc Xavier (1990). Ensenyar història de Catalunya. Barcelona: Graó.
 • Hernández, Francesc Xavier (2002). Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. Barcelona: Graó.
 • Iber. Graó.
 • Iturrate, G. (1996). Les fonts en les ciències socials. Instruments per a l'estudi de les societats. Barcelona: Graó.
 • Panareda i Clopés, Josep M (1996). Resum de geografia física de Catalunya. Vic: Eumo.
 • Panareda i Clopés, Josep M (1997). Resum de geografia humana de Catalunya. Vic: Eumo.
 • Pluckrose, Henry (1993). Enseñanza y aprendizaje de la historia. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones [etc.].
 • Trepat, Cristòfol-A (1995). Procedimientos en historia, : un punto de vista didáctico. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona [etc.].
 • Trepat, Cristòfol-A, Comes, Pilar (1998). El Tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales. Barcelona: Graó Institut de Ciències de l'Educació, UB.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
en procés d'elaboració!! ggggg

Qualificació

Mètodes docents:
Hi haurà sessions teòriques i pràctiques.
A les sessions teòriques s'exposaran i discutiran els continguts bàsics de la matèria.
A les pràctiques es realitzaran exercicis de simulació i d'aplicació escolar. Hi haurà la possibilitat de realitzar una sortida de caràcter interdisciplinari.
Medi Social (Física i Estrangera): hi haurà un dossier de lectures obligatòries que completaran la part teòrica i matèria d'examen. Els crèdits pràctics s'iniciaran a l'aula i requeriran hores de treball posterior de l'alumne/a. Les pràctiques són de presentació individual, però permetent -i es recomana- el treball en grup. La presentació del dossier complet de pràctiques coincidirà amb la data de l'examen.

--------------------AVALUACIÓ-----------------------------

Avaluació per a Educació Infantil i Educació Musical

Medi Social i Cultural:

Avaluació contínua: caldrà haver assistit a un 85% de les sessions -teòriques i pràctiques-, haver realitzat la prova escrita final i haver presentat tots els treballs (el de grup i els individuals).

En el cas anterior els criteris de qualificació seran els següents: la prova escrita valdrà el 50% de la nota final, el treball de grup valdrà el 25% de la nota final i els treballs pràctics individuals valdran un 25% de la nota final.

Avaluació única. S'entendrà per avaluació única la que dóna dret a la realització d'un examen final i únic de l'assignatura (100% de la nota final), per a tots aquells alumnes que no compleixin els requisits obligatoris per a l'avaluació continuada.

L'assignatura de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural és anual. Durant el primer semestre es desenvoluparà la part del Medi Social i Cultural. Durant el segon semestre es desenvoluparà la part del Medi Natural. La nota final de l'assignatura s'obtindrà fent la mitjana de les dues notes parcials (la de primer semestre i la del segon). Per aprovar l'assignatura caldrà: 1) haver aprovat les dues parts, o 2) haver suspès una part, amb una nota mínima de 4, que quedi compensada per la nota (mínima de 6) de l'altra.

Medi Natural (només educació Musical): l'avaluació es realitzarà a través d'un examen escrit dels continguts (50%) i del seguiment i valoració de les pràctiques (50%). Caldrà haver obtingut una nota mínima de "4" a les dues parts per fer la mitjana. L'examen escrit constarà de 10 preguntes. A la part pràctica s'avaluarà l'assistència a les sessions de pràctiques i la presentació de la memòria de pràctiques (60%) i la realització i presentació del treball de pràctiques (40%).

Medi Natural Ed. Infantil:
El 40% de la nota serà la corresponent a un examen escrit, un altre 40% serà el corresponent a un treball fet en petit grup i el 20% restant correspondrà a l'assitència, participació i lliurament de petits treballs realitzats a classe. Per tenir en compte les notes parcials de l'examen i el treball, aquestes hauran de ser superiors a 4.

Nota final de l'assignatura: serà la mitjana de les dues notes finals obtingudes a cada semestre (Medi Social i Medi Natural), sempre que s'hagi obtingut un mínim de 4,5 i que la mitjana resulti un 5. En els casos en que una nota sigui aprovada i l'altra no, es guardarà la nota de la part aprovada per a la segona convocatòria, però no més enllà.

Avaluació per a Llengua Estrangera i Educació Física:
Medi Social: L'avaluació es realitzarà a través d'un examen escrit dels continguts (50%) i del seguiment i valoració de les pràctiques (50%). Caldrà haver obtingut una nota mínima de 4 a les dues parts per fer la mitjana. La presentació acurada del dossier de pràctiques és condició indispensable per aprovar aquesta part de l'assignatura. La primera convocatòria d'aquesta part de l'assignatura es realitzarà durant el període d'examens corresponent al primer semestre (gener-febrer 2007) i no a final de curs (quan ja portaríem mesos sense classes de Medi Social). La segona convocatòria serà en el període habitual (setembre 2007).

Medi Natural: l'avaluació es realitzarà a través d'un examen escrit dels continguts (50%) i del seguiment i valoració de les pràctiques (50%). Caldrà haver obtingut una nota mínima de "4" a les dues parts per fer la mitjana. L'examen escrit constarà de 10 preguntes. A la part pràctica s'avaluarà l'assistència a les sessions de pràctiques i la presentació de la memòria de pràctiques (60%) i la realització i presentació del treball de pràctiques (40%).

Nota final de l'assignatura: serà la mitjana de les dues notes finals obtingudes a cada semestre (Medi Social i Medi Natural), sempre que ambdues siguin aprovades. En els casos en que una nota sigui aprovada i l'altra no, es guardarà la nota de la part aprovada per a la segona convocatòria, però no més enllà.

Observacions

Medi Social i Cultural per a Educació Infantil i Musical:

Les sessions teòriques es complementaran amb sessions pràctiques de debat i treball (individual i/o de grup) on es discutiran i analitzaran els diferents documents de lectura obligatòria referents als continguts del programa.

Es realitzarà un seguiment de l'alumne a partir del nivell i qualitat de la seva implicació en les tasques de l'assignatura.

A l'aula s'hi va a treballar: escoltar, preguntar, raonar, pensar, reflexionar, analitzar, criticar, debatre, etc. tot allò que estigui relacionat amb l'assignatura.

Per poder gaudir de l'avaluació continuada caldrà haver assistit a un 85% de les sessions i haver realitzat i presentat tots els treballs pràctics relacionats amb l'assignatura.

Els treballs pràctics d'aula (que, com el seu nom indica, es faran a l'aula durant les sessions pràctiques) seran de dos tipus: individuals i col•lectiu (Un treball de grup, format per 3, 4 o 5 alumnes, per treballar un tema de ciències socials i la seva aplicació a infantil -per Educació Infantil- i a primària -per Educació Musical-).

Qui, a final de curs, no reunexi les condicions descrites anteriorment, tindrà dret a un examen final que inclourà tot el contingut -teòric i pràctic- de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.