Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge. Coneixement de la pràctica des de l’escola.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
ELENA DUQUE SANCHEZ  / MONTSERRAT PLANAS DE FARNES VALENTI

Grup FJ

Durada:
Anual
Professorat:
ELENA DUQUE SANCHEZ  / MONTSERRAT PLANAS DE FARNES VALENTI

Altres Competències

 • Grup A Professors. Ramon Vila i MªRosa Terradellas Oferir al futur professorat els coneixements didàctics fonamentals d’una manera sistemàtica. Preparar-los perquè siguin capaços de fer una captació i valoració dels elements i factors educatius que actuen en el medi ambient. Conèixer, amb rigor i precisió, els conceptes, teories, mètodes i tècniques pròpies del disseny, desenvolupament i avaluació del currículum que puguin ajudar-los en la seva futura professió. Capacitar-los per a una reflexió del seu propi ideari i treball educatiu i per adoptar a l’escola les tècniques i mètodes més adequats a cada cas concret. Dominar el vocabulari tècnic de la matèria. Fomentar la crítica constructiva i la iniciativa personal. Desenvolupar habilitats que els ajudin a comprendre i interpretar escrits referents a la matèria i a planificar, analitzar, avaluar i sistematitzar la tasca docent. Grup B. Professors. X.Besalú i D. Capell Fer-se conscient del que significa educar i fer de mestre a Catalunya. Repensar i enriquir les pròpies idees, experiències i pretensions en relació a l’ensenyament. Conèixer les diverses fonts d’informació didàctica i tenir una actitud científica i crítica entorn de l’ensenyament. Comprendre i analitzar els diversos elements que integren els processos d’ensenyament i aprenentatge en el context escolar. Saber planificar i sistematitzar la tasca docent i preparar-se per a una pràctica professional autònoma i cooperativa. Conèixer i analitzar els temes educatius d’actualitat i els àmbits de recerca en educació.

Continguts

1. EDUCACIÓ INFANTIL- GRUP A- PRIMER QUADRIMESTRE: Professora Maria Bastons Sentit i funcions de l’escola. Característiques de l’escola per un bon desenvolupament curricular.Ensenyança per a la comporensió. L’aprenentatge escolar. Models instructius. Problemàtica de l’aprenentatge a les aules. Principis de l’aprenentatge. Diferents enfocaments per entendre l’ensenyança. La comunicació. Funció de la comunicació en l’educació. L’actitud de l’ensenyament davant de l’educació i la definició del tipus d’educació. Àmbit comunicatiu i canals de comunicació. Concepte de Didàctica, sentit original i desenvolupament històric. Lloc que ocupa dins les Ciències de l’Educació. Tendències actuals de la Didàctica.

2. EDUCACIÓ INFANTIL- Grup A- SEGON QUADRIMESTRE: Professora M. Rosa Terradellas.La planificació de l’ensenyament. El currículum. Concepte. Necessitat. El Marc curricular per l´ ensenyament obligatori. Les fonts del curriculum. Estructura. Nivells de concreció. Àrees curriculars. Funció de les àrees a l’etapa d’educació infantil. Objectius: Concepte i tipus. Els objectius de l’etapa d’educació infantil. Els objectius en el PCC i a les programacions d’aula. Continguts. Concepte i tipus. Criteris per seleccionar i seqüenciar els continguts. L’organització dels continguts al PCC i a les PA. Globalització i tractament disciplinar.L’avaluació. Concepte. Funció pedagògica i social de l’avaluació. Tipus d’avaluació. Instruments d’avaluació a l’etapa d’educació infantil.Les estratègies d’ensenyament i aprenentatge. Introducció a les metodologies a l’etapa d’educació infantil. Les activitats escolars. Tipologia. Mitjans i recursos didàctics. Els materials. Característiques i funcions. Criteris per seleccionar-los. L’entorn com a recurs didàctic.

3. EDUCACIÓ PRIMÀRIA- GRUP C- PRIMER I SEGON QUADRIMESMESTRE- PROFESSORA MARIONA BASTONS Sentit i funcions de l’escola. Característiques de l’escola per un bon desenvolupament curricular.Ensenyança per a la comporensió. L’aprenentatge escolar. Models instructius. Problemàtica de l’aprenentatge a les aules. Principis de l’aprenentatge. Diferents enfocaments per entendre l’ensenyança. La comunicació. Funció de la comunicació en l’educació. L’actitud de l’ensenyament davant de l’educació i la definició del tipus d’educació. Àmbit comunicatiu i canals de comunicació. Concepte de Didàctica, sentit original i desenvolupament històric. Lloc que ocupa dins les Ciències de l’Educació. Tendències actuals de la Didàctica. La planificació de l’ensenyament. El currículum. Concepte. Necessitat. El Marc curricular per l´ ensenyament obligatori. Les fonts del curriculum. Estructura. Nivells de concreció. Àrees curriculars. Les àrees curriculars. Objectius: Concepte i tipus. Els objectius de l’etapa d’educació primària. Els objectius en el PCC i a les programacions d’aula. Continguts. Concepte i tipus. Criteris per seleccionar i seqüenciar els continguts. L’organització dels continguts al PCC i a les PA. Globalització i tractament disciplinar.L’avaluació. Concepte. Funció pedagògica i social de l’avaluació. Tipus d’avaluació. Instruments d’avaluació a l’etapa d’educació primària.Les estratègies d’ensenyament i aprenentatge. Les metodologies a l’etapa d’educació primària. Les activitats escolars. Tipologia. Mitjans i recursos didàctics. Els materials. Característiques i funcions. Criteris per seleccionar-los. L’entorn com a recurs didàctic.

4. Grup B

5. Professors: Xavier Besalú (primer quadrimestre), Dolors Capell (segon quadrimestre)

6. 1.FER DE MESTRE

7. Els mestres i la funció docent.

8. La formació dels mestres.

9. Professionals de la cultura

10. 2.L’EDUCACIÓ BÀSICA

11. Les funcions socials de l’educació bàsica.

12. Educació i sistema educatiu de Catalunya.

13. L’etapa d’educació primària

14. 3.ENSENYAR PER APRENDRE

15. Els processos d’ensenyament i aprenentatge.

16. L’aprenentatge escolar.

17. La dimensió comunicativa de l’educació escolar.

18. 4.LA DIDÀCTICA

19. Ciència de l’ensenyament i l’aprenentatge.

20. Consideracions epistemològiques.

21. La investigació en i sobre l’ensenyament.

22. 5.EL CURRÍCULUM

23. Concepte i models.

24. Disseny, desenvolupament i avaluació del currículum.

25. La política curricular a Catalunya.

26. 6.LA PLANIFICACIÓ DE L’ENSENYAMENT

27. El currículum prescrit d’educació primària.

28. Els projectes curriculars de centre.

29. Les unitats de programació.

30. 7.OBJECTIUS , CONTINGUTS I ACTIVITATS

31. Objectius: concepte i tipus.

32. Continguts: concepte i tipus. La seqüenciació de continguts.

33. L’organització dels continguts. Interdisciplinarietat i globalització.

34. Les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

35. 8.L’AVALUACIÓ

36. L’avaluació en l’educació primària.

37. Concepte, tipus, àmbits i models.

38. L’avaluació dels alumnes: funcions i tècniques.

39. 9.LA GESTIÓ DE L’AULA DE PRIMÀRIA

40. La gestió de l’aula de primària.

41. Principals factors incidents en la gestió de l’aula (relacions interpersonals, establiment de normes, control, afrontament dels conflictes, espai i temps...)

42. Globalitat dels processos de gestió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Bassedas i Ballús, Eulàlia, Huguet, Teresa, Solé, Isabel (1997). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (2a ed). Barcelona: Graó.
 • Barberá Albalat, Vicente (1992). Cómo sobrevivir a la reforma, : manual del profesor actualizado. Madrid: Escuela Española.
 • Gimeno Sacristán, José, Pérez Gómez, Ángel I (1994). Comprender y transformar la enseñanza (3ª ed). Madrid: Morata.
 • Coll, César (2002). El Constructivismo en el aula (13a ed). Barcelona: Graó.
 • Mauri, María Teresa, Valls Giménez, Enric, Gómez, Isabel (1992). Els Continguts escolars, : el tractament en el currículum. Barcelona: Graó [etc.].
 • Rodríguez Diéguez, José Luis (1985). Curriculum, acto didáctico y teoría del texto. Madrid: Anaya/2.
 • Mauri, María Teresa (1993). El Curriculum en el centro educativo (3ª ed). Barcelona: I.C.E. Universitat de Barcelona [etc.].
 • Del projecte educatiu a la programació d'aula, : el què, el quan i el com dels instruments de la planificació didàctica (1994) (4a ed). Barcelona: Graó.
 • Arroyo González, Rosario (cop. 2002). Didáctica general. Madrid [etc.]: Prentice Hall.
 • La Educación infantil 0-6 años (DL 1990). Barcelona: Paidotribo.
 • Carmen, Lluís M. del (1996). El Análisis y secuenciación de los contenidos educativos. Barcelona: ICE-Horsori.
 • Congreso Internacional de Didáctica : 1993 : Corunya, la), Alfieri, Fiorenzo (1995). Volver a pensar la educación : Congreso Internacional deDidáctica. La Coruña [etc.]: Fundación Paidea [etc.].
 • Álvarez Méndez, Juan Manuel (DL 2000). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: Morata.
 • Angulo Rasco, J. Félix (1999). Escuela pública y sociedad neoliberal (2ª ed.). Madrid Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
 • Teoría y desarrollo del curriculum (1994). Archidona: Aljibe.
 • Benedito, V. (1987). Introducción a la didáctica : fundamentación teórica ydiseño curricular. Barcelona: Barcanova.
 • Carbonell,J. (1994). L' escola, entre la utopia i la realitat.. Vic: Eumo.
 • Castañer Balcells, Marta, Camerino i Foguet, Oleguer (2001). Unidades didácticas para primaria I : bailando en laescuela, el cuerpo expresivo, material alternativo ypercepción (3a. ed.). Barcelona: INDE.
 • Castañer Balcells, Marta, Camerino i Foguet, Oleguer (2001). Unidades didácticas para primaria I : bailando en laescuela, el cuerpo expresivo, material alternativo ypercepción (3a. ed.). Barcelona: INDE.
 • Cela, Jaume, Palou, Juli (1997). Amb veu de mestre : un epistolari sobre l'experiència docent (4a ed.). Barcelona: Edicions 62.
 • Coll, César (1986). Marc curricular per a l'ensenyament obligatori. [Barcelona]: Departament d'Ensenyament. Secretaria General.
 • Coll, César (DL 1994). Los Contenidos en la Reforma : enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Madrid: Santillana.
 • Contreras Domingo, José (1994). Enseñanza, currículum y profesorado : introducción a la didáctica (2ª ed.). Madrid: Akal.
 • Delval, Juan (2000). Aprender en la vida y en la escuela. Madrid: Morata.
 • Educació primària : currículum (1994) (2a ed.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
 • Domènech,J; Arànega, S. (2001). L'educació primària.. Barcelona: Graó.
 • Fernàndez Enguita,M (2001). Educar en tiempos inciertos. Madrid: Morata.
 • Gimeno,J (2000). La educación obligatòria:su sentido educativo y social. Madrid: Morata.
 • Gimeno,J; Carbonell,J (2004). El sistema educativo: una mirada crítica.. Barcelona: Praxis.
 • Gimeno,J; Pérez,A (1992). Comprender y transformar la enseñanza.. Madrid: Morata.
 • Imabernón, F (1999). La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato. Barcelona: Graó.
 • Jorba,J et. al (2000). Avaluar per facilitar la comunicació i millorar l'aprenentatge.. Barcelona: ICE- UAB.
 • Medina,A; Salvador, F (2002). Didàctica General. Madrid: Prentice-Hall.
 • Monereo,C; Castelló, M (1997). Las estratègias de aprendizaje; cómo incorporarlas a la pràctica educativa.. Madfrid: Innova.
 • Pérez, A (1998). La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid: Morata.
 • Rodríguez Rojo,M (2002). Didàctica General; què i cómo enseñar en la sociedad de la información. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Rosales,C (1988). Didàctica, núcleos fundamentales. Madrid: Narcea.
 • Sáenz, O (1994). Didàctica General; un enfoque curricular. Alcoy: Marfil.
 • Torres,J (1994). Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado. Madrid: Morata.
 • Trilla,j (2001). El legado pedagógico del S.XX para la escuela del S.XXI. . Barcelona: Graó.
 • Zabala,A (1995). La pràctica educativa. Com ensenyar. Barcelona: Graó.
 • Zabala,A (1999). Enfocament globalitzador i pensament complex; una resposta per a la comprensió i. Barcelona: Graó.
 • Zabalza,M.A (1987). Diseño y desarrollo curricular.. Madrid: Narcea.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Tipus d'exàmens:
Grups A i C
Per avaluar aquesta assignatura es tindrà en compte:
La realització d'un examen escrit a final de cada quadrimestre. Els exàmens consistiran en proves escrites en què caldrà desenvolupar coneixements tractats a l’aula. Es farà la mitjana de les notes obtingudes en els exàmens i aquesta comptarà un 70% de la nota final. Per aprovar caldrà haver aprovat ambdues proves, tot i que es tindrà en compte el progrés de l’alumnat al llarg de tot el curs.
Els treballs o informes que s’elaboraran a les classes pràctiques comptaran un 30% de la nota final.
Grup B
L’avaluació del curs serà global i tindrà en compte l’assistència i participació a les classes.
Es farà un treball individual durant el primer semestre (a presentar el mes de novembre) i un treball en petit grup el segon semestre (es concretarà la data de presentació).
Es faran dos exàmens escrits, un a cada semestre.
Es tindrà en compte la realització de les activitats pràctiques d’aula.


Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.